eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Utrzymanie w czystości miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II półroczu 2022 r.)Ogłoszenie z dnia 2022-05-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie w czystości miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II półroczu 2022 r.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271182146

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gliwicka 154

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-859

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 250-40-08

1.5.8.) Numer faksu: 32 250-73-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ztm@hot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie w czystości miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II półroczu 2022 r.)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1df3df0-d802-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092762/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie w czystości miejskiego targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w Katowicach przy ul. Pukowca 23 (w II półroczu 2022 r.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ztm.katowice.pl/zamowienia/zamowienia-do-ktorych-stosuje-sie-ustawe-prawo-zamowien-publicznych/usluga-utrzymania-w-czystosci-targowiska-warzywno-owocowego-i-przemyslowego-przy-ul-pukowca-w-katowicach-w-ii-polroczu-r-nr-sprawy-op-zp-,8,2,2439,25,888

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) poczty elektronicznej: przetargi@ztm.katowice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę a także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w p.z.p. i SWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty odpowiadać ma treści SWZ. Ofertę należy złożyć wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, również oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 SWZ.(załącznik nr 2 do SWZ). Ofertę i oświadczenia podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę sporządza się w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika, dostępnej na miniPortalu. Wykonawca, po upływie terminu do składania ofert, nie może skutecznie dokonać zmiany ani skutecznie wycofać złożonej oferty. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, sporządzone w języku obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W sprawach związanych z poświadczaniem zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów i oświadczeń będących w postaci papierowej, składanych w niniejszym postępowaniu, stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, właściwe dla postępowania o wartości mniejszej niż progi unijne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP/ZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w czystości miejskiego targowiska warzywno - owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach, obejmująca m.in.:
1) bieżące sprzątanie placów, dróg, chodników, parkingów oraz obrzeży targowiska wraz z usuwaniem dziko rosnących traw i chaszczy występujących w miejscach bieżącego sprzątania (w godz. od 06:00 do 22:00),
2) bieżące opróżnianie pojemników przeznaczonych do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych oraz składowanie zebranych odpadów w pojemnikach zbiorczych, (w godz. od 06:00 do 22:00),
3) zbieranie posegregowanych odpadów komunalnych przygotowanych przez osoby prowadzące na targowisku działalność handlową lub usługową oraz składowanie zebranych odpadów w odpowiednich pojemnikach zbiorczych (w godz. od 06:00 do 22:00),
4) obsługa zbiorczego pojemnika prasującego, przeznaczonego do gromadzenia makulatury, zwanego dalej prasokontenerem,
5) bieżące sprzątanie miejsca usytuowania kontenera na odpady zmieszane, (w godz. od 06:00 do 22:00),
6) mycie urządzeniem mechanicznym nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych (kostka brukowa),
7) mycie i dezynfekcja miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych, powierzchni zewnętrznych prasokontenera, kratek ściekowych, punktów poboru wody, nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń oraz koryt odwadniających teren targowiska,
8) odśnieżanie dróg, chodników, placów, parkingów oraz zadaszeń obiektów budowlanych, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, zwalczanie śliskości placów, ciągów komunikacyjnych i parkingów oraz usuwanie śniegu i lodu poza teren obiektu, z uwzględnieniem zachowania swobodnego dostępu (dojazdu) do stałych i ruchomych punktów handlowych oraz wszelkich pomieszczeń.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności określone w ust. 1 pkt 1-5 SWZ.
.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej są ceny podane w ofercie (stawka dzienna brutto i stawka godzinowa brutto), tj. kwoty obejmujące wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem czynności towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne upusty i rabaty oraz wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT.
Przedmiot zamówienia nie wiąże się z tworzeniem nowych, trwałych wartości materialnych i tym samym nie skutkuje powstaniem przyszłych kosztów eksploatacji. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest jedynym kosztem ponoszonym w cyklu życia usługi.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 300.000, zł. dla jednej i wszystkich szkód,
2) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli:
– w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje) co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uznaje się usługę związaną z utrzymaniem w czystości placów, dróg lub chodników (terenów otwartych), o wartości co najmniej 400.000 zł. netto,
– dysponuje urządzeniem mechanicznym umożliwiającym mycie nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych,
– dysponuje urządzeniem natryskowym umożliwiającym mycie i dezynfekcję miejsc szczególnie zanieczyszczonych, w tym pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych, kratek ściekowych, koryt odwadniających teren targowiska, punktów poboru wody oraz nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń.
– dysponuje urządzeniem mechanicznym do usuwania pokrywy śnieżnej z nawierzchni placów, parkingów i ciągów komunikacyjnych,
– dysponuje potencjałem technicznym do prowadzenia prac przy pryzmowaniu i wywozie śniegu w postaci dwóch zestawów składających się z ciężarówki (15t-20t), koparko-ładowarki oraz potencjałem osobowym w postaci dwóch pracowników Wykonawcy, wspierających pracę każdego zestawu, zgodnie z zapisami „instrukcji zimowego utrzymania obiektów administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach oraz postępowania w przypadkach zagrożeń powstałych wskutek dużych opadów śniegu”, stanowiącej załącznik do SWZ
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) opłaconą polisę na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 300.000 zł. dla jednej i wszystkich szkód, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej polisy, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
2) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p, dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył w postępowaniu odrębną ofertę; Wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej, której członek złożył w postępowaniu odrębną ofertę, może złożyć dokumenty (informacje) potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do SWZ;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby zdolności techniczne lub zawodowe podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ (załącznik nr 1 do SWZ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie właściwym dla części umowy, którą realizować będzie Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części umowy wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty wyłącznie w zakresie określonym ustawą i treścią zawartej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.