eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomościOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych, gruzu i odpadów komunalnych z nieruchomości ITB w Warszawie oraz odśnieżanie tych nieruchomości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62ad3f31-045b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://itb.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://itb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.
Zgodnie z pkt 6 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.9. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
6.9.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
6.9.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
6.9.3. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać
http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę.
6.9.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.
Zgodnie z pkt 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon
22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego p.n. „Dostawa stapiarki elektrycznej z kompletem wyposażenia platynowego”. Podstawa prawna
przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.
8. Klauzula niniejsza dotyczy danych osobowych podanych przez Wykonawcę, które Instytut Techniki Budowlanej pozyska podczas
niniejszego postępowania i realizacji umowy.
9. Pracownicy Wykonawcy i inne osoby (Pani/Pan), których dane udostępnił Wykonawca posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych udostępnionych danych osobowych. W takim przypadku zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 ,Zgodnie z pkt 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TO.260.21TA.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych i gruzu oraz odśnieżanie terenu nieruchomości”1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych i gruzu z miejsc ich składowania na terenie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21, określanych kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, (Dz. U. z 2020 poz. 10) oraz odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną terenu tych nieruchomości.
Przedmiot zamówienia – kody odpadów:
• 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
• 15 01 07 – Opakowania ze szkła.
• 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość wznowienia zamówienia polegającą na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia przez okres 8 miesięcy na zasadach i wedle sposobu rozliczenia obowiązującego dla zamówienia podstawowego. Przepisy umowy dla zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio.
2. Prawo do wznowienia będzie realizowane poprzez jednostronne pisemne oświadczenie woli Zamawiającego przekazane Wykonawcy nie później niż na 14 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia podstawowego.
3. Prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o którym mowa w ust 1 należy wyłącznie do Zamawiającego a Wykonawca pozbawiony jest kierowania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania zamówienia w okresie wskazanym w ust. 1.
4. W przypadku wznowienia Zamawiający zwiększy proporcjonalnie maksymalną kwotę, o której mowa w § 5 ust 4.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Wywóz i przekazywanie do instalacji odbierającej odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych)”1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych) z terenu nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Warszawy przy ul Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21 i określonych kodami:
20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 01 40; 20 02 01; 20 03 01;
zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 10).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość wznowienia zamówienia polegającą na przedłużeniu terminu realizacji zamówienia przez okres 8 miesięcy na zasadach i wedle sposobu rozliczenia obowiązującego dla zamówienia podstawowego. Przepisy umowy dla zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio.
2. Prawo do wznowienia będzie realizowane poprzez jednostronne pisemne oświadczenie woli Zamawiającego przekazane Wykonawcy nie później niż na 14 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia podstawowego.
3. Prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o którym mowa w ust 1 należy wyłącznie do Zamawiającego a Wykonawca pozbawiony jest kierowania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania zamówienia w okresie wskazanym w ust. 1.
4. W przypadku wznowienia Zamawiający zwiększy proporcjonalnie maksymalną kwotę, o której mowa w § 5 ust 4.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.
posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów, które obejmuje złożona oferta, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 295 z późn. zm.) zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020, poz. 10), z miejsc składowania odpadów na terenie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21.
Zezwolenia powyższe muszą obejmować co najmniej odpady o kodach:
1) Dla części I:
• 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
• 15 01 07 – Opakowania ze szkła,
• 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna.
2) Dla części II:
• 20 01 01 – Papier i tektura;
• 20 01 02 – Szkło;
• 20 01 39 – Tworzywa sztuczne;
• 20 01 40 – Metale;
• 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji;
• 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
b) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda trwała lub trwa przez okres min. 9 miesięcy o wartość dla każdej z usług co najmniej:
Dla części I - 200.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie nieczystości stałych (rozumianym jako wywóz wszystkich przedmiotów oraz substancji o stałym stanie skupienia, powstałych w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka, które są nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały).
Dla części II - 30.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie odpadów komunalno-bytowych (rozumianym jako wywóz odpadów, które powstają w wyniku działalności człowieka w środowisku zurbanizowanym).
c) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie potencjału technicznego
Wykonawca musi dysponować co najmniej:
Dla części I:
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów w kontenerach o pojemności 6-21 m3, i nominalnej ładowności urządzenia hakowego minimum 5 t.
• 1 (jedną) ładowarką kołową do podejmowania gruzu z miejsca składowania Zamawiającego,
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętową wyposażoną w pług i solarkę,
• 6 (sześcioma) otwartymi kontenerami typu KP7 o pojemności 7 m3.
Dla części II:
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów selektywnie zbieranych podlegających recyklingowi oraz bioodpadów i przeznaczoną do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 1100 l,
• 13 (trzynastoma) pojemnikami o pojemności 1100 l,
• 3 (trzema) pojemnikami o pojemności 120 l.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia danej części o wartości co najmniej:
1) Dla części I – 200.000,00 PLN
2) Dla części II – 50.000,00 PLN
Uwaga: W przypadku składania ofert przez Wykonawcę na więcej niż jedną część, wymagane jest posiadanie ubezpieczenia na najwyższą sumę gwarancyjną spośród składanych części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Do oferty każdy
Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ;
- odpis lub informacja z KRS lub CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed złożeniem,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów (w zakresie kodów objętych ofertą);
 wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;
 oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.5 potwierdzającym spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1 lit. b);
 wykaz sprzętu, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w punkcie 9.1. lit. c) - według formularza zamieszczonego w Załączniku Nr II.5 SWZ (Formularz ”Wykaz sprzętu”);
 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia potwierdzających spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1. lit. d);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast warunek udziału w postępowaniu ma być spełniony łącznie. Zapisy punktu 9.2. stosuje się odpowiednio.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia .
11.5 W przypadku, o którym mowa w pkt 11.4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wedle wzoru formularza II.6.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku zmiana wynagrodzenia będzie odpowiadać zmianie stawki podatku VAT.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 3, w okresie trwania umowy w następujących przypadkach:
a) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek ww. podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy;
b) opłat za korzystanie ze środowiska – o wysokość tych opłat jeśli nie była ona uwzględniona w zmianie cennika instalacji z którego Wykonawca korzysta.
c) cen odbioru odpadów, w szczególności względem cen odbiorcy wynikających z załączonego do oferty cennika instalacji z której Wykonawca zamierza skorzystać. Wykonawca wnioskując o zmianę ceny wykonywania usługi nie może dokumentować wniosku cennikiem innego niż w ofercie odbiorcy odpadów, chyba, że dotychczasowy odbiorca zaprzestał odbioru przedmiotowych odpadów i w tym zakresie wypowiedział umowę z Wykonawcą lub nowy odbiorca zaproponował korzystniejszą cenę odbioru.
d) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub w znaczącym stopniu ograniczającym wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego skutków Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemiologicznego, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
12. Zmiany dokonane w oparciu o punkty b) - c) mogą nastąpić tylko w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę wzrostu kosztów świadczenia tych usług w stosunku do cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym – o wartość tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 15.
Dokonanie zmiany nie jest możliwe w okresie pierwszych 6 miesięcy świadczenia usług,
13. W przypadkach określonych w ust. 11 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy jeżeli uzna, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.
13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi informacje o okolicznościach uzasadniających zmianę umowy oraz jej uzasadnienie, a w szczególności kalkulację wykazującą, że okoliczności wskazane w ust. 11 wpływają na wysokość kosztów wykonania zamówienia.
14. Zamawiający w przypadku wątpliwości może żądać informacji dodatkowych.
15. W przypadku zmiany wynagrodzenia odpowiedniej zmianie ulegnie także §5 ust 4 umowy.
§ 6
1. Po upływie okresu 6 miesięcy a w przypadku przedłużenia umowy po okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
zgodnie z PPU par. 5, 8

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej w tym punkcie: „ustawa”);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla cz. I: lecz nie wcześniej niż od dnia 07.08.2023 r., dla cz. II: lecz nie wcześniej niż od dnia 15.08.2023 r.) lub do wykorzystania kwoty:
Dla cz. I: 340.000,- zł,
Dla cz. II: 70.000,- zł,
z zastrzeżeniem możliwości wznowienia zamówienia na okres kolejnych 8 miesięcy na zasadach określonych w § 13 zgodnie z zasadami wskazanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.