eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093213309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 30

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalznin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalznin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5db0d8-cf0a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158606

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCZ/II-ZP/06/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap.
2. Przedmiotem postępowania jest określenie warunków, na jakich Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim, zapewniając bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca realizował będzie usługi serwisowe w postaci: usuwanie awarii, usuwanie błędów aplikacji, konsultacje, nadzór autorski, serwis motoru bazy danych.
4. Przedmiot zamówienia – usługi serwisowe i usługi nadzoru autorskiego - realizowany będzie zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych w umowie (załącznik nr 4 do SWZ) i załącznikach do umowy:
- Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz Aplikacji objętych usługami serwisowymi;
- Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja usług serwisowych i usług nadzoru autorskiego oraz szczegółowe zasady ich realizacji;
- Załącznik nr 3 do umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, które stanowią integralną część niniejszej SWZ .
5. Wykonawca zobowiązuje się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia ze szczególną starannością i w zgodzie ze standardami branżowymi przyjętymi dla podobnych usług, przy uwzględnieniu specyfiki działalności Zamawiającego.
6. Wspólny słownik zamówień (CPV):
72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania, oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania
72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Powody niedokonania podziału: Zamawiający posiada złożoną integrację między poszczególnymi modułami posiadanego systemu informatycznego w związku z tym ze względów celowościowych, organizacyjnych oraz charakter przedmiotu zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych. Realizacja zamówienia z podziałem na części groziłaby nadmiernymi trudnościami technicznymi
i organizacyjnymi, a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Podział zamówienia
na części doprowadziłby do powstania nadmiernych trudności związanych z koordynacją działań różnych Wykonawców oraz w dochodzeniu odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 738000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 738000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSULTANT IT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: Krzywa 21

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 738000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.