eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Urszulin › DZIAŁANIA Z ZAKRESU HODOWLI LASU, GRODZENIE ODNOWIONYCH POWIERZCHNI ORAZ WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W POLESKIM PARKU NARODOWYM W 2023 R.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZIAŁANIA Z ZAKRESU HODOWLI LASU, GRODZENIE ODNOWIONYCH POWIERZCHNI ORAZ WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W POLESKIM PARKU NARODOWYM W 2023 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poleski Park Narodowy

1.3.) Oddział zamawiającego: Poleski Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061360188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 3a

1.5.2.) Miejscowość: Urszulin

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-234

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: +48825713071

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poleskipn@poleskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poleskipn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZIAŁANIA Z ZAKRESU HODOWLI LASU, GRODZENIE ODNOWIONYCH POWIERZCHNI ORAZ WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W POLESKIM PARKU NARODOWYM W 2023 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-142789d9-762b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024620/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, cięcia pielęgnacyjne w Poleskim Parku Narodowym w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.poleskipn.pl/zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Poleski Park Narodowy.
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@poleskipn.pl
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) do sprostowana swoich danych osobowych
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych,
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, względem osób fizycznych od których dane osobowe pozyskał względem Podwykonawcy/podmiotu trzeciego.
Wykonawca w ofercie złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPK 41/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Działania z zakresu hodowli lasu w Poleskim Parku Narodowym w 2023 roku:

Czyszczenia wczesne (cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń wczesnych - zabiegi pielęgnacyjne uprawy, nalotów polegające na regulowaniu składu gatunkowego odnowienia do okresu uzyskania zwarcia przez uprawę) – 0,24 ha, w o. o Orłów;
Melioracje agrotechniczne -przygotowanie powierzchni do odnowień (przygotowanie gleby, oczyszczanie powierzchni luk z krzewów i gałęzi) – 4,90 ha, w o. o Wola Wereszczyńska, Łowiszów, Orłów, Bubnów, Kochanowskie, Zbójno;
Odnowienie luk (przygotowanie gleby i sadzenie sadzonek drzew liściastych) – 4,90 ha, w o. o Wola Wereszczyńska, Łowiszów, Orłów, Bubnów, Kochanowskie, Zbójno;
Poprawki (poprawienie talerzy w miejscach wypadów, sadzenie na talerzach wielolatek, dołowanie sadzonek) – 2,27 ha, w o. o Łowiszów, Orłów, Bubnów, Zbójno;
Pielęgnowanie gleby (pielęgnacja podsadzeń i istniejących odnowień naturalnych, wykaszanie chwastów w uprawach) – 9,92 ha, w o. o Wola Wereszczyńska, Łowiszów, Orłów, Kochanowskie,Zbójno;
Prace mechaniczne w szkółce leśnej i prace ręczne w szkółce leśnej na pow 1,23 ha

4.2.6.) Główny kod CPV: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %
2) Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia – z wagą 40 %
Dla części I – samodzielne wykonanie odnowień i poprawek

Ilość punktów za wszystkie kryteria zostanie zsumowana i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty wg wzoru:
W= C+S
gdzie:
W – suma punktów uzyskana przez daną ofertę (max. 100),
C - ilość punktów przyznana za cenę,
S - ilość punktów przyznana za samodzielną realizację zamówienia

Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = Cn/Co x 100 pkt x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej Części (załącznik nr 8 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

grodzenie odnowionych powierzchni siatką leśną (wykonanie ogrodzenia uprawy z materiału własnego wykonawcy siatką metalową ocynkowaną o symbolu 250x25x15 zamontowanej na opalanych słupkach dębowych, przybicie łaty sosnowej łączącej słupki, wykonanie furtki zamykanej na kłódkę) – pow. grodzeń 3,89 ha, 2650mb

4.2.6.) Główny kod CPV: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %
2) Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia – z wagą 40 %
Dla części II – samodzielne wykonanie grodzenia

Ilość punktów za wszystkie kryteria zostanie zsumowana i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty wg wzoru:
W= C+S
gdzie:
W – suma punktów uzyskana przez daną ofertę (max. 100),
C - ilość punktów przyznana za cenę,
S - ilość punktów przyznana za samodzielną realizację zamówienia

Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = Cn/Co x 100 pkt x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej Części (załącznik nr 8 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielne wykonanie kluczowych części zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozyskanie i zrywka drewna w Obwodzie Ochronnym Bubnów (505 m3),Wola Wereszczyńska (762 m3) i Zbójno (1150m3) - masa do pozyskania i zrywki - 2417m3

4.2.6.) Główny kod CPV: 77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %
2) Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia – z wagą 40 %
Dla części IV – samodzielne wykonanie pozyskania drewna

Ilość punktów za wszystkie kryteria zostanie zsumowana i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty wg wzoru:
W= C+S
gdzie:
W – suma punktów uzyskana przez daną ofertę (max. 100),
C - ilość punktów przyznana za cenę,
S - ilość punktów przyznana za samodzielną realizację zamówienia

Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = Cn/Co x 100 pkt x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej Części (załącznik nr 8 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielne wykonanie kluczowych części zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozyskanie i zrywka drewna w Obwodzie Ochronnym Łowiszów (933 m3), Kochanowskie (807 m3) i Orłów (719 m3) - masa do pozyskania i zrywki - 2459 m3

4.2.6.) Główny kod CPV: 77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60 %
2) Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia – z wagą 40 %
Dla części III – samodzielne wykonanie pozyskania drewna

Ilość punktów za wszystkie kryteria zostanie zsumowana i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty wg wzoru:
W= C+S
gdzie:
W – suma punktów uzyskana przez daną ofertę (max. 100),
C - ilość punktów przyznana za cenę,
S - ilość punktów przyznana za samodzielną realizację zamówienia

Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C = Cn/Co x 100 pkt x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej Części (załącznik nr 8 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielne wykonanie kluczowych części zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej.
-10-
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych realizuje,
a) dla Części I - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu na powierzchni, co najmniej 5 ha, przy czym: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu hodowli lasu;
b) dla Części II – co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu grodzenia powierzchni przy czym: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z ww. zakresu .
c) dla Części III i IV – co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie pozyskania i/lub zrywki min. 300 m3 drewna przy czym: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z ww. zakresu.
wraz z udokumentowaniem że dana usługa została wykonana w sposób należyty dla każdej z części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (sporządzone wg wzoru załącznik nr 2 do SWZ)
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP, h) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP dotyczących skazania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 710 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP stanowi załącznik nr 3 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług
dla Części I -co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu hodowli lasu na powierzchni co najmniej 5 ha,
dla Części II - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu grodzenia
powierzchni
dla Części III i IV – co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie pozyskania i/lub zrywki min. 300 m3 drewna
2. dowody na wykonanie usług
3. informację z Krajowego Rejestru Karnego
4. oświadczenie Wykonawcy, , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5. zaświadczenie właściwego naczelnika US
6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
7. odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, dotyczące przestrzegania przepisów ograniczających i wykluczających współpracę z podmiotami funkcjonującymi na terenie Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej, jako stron konfliktu zbrojnego na terytorium Republiki Ukrainy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla każdej z Części:
dla Części I – w wysokości 700,00 zł
dla Części II – w wysokości 700,00zł
dla Części III – w wysokości 2 400,00 zł
dla Części IV – w wysokości 2 400,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust.3 PZP, mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy na warunkach określonych poniżej
Przedłużenie terminu wykonania umowy - w stosunku do terminu jego wykonania określonego w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić, jeśli niedotrzymanie terminu wykonania będzie spowodowane przyczynami, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, i które uniemożliwiły Wykonawcy wykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 15 dni kalendarzowych, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej okoliczności, które uniemożliwiły wykonywanie i czasu ich trwania oraz dowodów potwierdzających ich wystąpienie oraz czas ich trwania. Przedłużenie terminu wykonania zakresu prac w stosunku do terminu jego wykonania określonego w § 2 ust. 1 Umowy - w przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, następować będzie o liczbę dni kalendarzowych trwania okoliczności, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonywanie prac. Ponadto przedłużenie terminu wykonania zakresu prac w stosunku do terminu jego wykonania określonego w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku gdy nie będzie to powodować dla Zamawiającego żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie powodować powstania u Zamawiającego jakiejkolwiek szkody. Przedłużenie terminu wykonania Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić na wniosek którejkolwiek ze Stron Umowy i polegać będzie na uzgodnionym przez Strony wydłużeniu terminu wykonania zakresu prac - w stosunku do terminu jego wykonania określonego w § 2 ust. 1 Umowy, nie dłużej jednak niż o 15 dni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.