eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbudy › Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy KolbudyOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kolbudy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kolbudy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staromłyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kolbudy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-050

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48586910520(21)

1.5.8.) Numer faksu: +48586910558

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kolbudy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kolbudy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7181e20d-fe1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066863/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kolbudy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7181e20d-fe1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: Adam Laskowski email: adam.laskowski@ug.kolbudy.pl. W/w forma komunikacji jest dopuszczalna do składania zapytań, wyjaśnień. W/w formy komunikacji nie dotyczą składania ofert.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7181e20d-fe1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-7181e20d-fe1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe zasady określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Link: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452).
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Zamawiający, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;
- inspektorem danych osobowych u administratora jest mgr Marcin Lazarowski, e-mail: marcin.lazarowski@ug.kolbudy.pl , tel. kont. 530-072-074;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Każdy Wykonawca zainteresowany niniejszym postępowaniem (złożeniem oferty) musi wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba zainteresowana posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- osobie zainteresowanej nie przysługuje prawo: do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO), sprzeciwu (wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - art. 21 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PR.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej (kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV): Usługi prawnicze 79100000-5) na rzecz Gminy Kolbudy (dalej zwanych Zamawiającym) i jednostek podległych, w szczególności w zakresie:
a) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie działania Zamawiającego i jednostek przez niego obsługiwanych,
b) doradztwo prawne w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań przed organami administracyjnymi, występowanie w charakterze pełnomocnika przed urzędami, organami administracji i instytucjami. W ramach ryczałtu Wykonawca świadczyć będzie usługi zastępstwa procesowego,
c) przygotowanie projektów porozumień, ugód, decyzji administracyjnych, postanowień, odwołań, skarg, pełnomocnictw i innych pism,
d) opiniowanie treści pism i korespondencji Zamawiającego i jednostek przez nie obsługiwanych z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
e) uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego uzgodnieniach, rokowaniach, negocjacjach, obsługa prawna Komisji Przetargowych - według potrzeb i w porozumieniu z Zamawiającym i jednostkami przez niego obsługiwanymi,
f) udzielanie porad i konsultacji oraz pisemnych wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych, doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
g) opiniowanie dokumentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielnie zamówień publicznych oraz związanych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
h) reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem UZP oraz innymi podmiotami publicznymi w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych i przetargów udzielanych bez stosowania przepisów ustawy;
i) doradztwo w sprawie sporządzania i uchwalania aktów wewnętrznych, w tym uchwał, zarządzeń, regulaminów, procedur, wytycznych itp.,
j) udział w spotkaniach w sprawach wymagających obecności radcy prawnego/adwokata, na wniosek Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych,
k) udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego oraz jednostek przez niego obsługiwanych w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
l) stosowanie i wykładnia prawa pracy oraz konsultacje w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu pracy, prawa oświatowego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
m) opiniowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów w zakresie nawiązania, rozwiązywania oraz zmiany treści stosunku pracy, analiza prawna sporów pracowniczych,
n) analiza zmian w przepisach i w aktach prawnych dotyczących bezpośrednio działalności Zamawiającego i jednostek przez obsługiwanych, udzielanie informacji o ich zmianach, udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
o) reprezentację Zamawiającego w posiedzeniach, zebraniach, spotkaniach organów podmiotów zależnych od Zamawiającego,
p) wykonywanie usług zastępstwa procesowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena oferty ryczałtowa brutto (C) - 40 %

Doświadczenie Wykonawcy i osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (D) - 60 %

2. Kryterium Cena oferty brutto - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 40 pkt, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Sposób oceny ofert dla kryterium – cena:

Pod uwagę przy ocenie będzie brany oferowany zryczałtowany koszt realizacji obsługi prawnej przez cały okres trwania umowy.

3. Kryterium Doświadczenie Wykonawcy i osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (D) ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów wg zasad określonych poniżej. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Uwaga! Wykonawca musi wskazać w Załączniku nr 1 - formularzu oferty - osoby dedykowane wraz z ich doświadczeniem i kwalifikacjami oraz podmioty i ich dane wraz z wartościami zrealizowanych usług, w tym czasu ich trwania dla przyznania dodatkowych punktów.
Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy następującą liczbę punktów za doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie osób dedykowanych:
1) Doświadczenie osób dedykowanych do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego posiadających tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego (lub uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej):
a) Za każdą dodatkową osobę dedykowaną ponad minimalną liczbę osób, o której mowa w Rozdziale V.D.1 (tj. powyżej 2 osób) – 5 punktów (maksymalnie 20 pkt)
b) Za każdą dodatkową osobę dedykowaną posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego lub adwokata lub wpisania prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych do dnia składania ofert (tj. powyżej 1 osoby) – 5 punktów za każdą dodatkową osobę (maksymalnie 10 pkt),
2) Doświadczenie Wykonawcy:
a) świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lata usługi prawne polegające na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz co najmniej jednej, tej samej jednostki sektora finansów publicznych – 5 pkt;
b) świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, usługi prawne polegające na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz co najmniej jednej gminy – za każdą gminę – 5 pkt (maksymalnie 10 pkt.)
c) świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lata usługi prawne na rzecz co najmniej jednej spółki kapitałowej z udziałem jednostki sektora finansów publicznych – za każdą spółkę – 5 pkt (maksymalnie 10 pkt).
d) świadczył od dnia 24.02.2022r. usługi prawne polegające na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy – 5 pkt.

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria, obliczoną wg wzoru:
P=C+D
P - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
C - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena oferty brutto
D - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Doświadczenie Wykonawcy i osób dedykowanych, wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy i osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 60,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt IV SWZ na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp oraz art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy o której mowa w punkcie IV. 2 i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

A. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

B. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada kopię dokumentu potwierdzającego datę uzyskania uprawnień zawodowych przez osoby dedykowane oraz osoby te znajduje się na liście radców prawnych, adwokatów lub liście prawników zagranicznych ze statusem wykonujących zawód.

C. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w dniu składania ofert oraz przez cały okres realizacji umowy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 7.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów złotych), zapewniającej objęcie polisą osób dedykowanych do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca musi być ubezpieczonym z polisy.

D. Zdolności technicznej lub zawodowej

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który łącznie spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1 dedykuje do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego co najmniej dwie osoby posiadające tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego (lub uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej), przy czym przynajmniej jedna z dedykowanych osób musi posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego lub adwokata lub wpisania prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych do dnia składania ofert;
2 świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lata usługi prawne polegające na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz co najmniej jednej, tej samej jednostki sektora finansów publicznych;
3 świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, usługi prawne polegające na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej o łącznej wartości nie niższej niż 200.000,00 złotych netto na rzecz co najmniej jednej, tej samej gminy.
4 świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) usługi prawne w przedmiocie likwidacji spółki kapitałowej z udziałem jednostki sektora finansów publicznych,
5 świadczył w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) łącznie przez okres nie krótszy niż trzy lata usługi prawne o łącznej wartości nie niższej niż 100.000,00 złotych netto na rzecz co najmniej jednej spółki kapitałowej z udziałem jednostki sektora finansów publicznych.
6 Osoby dedykowane do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego muszą legitymować się łącznie doświadczeniem, w ramach którego w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed dniem składania ofert łącznie:
a) udzieliły co najmniej 30 porad prawnych, konsultacji prawnych lub opinii prawnych w formie pisemnej lub formie dokumentowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej z zakresu ustawy o samorządzie gminnym i/lub ustawy o pracownikach samorządowych i/lub prawa pracy, i/lub ustawy o finansach publicznych i/lub ustawy o rachunkowości i,
b) udzieliły co najmniej 10 porad prawnych, konsultacji prawnych lub opinii prawnych w formie pisemnej lub formie dokumentowej na rzecz placówek oświatowych i,
c) wykonały usługi prawne polegające na wsparciu procesu restrukturyzacji, przekształceniu, łączeniu spółek kapitałowych i grupy kapitałowej i
d) występowały jako pełnomocnik co najmniej trzykrotnie w trzech postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Pod pojęciem „bieżącej obsługi prawnej” Zamawiający rozumie świadczenie codziennej obsługi w siedzibie jednostki przez minimum 7 godzin dziennie każdego dnia roboczego pracy jednostki (co do zasady 7 godzin dziennie każdego dnia roboczego);
Pod pojęciem „nieprzerwanie” Zamawiający rozumie jedną umowę lub następujące po sobie umowy na rzecz jednego podmiotu świadczące o ciągłości świadczenia usług przez Wykonawcę,

Zamawiający oceni powyższe na podstawie złożonego oświadczenia oraz wykazu usług i osób dedykowanych do realizacji zamówienia, przy czym zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do udokumentowania spełniania danego lub wszystkich warunków a Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że spełnia wskazane warunki. Dopuszcza się także wskazanie ogólnopolskich baz danych zawierających dane informacje lub ewentualne wskazanie dokumentów będących w dyspozycji Zamawiającego.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie lub poleganiu na zasobach innych podmiotów szczegółowe warunki określa SWZ nr PR.271.13.2023.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ
2. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie, poleganiu na zasobach innych podmiotów i wykonawcach zagranicznych szczegółowe dokumenty określa SWZ nr PR.271.13.2023.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie wskazanym w warunkach określonych w części V.D SWZ przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz winien dokumentować spełnienie minimalnych warunków określonych w części VI D pkt 2,3,4,5 SWZ oraz ewentualnie dodatkowo punktowanych za spełnianie warunków określonych w części XIII ust. 3 pkt. 2a-d. Wykaz składany jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru na załączniku nr 6 do SWZ, Wykaz winien potwierdzać spełnienie minimalnych warunków określonych w części V D pkt 1, 7 oraz ewentualnie dodatkowo punktowanych za spełnianie warunków określonych w części XIII ust. 1 pkt. 1a i 1b.
3) Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości minimalnej określonej przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w części V.C SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda:

- kopię dokumentu potwierdzającego datę uzyskania uprawnień zawodowych przez osoby dedykowane;
W przypadku podmiotów występujących wspólnie lub poleganiu na zasobach innych podmiotów, wykonawcach zagranicznych szczegółowe warunki określa SWZ nr PR.271.13.2023.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia stanowiące załącznik nr 2a i 2b do SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy-zał. nr 4 i 2a i 2b tego podmiotu),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oświadczenie w zakresie podmiotów występujących wspólnie-zgodnie z załącznikiem nr 7 (jeżeli dotyczy).
6) Dowód wniesienia wadium zgodnie z warunkami części XVII SWZ PR.271.13.2023.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BS w Pruszczu Gdańskim O/Kolbudy 19 8335 0003 0114 8887 2000 0013
z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu znak sprawy: PR.271.13.2023 Obsługa prawna”.
Uwaga!
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert (tj. do dnia 9.06.2023 roku do godziny 8:00).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
b. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kolbudy ul. Staromłyńska 1; 83-050 Kolbudy.
g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); .
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty określone w części VI.C SWZ i oświadczenia składa wykonawca, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim spełnia warunki.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania mocodawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
Na ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty:
-pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków, zgodnie z zasadami reprezentacji;
-oświadczenie wyszczególnione w pkt. IV składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, natomiast spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt V SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców - każdy z osobna. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. IV SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V SWZ Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w części VI SWZ.
Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Z uwagi na okres trwania umowy powyżej 6 miesięcy Zamawiający zawarł we wzorze umowy klauzulę waloryzacyjną.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
6. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (zaszyfrowane) i podpisane jednym z trzech rodzajów podpisów należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-zamowienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.