eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093213309

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szpitalna 30

1.4.2.) Miejscowość: Żnin

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalznin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalznin.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166434

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00158606

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
- cena - 100%
- czas usunięcia awarii – 40%

1. Kryterium cena (C) – punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w postępowaniu (najniższa cena brutto) i przedstawia się następująco:
Cmin
Wartość kryterium cena (C) - WKc = ------ x 60
Co
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert,
Co - cena brutto badanej oferty
Rc - ranga kryterium cenowego: 60%

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Kryterium : czas usunięcia awarii (UA) - Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu usunięcie awarii w czasie: od 4 godzin do 36 godzin, licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.

UA - liczba pkt. uzyskana za kryterium czas usunięcia awarii Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób:

gdzie:

najkrótszy czas usunięcia awarii spośród nieodrzuconych
Czas usunięcia awarii (UA) = ………………………………………………..……………………. x 40
czas usunięcia awarii badanej oferty

W ramach kryterium „czas usunięcia awarii” może zostać przyznanych maksymalnie 40 pkt.
Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 36 godzin, licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii dłuższego niż 36 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty
Brak informacji o wyborze czasu usunięcia awarii w Formularzu ofertowym oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny 36 godzinny czas usunięcia awarii.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: cen ofertowa brutto (C) i czas usunięcia awarii (UA).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą sumą punktów przyznaną wg w/w kryteriów oceny ofert (pkt. kryterium cena oraz czas usunięcia awarii).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

Po zmianie:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
- cena - 60%
- czas usunięcia awarii – 40%

1. Kryterium cena (C) – punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w postępowaniu (najniższa cena brutto) i przedstawia się następująco:
Cmin
Wartość kryterium cena (C) - WKc = ------ x 60
Co
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert,
Co - cena brutto badanej oferty
Rc - ranga kryterium cenowego: 60%

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Kryterium : czas usunięcia awarii (UA) - Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu usunięcie awarii w czasie: od 4 godzin do 36 godzin, licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.

UA - liczba pkt. uzyskana za kryterium czas usunięcia awarii Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób:

gdzie:

najkrótszy czas usunięcia awarii spośród nieodrzuconych
Czas usunięcia awarii (UA) = ………………………………………………..……………………. x 40
czas usunięcia awarii badanej oferty

W ramach kryterium „czas usunięcia awarii” może zostać przyznanych maksymalnie 40 pkt.
Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 36 godzin, licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii dłuższego niż 36 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty
Brak informacji o wyborze czasu usunięcia awarii w Formularzu ofertowym oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny 36 godzinny czas usunięcia awarii.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: cen ofertowa brutto (C) i czas usunięcia awarii (UA).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą sumą punktów przyznaną wg w/w kryteriów oceny ofert (pkt. kryterium cena oraz czas usunięcia awarii).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-07 10:00

Po zmianie:
2023-04-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-07 10:30

Po zmianie:
2023-04-12 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-06

Po zmianie:
2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.