eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093213309

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szpitalna 30

1.4.2.) Miejscowość: Żnin

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalznin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalznin.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168602

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00158606

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zgodnie z zapisami we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ § 16 [ZMIANY UMOWY]
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy
w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. Waloryzacja wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 12 miesiącach od daty zawarcia umowy, która to data jest początkowym terminem ustalenia zmiany cen jednostkowych.
8. Warunkiem dokonania waloryzacji cen jednostkowych jest, aby wskaźnik, o których mowa w ust. 7 uległ zmianie o co najmniej 5%.
9. Waloryzacja dotyczy tylko zakresu przedmiotu umowy, który pozostał do realizacji po dacie dokonania waloryzacji i dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie cen jednostkowych w wyniku waloryzacji.
10. Maksymalna wartość zmiany ceny oferty Wykonawcy, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 10% ceny oferty Wykonawcy.
11. Waloryzacja następuje na wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać co najmniej podstawę zmiany oraz wyliczenie wartości ceny oferty Wykonawcy po waloryzacji. Zmiana ceny jednostkowych w wyniku waloryzacji Strony potwierdzą aneksem do umowy.
12. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
13. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Po zmianie:
Zgodnie z zapisami we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ § 16 [ZMIANY UMOWY]

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.