eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 311/10
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2010-04-06
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 311/10

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Członkowie: Katarzyna Brzeska, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Patrycja Kaczmarska

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 6 kwietnia 2010r. odwołania wniesionego
w dn. 25 lutego 2010 r. przez AXED Jakubowski Wojciech Sp. j., 61-701 Poznań,
ul. Fredry 7
od czynności zamawiającego - Głównego Urzędu Statystycznego, 00-925
Warszawa, Al. Niepodległości 208postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazaćUrzędowi ZamówieńPublicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
ZamówieńPublicznych na rzecz AXED Jakubowski Wojciech Sp. j., 61-701 Poznań,
ul. Fredry 7
kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset zł 00 gr.) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.
U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 30 marca 2010 r. (wpływ: 30 marca 2010 r.) przed otwarciem
posiedzenia Izby, którego termin wyznaczono na dzień6 kwietnia 2010 r., Odwołujący -
AXED Jakubowski Wojciech Sp. j., 61-701 Poznań, ul. Fredry 7 cofnął odwołanie wniesione
w dniu 25.02.2010 r.
Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd.
pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), umorzył postępowanie
odwoławcze w niniejszej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Prawo zamówieńpublicznych skład
orzekający Izby postanowił zwrócićna rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:


………………………………….

………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie