eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małomice › Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Pruszkowska - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Pruszkowska - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Małomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Konstytucji 3 maja

1.5.2.) Miejscowość: Małomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-320

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 3769027

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@malomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malomice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Pruszkowska - Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4311afa8-9360-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028112/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej w Malomicach ul. Pruszkowska - Etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4311afa8-9360-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez rządową Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platformą. Platforma jest dostępna pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

10.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

10.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania do Platformy.

10.4. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

10.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r . w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

10.6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

10.7. Preferowane formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach : .doc, .docx, .pdf, .zip.

10.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliki „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Dalsze informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w punktach od 10.9 do 10.27 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Małomice pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice;
 z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować:
inspektor@4consul.com.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 prowadzonym w trybie podstawowym, poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zmianami ), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej ulicy Pruszkowskiej w Małomicach, etap 3 (hm 3+00,00-7+27,62) na odcinku od działki nr 120 do granicy miasta, o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m i 6,0 m (od km 0+417,60 do końca odcinka) o profilu podłużnym i poprzecznym; przebudowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym; wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego; wykonanie wjazdów indywidualnych na przyległe działki prywatne z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym; wykonanie poboczy o nawierzchni z mieszkanki kruszyw naturalnych o szerokości 0,75m; przebudowę kanalizacji deszczowej.

4.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany geodezyjnie wyznaczyć cały odcinek w celu weryfikacji pod względem sytuacyjnym i wysokościowym projektowanych elementów. Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej sporządzonej przez P.P.H. AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra.

4.4. Przedmiar robót zawarty w dokumentacji projektowej i załączony do SWZ ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją projektową.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie za realizację umowy na roboty będzie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia.
W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik SWZ.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN-EN lub równoważnym oraz o gorszych parametrach niż określone w projekcie.
4.6. W przypadku, gdy Zamawiający w dokumentacji projektowej czy w jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym przedmiotu zamówienia, odwołuje się do znaków towarowych, patentów, pochodzenia produktu, czy jego źródła, wówczas takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przez „lub równoważny” należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej SWZ., a dotyczącym wskazanego materiału, sprzętu, wyposażenia.

4.7. Inwestycja jest dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wobec powyższego Zamawiający wymaga : wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z § 10 załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w spawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

4.7.1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić po otrzymaniu promesy z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający przewiduje następujący sposób finansowania zamówienia:
– zaliczka w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca procentowi udziału własnego Gminy w planowanej wartości inwestycji, finansowane po wykonaniu i odebraniu zadania na podstawie protokołu odbioru;
- finansowane na podstawie częściowego protokołu odbioru po wykonaniu 30% zadania i pozostałe 70% po odebraniu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego;

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia realizacji części lub całości przedmiotu umowy i po podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego, spełniającego wszystkie wymogi opisane w zawartej umowie, oraz dostarczeniu Zamawiającemu faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

4.8. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i całość zadania musi zostać zrealizowana na zasadach określonych w regulaminie programu, który przewiduje jedno postępowanie przetargowe do zadania. Ponadto podział zamówienia na części albo dopuszczenie składania ofert częściowych wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi w realizowaniu zadania i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia i mógłby zagrozić terminowości realizacji całości zamówienia.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
6) Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) najniższa cena - 60 %,= 60 pkt
b) okres gwarancji jakości - 40 %= 40 pkt

a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość pkt oferty n = ------------------------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ;

b1) Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia będzie oceniany w następujący sposób :
za 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 pkt,
za 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 pkt.
za 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 pkt.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu na jaki Wykonawca udziela Gwarancji jakości Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na minimalny wymagany okres 36 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 60 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów jak za 60 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;

16.2. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 40 punktów za kryterium Okres Gwarancji.

16.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
jak : 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych );
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
- wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na przebudowie bądź budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł.
brutto;
- dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia tj. :
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, oraz posiada co najmniej
3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót budowlanych w branży drogowej,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej, która
posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, posiada co najmniej 3
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi w zakresie branży sanitarnej.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w/w zakresach
uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -zał. nr 4 SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
Uwaga! przekazanie interaktywnego formularza ofertowego (wypełnionego przez Wykonawcę na Platformie dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ, ale jest wymagane, zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, celem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Szczegóły oferty uzupełniane w interaktywnym formularzu oferty na platformie , zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” muszą być zbieżne z tymi, które Wykonawca zaoferuje w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 125 ust.1 Pzp ) -zał. nr 2
SWZ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestry Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli i
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, i o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym :
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy
8.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualny dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak określona w punkcie 6.1. ppkt. 1) SWZp;
2) wykaz robót budowlanych- zał. nr 5 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zał. nr 6 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują Pełnomocnika do ich reprezentacji ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2 SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz przewiduje zmiany w umowie określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.