eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zad. inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn"Trampolina dla dużych (...)"Ogłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zad. inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn„Trampolina dla dużych (...)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44073269

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zad. inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn„Trampolina dla dużych (...)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2f4a626-c964-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007564/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.157 Opracowanie dokumenatcji projektowo - kosztorysowej na budowę trampoliny dla dużych i małych - etap 4 przy ul. Maczka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148887

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.40.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zadania inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. „Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Projektanci realizujący niniejsze zamówienie sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i działają w ramach jednoosobowych działalności w zakresie fachowej oceny zjawisk technicznych lub rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych zdefiniowanych w przepisach polskiego prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48585,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762451342

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.