eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 765/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-07-02
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 765/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Członkowie: Emil Kuriata, Izabela Kuciak Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez wykonawcę Alteris Sp. z o.o., 40-057 Katowice, ul. PCK 6 lok. 3 od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
protestu
z dnia 13 maja 2009 r.

przy udziale TMS Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84 zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie powtórnej czynności
oceny ofert.
2.
Kosztami postępowania obciąża Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

i nakazuje:

1) zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 574 zł 00 gr
(słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty
wpisu uiszczonego przez Alteris Sp. z o.o., 40-057 Katowice, ul. PCK 6 lok. 3,
2) dokonaćwpłaty kwoty 8 174 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt
cztery złote zero groszy) przez Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego, 65-046 Zielona Góra,
ul. Zyty 26
na rzecz Alteris Sp. z o.o., 40-057 Katowice, ul. PCK 6 lok. 3
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika,
3) dokonaćzwrotu kwoty 10 426 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy czterysta
dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu
ZamówieńPublicznych na rzecz Alteris Sp. z o.o., 40-057 Katowice, ul. PCK 6
lok. 3.U z a s a d n i e n i e

Zamawiający, tj. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
i instalacjętomografu komputerowego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 marca 2009 r. pod numerem
2009/S 54-077980.
W dniu 4 maja 2009 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny
ofert, w tym o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy TMS Sp. z o.o.
Wobec czynności zaniechania wykluczenia, zaniechania odrzucenia i wyboru jako
najkorzystniejszej oferty TMS Sp. z o.o. protest wniósł w dniu 13 maja 2009 r. wykonawca
Alteris Sp. z o.o. zwany dalej Odwołującym zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) zwanej dalej ustawąPzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp przez nie zapewnienie
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w związku
z zaniechaniem czynności wykluczenia TMS Sp. z o.o. z postępowania,
- art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez nie zapewnienie zachowania
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku z zaniechaniem
czynności odrzucenia oferty TMS Sp. z o.o.

Odwołujący podniósł, iżsamodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia (bez
korzystania z potencjału innych podmiotów) jest niemożliwe, ponieważw jego zakres, oprócz
dostawy sprzętu, wchodzi konfiguracja, wdrożenie systemu RIS/PACS/WEB, a także
minimum 24 miesięczna gwarancja i serwis, a także udzielenie Zamawiającemu
(Użytkownikowi) licencji. Tymczasem wykonawca TMS Sp. z o.o., zgodnie z oświadczeniem
złożonym w pkt 5 Formularza ofertowego, zobowiązał siędo samodzielnego zrealizowania
zamówienia. Zdaniem Odwołującego, brak wskazania podwykonawcy przy jednoczesnym
braku własnych w tym zakresie kwalifikacji stanowi o naruszeniu art. 89 ust .1 pkt 2 ustawy
Pzp. Odwołujący stwierdził, iżw przypadku korzystania przez wykonawcęz udziału
podwykonawcy występuje wola powierzenia wykonania określonych prac innemu
podmiotowi, przy czym Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy, tak jak za
własne. W ocenie Odwołującego, woli takiej nie wykazała TMS Sp. z o.o., co prowadzi do
wniosku,że wykonawca ten nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i jednocześnie nie jest w stanie wykonaćprzedmiotu zamówienia.

Odwołujący wyjaśnił, iżświadczenie ww. usług wynika z pkt. Informacje dodatkowe
8.3. „Konfiguracja i wdrożenie systemu przesyłania obrazów (RIS/PACS/WEB) na oddziały
szpitalne”. Zwrócił uwagę, iżzgodnie z opisem przedmiotu zamówienia każdy wykonawca w
przedmiotowym postępowaniu jest zobowiązany zapewnićminimum 24 miesięczną
gwarancjęi serwis całego przedmiotu zamówienia, w tym systemu RIS/PACS/WEB.
Zdaniem Odwołującego, TMS Sp. z o.o. nie będzie w stanie spełnićzobowiązania
zapewnienia 36 miesięcznej gwarancji i serwisu w szczególności w odniesieniu do produktu
EXHIBEON, którego producentem jest firma PIXEL Technology s.c., bowiem nie ma dostępu
do kodówźródłowych systemu, koniecznych do jego serwisowania. Jak zauważył
Odwołujący, system RIS/PACS/WEB jest każdorazowo systemem specjalnie dedykowanym
konkretnemu użytkownikowi, personalizowanym, konfigurowanym na zamówienie, nie jest
więc możliwe dokonywanieżadnych czynności serwisowych przez osoby nie znające koduźródłowego systemu. Skoro TMS Sp. z o.o. nie jest producentem ww. systemu, nie ma
prawa konfigurować, serwisowaćani udzielaćlicencji na ten produkt. Wobec powyższego,
zdaniem Odwołującego, z uwagi na zakres, sposób realizacji, rodzajświadczonych usług
konfiguracji i wdrożenia systemu RIS/PACS/WEB, wymóg udzielenia licencji, TMS Sp. z o.o.
powinna wskazaćw swojej ofercie częśćzamówienia, którąma zamiar powierzyćfirmie
PIXEL Technology s.c. i załączyćdo oferty oświadczenie, iżfirma ta udziela swojego
potencjału i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Braku wskazania podwykonawcy nie
można, w ocenie Odwołującego, konwalidować, bowiem złożone oświadczenie było dla
Zamawiającego istotne - przez ukształtowanie postanowieńSpecyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia nadał mu walor essentialia negotii umowy. Odwołujący przywołał wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1098/08).
Powyższe, w ocenie Odwołującego, TMS Sp. z o.o. nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu (nie załączyła ważnego oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp), złożyła
w załączonym oświadczeniu z art. 22 ustawy Pzp nieprawdziwe informacje mające wpływ na
wynik postępowania, podlega zatem wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp.

Odwołujący podniósł następujące zarzuty w zakresie niezgodności treści oferty TMS
Sp. z o.o. z treściąSpecyfikacji:
1. dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji, pkt 4, ppkt 4.1. – Odwołujący wskazał, iżzgodnie
z odpowiedziąna pytanie nr 2 z dnia 22 kwietnia 2009 r. Zamawiający wymagał, aby
zaoferowana lampa rtg umożliwiała uzyskanie prądów min. 500mA w pełnym
zaoferowanym zakresie napięć, stosowanych w protokołach klinicznych. Odwołujący
wywiódł, iżzgodnie z oryginalnymi danymi produktowymi przedstawionymi
w postępowaniu na dostawęwielorzędowego tomografu komputerowego,

prowadzonym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
SPZOZ w Bydgoszczy, w którym firma TMS Sp z o.o. zaoferowała tomograf
komputerowy TSX-101A w konfiguracji TSX-101A/H (Aquilion 64), tj. w identycznej
konfiguracji, jak zaoferowana w niniejszym postępowaniu, lampa w tym tomografie
umożliwia uzyskanie tak wysokiej wartości prądu, wymaganej przez Zamawiającego,
w pełnym przedziale napięć, dopiero po zastosowaniu zestawu zwiększającego moc
CXGS-012A. Maksymalna wartośćprądu przy zastosowaniu ww. zestawu, w pełnym
zaoferowanym zakresie napięćtj. 80-135kV, wynosi 530mA, a maksymalna wartość
prądu lampy wynosi 600mA przy napięciu 120kV. Nieodzownym elementem
możliwości uzyskiwania opisanej funkcjonalności jest także, jak wskazał Odwołujący,
uzyskanie zwiększonej mocy generatora - do 72 kW.
Odwołujący zwrócił uwagę, iżw przypadku braku zainstalowania zestawu
zwiększającego moc w tomografie komputerowym w konfiguracji TSX-101A/H, lampa
rtg uzyskuje maksymalny prąd, w całym przedziale stosowanych napięć, o wartości
430 mA, a maksymalna wartośćprądu lampy wynosi 500 mA przy napięciu 120kV,
a nie, jak wymagał Zamawiający, w pełnym zakresie napięć80-135kV.
Odwołujący podniósł, iżTMS Sp. z o.o. nie zaoferowała ww. zestawu zwiększającego
moc, czego dowodem jest podanie mocy generatora w pkt 3 ppkt 3.1. „TAK, 60 kW”
oraz wpisanie w pkt 4, ppkt 4.1. „napięcie lampy możliwe do zaprogramowania
w protokole klinicznym 80-135kV, przy maksymalnym prądzie anody 500 mA.
Szybkośćchłodzenia anody 1386 kHU/min.” Powyższe, zdaniem Odwołującego,świadczy o nie spełnianiu warunku granicznego, a także oświadomym wykorzystaniu
przez TMS Sp. z o.o. niewiedzy Zamawiającego i wprowadzeniu Zamawiającego
w błąd.
2. dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji, pkt 5, ppkt 5.7 – Odwołujący stwierdził,
iżzaoferowany przez TMS Sp. z o.o. tomograf komputerowy umożliwia uzyskanie
maksymalnej wymaganej rozdzielczości wysokokontrastowej przy odcięciu 2% MTF
na poziomie 14,5 pl/cm. Powyższe potwierdza, zdaniem Odwołującego, treśćoferty
TMS Sp. z o.o., w tym oryginalne dane produktowe złożone w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawęwielorzędowego tomografu
komputerowego,
prowadzonym
przez
Wielospecjalistyczny
Szpital
Miejski
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ z siedzibąw Bydgoszczy, w którym TMS Sp z o.o.
zaoferowała tomograf komputerowy TSX-101A w konfiguracji TSX-101A1H (Aquilion
64) tj. identycznej z zaoferowanym w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego (strona 37 oferty). Potwierdzeniem powyższego jest, w ocenie
Odwołującego, równieżoferta TMS Sp. z o.o. złożona w postępowaniu na dostawę
wielorzędowego tomografu z fluoroskopiąTK dla I Zakładu Radiologii Klinicznej

Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 5, gdzie także
zaoferowano aparat w takiej samej konfiguracji.
3. dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji, pkt 7A, ppkt 7A.12 – Odwołujący zwrócił uwagę,
iżz oferty złożonej przez TMS Sp. z o.o. wynika, iżwykonawca ten zaoferował
specjalizowany (dedykowany) protokół do oceny perfuzji mózgu realizowany przez
CT PerfusionBrain, specjalizowany (dedykowany) protokół do oceny perfuzji
wątroby realizowany przez CT PerfusionLiver i specjalizowany (dedykowany)
protokół do oceny perfuzji nerek realizowany przez CT PerfusionKidney, natomiast
w miejsce specjalizowanego (dedykowanego) protokółu do oceny perfuzji trzustki
zaoferował oprogramowanie CT Perfusion z protokołem ogólnym Body and Tumor
firmy Apollo Medical Imaging Technology Pty. Ltd., które jest przeznaczone do oceny
perfuzji całego ciała i guzów ciała m.in. guzów klatki piersiowej, lecz nie spełnia
postawionego przez Zamawiającego wymagania „specjalizowanych (dedykowanych)
protokołów do oceny perfuzji każdego z wymienionych narządów".
4. dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji, pkt 7A, ppkt 7A.1 oraz pkt 7B ppkt 7B.1 –
Odwołujący wywiódł, iżTMS Sp z o.o. zaoferowała stacje lekarskie firmy Vital Images
z oprogramowaniem Vitrea oraz oprogramowaniem firmy Apollo Medical Imaging
Technology Pty. Ltd. Stacje te, jak stwierdził Odwołujący, sąjednomonitorowe
i korzystająz monitora o przekątnej 21", co firma TMS podnosi w wielu
postępowaniach wnioskując o dopuszczenie ww. stacji w miejsce wymaganej stacji
dwumonitorowej. Odwołujący podniósł, iżewentualne dołączenie drugiego monitora
dublującego obraz pierwszego nie spełnia wymogu Zamawiającego odnośnie
wyświetlania różnych obrazów medycznych na obu monitorach.
Zdaniem Odwołującego, firma TMS Sp. z o.o.świadomie wykorzystała niewiedzę
Zamawiającego i wprowadziła Zamawiającego w błąd w celu „sprawienia wrażenia
spełnienia” ww. wymagań.
Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty TMS Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności oceny ofert i w jej wyniku wykluczenie TMS
Sp. z o.o. i odrzucenie oferty tego wykonawcy jako niezgodnej z treściąSpecyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Protest został złożony z zachowaniem terminu ustawowego z art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
Do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu przystąpienie zgłosił
Wykonawca TMS Sp. z o.o.

Zamawiający nie dokonał rozstrzygnięcia protestu, co zgodnie z art. 183 ust. 3
ustawy Pzp, uznaje sięza jego oddalenie.

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził sięOdwołujący, który wniósł w dniu
2 czerwca 2009 r. odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
- art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
przez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, w związku z zaniechaniem czynności wykluczenia wykonawcy TMS Sp. z o.o.
z postępowania;
- art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez nie zapewnienie zachowania
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku z zaniechaniem
czynności odrzucenia oferty wykonawcy TMS Sp. z o.o.,
- innych przepisów wymienionych w treści uzasadnienia odwołania.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
- unieważnienia czynnośćwyboru oferty wykonawcy TMS Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej,
- powtórzenia czynnośćoceny ofert i w jej wyniku wykluczenia TMS Sp. z o.o. i odrzucenia
oferty tego wykonawcy,
- dokonania czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Odwołanie zostało złożone z zachowaniem terminu i warunku jednoczesności
przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, wynikających z art. 184 ust. 2 ustawy Pzp.
Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca TMS Sp. z o.o.

Na rozprawie Odwołujący nie podtrzymał zarzutu dotyczącego sposobu obliczenia
ceny przez TMS Sp. z o.o.

Uwzględniając dokumentacjęz przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść
złożonych w postępowaniu ofert, jak równieżbiorąc pod uwagęoświadczenia i stanowiska
stron, Izba ustaliła i zważyła co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła,że Odwołujący posiada interes
prawny w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, uprawniający do wniesieniaśrodków

ochrony prawnej. Odwołujący, jako wykonawca, który złożył ofertęw przedmiotowym
postępowaniu,
uprawniony
jest
do
kwestionowania
czynności
Zamawiającego,
naruszających, w jego ocenie, przepisy prawa. Interes prawny we wniesieniuśrodków
ochrony prawnej należy badaćna dzieńich wniesienia. Bez wątpienia w dniu 2 czerwca
2009 r. oferta Odwołującego była zabezpieczona wadium – zgodnie z treściązłożonej przez
Odwołującego wraz z ofertąGwarancji ubezpieczeniowej Nr 250001132880 z dnia
22 kwietnia 2009 r. ważnośćgwarancji upływała w dniu 29 czerwca 2009 r. Ponadto, jak
wynika z treści ww. dokumentu, w celu zabezpieczenia roszczeńz gwarancji Zamawiający
nie jest zobowiązany do okazania jej oryginału. Tym samym oświadczenie Zamawiającego
o braku oryginału Aneksu nr 1 do ww. Gwarancji, wobec otrzymania od Odwołującego
informacji o przedłużeniu ważności wadium wraz z kopiąaneksu, pozostaje bez znaczenia
dla rozpoznania niniejszej sprawy.
W pierwszej kolejności Izba pod rozwagępoddała zarzut dotyczący zobowiązania
TMS Sp. z o.o. do samodzielnego wykonania zamówienia. Odwołujący na poparcie swoich
twierdzeńprzywoływał fakt, iżPrzystępujący nie jest producentem systemu RIS/PACS/WEB,
zatem nie ma dostępu do kodówźródłowych, przez co niemożliwe będzie konfigurowanie,
udzielenie licencji, wykonywanie serwisu iświadczenie usług gwarancyjnych ww. systemu,
co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. TMS Sp. z o.o. złożyła oświadczenie,
iżpracownik firmy Przystępującego „uzyska stosowne przeszkolenie i upoważnienie”, a firma
Przystępującego „uzyska w ramach umowy licencji prawo do indywidualnej i jednorazowej
sublicencji” oprogramowania. Na potwierdzenie powyższego TMS Sp. z o.o. złożyła
oświadczenie firmy PIXEL Technology z dnia 23 kwietnia 2009 r., z którego wynika, iżw celu
dostarczenia, instalacji, wdrożenia, szkolenia zgodnie z wymogami przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składający oświadczenie przeszkoli
i upoważni informatyka firmy TMS Sp. z o.o. pana Krzysztofa B. w zakresie wykonania
instalacji i dostarczenia systemu informatycznego. W drugim ze złożonych przez
Przystępującego pism, w piśmie z dnia 23 kwietnia 2009 r., PIXEL Technology
poinformowała, w nawiązaniu do ww. oświadczenia,że w przypadku udzielenia licencji,
licencjobiorca będzie miał prawo udzielenia sublicencji na odbiorcękońcowego. Powyższe
pismaświadczą, w ocenie Izby, o tym,że TMS Sp. z o.o. z pełnąświadomością
i przekonaniem o możliwości samodzielnego zrealizowania zamówienia, po uprzednim
porozumieniu z producentem oprogramowania, złożyła oświadczenie w pkt 5 Formularza
oferty (Załącznik nr 2 do Specyfikacji). Izba uznała, iżzłożone oświadczenia potwierdzają
prawdziwośćprzedmiotowego oświadczenia i możliwośćjego realizacji tym bardziej,że Odwołujący, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z treści art. 6 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie

przedstawił dowodów na poparcie swoich twierdzeń, nie wykazał,że złożone przez TMS
Sp. z o.o. oświadczenie jest nieprawdziwe.
Odwołujący podniósł także zarzuty dotyczące niezgodności oferty TMS Sp. z o.o.
z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie oświadczeńzłożonych
przez Przystępującego w Formularzu cenowo-technicznym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
W ocenie Izby, potwierdził sięzarzut dotyczący nie spełniania przez TMS Sp. z o.o.
wymagania określonego w pkt 4.1 Formularza cenowo-technicznego. Zamawiający w ww.
pkt Formularza postawił następujące wymaganie: „Napięcia lampy możliwe do
zaprogramowania w protokole klinicznym

80 kV -

135 kV, przy maksymalnym prądzie
anody

500mA. Szybkośćchłodzenia anody

1200 kHU/min.” Dodatkowo, w dniu 22
kwietnia 2009 r. Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, w którym
wykonawca prosił o informację„czy Zamawiający wymaga aby lampa w zaoferowanym
aparacie, opisana w ppkt 4.1, umożliwiała uzyskanie prądu min. 500 mA w pełnym zakresie
napięć, tj. min. od 80 do 135 kV?”. W związku z tak brzmiącym wymaganiem Zamawiającego
TMS Sp. z o.o. zaoferowała w pkt 4.1 Formularza cenowo-technicznego: „TAK, napięcia
lampy możliwe do zaprogramowania w protokole klinicznym 80 kV-135 kV, przy
maksymalnym prądzie anody 500 mA. Szybkośćchłodzenia anody 1386 kHU/min.”.
Jednocześnie z pkt 3.1 Formularza Przystępujący oświadczył, iżoferowana przez niego moc
generatora to 60 kW. Izba zarzut ten uznała za zasadny dając wiarętreści Załącznika nr 1 do
odwołania, na który powoływał sięw trakcie rozprawy równieżPrzystępujący. Z treści
ww. Załącznika zawierającego dane o produkcie - rentgenowski generator wysokiego
napięcia z zestawem zwiększającym moc jednoznacznie wynika, iżprzy mocy generatora
60 kW natężenie lampy w przedziale napięć80 kV - 135 kV to 430 mA. Powyższe wynika
równieżz zasad fizyki. Powszechnie wiadomym jest, iżmoc prądu to iloczyn napięcia
i natężenia. Mnożąc zatem napięcie o wartości 135 kV (które zaoferował w swojej ofercie
Przystępujący) i 500 mA otrzymujemy wartość67,5 kW, zatem moc generatora
spełniającego taki wymóg musiałaby wynosićco najmniej 67,5 kW. Niezrozumiałe sąprzy
tym twierdzenia Przystępującego i Zamawiającego, iżZamawiający postawił odrębne
wymagania wobec generatora i lampy. Oczywistym jest, zdaniem Izby, iżcelem zakupu tych
urządzeńjest ich współpraca w określonych przez Zamawiającego warunkach.
Jednocześnie za nieudowodniony Izba uznała podniesiony wobec TMS Sp. z o.o.
zarzut wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez złożone w pkt 5.7 Formularza cenowo-
technicznego oświadczenie. Izba przychyliła siędo stanowiska Przystępującego, który
stwierdził, iżZamawiający nie sprecyzował warunków pomiaru. Przystępujący wyjaśnił przy
tym, w jakich warunkach otrzymał zaoferowany parametr. Odwołujący nie wykazał, iżtego
typu pomiary dokonywane sąstandardowo w innych warunkach, nie udowodnił również,
iżuzyskanie rozdzielczości 21,4 pl/cm jest niemożliwe. Załączone do odwołania fragmenty

ofert złożonych przez Przystępującego w innych postępowaniach nie mogąstanowić
wiarygodnego dowodu w niniejszej sprawie, bowiem treśćofert uzależniona jest od
postawionych w danym postępowaniu wymagań.
Zarzut braku zaoferowania przez TMS Sp. z o.o. dedykowanego protokołu do oceny
perfuzji trzustki Izba uznała za zasadny. Słowo „dedykować” oznacza, zgodnie z definicją
podanąw Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwa Naukowe PWN), poświęcać, ofiarować.
„Specjalizować” oznacza z kolei pełnićokreślonąfunkcję, działaćprofesjonalnie. Słowa te
nie stanowiąspecjalistycznego nazewnictwa, sąpowszechnie używane. Wobec powyższego
nieuzasadnione sąpodniesione przez Przystępującego na rozprawie wątpliwości wobec
znaczenia ww. słów, co wydaje sięprzyznawaćrównieżwykonawca TMS Sp. z o.o., który
zaoferował protokoły dedykowane do oceny perfuzji mózgu, wątroby i nerek. Jednocześnie
TMS Sp. z o.o. zaoferowała protokół przeznaczony do badania całego ciała i guzów, który
miał spełniaćwymagania Zamawiającego w zakresie oceny perfuzji trzustki. Bez znaczenia
dla rozpoznania przedmiotowego zarzutu jest faktyczna możliwośćoceny perfuzji trzustki
przy pomocy zaoferowanego protokołu. Za obojętny uznała zatem Izba dowód w postaci
pisma Apollo Medical Imaging Technology Pty. Ltd. z dnia 25 czerwca 2009 r. Istotne jest
przy rozpoznawaniu niniejszego zarzutu,że wymogiem Zamawiającego było zaoferowanie
przez wykonawców protokołów specjalizowanych, dedykowanych, czego Przystępujący
w spornym zakresie nie uczynił.
Nie znalazł potwierdzenia zarzut dotyczący zaoferowania przez TMS Sp. z o.o.
dwóch
monitorów
umożliwiających
równoczesne
wyświetlanie
różnych
obrazów
medycznych. W ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał, iżzaoferowana przez
Przystępującego stacja nie może korzystaćz dwóch monitorów. Jednocześnie Izba nie
wzięła pod uwagęzdjęćzłożonych na rozprawie przez Przystępującego z uwagi na fakt,
iżbrak na nich jednoznacznego oznaczenia, iżzobrazowane monitory współpracująz tą
samąstacją, którązaoferował Przystępujący. Podobnie, dowodu na potwierdzenie
powyższego nie może stanowićzłożony w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego protest, bowiem fakt podważania podobnego wymogu w innym postępowaniu
nie stanowi dowodu na brak możliwości spełnienia wymagania w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Izba wzięła pod rozwagędowody złożone przez Przystępującego na rozprawie oraz
złożone przez Odwołującego wraz z treściąprotestu i odwołania, jednocześnie za
ambiwalentne dla przedmiotowej sprawy uznając złożone przez Odwołującego na rozprawie
Przewodnik dla Użytkownika Basic Vitrea z wersją4.0 oraz wydruk ze strony internetowej
firmy Pixel Technology.

Mając na uwadze, iżpotwierdziły sięzarzuty naruszenia art. 7 ust. 3, 24 ust. 2 pkt 2
i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na podstawie art. 191 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, orzeczono
jak w pkt 1 wyroku.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp. Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886 z późn. zm.), kosztami postępowania odwoławczego Izba
obciążyła Zamawiającego, uznając za uzasadnione koszty wynagrodzenia pełnomocnika
Odwołującego w kwocie 3 600 zł.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem
Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
do
Sądu
Okręgowego
we Zielonej Górze.

Przewodniczący:

.................................
Członkowie:
……………………….

………………………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie