eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2462/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-16
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2462/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 16 grudnia
2019 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia
2019r. przez
odwołującego: B&B Polska P. M. (ul. Hassa 2/9, 02-495 Warszawa) w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Dróg, Zeleni i Transportu w
Olsztynie (

ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn),

-
uczestnik postępowania odwoławczego: Transport Usługowo-Handlowy M. P. (ul. Bałtycka
147, 11-041 Olsztyn) -
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
z
amawiającego,

postanawia:

1.
Umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: B&B Polska P. M. (ul. Hassa 2/9, 02-495 Warszawa) 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem
wpisu od odwołania;

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

………………………………


Sygn. akt KIO 2462/19
Uzasadnienie


Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), [ustawa Pzp lub Pzp] przez
zamawiającego: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, którego przedmiotem jest:
„Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZIT w roku 2020 (Rejony
1,2,3,4,5,6)”.
Wnoszący odwołanie wykonawca - B&B Polska P. M. z Warszawy (Odwołujący)
zarzucił obrazę przepisów ustawy Pzp: art. 7 ust.1, art. 89 ust.1 pkt 8 oraz art.87 ust. 2 pkt 3 z
uwagi na
niezgodną (jego zdaniem) z zasadami czynność odrzucenia oferty Odwołującego w
części VI (Rejon 6). Wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniej w części
VI, oraz unieważnienie czynności odrzucenia oferty B&B Polska P. M. z Warszawy w tej części
oraz wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpienie (w
terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp) zgłosił wykonawca Transport Usługowo-
Handlowy M. P. z Olsztyna
wnosząc o oddalenie odwołania.

Zamawiający w piśmie z dnia 12 grudnia 2019 r. oświadczył, że odnosząc się do
zarzutów Odwołującego uwzględnia wniesione w sprawie odwołanie w całości i m.in. podał,
że unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części VI zamówienia i
czynność odrzucenia oferty Odwołującego w zakresie tej części zamówienia. Podał także, że
k
opię tego oświadczenia przekazano w dniu 12/12/2019 Odwołującemu i Przystępującemu.

Zgłaszający przystąpienie po stronie zamawiającego
wykonawca nie zgłosił
sprzeciwu ani w formie pisemnej ani do protokołu na posiedzeniu, na które nie stawił się
prawidłowo powiadomiony o terminie.

Izba postanowiła,
Działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp umorzyć postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie.
Stosownie do postanowień art. 186 ust. 3 ustawy Pzp: „3. Jeżeli uczestnik
postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie
wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu


przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie (…). Z kolei zamawiający (…) wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z
żądaniem zawartym w odwołaniu
”.

Orzekając o kosztach postępowania, Izba miała na uwadze treść art. 186 ust. 6
pkt 2 lit. b) ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pk1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.


………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie