eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zad. inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn"Trampolina dla dużych (...)"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zad. inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn„Trampolina dla dużych (...)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zad. inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn„Trampolina dla dużych (...)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2f4a626-c964-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007564/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.157 Opracowanie dokumenatcji projektowo - kosztorysowej na budowę trampoliny dla dużych i małych - etap 4 przy ul. Maczka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=44073269

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: (Numeracja zgodna z SWZ) 16.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Systemu pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/uml.
16.3 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani
logowania do Systemu.
16.4 Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów,
oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”. Zadawanie pytań przez
Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (Numeracja zgodna z SWZ) 16.7
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych
i specyfiki połączenia:
16.7.1 posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
16.7.1.1 w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
16.7.1.1.1 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
16.7.1.1.2 przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
16.7.1.1.3 Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie
najnowszych wersji przeglądarek;
16.8 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
e-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
16.9 Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
16.10 Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
16.11 Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w
kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w
Regulaminie korzystania z usług Systemu.
16.12 Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem
Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych
plików.
16.13 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
16.14 Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
16.15 Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
16.15.1 Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako
zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert.
16.15.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
16.16 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się nr referencyjnym
postępowania: DSR-ZP-II.271.40.2023
16.17 Dokumentacja postępowania dostępna jest w Systemie w zakładce „Dokumentacja postępowania”.
16.18 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (Numeracja zgodna z SWZ) 35.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
35.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01,
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
35.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
35.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
35.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
35.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
35.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
35.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
35.1.5.3 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
35.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
35.1.6 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
35.1.6.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i wyłonienie wykonawcy;
35.1.6.2 zawarcia umowy;
35.1.6.3 rozliczenia finansowo- księgowego.
35.1.7 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a
ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
kurierskie, usługi
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom
i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom
korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej
platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
35.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania
oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej
dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
Ciąg dalszy w pkt. 35.1.9-35.1.12 i 35.2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dendrologiczną dla zadania inwestycyjnego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023 pn. „Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Projektanci realizujący niniejsze zamówienie sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i działają w ramach jednoosobowych działalności w zakresie fachowej oceny zjawisk technicznych lub rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych zdefiniowanych w przepisach polskiego prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - projektanta (DP)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
10.1.4.1. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń
Uwaga:
1) ·Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób,
które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (Nr zgodna zSWZ):9.1Z postęp.o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art.108ust.1ustawyPzp:9.1.1będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:9.1.1.1udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,o którym mowa w art.258Kodeksu karnego,9.1.1.2handlu ludźmi,o którym mowa w art. 189aKodeksu karnego,9.1.1.3o którym mowa w art.228–230a,art.250aKodeksu karnego,w art.46–48ustawy z dnia 25.06.2010 r.o sporcie(Dz.U.z2020 r.poz1133oraz z 2021r. poz2054)lub w art.54ust.1–4ustawy z dn.12.05.2011 r.o refundacji leków,środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz.U.z2021r.poz523,1292,1559,2054 i2120)9.1.1.4finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,9.1.1.5o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§20Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,9.1.1.6powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9ust.2ustawy z dn.15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,9.1.1.7przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,9.1.1.8o którym mowa w art.9ust.1i3lub art.10 ustawy z dn.15.06.2012 r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytoriumRP-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;9.1.2.jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,o którym mowa w pkt9.1.1;9.1.3wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;9.1.4.wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;9.1.5.jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn.16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;9.1.6.jeżeli,w przypadkach,o których mowa w art.85ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn.16.02.2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów,chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.(c.d. w innych informacjach)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (Nr zgodna z SWZ)11. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA PODSTAW WYKLUCZENIA
11.1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
11.1.1. braku podstaw wykluczenia,
11.1.2. spełniania warunków udziału w postępowaniu.
11.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
11.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
11.3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ;
11.3.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ;
11.3.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z Załącznikiem nr 10a do SWZ.
11.4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
11.5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
11.5.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
11.5.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
11.5.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
11.5.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
11.5.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia
11.5.1.5. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej).
11.5.2 Wykaz osób (wg wzoru - Załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

36.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 7 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu. Szczegółowe informacje dot. sposobuwykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy” (Instrukcja obsługi Portalu e-Usługi SmartPZP), dostępnej na stronie Systemu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uml w zakładce e-learning.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(c.d. pkt 5.6 ogłoszenia o zamówieniu)9.2.Zgodnie z art7ust.1ustawy z dnia13.04.2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji naUkrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.z2023r.poz.129ze zm.)zwaną dalej„ustawą”,z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia11.09.2019 r.–Pzp wyklucza się:9.2.1Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu765/2006i rozporządzeniu269/2014albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art.1pkt3ustawy;9.2.2Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia1.03.2018r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Dz.U.z2022 r.poz.593i655)jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozp.765/2006i rozp.269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia24.02.2022 r.,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art.1 pkt3 ustawy;9.2.3Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3ust.1pkt37ustawy z dnia29.09.1994r. o rachunkowości(Dz. U. 2023 poz.120)jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia24.02.2022 r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art.1pkt3ustawy.9.3.W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności,o których mowa w pkt9.2 SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych(patrz:Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach-UZP(uzp.gov.pl).9.4.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art109ust.1ustawyPzp.9.5.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art111ustawy Pzp.9.6.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

(nr zgodna z SWZ): 27.1 Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
36.1 Zamawiający nie przewiduje:
36.1.1 złożenia oferty warunkowanego odbyciem przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniem przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego (art. 131 ust. 2 ustawy Pzp) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego.
36.1.2 zawarcia umowy ramowej,
36.1.3 składania ofert wariantowych i częściowych,
36.1.4 rozliczania w walutach obcych,
36.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
36.1.6 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
36.1.7 wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
36.1.8 udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji
36.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane
we wzorze umowy (Załączniku nr 7 do SWZ).
36.3 Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.