eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093213309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 30

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalznin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalznin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5db0d8-cf0a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c.
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0, d. włączona obsługa JavaScript, e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f.
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
-Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. -Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu
przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
-Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie elektronicznej, w postaci dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym bezpośrednio na dokumencie , który następnie przesyła do systemu.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale X i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
− Administratorem danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami
kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Powały tel: 503 585 225, poczta elektroniczna
iod@szpitalznin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art.18 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zgromadzone w ramach postępowania o udzielenia zamówienia będą przechowywane przez okres 5 lat licząc w
pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po zakończeniu danego postępowania
6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być nieważność oferty w postępowaniu i niemożność zawarcia umowy, co
wynika z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00055116/01 z dnia 2023-01-24
2023-01-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9 .Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
− Administratorem danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami
kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Powały tel: 503 585 225, poczta elektroniczna
iod@szpitalznin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art.18 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zgromadzone w ramach postępowania o udzielenia zamówienia będą przechowywane przez okres 5 lat licząc w
pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po zakończeniu danego postępowania
6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być nieważność oferty w postępowaniu i niemożność zawarcia umowy, co
wynika z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00055116/01 z dnia 2023-01-24
2023-01-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9 .Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZ/II-ZP/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap.
2. Przedmiotem postępowania jest określenie warunków, na jakich Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim, zapewniając bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca realizował będzie usługi serwisowe w postaci: usuwanie awarii, usuwanie błędów aplikacji, konsultacje, nadzór autorski, serwis motoru bazy danych.
4. Przedmiot zamówienia – usługi serwisowe i usługi nadzoru autorskiego - realizowany będzie zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych w umowie (załącznik nr 4 do SWZ) i załącznikach do umowy:
- Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz Aplikacji objętych usługami serwisowymi;
- Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja usług serwisowych i usług nadzoru autorskiego oraz szczegółowe zasady ich realizacji;
- Załącznik nr 3 do umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, które stanowią integralną część niniejszej SWZ .
5. Wykonawca zobowiązuje się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia ze szczególną starannością i w zgodzie ze standardami branżowymi przyjętymi dla podobnych usług, przy uwzględnieniu specyfiki działalności Zamawiającego.
6. Wspólny słownik zamówień (CPV):
72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania, oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania
72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Powody niedokonania podziału: Zamawiający posiada złożoną integrację między poszczególnymi modułami posiadanego systemu informatycznego w związku z tym ze względów celowościowych, organizacyjnych oraz charakter przedmiotu zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych. Realizacja zamówienia z podziałem na części groziłaby nadmiernymi trudnościami technicznymi
i organizacyjnymi, a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Podział zamówienia
na części doprowadziłby do powstania nadmiernych trudności związanych z koordynacją działań różnych Wykonawców oraz w dochodzeniu odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
- cena - 100%
- czas usunięcia awarii – 40%

1. Kryterium cena (C) – punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w postępowaniu (najniższa cena brutto) i przedstawia się następująco:
Cmin
Wartość kryterium cena (C) - WKc = ------ x 60
Co
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert,
Co - cena brutto badanej oferty
Rc - ranga kryterium cenowego: 60%

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Kryterium : czas usunięcia awarii (UA) - Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu usunięcie awarii w czasie: od 4 godzin do 36 godzin, licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.

UA - liczba pkt. uzyskana za kryterium czas usunięcia awarii Kryterium wyliczane będzie w następujący sposób:

gdzie:

najkrótszy czas usunięcia awarii spośród nieodrzuconych
Czas usunięcia awarii (UA) = ………………………………………………..……………………. x 40
czas usunięcia awarii badanej oferty

W ramach kryterium „czas usunięcia awarii” może zostać przyznanych maksymalnie 40 pkt.
Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 36 godzin, licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii dłuższego niż 36 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty
Brak informacji o wyborze czasu usunięcia awarii w Formularzu ofertowym oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny 36 godzinny czas usunięcia awarii.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: cen ofertowa brutto (C) i czas usunięcia awarii (UA).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą sumą punktów przyznaną wg w/w kryteriów oceny ofert (pkt. kryterium cena oraz czas usunięcia awarii).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wnika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej i zawodowej
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie- zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług serwisowania i wsparcia technicznego Zintegrowanego systemu informatycznego HIS Eskulap, o wartości nie mniejszej niż 550.000,00 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały zrealizowane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia:
1) Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone w Rozdz. V SWZ z zastrzeżeniem uwagi poniżej
2) Każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 3 do SWZ
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w pkt a) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 3 do SWZ
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w pkt a) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie praw autorskich do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap lub autoryzację właściciela majątkowych praw autorskich do w/w systemu z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług opieki serwisowej oraz do dostarczania usługi dostępu do nowych wersji oprogramowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie praw autorskich do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap lub autoryzację właściciela majątkowych praw autorskich do w/w systemu z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia usług opieki serwisowej oraz do dostarczania usługi dostępu do nowych wersji oprogramowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
b) Dokumenty (przedmiotowe środki dowodowe) wymienione w Rozdz. IX pkt. 7 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – jeżeli dotyczy.
d) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym lub jeśli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
e) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, z którego wynika, które dostawy, usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy – jeśli dotyczy.
f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy,
g) Zobowiązanie Podmiotu/Podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – dołączyć do oferty -jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ § 16 [ZMIANY UMOWY]
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy
w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. Waloryzacja wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 12 miesiącach od daty zawarcia umowy, która to data jest początkowym terminem ustalenia zmiany cen jednostkowych.
8. Warunkiem dokonania waloryzacji cen jednostkowych jest, aby wskaźnik, o których mowa w ust. 7 uległ zmianie o co najmniej 5%.
9. Waloryzacja dotyczy tylko zakresu przedmiotu umowy, który pozostał do realizacji po dacie dokonania waloryzacji i dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie cen jednostkowych w wyniku waloryzacji.
10. Maksymalna wartość zmiany ceny oferty Wykonawcy, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 10% ceny oferty Wykonawcy.
11. Waloryzacja następuje na wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać co najmniej podstawę zmiany oraz wyliczenie wartości ceny oferty Wykonawcy po waloryzacji. Zmiana ceny jednostkowych w wyniku waloryzacji Strony potwierdzą aneksem do umowy.
12. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
13. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.