eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Ochrona osób i mienia UMWOOgłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia UMWO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 5416357

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia UMWO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1d5c184-5362-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005936/38/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 OCHRONA OSÓB I MIENIA UMWO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowieniapubliczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej e-mail tj.: 1) za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej, o której mowa w części SWZ – tj. e-maile „Wskazanych osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” oraz e-mail Urzędu: zamowieniapubliczne@opolskie.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (konto na ePUAP jest niezbędne do złożenia oferty zaszyfrowanej na miniPortalu). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Maksymalny rozmiar zaszyfrowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający
i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID (niniejszego) postępowania lub oznaczeniem sprawy (DOA-X.272.27.2021).

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu PDF.

W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pozostałe informacje są w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, z siedzibą przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole numer
faksu: (77) 54 16 411 – Departament Organizacyjno-Administracyjny numer telefonu: Sekretariat (77)
54 16 400, 510
email: umwo@opolskie.pl mailto:umwo@opolskie.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem email: iod@opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
12. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również
obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia
2016/679).
13. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia
2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.
14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
14. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu,
wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOA-X.272.27.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 898166,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa: „OCHRONA OSÓB I MIENIA UMWO ”
Przedmiotem zamówienia jest:
Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Urzędu Marszałkowskiego:
- obiektu szkoleniowo – konferencyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek,
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Ostrówek 5-7,
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Krakowskiej 39,
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Hallera 9,
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Piastowskiej 12 (tylko w zakresie monitoringu),
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Piastowskiej 13 (tylko w zakresie monitoringu),
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Barlickiego 17 (tylko w zakresie monitoringu),
- obiektu biurowego w Opolu przy ul. Powolnego 9 (tylko w zakresie monitoringu).

Wyżej wymienione budynki są dostępne dla osób niepełnosprawnych za wyjątkiem budynków:
- przy ulicy Piastowskiej 12 i 13, ul. Leona Powolnego 9 i części budynku przy ulicy Hallera 9 w Opolu (część A i B)

Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Urzędu Marszałkowskiego w zakresie:
a) Całodobowej ochrony osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu ul. Piastowska 14- Ostrówek (Obiekt Szkoleniowo - Konferencyjny i administracyjny Samorządu Województwa) od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
b) Ochrony osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Ostrówek 5-7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 2000 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy – od 01.07.2022 r do 31.12.2022r.
c) Ochrony osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Krakowskiej 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1900 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy; 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
d) Ochrony osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Hallera 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1900 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy; 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
e) Zapewnienia własnej grupy interwencyjnej lub dysponowania grupą interwencyjną gotową do działania o każdej porze na wezwanie z posterunków ochrony. Działalność grupy interwencyjnej stanowi tylko wsparcie pracowników ochrony fizycznej.

Zamówienie gwarantowane: przewidywana ilość roboczogodzin zamówienia gwarantowanego: 16 824.

Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 100 roboczogodzin usługi ochrony obiektów UMWO. Zmiany opcjonalne są przewidziane w PPU – zał. do SWZ (Umowa) par. 1 ust. 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 100 roboczogodzin usługi ochrony obiektów UMWO. Zmiany opcjonalne są przewidziane w PPU – zał. do SWZ (Umowa) par. 1 ust. 3.
Okoliczności skorzystania z opcji: według bieżących potrzeb Zamawiającego, wynikających m.in. ze zmian rozkładu czasu pracy Urzędu, lub konieczności oszczędności środków publicznych, zmiany lokalizacji obiektów UMWO.
Wszelkie pozostałe informacje znajdują się w SWZ, PPU, OPZ i innych dokumentach zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (...), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy tj.:
Przewiduje się powtórzenie podobnych usług tj.: usługi ochrony osób i mienia w liczbie roboczogodzin do 24 850; zakres przedmiotowy i warunki , na jakich zostanie udzielone zamówienie powtórzone: na warunkach zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Usługi ochrony osób i mienia w liczbie roboczogodzin do 24 850; zakres przedmiotowy i warunki , na jakich zostanie udzielone zamówienie powtórzone: na warunkach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: „Cena”, „Czas dojazdu grupy interwencyjnej”, „Doświadczenie koordynatora”.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego z zastosowaniem odpowiedniej wagi w %. Zamawiający będzie oceniał kryteria w skali 0-100 pkt. Oferta w każdym z kryteriów może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Liczba punktów w kryteriach „Czas dojazdu grupy interwencyjnej” i „Doświadczenie koordynatora” obliczona zostanie jako: iloczyn przyznanych punktów wg podanego sposobu oceny i odpowiednio wagi tego kryterium.

1) Kryterium „Cena”

„Cena” tj. Cena łączna oferty brutto (C) z wagą 60 %, i zastosowaniu skali 0-100 pkt - zostanie obliczona wg wzoru opisanego w SWZ.


Wyjaśnienie: „CENA” (tj. Cena zamówienia jest ceną oferty łączną brutto obejmującą zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne w zł).

Oferta w kryterium 1) może otrzymać maksymalnie 60 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 60%.

2) „Czas dojazdu grupy interwencyjnej” – waga 10%, w skali 0-100 pkt;

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt przy wadze 10%.
- czas dojazdu poniżej 10 minut – 100 pkt,
- czas dojazdu od 10 do 15 minut – 60 pkt,
- czas dojazdu od 16 do 20 minut – 40 pkt,
- czas dojazdu powyżej 20 minut – 0 pkt,

Przy czym czas dojazdu (zwany tez czasem reakcji) oznacza czas przybycia na miejsce wezwania od momentu zgłoszenia potrzeby interwencji.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców gwarantowanego czasu dojazdu grupy interwencyjnej
krótszego niż 30 minut - oferta zostanie odrzucona.
W celu wypełnienia druku oferty należy wybrać jeden przedział czasu dojazdu i w jego ramach wskazać jedną wartość tj. konkretną ilość minut. Wskazanie przedziału „od do” lub „wartości z kilku przedziałów” będzie się wiązać z koniecznością odrzucenia oferty, jako niezgodnej z SWZ, ze względu na wskazanie gwarantowanego czasu dojazdu w sposób nie dający się ocenić według skali powyżej.

Oferta w kryterium 2) może otrzymać maksymalnie 10 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 10%.

3) Doświadczenie koordynatora – waga 30%, w skali 0-100 pkt;

Przez doświadczenie osoby skierowanej do koordynowania zespołem osób realizujących zamówieniem, Zamawiający rozumie osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, która będzie zobowiązana do zapewnienia stałej bieżącej koordynacji pracy i nadzoru nad zespołem osób wykonujących ochronę oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia .
Punkty w kryterium „Doświadczenie koordynatora” zostaną przyznane zgodnie z poniższą zasadą:
Jeżeli Wykonawca do realizacji zadań Koordynatora skieruje osobę legitymującą się doświadczeniem mniejszym niż rok Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawcy, który do realizacji zadań Koordynatora skieruje osobę legitymującą się dłuższym niż rok doświadczeniem w wykonywaniu czynności związanych z koordynacją i nadzorem nad osobami świadczącymi usługę ochrony osób i mienia Zamawiający przydzieli punkty wg poniższych zasad:
 1 rok - 0 punktów
 Powyżej 1 roku do 2 lat - 25 punktów
 Powyżej 2 lat do 3 lat – 50 punktów
 Powyżej 3 lat i więcej – 100 punktów

Oferta w kryterium 3) może otrzymać maksymalnie 30 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 30%.

Wszelkie pozostałe i kompletne informacje na temat oceny ofert znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1/ Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. w zakresie ochrony osób i mienia udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: DZ. U. 2021. poz. 1995 ze zm.).

2/ Zdolności techniczne lub zawodowe:
WARUNEK posiadania zdolności zawodowej (wiedza i doświadczenie): Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu usług ochrony osób i mienia przez okres minimum: 12 miesięcy każda. Wartość każdej z usług powinna być nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto – (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane).
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie własnymi siłami – bez udziału podwykonawców w zakresie ochrony osób i mienia (tj. kluczowe zadania w ramach zamówienia, które są objęte koncesją, zgodnie z art. 121 Pzp), z wyłączeniem grupy interwencyjnej.

Pozostałe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego);

2/ Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. /w zakresie wykluczenia/

3/ Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415),
zamawiający może żądać OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ;

Ponadto w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

2. dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda: Dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku tj.: KOPII KONCESJI wydanej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia – zawierającej m.in. informacje o których mowa w art. 18 ust. 1;
1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
3) określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług;
4) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
5) określenie czasu jej ważności;
6) określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda przedstawienia:

- WYKAZU USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - Załącznik do SWZ

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXII SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Informacje do oceny w kryteriach oceny ofert niepodlegające uzupełnieniu:

4) czas dojazdu grupy interwencyjnej – do obliczenia punktów w kryterium oceny ofert, w przypadku nie wykazania przez Wykonawców gwarantowanego czasu dojazdu grupy interwencyjnej krótszego niż 30 minut - oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ,
5) doświadczenie koordynatora – do obliczenia punktów w kryterium oceny ofert (należy wskazać osobę koordynatora oraz jego doświadczenie – minimum 1 rok, jeżeli Wykonawca do realizacji zadań koordynatora skieruje osobę legitymującą się doświadczeniem mniejszym niż rok Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.
11. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik do SWZ
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym przepisami art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy (m.in. § 11).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Razem wartość zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego: 341 526,32 zł netto.
Wartość szacunkowa zamówienia gwarantowanego: 339 508,32 zł netto,

Wartość szacunkowa zamówienia opcjonalnego: 2018,00 zł netto,

Wartość szacunkowa zamówienia powtórzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp: 556 640,00 zł netto.

Ustalona wartość szacunkowa zamówienia (obejmująca: zamówienie gwarantowane, opcjonalne i zamówienie z wolnej ręki ) razem: 898 166,32 zł netto.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zgodnie z PPU: 12 m-cy (par. 4 PPU)
Przewidywany termin rozpoczęcia od podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022r. natomiast planowany termin zakończenia do 31.12.2022r.

Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z JRWA – 4 lata.

Pozostałe informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdują się w dokumentach
zamówienia w tym w SWZ zamieszczanych na stronach: https://miniportal.uzp.gov.pl/ - STRONA
INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA;
jak również strona Zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.