eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2494/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-12-20
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2494/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r.
przez
wykonawcę FCC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zabrzu

, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Bytom przy udziale
wykonawcy PZOM S.
spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Konopiskach,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego,


postanawia:
1. Umarza
postępowanie odwoławcze;
2. Nakazuje zwrot
z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego - FCC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zabrzu
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu;
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt: KIO 2494/17

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący – FCC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Zabrzu
– wniósł w dniu 27 listopada 2017 r., do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu działanie niezgodne z przepisami Ustawy
polegające na:
1. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w z w. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania nie będące w istocie
wyjaśnieniami poważnych wątpliwości zgłaszanych przez Wykonawców odnośnie
warunku udziału opisanego w Rozdziale V SIWZ pkt 5 ppkt 2) lit. d;
2. art. 38 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zwo
łania zebrania wszystkich
wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
3.
art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zmiany warunku udziału opisanego
w Rozdziale V SIWZ pkt 5 ppkt 2) lit. d. oraz zaniechanie opublikowania ujednoliconej
treści SIWZ uwzględniającej wszystkie zmiany dokonane w trakcie postępowania.

Odwołujący wniósł o

uwzględnienie odwołania oraz:
1.
nakazanie Zamawiającemu zmiany warunku udziału w postępowaniu opisanego w
Rozdziale V SIWZ pkt 5 ppkt 2) lit. d.;
2.
nakazanie Zamawiającemu opublikowanie ujednoliconej treści SIWZ uwzględniającej
wszystkie zmiany dokonane w trakcie postępowania;
3.
nakazanie Zamawiającemu odpowiednie przedłużenie terminu składania ofert, tj. co
najmniej o 10 dni;
4.
nakazanie Zamawiającemu zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
a także zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego, w tym zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz
kosztów dojazdu (wg rachunków, które zostaną przedłożone na posiedzeniu
bądź rozprawie).

W dniu 19 grudnia 2017 r. O
dwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Jak wynika z akt postępowania w dniu 27 listopada 2017 r. przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca PZOM STRACH
spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Konopiskach.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww. odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.
8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie