eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 92/10
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2010-02-23
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 92/10

Komisja w składzie:
0: Ewa Sikorska, Przewodnicząca: Członkowie: Anna Packo, Małgorzata Rakowska Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 4 lutego 2010 r. odwołania wniesionego
przez Eco-therm Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 99-400 Łowicz, ul. Jana
Pawła II 177/179
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Powiat Włodawski, 22-200
Włodawa, Al. Piłsudskiego 24
protestu z dnia 22 grudnia 2010 r.


postanawia:
1.
Umorzyć postępowanie odwoławcze.


2.
NakazaćUrzędowi ZamówieńPublicznych zwrot z rachunku dochodów własnych
Urzędu
Zamówień
Publicznych
na
rzecz
Eco-therm
Spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179
kwoty 9 000 zł 00 gr
(słownie: dziewięćtysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu

U z a s a d n i e n i e


Pismem z dnia 4 lutego 2010 r. (wpływ do Urzędu ZamówieńPublicznych: 4 lutego
2010 r.) przed otwarciem rozprawy Izby Eco-therm Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179
cofnęła odwołanie
wniesione do Prezesa UZP w dniu 7 stycznia 2010 r.
Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1
zd. 2 oraz art. 191 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), postępowanie odwoławcze umorzył.

Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych skład orzekający Izby
postanowił zwrócićna rzecz odwołującego się90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący:
…………………………………

Członkowie:


………………………………….

………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie