eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 753/09
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2009-06-18
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 753/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Emil Kuriata, Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 18 czerwca 2009 r. odwołania
wniesionego przez Abantia Polska Sp. z o.o., 80-479 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miasto Sopot, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27
protestu z dnia 22 maja 2009 r.


postanawia:

1. Umorzyć postępowanie odwoławcze,


2. NakazaćUrzędowi ZamówieńPublicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
ZamówieńPublicznych na rzecz Abantia Polska Sp. z o.o., 80-479 Gdańsk, ul. Wały
Piastowskie 1
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym przez Miasto Sopot w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i
montażu wyposażenia, oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji
grzewczo chłodniczej i systemu telewizji dozorowanej dla inwestycji „Budowa
Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miasta Gdańska i Sopotu” wraz z
zapewnieniem ich finansowania w latach 2010-2019, Abantia Polska Sp. z o.o., w dniu
04.06.2009 r. wniosła odwołanie od odrzucenia przez zamawiającego protestu z dnia
22.05.2009 r.
Pismem z dnia 15.06.2009 r. (wpływ do Urzędu ZamówieńPublicznych faksem w dniu
16.06.2009r.), przed otwarciem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej, odwołujący wycofał
odwołanie.
Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 189 ust. 1
oraz art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), postanowiła umorzyćpostępowanie odwoławcze w
sprawie.
Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych Izba postanowiła zwrócić
odwołującemu 90% kwoty uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie