eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbudy › Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy KolbudyOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kolbudy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kolbudy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staromłyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kolbudy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-050

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48586910520(21)

1.5.8.) Numer faksu: +48586910558

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kolbudy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7181e20d-fe1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kolbudy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7181e20d-fe1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066863/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kolbudy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243667

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PR.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 438000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej (kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV): Usługi prawnicze 79100000-5) na rzecz Gminy Kolbudy (dalej zwanych Zamawiającym) i jednostek podległych, w szczególności w zakresie:
a) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie działania Zamawiającego i jednostek przez niego obsługiwanych,
b) doradztwo prawne w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań przed organami administracyjnymi, występowanie w charakterze pełnomocnika przed urzędami, organami administracji i instytucjami. W ramach ryczałtu Wykonawca świadczyć będzie usługi zastępstwa procesowego,
c) przygotowanie projektów porozumień, ugód, decyzji administracyjnych, postanowień, odwołań, skarg, pełnomocnictw i innych pism,
d) opiniowanie treści pism i korespondencji Zamawiającego i jednostek przez nie obsługiwanych z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
e) uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego uzgodnieniach, rokowaniach, negocjacjach, obsługa prawna Komisji Przetargowych - według potrzeb i w porozumieniu z Zamawiającym i jednostkami przez niego obsługiwanymi,
f) udzielanie porad i konsultacji oraz pisemnych wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych, doradztwo w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
g) opiniowanie dokumentów w ramach prowadzonych postępowań o udzielnie zamówień publicznych oraz związanych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
h) reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem UZP oraz innymi podmiotami publicznymi w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych i przetargów udzielanych bez stosowania przepisów ustawy;
i) doradztwo w sprawie sporządzania i uchwalania aktów wewnętrznych, w tym uchwał, zarządzeń, regulaminów, procedur, wytycznych itp.,
j) udział w spotkaniach w sprawach wymagających obecności radcy prawnego/adwokata, na wniosek Zamawiającego lub jednostek organizacyjnych,
k) udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego oraz jednostek przez niego obsługiwanych w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
l) stosowanie i wykładnia prawa pracy oraz konsultacje w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu pracy, prawa oświatowego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
m) opiniowanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów w zakresie nawiązania, rozwiązywania oraz zmiany treści stosunku pracy, analiza prawna sporów pracowniczych,
n) analiza zmian w przepisach i w aktach prawnych dotyczących bezpośrednio działalności Zamawiającego i jednostek przez obsługiwanych, udzielanie informacji o ich zmianach, udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
o) reprezentację Zamawiającego w posiedzeniach, zebraniach, spotkaniach organów podmiotów zależnych od Zamawiającego,
p) wykonywanie usług zastępstwa procesowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 516000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 516000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 516000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KPDI Ignatiuk i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5832990197

7.3.3) Ulica: Miszewskiego 18/2c

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-239

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 516000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2024-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.