eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › usługi konserwacyjne i naprawcze.Ogłoszenie z dnia 2006-03-07

POZYCJA 12146

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, do kontaktów: Mariola Jordan, ul. Fordońska 120, 85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 582 23 70, fax 052 582 23 63, e-mail: handel@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi konserwacyjne i naprawcze. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.23.21.00, 50.41.00.00, 50.11.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 6112,886. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi konserwacyjne i naprawcze - zsumowana wartość: 3 960 381,79 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Występuje podział zamówienia na części dotyczący kodu CPV 50410000-2.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi transportu publicznego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.20.00, 60.11.22.00, 60.12.91.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 712111,71213. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi transportu publicznego - zsumowana wartość: 92 206 085 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Występuje podział zamówienia na części dotyczący kodu CPV 60112200-8.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi inżynieryjskie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.00.00, 74.23.22.00, 74.23.11.20, 74.23.32.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 86721-86739. 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: usługi inżynieryjne - zumowana wartość - 5 022 516,59 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.20.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Kod CPV wg słownika 2008: 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Oryginalny kod CPV: 90.21.20.00 - Usługi odśnieżania Kod CPV wg słownika 2008: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania Oryginalny kod CPV: 90.21.10.00 - Usługi zamiatania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.20.00 - Usługi zamiatania ulic Oryginalny kod CPV: 90.22.00.00 - Usługi czyszczenia kanałów odpływowych Kod CPV wg słownika 2008: 90.64.10.00 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych Oryginalny kod CPV: 90.12.21.30 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby Kod CPV wg słownika 2008: 90.52.30.00 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: usługi sprzątania oraz usługi sanitarne - zumowana wartość - 16 768 365 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Występuje podział zamówienia na części dotyczący kodu CPV 90212000-6, 90211000-9.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 16.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.41.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 886. 2) Rodzaj i zakres: Usługi konserwacyjne i naprawcze - usuwanie awaruu w 34 punktach kontrolnych, naprawa 345 szt. nadajników NZK-3. przeglądy kwartalne, pomiary, konserwacja urządzeń Automatycznego Systemu Obsługi i Nadzoru Komunikacji Miejskiej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 121573,43 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.41.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 886. 2) Rodzaj i zakres: Usługi konserwacyjne i naprawcze - naprawa rejestratorów, radiomodemów, przełączenic, nadajników NZK-3 serwis oprogramowania Automatycznego Systemu Obsługi i Nadzoru Komunikacji Miejskiej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 41208,6 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2007. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213. 2) Rodzaj i zakres: Usługi autobusowego transportu publicznego (cztery linie autobusowe - wzkm w tys. 7 380,3). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 39341386 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2012. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213. 2) Rodzaj i zakres: Usługi autobusowego transportu publicznego (dwie linie autobusowe - wzkm w tys. 5 890,1). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 34446754 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2012. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 71211, 71213. 2) Rodzaj i zakres: Usługi autobusowego transportu publicznego (jedna linia autobusowa - wzkm w tys. 3 146,5). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 18381060 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2007. 7) Data zakończenia: 31.12.2012. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: Sprzątanie ciągów komunikacyjnych z zanieczyszczeń nagromadzonych w okresie zimy - dł. oczyszczanej części przykrawężnikowej jezdni - 230 874 m, dł. oczyszczanej opaski - 83 543 m. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 222000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: Sprzątanie ciągów komunikacyjnych z zanieczyszczeń nagromadzonych w okresie zimy - dł. oczyszczanej części przykrawężnikowej jezdni - 162 621 m, dł. oczyszczanej opaski - 25 692 m. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 138000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: Utrzymanie przejezdności ulic w okresie zimowym - usuwanie opadów śniegu i występującej gołoledzi - powierzchnia ulic objęta przedmiotem zamówienia - ok. 1 430 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 7200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Utrzymanie przejezdności ulic w okresie zimowym - usuwanie opadów śniegu i występującej gołoledzi - powierzchnia ulic objęta przedmiotem zamówienia - ok. 960 635 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4800000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 23 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 478000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 22 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 465000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 20 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 417000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 36 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 763000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 24 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 504000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 21 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 436000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 23 600 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 500000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usuwanie opadów śniegu i gołoledzi z głównych ciagów pieszych - powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia - ok. 21 000 m kw. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 437000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: 31.03.2009.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.