eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomościOgłoszenie z dnia 2023-08-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://itb.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62ad3f31-045b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00359446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249767

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TO.260.21TA.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 410000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych i gruzu z miejsc ich składowania na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21, określanych kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, (Dz. U. z 2020 poz. 10) oraz odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną terenu tych nieruchomości. Przedmiot zamówienia – kody odpadów:
15 01 01; 15 01 02; 15 01 06; 15 01 07; 17 01 01; 17 01 03;17 01 07;17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 04 05; 17 04 07; 17 09 04, 02 01 03.”
Zamawiający w§ 2 ust. 3 IPU dla części I dodaje nw. kody:
• 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury;
• 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;
• 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe.
• 17 01 03- Odpady innych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia,
• 17 02 01 drewno,
• 17 02 02 szkło,
• 17 02 03 tworzywa sztuczne,
• 17 04 05 żelazo i stal,
• 17 04 07 mieszaniny metali.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 367200,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych) z terenu nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Warszawy przy ul Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 o następujących frakcjach:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz pojemniki na odpady ulegające biodegradacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 70000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176688,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 339562,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176688,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118-009-43-15

7.3.3) Ulica: ul. Arkuszowa 43

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-934

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 367200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34214,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52306,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47755,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BYŚ WOJCIECH BYŚKINIEWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118-009-43-15

7.3.3) Ulica: ul. Arkuszowa 43

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-934

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.