eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA "REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKIOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wschowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 65/540-86-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1028ddfd-3b1c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014970/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 konkurs nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.2 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywana jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3.Zalecenia.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
1) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
2) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
nmożliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
4) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd
Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: boi@wschowa.pl.
2)W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można
się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna
kontakt@rodoleszno.
com.pl.; tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
znak sprawy; RZP.271.30.2022. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4)Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane
podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z
którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.) – dalej „Pzp”.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6)Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu(...) POZOSTAŁA
CZĘŚĆ ZAPISÓW W SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. b) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.2) na podstawie art.16 RODO do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i
jego
załączników); 3) na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);4) W przypadku gdy
wniesienie
żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18 ust.2
rozporządzenia 2016/679.5) Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18 ust. 3-6, stosuje się
odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa - Park Wolsztyński”.
1. ” w formule zaprojektuj-wybuduj.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa – Park Wolsztyński”, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.2 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
– CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,
– CPV: 71540000-5 Usługi zarządzania budową,
– CPV: 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy,
– CPV: 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
– CPV: 71541000-2 Usługi nadzorowania placu budowy.
5.Opis zadania inwestycyjnego (roboty budowlane):
Zakres zamówienia obejmuje prace z podziałem na dwa etapy:
1) Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu:
a) pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego,
b) projektów wykonawczych dla każdej z branż,
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) przedmiarów robót, kosztorysów,
e) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.
- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę (na podstawie dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń.
2) Etap II:
- wykonanie robót budowlanych na podstawie przyjętego przez Zamawiającego do realizacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót.

Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz sposób ich wykonania jest opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym - Załącznik nr 9 do SWZ.

6.W ramach zamówienia Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do:
a) Weryfikacji i przygotowania pisemnych opinii na temat projektów sporządzanych przez Zespół Projektowy Generalnego Wykonawcy Inwestycji, przez niżej wymienionych specjalistów, których winien zapewnić Wykonawca (tzn. Nadzór Inwestorski):
• Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej;
• Projektant branży drogowej;
• Projektant branży sanitarnej;
• Projektant branży elektrycznej;
• Projektant architektury krajobrazu;
• Projektant branży telekomunikacyjnej.
b) Nadzoru nad realizacją Inwestycji, w zakresie przewidzianym ustawą Prawo budowlane w branżach i specjalnościach:
• Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej;
• Inspektor nadzoru branży drogowej;
• Inspektor nadzoru branży sanitarnej;
• Inspektor nadzoru branży elektrycznej;
• Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych,
• Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnej.
c) Nadzoru arborystycznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wypełnienia zadań objętych przedmiotem zamówienia.
d) Rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji w zakresie Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców.
e) Nadzoru nad robotami budowalnymi i innymi pracami wykonywanymi
w ramach gwarancji i rękojmi za wady przez Generalnego Wykonawcę
i Podwykonawców Inwestycji.
f) Uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym Inwestycji,
g) Weryfikacji formalnej i technicznej przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji, wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych;
h) Weryfikacji i rekomendowania do zapłaty faktur wykonawców i dostawców z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi;
i) Opiniowania wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych
i kosztorysowych proponowanych przez generalnego wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego;
j) Organizowania na budowie narad koordynacyjnych z udziałem inspektorów nadzoru i wykonawców w tym powiadamianie (w stosownym terminie, umożliwiającym uczestnictwo) Zamawiającego o terminach tych spotkań;
k) Protokołowania narad, o których mowa w punkcie poprzedzającym;
l) Przedkładania Zamawiającemu pisemnych notatek z wszelkich przeprowadzonych, protokołowanych narad, oraz ustnych relacji przedstawicielowi Zamawiającego z pozostałych spotkań – dopuszcza się formę mailową.
7.Wykonawca jest obowiązany pełnić Nadzór Inwestorski zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji zamówienia przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) jak również odpowiednimi przepisami wykonawczymi – w powyższych przepisach ustanowiono wymagania jakościowe co do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
8.Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach oferowanej ceny kontraktowej do wykonywania obowiązków Inspektorów Nadzoru osoby posiadające wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania robót.
2) Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Wykonawca powinien zapewnić swoim inspektorom nadzoru i specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych inspektorów nadzoru i specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym np. inżyniera ds. materiałowych, geotechnika, specjalistę ds. archeologii (tzw. Personel Pomocniczy).
3) Inspektor Nadzoru inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, będzie odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z należytą starannością w wykonywaniu pracy oraz za właściwą organizację pracy, jej bezpieczeństwo i jakość.
4) Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu powinny być: prawdziwe, poświadczające prawdę i pełne.
5) Do podstawowych obowiązków Inspektorów Nadzoru inwestorskiego
w czasie realizacji umowy, w ramach przedmiotu zamówienia, będzie należało reprezentowanie i wykonywanie obowiązków przypisanych Zamawiającemu oraz współpraca z nim w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane, a w szczególności wykonywanie czynności, o których mowa we wzorze umowy (Załącznik 8 do SWZ).
9.Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa
10.Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:
• Umowa,
• SWZ,
• oferta Wykonawcy,
• Projekty budowlane, wykonawcze dla każdej z branż,
• STWiORB dla każdej z branż.
11. Dodatkowe wymagania:
1) Inspektor Nadzoru zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość oferty brutto.
2) Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej umowy.
12. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości usługą jednego rodzaju. Jest zamówieniem, którego niedokonanie podziału na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do niniejszego zamówienia z całą pewnością będą mieli dostęp „mali wykonawcy”, działający nawet na rynku lokalnym. Rozdrobnienie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen, czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Specyfika niniejszego zamówienia, polegająca na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego utrudnia podział tego zamówienia na części. Podział usług na części wiązałby się ze znacznymi problemami podczas realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego w tym konkretnym przypadku wykonywanie poszczególnych części zamówienia przez różnych Wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zadania.
Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się ze znacznymi trudnościami technicznymi po stronie Zamawiającego związanymi ze skoordynowaniem wyników pracy poszczególnych Wykonawców i byłby sprzeczny z potrzebami samego Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.
13. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia jest opisany we wzorze umowy – stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem dla przedmiotu zamówienia:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
gdzie:
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Czas reakcji (R)– waga kryterium to 40 pkt.
Znaczenie kryterium „czas reakcji” (R) - 40% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 40 pkt.)
W tym kryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji.

We wzorze umowy (Załącznik 8 do SWZ) określono minimalny czas reakcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w ewentualnych konsultacjach
z Zamawiającym.

W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji Zamawiający przyzna odpowiednio punkty. Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 5 godzin od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora) informacji przekazanej przez Zamawiającego. Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:

Czas reakcji 5 godzin – 0 punktów
Czas reakcji 4 godziny – 20 punktów
Czas reakcji 3 godziny – 40 punktów

UWAGA:
a) Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach tj.: 3, 4 lub 5 godzin.
b) Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
c) Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewskazana/niezaznaczenia w formularzu oferty czasu reakcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje maksymalny czas reakcji (tj. 5 godziny), a tym samym w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzymuje 0 pkt.
d) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednego deklarowanego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji najdłuższy spośród oznaczonych przez Wykonawcę i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + R
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- minimum 1 usługę w zakresie pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub renowacji lub zagospodarowaniu parku o wartości minimum 3 000 000 zł brutto, realizowanymi w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującym swym zakresem:
• budowę ciągów pieszych lub ścieżek,
• budowę oświetlenia terenu,
• wykonanie nasadzeń.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną usługę nadzoru budowlanego w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
Kierownik zespołu (1 osoba):
• uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 10-cio letnie doświadczenie zawodowe, obejmującej nadzór przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub rozbudowie parków lub przestrzeni publicznych zrealizowanych
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, o wartości robót minimum 4.000.000,00 zł brutto;
Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba):
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych.
Inspektor nadzoru branży sanitarnej (1 osoba):
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym przy nadzorze budowy sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sieci i instalacji sanitarnych,
Inspektor nadzoru branży elektrycznej (1 osoba):
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych,
Nadzór arborystyczny (1 osoba):
• wykształcenie wyższe ogrodnicze lub architektury krajobrazu (dyplom ukończenia uczelni), oraz
• co najmniej dwu letnią praktykę zawodową zdobytą po uzyskaniu ww. wykształcenia, w tym doświadczenie zawodowe.
Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych (1 osoba):
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień,
Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (1 osoba):
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień.
Zespół projektowy do weryfikacji dokumentacji projektowej
i dokumentacji zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Inwestycji, tj. :
Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej (1 osoba):
• uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów;
Projektant branży drogowej (1 osoba):
• uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów;
Projektant branży sanitarnej (1 osoba):
• uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym przy projektowaniu budowy sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów;
Projektant branży elektrycznej (1 osoba):
• uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów;
Projektant branży hydrotechnicznej (1 osoba):
• uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów;
Projektant branży telekomunikacyjnej (1 osoba):
• uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów;
Projektant architektury krajobrazu (1 osoba):
• wykształcenie wyższe ogrodnicze lub architektury krajobrazu (dyplom ukończenia uczelni), oraz
• co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową zdobytą po uzyskaniu ww. wykształcenia w projektowaniu terenów parków lub terenów zielonych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na projektowaniu terenów zieleni
o powierzchni min. 1,0 ha każdy;
Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru oraz projektanta przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 1 ust. lit. a) powyżej:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej.

3. Dokumenty podmiotów trzecich:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. lit. a) powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykowanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 6 do SWZ).
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik 7 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Dokumenty, które należy złożyć:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,
2.Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
3) Oświadczenie podwykonawcy niepodleganiu wykluczeniu (oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3a do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w formularzu oferty wskazuje Podwykonawcę),
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ,
5) Oświadczenie dot. rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z postanowieniami przepisu art. 454 ustawy Pzp nie mogą mieć charakteru zmiany istotnej. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych na roboty dla Kontraktu,
2) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Instytucją Zarządzającą Programem, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
3) z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,
4) wstrzymanie robót, objętych Kontraktem przez Zamawiającego,
5) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Kontraktu,
6) z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w szczególności,
w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
2. Zmiany osobowe:
1) zmiana Kluczowego Personelu Inspektora Nadzoru oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy.
2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie;
3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.
3. Pozostałe zmiany:
1) Zmiana wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą
z tej zmiany;
2) Zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inspektora Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie
o dofinansowanie Kontraktu lub Wytycznych dotyczących realizacji Kontraktu;
3) Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inspektor Nadzoru poniósł w związku z wynikającymi z niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami.
4. Zmianę umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Inspektora Nadzoru, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Inspektora Nadzoru nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Inspektora Nadzoru spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 9UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku.
5. W przypadku wykorzystania formatu XAdeS zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywania plikow z danymi oraz plików w formacie XAdES.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia zmian,
wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkości pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa za pomocą
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.8, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
13. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw
pod poz. 835. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: (...) Pozostała część zapisów w Rozdział VI.
Podstawy wykluczenia z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.