eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2177/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-10-25
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2177/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Emil Kuriata, Jan Kuzawiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25
października 2017 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 października 2017
r. przez
wykonawcę Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny POWER K. J., ul.
Łowińskiego 3, 31-752 Kraków
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 8.
Baza Lotnictwa Transportowego, ul.
Kraków 50, 30-901 Kraków,

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Zakładu
Projektowo
– Usługowo – Produkcyjnego POWER K. J., ul. Łowińskiego 3, 31-
752 Kraków,
kwoty 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy),
st
anowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579)

na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Sygn. akt: KIO 2177/17

U z a s a d n i e n i e


8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
remont oświetlenia terenu 8.BLTr. Numer referencyjny: 22/SI/2017. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej d
alej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21 września 2017 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 591397-N-2017.
W postępowaniu tym wykonawca Zakład Projektowo – Usługowo – Produkcyjny
POWER K. J.
, ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków (dalej: „Odwołujący”) w dniu 17
października 2017 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając
naruszenie:
1.
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty
Odwołującego, pomimo że jej treść odpowiadała treści specyfikacji istotnych postanowień zamówienia,
2.
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo że w
dalszym toku procedury badania oferty Odwołującego możliwe było uzupełnienie kosztorysu
ofertowego o zestawienie materiałów zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1.
Nakazanie Zamawiającemu:
a)
unieważnienie czynności Zamawiającego w zakresie odrzucenia oferty Odwołującego;
b) ponowne przeprowadzenie oceny i badanie
ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.
2.
Przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych w treści odwołania, w tym
znajdujących się w aktach postępowania jak i dokumentów przedstawionych na rozprawie, na
okoliczności wskazane w odwołaniu.
3.
Zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa przez
radcę prawnego, według spisu kosztów, który zostanie przedłożony na rozprawie przed Krajową Izbą
Odwoławczą.

Pismem z dnia 17
października 2017 r. Zamawiający, przed otwarciem posiedzenia
Izby,
złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu.
Jak wynika z akt
niniejszego postępowania, do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego, w terminie przewidzianym w ustawie, nie zgłosił przystąpienia żaden
wykonawca.
Wobec
powyższego, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp,
postępowanie odwoławcze należało umorzyć. W sytuacji umorzenia postępowania w
związku z uwzględnieniem zarzutów, ustawodawca nałożył na Zamawiającego obowiązek
wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1
lit. a)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).


Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie