eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małomice › Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Pruszkowska - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Pruszkowska - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Małomice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770391

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Konstytucji 3 maja

1.4.2.) Miejscowość: Małomice

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-320

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 68 3769027

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@malomice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malomice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00570572

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00535802

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
jak : 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych );
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
- wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na przebudowie bądź budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł.
brutto;
- dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia tj. :
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, oraz posiada co najmniej
3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót budowlanych w branży drogowej,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej, która
posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, posiada co najmniej 3
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi w zakresie branży sanitarnej.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w/w zakresach
uprawnień.

Po zmianie:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
jak : 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych );
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
- wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na przebudowie bądź budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł.
brutto;
- dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia tj. :
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, oraz posiada co najmniej
3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót budowlanych w branży drogowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-28 10:00

Po zmianie:
2024-01-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-28 10:30

Po zmianie:
2024-01-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-01-26

Po zmianie:
2024-02-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.