eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2460/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-19
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2460/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska, Lubomira Matczuk - , Małgorzata Matecka, Mazuś Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: Trans-
Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A., ul. Na Grobli Nr 4, 73-110
Stargard

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego Nr 5A, 60-763 Poznań
,

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum firm:
BADER-DROG Sp. z o.o. Sp.k., T.B.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T.B. z siedzibą lidera: Dalachów
354, 46-325 Rudniki

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.

kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Trans-Masz Przedsiębiorstwo
Transportu i Maszyn Drogowych S.A., ul. Na Grobli Nr 4, 73-110 Stargard
, i:

1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:
Trans-
Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A., ul. Na
Grobli Nr 4, 73-110 Stargard

tytułem wpisu od odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P
rawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Poznaniu.


Przewodniczący: ……………………

Członkowie
……………………

……………………Sygn. akt: KIO 2460/19
Uzasadnienie

Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na „Całoroczne kompleksowe utrzymanie w systemie wskaźnikowym drogi
ekspresowej S5 na odcinku węzeł Mielno - węzeł Poznań Wschód”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 11 września 2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 426586-2019-PL.

Zamawiający w dniu 28 listopada 2019 r. zawiadomił wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej, w
skazując ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: BADER-DROG Sp. z o.o.
Sp.k.
i
„BADERA”
Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
T.B.
z
siedzibą
w Rudnikach
(zwane dalej „Konsorcjum BADER-DROG)..
Wykonawca Trans-
Masz Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A.
z siedzibą w Stargardzie wniósł odwołanie wobec zaniechania wybrania oferty Odwołującego
jako najkorzystniejszej, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp,
poprzez prowadzenie postępowania w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców, poprzez wybór oferty mniej korzystnej, tj. oferty złożonej
przez Konsorcjum BADER-DROG, co jest wynikiem uprzywilejowania tego wykonawcy na
skutek błędnej oceny złożonych ofert. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i
nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert,
3.
dokonania
wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
4.

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Odwołujący wyjaśnił, że skutkiem zaskarżonej decyzji Zamawiającego jest
pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania i realizacji zamówienia w sytuacji, gdy to
Odwołujący złożył ofertę, która stanowi ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w tym
postępowaniu.
Odwołujący wyjaśnił, że w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano następujące kryteria
oceny ofert:
1.
j
akość:
1)
częstotliwość objazdów drogi z wagą 30,
2)
kwalifikacje zawodowe kierownika usług zimowego utrzymania dróg z wagą 9,
3)
aspekty społeczne z wagą 1,

2.
cena
z wagą 60.
W punkcie 19 SIWZ zostały opisane kryteria oceny ofert - wskazano, iż:
1.
w odniesieniu do częstotliwości objazdów drogi (p. 19.1.2.), za wykonanie:
1)
2 objazdów drogi na dobę Wykonawca otrzyma 0 punktów
2)

4 objazdów drogi na dobę Wykonawca otrzyma 15 punktów
3)

6 objazdów drogi na dobę Wykonawca otrzyma 30 punktów
2. w
odniesieniu do kwalifikacji zawodowych kierownika usług zimowego utrzymania dróg
(p.19.1.3.), za pe
łnienie funkcji Kierownika ds. utrzymania dróg i koordynowania pracami
związanymi z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G przez:
1)
2 sezony zimowe w
ykonawca otrzyma 0 punktów,
2)
3 sezony zimowe wykonawca otrzyma 3 punkty,
3)
4 sezony zimowe w
ykonawca otrzyma 5 punktów,
4)
5 sezonów zimowych wykonawca otrzyma 7 punktów,
5)
6 sezonów zimowych wykonawca otrzyma 9 punktów.
W punkcie 14 SIWZ Zamawiający zawarł opis sposobu przygotowania ofert, zgodnie
z którym ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” oraz wypełniony Kosztorys Ofertowy.
Ponadto wraz z o
fertą wykonawca był zobowiązany złożyć:
1)
JEDZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w
postępowaniu,
3)
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
4)
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty,
5)
oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz.
Odwołujący złożył kompletną ofertę, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego
wzorami formularzy, wskazując w formularzu 2.1. Oferta, że oferuje wykonanie zamówienia za
kwotę 57.209.973,82 złote zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem Ofertowym.
W załączonym do oferty formularzu 2.2. „Kryteria pozacenowe” Odwołujący złożył
oświadczenia, że na potrzeby przedmiotowego postępowania:
1)
zobowiązuje się do wykonania 6 objazdów drogi na dobę
2)
kierownik utrzymania pełnił taką funkcję w ciągu 6 sezonów,
3)
skieruje do realizacji zamówienia 2 osoby należące do grup określonych w art. 91 ust.

2 pkt. 2 Pzp.
W toku postępowania Zamawiający pismem z dnia 15 października 2019 r. udzielił
odpowiedzi na pytania w
ykonawców do treści SIWZ. Pytanie 2 dotyczyło ustępu 19.1.3. SIWZ,
w którym Zamawiający wskazał, że kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego
utrzymania dróg powinny być opisane w Formularzu pn. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika
usług zimowego utrzymania dróg”, tymczasem załącznikiem do dokumentacji przetargowej
w zakresie wskazania kryteriów oceny ofert jest Formularz 2.2. „Kryteria pozacenowe”.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający uzupełnił IDW o formularz pn.
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg”. Zamawiający nie
wskazał jednoznacznie, czy formularz ten ma być załącznikiem do oferty, czy też ma to być
dokument składany na wezwanie Zamawiającego. Uzupełniony przez Zamawiającego
formularz 3.7. pn. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg”
dotyczy wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Zgodnie
natomiast z punktem 9.7.1.b SIWZ,
na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany
jest do złożenia - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykazu
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw
nień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi
osobami.
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:
1)
o
ferta Odwołującego - na kwotę 57.209.973,82 zł, w której wykonawca zagwarantował
wykonanie 6 objazdów drogi na dobę, kwalifikacje zawodowe kierownika usług zimowego
utrzymania dróg w ciągu 6 sezonów oraz w odniesieniu do kryterium aspektów społecznych 2
osoby,
2)
oferta Konsorcjum BADER-DROG -
na kwotę 63.776.038,49 zł, w której wykonawca
zagwarantował wykonanie 6 objazdów drogi na dobę, kwalifikacje zawodowe kierownika usług
zimowego utrzymania dróg w ciągu 6 sezonów oraz w odniesieniu do kryterium aspektów
społecznych 2 osoby.
Z po
wyższego wynika, że w kryteriach pozacenowych obydwaj wykonawcy złożyli
tożsame oferty, a biorąc pod uwagę kryterium ceny - oferta Odwołującego jest ofertą
korzystniejszą. Całkowicie niezrozumiałe jest zawiadomienie z dnia 28 listopada 2019r. o
wyborze oferty najkorzystniejszej, w którym wskazano, iż oferta Konsorcjum BADER-DROG
otrzymała 93,82 punkty, zaś oferta Odwołującego - 91 punktów. W uzasadnieniu wyboru
Zamawiający wskazał, iż Odwołujący otrzymał 0 punktów w kryterium Kwalifikacji zawodowe
Kierownika usług zimowego utrzymania dróg, pomimo, iż zarówno z treści jego oferty, jak

również z opublikowanej przez Zamawiającego listy złożonych ofert wynika, iż w tym kryterium
wskazał on - analogicznie jak wybrane Konsorcjum, że Kierownik usług zimowego utrzymania
dróg pełnił taką funkcję w ciągu 6 sezonów.
W ocenie Odwołującego, Zamawiający winien przyznać Odwołującemu w tym
kryterium 9 punktów – wówczas jego oferta otrzymałby 100 punktów i byłaby ofertą
najkorzystniejszą podlegającą wybraniu. Zamawiający przyznał Odwołującemu 0 punków,
czym naruszył przepis art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp.

Konsorcjum BADER-DROG
zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego
w
niniejszej sprawie po stronie Zamawiającego. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.
Wskazał, że zarzuty Odwołującego są niezasadne i bezprzedmiotowe, i z tego względu nie
powinny być uwzględnione przez Izbę. Zamawiający przeprowadził szczegółową analizę oferty
Przystępującego pod kątem jej zgodności z treścią SIWZ i stwierdził, iż oferta Przystępującego
jest najkorzystniejsza. Ponadto, zarzut Odwołującego podniesiony w odwołaniu jest niespójny
z żądaniami wskazanymi w odwołaniu, przez co odwołanie powinno być oddalone jako
pozbawione właściwego zarzutu i podstawy prawnej. Odwołujący nie wniósł, w rozumieniu
art. 180 ust. 1 Pzp, odwołania na czynność wyboru oferty Przystępującego jako
najkorzystniejszej -
nie wskazał bowiem w świetle art. 180 ust. 3 Pzp tej czynności, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a jedynie wskazał zaniechanie wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej, co oznacza, że nie spełnił wymogów formalnych dot.
wnoszenia odwołań.
Zamawiający pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. wniósł odpowiedź na odwołanie,
żądając oddalenia odwołania jako niezasadnego. Zamawiający wyjaśnił, że w postępowaniu
w pkt. 19.1 SIWZ
zostały wskazane kryteria wyboru i sposób oceny ofert. W pkt 19.1.3
Zamawiający szczegółowo opisał kryterium Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług
zimowego utrzymania dróg, tj. „Kryterium Kwalifikacje Kierownika usług zimowego utrzymania
dróg będzie rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego
osoby wyznaczonej przez wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika
usług zimowego utrzymania dróg zawartych w Formularzu Kwalifikacje Kierownika usług
zimowego utrzymania dróg. Zamawiający w SIWZ wskazał jakie informacje powinny
znajdować się w powyższym formularzu: informację o liczbie sezonów zimowych, w tym
podanie tego okresu w miesiącach, w których osoba pełniła funkcję kierownika ds. utrzymania
dróg i koordynowania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G oraz określił
szczegółowo, że „Formularz „Kryterium kwalifikacje Kierownika usług zimowego utrzymania
dróg” nie należy do dokumentów, o których mowa w. art.. 25 ust. 1 Pzp, a tym samym nie
stosuje się art. 26 ust. 3 i 4. Przepis art. 87 ust. 1 Pzp może mieć zastosowanie jedynie

w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień
wykonawca nie może uzupełniać wykazu Formularz „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług
zimowego utrzymania dróg” o dodatkowe informacje nieujęte w wykazie lub dokonywać ich
zmiany.

Zamawiający również określił w pkt 19.1.3, że: jeżeli wykonawca nie złoży w/w wykazu
wraz z ofertą, to w tym kryterium oferta otrzyma 0 punktów; ocenie będą podlegać wyłącznie
informacje umożliwiające rzetelną i jednoznaczną weryfikację (za informację, które nie
potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań punkty nie zostaną przyznane); jeżeli
zamawiający wezwie wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, do złożenia uzupełnienia lub
poprawienia wykazu osób, o którym mowa w pkt. 9, 7,1. lit. d) IOW lub do złożenia w trybie
art. 26 ust. 4
wyjaśnień dotyczących tego wykazu, w wyniku czego nastąpi zmiana osoby
wyznaczonej na stanowisko Kierownika ds.
Utrzymania Dróg, którego doświadczenie podlega
ocenie i punktacji w ramach kryterium „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego
utrzymania dróg” wówczas Zamawiający w ramach tego kryterium nie przyzna punktów.
W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści: „Ust. 19.1.3
SIWZ
Zamawiający wskazuje, że Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego
utrzymania dróg powinny być opisane w Formularzu pn. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika
usług zimowego utrzymania dróg”, tymczasem ża4ącznlkielT) do dokumentacji przetargowej
w z
akresie wskazania kryteriów oceny ofert jest Formularz 2.2. „Kryteria pozacenowe".
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
„Zamawiający uzupełnia IDW o formularz pn. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług
zim
owego utrzymania dróg". Zamawiający wyjaśnił, że sam formularz „kryterium pozacenowe”
nie mógł stanowić podstawy do przyznania punktów w omawianym kryterium, gdyż zawierał
niepełne informacje dotyczące doświadczenia kierownika usług zimowego utrzymania dróg.
Zamawiający nie mógł zweryfikować i jednoznacznie stwierdzić na jego podstawie, czy
sezony, które wskazał wykonawca odpowiadają rzeczywiście sezonom zimowym oraz czy
wskazany kierownik posiada
doświadczenie na drogach klasy mln. G.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż wykonawcy składający ofertę powinni
dołączyć przedmiotowy formularz do oferty. W przypadku oferty złożonej przez Odwołującego
brak formularza Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg
skutkowało otrzymaniem 0 pkt w niniejszym kryterium (zgodnie z zapisami pkt 19.1.3. SIWZ).

Krajowa Izba Od
woławcza
, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty
zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony
i
uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

I
zba stwierdziła, że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do
wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.

Konsorcjum BADER-DROG
skutecznie przystąpiło do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp.

Izba ustaliła, co następuje:
W postępowaniu w rozdziale 19.1.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający postanowił, że Kryterium oceny ofert: „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług
zimowego utrzymania dróg" będzie rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących
doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
na stanowisku Kierownika usług zimowego utrzymania dróg, zawartych w formularzu pn.
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg” Pierwotnie ww.
formularz nie został załączony do SIWZ.
W
ramach wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający w dniu 15.10.2019 r. w związku
z pytaniem wykonawcy (pyt. 2)
dotyczącym rozdziału 19.1.3. SIWZ o treści: „Zamawiający
wskazuje, że kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg powinny
być opisane w formularzu pn. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania
dróg”, tymczasem załącznikiem do dokumentacji przetargowej w zakresie wskazania kryteriów
oceny ofert jest Formularz 2.2. „Kryteria pozacenowe”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.",
Zamawiający poinformował wykonawców, że: „Zamawiający uzupełnia IDW o formularz pn.
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg” Wprowadzony do
SIWZ w ramach wyjaśnień formularz stanowi integralną treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W pkt
19.1.3. SIWZ Zamawiający jednoznacznie i wprost wskazał, że podstawą oceny
i przyznania punktacji w ramach
kryterium oceny ofert będzie złożony do oferty formularz
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg” Zamawiający zawarł
w pkt 19.1.3. SIWZ
wymaganie złożenia tego formularza w ofercie: „Jeżeli wykonawca nie
złoży w/w wykazu z ofertą, to w tym kryterium oferta otrzyma 0 punktów Wymagane w tym
formularzu informacje, zgodnie z pkt 19.1.3. SIWZ,
o liczbie sezonów zimowych, liczbie
miesięcy, w których wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika ds. utrzymania dróg
i koordynowania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G podlegały
weryfikacji przez Zamawiającego i ocenie w ramach przewidzianej w SIWZ punktacji w
Kryterium Kwalifikacje zawodowe Kierownika
usług zimowego utrzymania dróg, odpowiednio
do wykazanej
liczby sezonów zimowych – przy czym maksymalna liczba punktów, tj. 9
punktów mogła być przyznana za 6 sezonów zimowych.

Zamawiający jednoznacznie pouczył wykonawców w pkt 19.1.3. SIWZ, że formularz
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg” nie należy do
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, a tym samym, że nie jest to dokument
składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp - nie jest to dokument potwierdzający
spełnianie warunków udziału w postępowaniu ani dokument potwierdzający spełnienie
wymaga
ń dotyczących przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do tego dokumentu nie mają
zastosowania przepisy art. 26 ust.3 i 4 Pzp oraz art. 87 ust. 1 Pzp.
Uzupełnienie IDW o formularz „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego
utrzymania dróg”, który początkowo nie był włączony do dokumentacji postępowania,
a o
którym jest mowa w pkt 19.1.3. SIWZ, stanowiło dopełnienie treści SIWZ w zakresie opisu
sposobu oceny ofert w ramach kryterium Kwalifikacje zawodowe Kierownika ds. Utrzymania
Dróg. Zamawiający uzupełnił IDW o formularz 3.7. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług
zimowego utrzymania dróg”, przewidziany w SIWZ, bez którego SIWZ byłaby niespójna
i uniemożliwiałaby dokonanie oceny ofert, zgodnie z opisem zawartym w pkt 19.1 SIWZ.
Jednocześnie należy wskazać, że powyższy formularz nie był dokumentem
bezwzględnie wymaganym w ofercie, ponieważ niezłożenie tego dokumentu nie skutkowało
odrzuceniem oferty, a jedynie nieprzyznaniem punktacji, dlatego też nie musiał on być
wymieniony w pkt 14 SIWZ, jako składający się na ofertę.
Formularz 2.2.
Kryteria pozacenowe, nie był wystarczający do dokonania oceny oferty
w ramach kryterium
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg”.
Formularz 2.2. zawiera bowiem jedynie
oświadczenie wykonawcy o ilości sezonów (bez
oznaczenia zimowe i bez wskazania konkretnych miesięcy), w których kierownik utrzymania
pełnił taką funkcję, zatem nie pozwalał na weryfikację przez Zamawiającego wymaganych na
tę okoliczność informacji.
Wobec niezłożenia wraz z ofertą Formularza 3.7. Odwołujący nie miał zatem
możliwości jego uzupełnienia, a Zamawiający nie mógł wezwać Odwołującego do jego
uzup
ełnienia. Nie jest bowiem dopuszczalnie w świetle brzmienia art. 26 ust. 3 Pzp
uzupełnianie dokumentów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
Zamawiający, zgodnie zatem ze sposobem oceny ofert opisanym w punkcie 19.1.3
SIWZ,
przyznał Odwołującemu 0 pkt w kryterium „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług
zimowego utrzymania dróg” Formularz 2.2., jak wyjaśniono powyżej, nie dawał, zgodnie
z SIWZ,
podstaw do przyznania punktów w ramach tego kryterium oceny ofert. Złożenie
F
ormularza 2.2. „Kryteria pozacenowe", w którym Odwołujący zawarł jedynie oświadczenie,
że kierownik utrzymania pełnił taką funkcję w ciągu 6 sezonów nie było wystarczające do
dokonania tej oceny w świetle postanowień SIWZ.

Odnosząc się do argumentacji Odwołującego należy wskazać, że Zamawiający nie był
zobowiązany wskazywać w wyjaśnieniach na pytanie 2 z dnia 15.10.2019 r., czy formularz ten

ma być załącznikiem do oferty, czy też jest to dokument składany na wezwanie
Zamawiającego. Sam Odwołujący wskazywał, że Zamawiający przewidział w tym
postępowaniu procedurę tzw. odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokonana zostanie ocena
ofert, a następnie – ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zatem oczywistym
było, że badanie i ocena ofert nie może być dokonana bez dokumentu, który zawiera
informacje podlegające badaniu i ocenie w ramach jednego z kryteriów pozacenowych.
F
ormularz 3.7. pn. „Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg”
posiada w
nazwie określenie „wykaz osób” jednak w świetle treści SIWZ nie zmienia to istoty
tego dokumentu, która jest jednoznacznie określona w dokumentacji przetargowej, jako
stanowiąca podstawę do oceny ofert, a nie warunków udziału w postępowaniu.
Izba nie podzi
eliła stanowiska Odwołującego, że podanie na otwarciu ofert przez
Zamawiającego publicznie informacji, iż Odwołujący w ofercie oświadczył w punkcie
„Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg” doświadczenie - 6
sezonów, powinno być wiążące przy ocenie ofert. Podkreślić należy, że w ramach otwarcia
ofert zamawiający odczytuje jedynie informacje podane w ofercie, podlegające ocenie
w postępowaniu w ramach badania i oceny ofert. W wyniku tej czynności ostatecznie zmianie
mo
że ulec zarówno wysokość ceny oferty - na skutek poprawy omyłek, jak również mogą ulec
zmianie
pozostałe dane, które podlegały odczytaniu w ramach otwarcia ofert. Zatem fakt
odczytania przez Zamawiającego informacji z Formularza 2.2. „Kryteria pozacenowe” z oferty
Odwołującego nie przesądza o tym, że powyższa informacja przez jej odczytanie staje się
ostateczna
, ponieważ podlega ona badaniu i weryfikacji przez Zamawiającego na podstawie
szczegółowych informacji zawartych w Formularzu 3.7 „Kwalifikacje zawodowe Kierownika
usług zimowego utrzymania dróg”.
Reasumując należało stwierdzić, że wobec niezłożenia przez Odwołującego
wymaganego wraz z ofer
tą Formularza 3.7 Zamawiający był zobowiązany przyznać
Odwołującemu w tym kryterium 0 punktów.
Wobec powyższego, Izba nie stwierdziła naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 w zw. z
art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez prowadzenie postępowania bez zachowania zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców tj. na skutek wyboru oferty Konsorcjum
BADER-DROG jako najkorzystniejszej.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak
w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp
oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

Przewodniczący: ……………………

Członkowie …………….………

………….…………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie