eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2013 › Sygn. akt: KIO 168/13
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2013-02-06
rok: 2013
sygnatury akt.:

KIO 168/13


wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 6 lutego 2013 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2013 roku przez Pentacomp
Systemy Informatyczne Spółkę Akcyjną w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym
przez Ministerstwo Finansów w Warszawie

przy udziale:
A. AMG.net Spółki Akcyjnej w Łodzi, zgłaszającej przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego się,
B. Infovide-Matrix Spółki Akcyjnej w Warszawie,
C.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: European
Dynamics Luxembourg Spółki Akcyjnej w Luksemburgu, European Dynamics
Spółki Akcyjnej w Atenach,
D. Sygnity Spółki Akcyjnej w Warszawie,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Pentacomp Systemy Informatyczne Spółki Akcyjnej w Warszawie kwoty 13 500 zł 00
gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) na niniejsze
postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

....................................................................

……………………………………………….

……………………………………………….


Sygn. akt: KIO 168/13
U z a s a d n i e n i e


W dniu 6 lutego 2013 roku przed otwarciem rozprawy Pentacomp Systemy
Informatyczne SA w Warszawie cofnęła odwołanie.
Uwzględniając powyższe Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187
ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759) umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba postanowiła
zwrócić na rzecz odwołującego się 90% kwoty uiszczonego wpisu.


…………………………………
…………………………………
…………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie