eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomościOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00261985

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249767

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
„Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych i gruzu oraz odśnieżanie terenu nieruchomości”1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych i gruzu z miejsc ich składowania na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21, określanych kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, (Dz. U. z 2020 poz. 10) oraz odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną terenu tych nieruchomości.
Przedmiot zamówienia – kody odpadów:
• 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
• 15 01 07 – Opakowania ze szkła.
• 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna.

Po zmianie:
Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych i gruzu z miejsc ich składowania na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21, określanych kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, (Dz. U. z 2020 poz. 10) oraz odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną terenu tych nieruchomości. Przedmiot zamówienia – kody odpadów:
15 01 01; 15 01 02; 15 01 06; 15 01 07; 17 01 01; 17 01 03;17 01 07;17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 04 05; 17 04 07; 17 09 04, 02 01 03.”
Zamawiający w§ 2 ust. 3 IPU dla części I dodaje nw. kody:
• 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury;
• 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;
• 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe.
• 17 01 03- Odpady innych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia,
• 17 02 01 drewno,
• 17 02 02 szkło,
• 17 02 03 tworzywa sztuczne,
• 17 04 05 żelazo i stal,
• 17 04 07 mieszaniny metali.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
„Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych)”1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych) z terenu nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Warszawy przy ul Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 i określonych kodami:
20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 01 40; 20 02 01; 20 03 01;
zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 10).

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych) z terenu nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Warszawy przy ul Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 o następujących frakcjach:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz pojemniki na odpady ulegające biodegradacji

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej w tym punkcie: „ustawa”);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla cz. I: lecz nie wcześniej niż od dnia 07.08.2023 r., dla cz. II: lecz nie wcześniej niż od dnia 15.08.2023 r.) lub do wykorzystania kwoty:
Dla cz. I: 340.000,- zł,
Dla cz. II: 70.000,- zł,
z zastrzeżeniem możliwości wznowienia zamówienia na okres kolejnych 8 miesięcy na zasadach określonych w § 13 zgodnie z zasadami wskazanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Po zmianie:
Punkt 19.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie (odpowiednio dla danej części):
1) aktualnego wpisu do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów, dla wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia z miejsc składowania odpadów na terenie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21.
2) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia;
3) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).”


8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej w tym punkcie: „ustawa”);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla cz. I: lecz nie wcześniej niż od dnia 07.08.2023 r., dla cz. II: lecz nie wcześniej niż od dnia 15.08.2023 r.) lub do wykorzystania kwoty:
Dla cz. I: 340.000,- zł,
Dla cz. II: 70.000,- zł,
z zastrzeżeniem możliwości wznowienia zamówienia na okres kolejnych 8 miesięcy na zasadach określonych w § 13 zgodnie z zasadami wskazanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.
posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów, które obejmuje złożona oferta, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 295 z późn. zm.) zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020, poz. 10), z miejsc składowania odpadów na terenie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21.
Zezwolenia powyższe muszą obejmować co najmniej odpady o kodach:
1) Dla części I:
• 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
• 15 01 07 – Opakowania ze szkła,
• 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna.
2) Dla części II:
• 20 01 01 – Papier i tektura;
• 20 01 02 – Szkło;
• 20 01 39 – Tworzywa sztuczne;
• 20 01 40 – Metale;
• 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji;
• 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
b) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda trwała lub trwa przez okres min. 9 miesięcy o wartość dla każdej z usług co najmniej:
Dla części I - 200.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie nieczystości stałych (rozumianym jako wywóz wszystkich przedmiotów oraz substancji o stałym stanie skupienia, powstałych w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka, które są nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały).
Dla części II - 30.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie odpadów komunalno-bytowych (rozumianym jako wywóz odpadów, które powstają w wyniku działalności człowieka w środowisku zurbanizowanym).
c) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie potencjału technicznego
Wykonawca musi dysponować co najmniej:
Dla części I:
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów w kontenerach o pojemności 6-21 m3, i nominalnej ładowności urządzenia hakowego minimum 5 t.
• 1 (jedną) ładowarką kołową do podejmowania gruzu z miejsca składowania Zamawiającego,
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętową wyposażoną w pług i solarkę,
• 6 (sześcioma) otwartymi kontenerami typu KP7 o pojemności 7 m3.
Dla części II:
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów selektywnie zbieranych podlegających recyklingowi oraz bioodpadów i przeznaczoną do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 1100 l,
• 13 (trzynastoma) pojemnikami o pojemności 1100 l,
• 3 (trzema) pojemnikami o pojemności 120 l.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia danej części o wartości co najmniej:
1) Dla części I – 200.000,00 PLN
2) Dla części II – 50.000,00 PLN
Uwaga: W przypadku składania ofert przez Wykonawcę na więcej niż jedną część, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia na najwyższą sumę gwarancyjną spośród składanych części.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.
Zamawiający nie ustanawia warunku w ww. zakresie.

b) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda trwała lub trwa przez okres min. 9 miesięcy o wartość dla każdej z usług co najmniej:
Dla części I - 200.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie nieczystości stałych (rozumianym jako wywóz wszystkich przedmiotów oraz substancji o stałym stanie skupienia, powstałych w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka, które są nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały).
Dla części II - 30.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie odpadów komunalno-bytowych (rozumianym jako wywóz odpadów, które powstają w wyniku działalności człowieka w środowisku zurbanizowanym).
c) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie potencjału technicznego
Wykonawca musi dysponować co najmniej:
Dla części I:
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów w kontenerach o pojemności 6-21 m3, i nominalnej ładowności urządzenia hakowego minimum 5 t.
• 1 (jedną) ładowarką kołową do podejmowania gruzu z miejsca składowania Zamawiającego,
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętową wyposażoną w pług i solarkę,
• 6 (sześcioma) otwartymi kontenerami typu KP7 o pojemności 7 m3.
Dla części II:
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów selektywnie zbieranych podlegających recyklingowi oraz bioodpadów i przeznaczoną do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 1100 l,
• 13 (trzynastoma) pojemnikami o pojemności 1100 l,
• 3 (trzema) pojemnikami o pojemności 120 l.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia danej części o wartości co najmniej:
1) Dla części I – 200.000,00 PLN
2) Dla części II – 50.000,00 PLN
Uwaga: W przypadku składania ofert przez Wykonawcę na więcej niż jedną część, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia na najwyższą sumę gwarancyjną spośród składanych części.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów (w zakresie kodów objętych ofertą);
 wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;
 oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.5 potwierdzającym spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1 lit. b);
 wykaz sprzętu, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w punkcie 9.1. lit. c) - według formularza zamieszczonego w Załączniku Nr II.5 SWZ (Formularz ”Wykaz sprzętu”);
 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia potwierdzających spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1. lit. d);

Po zmianie:
 wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;
 oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.5 potwierdzającym spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1 lit. b);
 wykaz sprzętu, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w punkcie 9.1. lit. c) - według formularza zamieszczonego w Załączniku Nr II.5 SWZ (Formularz ”Wykaz sprzętu”);
 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia potwierdzających spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1. lit. d);

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 10:00

Po zmianie:
2023-06-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 10:15

Po zmianie:
2023-06-22 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-18

Po zmianie:
2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.