eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I TRANSPORTEM GRYSÓW BAZALTOWYCH I MIESZANKI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY"Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 516151-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy: "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I TRANSPORTEM GRYSÓW BAZALTOWYCH I MIESZANKI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, krajowy numer identyfikacyjny 93196321000000, ul. ul. Wojska Polskiego  , 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3981667, 3993244, e-mail zdp@zdp-olesnica.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zdp-olesnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.zdp-olesnica.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.zdp-olesnica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z z zapisami siwz
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3 - I piętro - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I TRANSPORTEM GRYSÓW BAZALTOWYCH I MIESZANKI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY"
Numer referencyjny: ZDP-DT.272.1.3.2020.MM-B
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. "Zakup wraz z dostawą i transportem grysów bazaltowych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie". Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.00.00-4 - Materiały konstrukcyjne 44.11.37.00-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych 14.21.22.00-2 - Kruszywo 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje zakup wraz z dostawą i transportem oraz rozładunkiem grysów bazaltowych płukanych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie, w tym: zadanie nr 1 - dotyczące dostawy wraz z transportem oraz rozładunkiem grysów bazaltowych płukanych z podziałem na frakcje - 2-5,6 mm i 5-8 mm oraz zadanie nr 2 - dotyczące dostawy wraz z transportem i rozładunkiem mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. 1.3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez Wykonawcę zadania / zadanie. 1.4. Wielkość zamówienia: Zad. Nr 1 Grysy bazaltowe wraz z transportem: Frakcja 2-5,6 mm: w ilości do 650 ton Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna - 2/5,6 Uziarnienie - Gc 90/10 ÷ Gc 90/15 Tolerancja uziarnienia - G25/15 Wskaźnik kształtu - Sl15 ÷ Sl20 Wskaźnik płaskości - Fl10 ÷ Fl20 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa - ra = ~ 3,0 ÷ 3,10 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce - rrd = ~ 2,90 ÷ 3,0,Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - rssd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Pyły - 0,5% ÷ 1,0% Jamistość - ~ 50,0% Ziarna pokruszone - C100/0 Odporność na rozdrabnianie - LA15 Odporność na polerowanie - PSV44, PSV50 Odporność na ścieranie powierzchniowe - AAV10 Odporność na ścieranie mikro-Deval - MDE10 ÷ MDE20 Odporność na szok termiczny - VLA = 1,0 Nasiąkliwość - WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność - F1 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich - mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym - ~ 1,41 ÷ 1,70 Mg/m3 Promieniotwórczość naturalna - f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,00 ÷ 16,0 Bq/kg Frakcja 5-8 mm: w ilości do 350 ton Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna - 5/8 Uziarnienie - Gc 90/15 Wskaźnik kształtu - Sl15 ÷ Sl20 Wskaźnik płaskości - Fl10 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa - ra = ~ 2,90 ÷ 3,15 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce - rrd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - rssd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Pyły - 0,5% ÷ 1,0% Jamistość - ~ 50,0% Ziarna pokruszone - C100/0 Odporność na rozdrabnianie - LA15 Odporność na polerowanie - PSV44, PSV50 Odporność na ścieranie powierzchniowe - AAV10 Odporność na ścieranie mikro-Deval - MDE10 ÷ MDE20 Odporność na szok termiczny - VLA = 1,0 Nasiąkliwość - WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność - F1 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich - mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym - ~ 1,41 ÷ 1,70 Mg/m3 Promieniotwórczość naturalna - f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,00 ÷ 16,0 Bq/kg Zad. Nr 2 Mieszanka z kruszywa łamanego wraz z transportem: Frakcja 0/31,5 w ilości do 200 ton Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna - 0/31,5 Uziarnienie - GA85 ÷ GA90 Tolerancja uziarnienia - GTA10 Wskaźnik kształtu - Sl20 ÷ Sl40 Wskaźnik płaskości - Fl20 ÷ Fl35 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa - ra = ~ 2,60 ÷ 3,05 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce - rrd = ~ 2,50 ÷ 2,90 Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - rssd = ~ 2,60 ÷ 3,0 Mg/m3 Pyły - 3,0% ÷ 12,0% Ziarna pokruszone - C90/3 ÷ C100/0 Odporność na rozdrabnianie - LA25 ÷ LA40 Odporność na ścieranie mikro-Deval - MDE15 ÷ MDE35 Nasiąkliwość - WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność - F1 ÷ F4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich - mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym - ~ 1,43 ÷ 1,75 Mg/m3 Siarczany - AS0,2 Zawartość siarki - < 1% Promieniotwórczość naturalna - f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,50 Bq/kg 1.5. Ilości materiału zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające, że dostarczone materiały posiadają stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, np. atesty, aprobaty, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności wystawione przez odpowiednie służby potwierdzające zgodności wyrobów z wymogami norm PN-EN 13043 dotyczy zadania nr 1 i PN-EN 13242 dotyczy zadania nr 2. 1.7. Punkty dostawy: Obwód Drogowy Oleśnica - ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, Obwód Drogowy Syców - ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców, plac budowy na terenie Obwodu Drogowego w Oleśnicy lub w Sycowie. 1.8. Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiału na wskazany punkt dostawy może odbywać się tylko między godziną 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, chyba że strony uzgodnią inny termin lub miejsce dostawy. 1.9. Odbiory będą realizowane sukcesywnie partiami, transportem Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zamówieniu faksem z maksymalnym dwudniowym wyprzedzeniem przez upoważnionego pracownika ZDP z określeniem zapotrzebowania ilościowego. 1.10. Najpóźniej na jeden dzień przed dostawą Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub telefonicznie o dokładnym terminie (dzień, godzina) dostawy. 1.11. Bez zanieczyszczeń pylastych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badań uziarnienia (na koszt Wykonawcy). 1.12. Cena musi obejmować całość dostaw wynikających z zakresu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1.13. Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji kalkulacji Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 1.14. Cena ofertowa za 1 tonę zaproponowana przez Wykonawcę jest ceną niezmienną oraz nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania. 1.15. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na jego zlecenie, od dnia zawarcia umowy do wyczerpania jej górnego zakresu ilościowego lub sumy należności Wykonawcy zgodnie z zawartą umową, jednakże maksymalnie do dnia 31.12.2020 r. 1.16. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej. 1.17. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w ilości j. w.: określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznych zleceń może odbiegać od ww. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych dostaw i zaoferowanych cen jednostkowych. 1.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 1.19. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 1.20. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 1.21. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 1.22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 1.23. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 1.24. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych. 1.25. Zakres przedmiotu zamówienia będzie ustalany każdorazowo, przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 1.26. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 1.27. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 1.28. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawy, aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 1.29. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 1.30. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. 1.31. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 1.32. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Bedą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 1.33. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

II.5) Główny kod CPV: 44110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44113700-2
14212200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r., jednakże nie dłużej niż do dnia, w którym suma należności Wykonawcy osiągnie wartość kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia lub suma ilości materiału ulegnie wyczerpaniu. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu bez roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w szczególności: dla zadania nr 1 - co najmniej jednym zamówieniem polegającymi na dostawie grysów bazaltowych do bieżącego utrzymania dróg w ilości nie mniejszej niż 500 ton, dla zadania nr 2 - co najmniej jednym zamówieniem polegającym na dostawie kruszywa łamanego do bieżącego utrzymania dróg w ilości nie mniejszej niż 100 ton Wykonawca może sumować wartości kilku zamówień o mniejszej ilości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (Rozdział 5 ust. 5.2. siwz). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 4 do siwz)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Treść oferty stanowi wypełniony "Formularz oferty" oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) zestawienie cenowe - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 6.1 siwz, 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.2. siwz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy - względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeśli ofertę wraz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem ofert, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
termin płatności faktury VAT40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje zakup wraz z dostawą i transportem oraz rozładunkiem grysów bazaltowych płukanych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie, w tym: zadanie nr 1 - dotyczące dostawy wraz z transportem oraz rozładunkiem grysów bazaltowych płukanych z podziałem na frakcje - 2-5,6 mm i 5-8 mm . 2. Wielkość zamówienia: Zadanie Nr 1 Grysy bazaltowe wraz z transportem: Frakcja 2-5,6 mm: w ilości do 650 ton Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna - 2/5,6 Uziarnienie - Gc 90/10 ÷ Gc 90/15 Tolerancja uziarnienia - G25/15 Wskaźnik kształtu - Sl15 ÷ Sl20 Wskaźnik płaskości - Fl10 ÷ Fl20 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa - ra = ~ 3,0 ÷ 3,10 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce - rrd = ~ 2,90 ÷ 3,0,Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - rssd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Pyły - 0,5% ÷ 1,0% Jamistość - ~ 50,0% Ziarna pokruszone - C100/0 Odporność na rozdrabnianie - LA15 Odporność na polerowanie - PSV44, PSV50 Odporność na ścieranie powierzchniowe - AAV10 Odporność na ścieranie mikro-Deval - MDE10 ÷ MDE20 Odporność na szok termiczny - VLA = 1,0 Nasiąkliwość - WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność - F1 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich - mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym - ~ 1,41 ÷ 1,70 Mg/m3 Promieniotwórczość naturalna - f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,00 ÷ 16,0 Bq/kg Frakcja 5-8 mm: w ilości do 350 ton Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna - 5/8 Uziarnienie - Gc 90/15 Wskaźnik kształtu - Sl15 ÷ Sl20 Wskaźnik płaskości - Fl10 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa - ra = ~ 2,90 ÷ 3,15 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce - rrd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - rssd = ~ 2,90 ÷ 3,10 Mg/m3 Pyły - 0,5% ÷ 1,0% Jamistość - ~ 50,0% Ziarna pokruszone - C100/0 Odporność na rozdrabnianie - LA15 Odporność na polerowanie - PSV44, PSV50 Odporność na ścieranie powierzchniowe - AAV10 Odporność na ścieranie mikro-Deval - MDE10 ÷ MDE20 Odporność na szok termiczny - VLA = 1,0 Nasiąkliwość - WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność - F1 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich - mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym - ~ 1,41 ÷ 1,70 Mg/m3 Promieniotwórczość naturalna - f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,00 ÷ 16,0 Bq/kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44110000-4, 44113700-2, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
termin płatności faktury VAT40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje zakup wraz z dostawą i transportem oraz rozładunkiem grysów bazaltowych płukanych i mieszanki z kruszywa łamanego dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie, w tym: zadanie nr 2 - dotyczące dostawy wraz z transportem i rozładunkiem mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. 2. Wielkość zamówienia: Zadanie Nr 2 Mieszanka z kruszywa łamanego wraz z transportem: Frakcja 0/31,5 w ilości do 200 ton Wymagania dotyczące materiału: Wymiar ziarna - 0/31,5 Uziarnienie - GA85 ÷ GA90 Tolerancja uziarnienia - GTA10 Wskaźnik kształtu - Sl20 ÷ Sl40 Wskaźnik płaskości - Fl20 ÷ Fl35 Gęstość ziarn: Gęstość objętościowa - ra = ~ 2,60 ÷ 3,05 Mg/m3 Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce - rrd = ~ 2,50 ÷ 2,90 Mg/m3 Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych - rssd = ~ 2,60 ÷ 3,0 Mg/m3 Pyły - 3,0% ÷ 12,0% Ziarna pokruszone - C90/3 ÷ C100/0 Odporność na rozdrabnianie - LA25 ÷ LA40 Odporność na ścieranie mikro-Deval - MDE15 ÷ MDE35 Nasiąkliwość - WA24 1,0 ÷ WA24 2,0 Mrozoodporność - F1 ÷ F4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich - mLPC0,1 Gęstość nasypowa w stanie luźnym - ~ 1,43 ÷ 1,75 Mg/m3 Siarczany - AS0,2 Zawartość siarki - < 1% Promieniotwórczość naturalna - f1max = ~ 0,24 Bq/kg f2max = ~ 11,50 Bq/kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44110000-4, 44113700-2, 14212200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
termin płatności faktury VAT40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.