eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2024 › Sygn. akt: KIO 90/24
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2024-01-26
rok: 2024
sygnatury akt.:

KIO 90/24


po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 26 stycznia 2024 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2024 roku przez wykonawcę „Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wrocław z siedzibą we
Wrocławiu


przy udziale wykonawcy
„Mobilis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującegopostanawia:


1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;

2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz
Odwołującego
- „Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (


Na orzeczenie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie -
Sądu Zamówień Publicznych.

Przewodnicząca: ………….…………Sygn. akt KIO 90/24
UZASADNIENIE


Zamawiający: Gmina Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz
Gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem S251/2023-00794826-2023 w dniu
29 grudnia 2023 roku.
W dniu 8 stycznia 2024 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie
odwołanie złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku
Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim (dalej jako „Odwołujący” lub „PKS”).
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu niewłaściwe ukształtowanie treści SWZ, w tym
Projektowanyc
h Postanowień Umowy, co uniemożliwia lub znacząco utrudnia złożenie przez
Odwołującego konkurencyjnej oferty a w konsekwencji możliwość uzyskania zamówienia
wywołując jednocześnie szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
Dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie prowadzonego
postępowania w dniu 29 grudnia 2023 r. a zatem odwołanie złożone zostało z zachowaniem
ustawowego terminu. Kopia odwołania została prawidłowo przekazana Zamawiającemu
a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP.
Odwołujący zarzucał naruszenie następujących przepisów:
Zarzut 1:
1)
art. 99 ust 1 ustawy Pzp poprzez brak dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób
wyczerpujący, uwzględniający okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty
w zakresie przekazania danych i informacji dotyczących rzeczywiście realizowanych
w ramach umowy przejazdów technicznych niezbędnych do należytego wykonania
zamówienia;
2)
art. 433 pkt 3 ustawy Pzp poprzez przerzucenie ryzyka ekonomicznego związanego
z kosztami przejazdów technicznych wyłącznie na Wykonawcę, mimo iż docelowy rozkład
jazdy oraz jego aktualizacje wyznaczające zakres i wielkość przejazdów technicznych
zależne są wyłącznie od Zamawiającego;
Zarzut 2:

- art. 99 ust 1 ustawy Pzp
poprzez brak dokonania opisu przedmiotu zamówienia
w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, uwzględniający okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty w zakresie rzeczywistego trwania umowy poprzez brak wskazana
rozumienia pojęcia kwoty odpowiadającej wartości Umowy, o której mowa w par. 4 ust. 1
Projektu Umowy;
Zarzut nr 3:
-
art. 431, art. 433 pkt 3 oraz art. 17 ust .1 i art. 353(1) Kodeksu cywilnego („KC”)
w związku z art 16 pkt 3 Pzp poprzez wprowadzenie do Umowy postanowień w sposób
rażąco naruszający równowagę kontraktową poprzez wyłączenie dochodzenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w sytuacji odstąpienia od Umowy
z winy Zamawiającego;
Zarzut nr 4:
- art. 353(1) KC
w zw. z art. 16 pkt 3) Pzp poprzez nieproporcjonalne ukształtowanie
warunków umowy w zakresie postanowień dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy
w przypadku ziszczenia się naruszeń nieprowadzących bezpośrednio do nienależytego
wykonania zamówienia;
Zarzut nr 5:
1)
art. 353(1) KC w zw. z art. 16 pkt 3) Pzp poprzez nieproporcjonalne ukształtowanie
warunków umowy w zakresie wysokości kary umownej i ustalenie jej na poziomie rażąco
wygórowanym w odniesieniu do przesłanek wypowiedzenia, w szczególności w odniesieniu
do par. 6 ust. 1 pkt 1.7;
2)
art. 17 ust 1 ustawy Pzp w zakresie zasady efektywności, która powinna być
realizowana w szczególności w oparciu o przemyślane projektowanie postanowień umowy
w sprawie zamówienia, w tym możliwe równoważenie praw i obowiązków stron umowy,
a także minimalizowanie ryzyk i kosztów realizacji zamówienia;
Zarzut nr 6:
- art. 353(1) KC w zw. z art. 16 pkt 3 ustawy Pzp poprzez nieproporcjonalne
ukształtowanie warunków umowy w zakresie postanowień zmniejszających wartość
wynagrodzenia (załącznik nr 8 do Projektowanej Umowy);
Zarzut nr 7:
-
art. 353(1) KC w związku z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp oraz art. 99 ust 1 ustawy Pzp
poprzez niewłaściwe ukształtowanie minimalnej wielkości świadczenia stron, bez
uwzględnienia specyfiki zamówienia i jego realizacji oraz kosztów ponoszonych przez
Wykonawców. Nadto brak wskazania przesłanek/wytycznych dotyczących zmniejszenia

zakresu zamówienia, skutkujących możliwością właściwego zaplanowania sposobu realizacji
zamówienia oraz kalkulacji ceny oferty;
Zarzut nr 8:
-
art. 99 ust 4 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia utrudniającego
uczciwą konkurencję poprzez zawężenie parametrów/wymogów pojazdów niezbędnych do
realizacji zamówienia, które uprzywilejują niektórych producentów pojazdów, przy czym
dokonanie ograniczenia konkurencji nie jest spowodowane rzeczową potrzebą
Zamawiającego.
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i zmianę Projektowanych Postanowień
Umowy zgodnie z treścią żądań przywołanych każdorazowo przy opisie każdego z zarzutów.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania w całości, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.

Izba ustaliła, że Wykonawca wnoszący odwołanie wykazał interes w korzystaniu ze
środków ochrony prawnej wskazany w treści złożonego odwołania.

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Odwołującego
zgłosił wykonawca „Mobilis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie.
Izba potwierdziła skuteczność złożonego przystąpienia i dopuściła
zgłaszającego jako Przystępującego.

Zamawiający w dniu 22 stycznia 2024 roku złożył odpowiedź na odwołanie, w której
uwzględnił zarzuty nr 1 i 7 odwołania, w pozostałym zakresie wnosił o jego oddalenie.

Odwołujący, w dniu 26 stycznia 2024 roku o godz. 11.00, w dniu wyznaczonego
p
osiedzenia i rozprawy przed Izbą na godz. 12.00, złożył oświadczenie o wycofaniu
od
wołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę
umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w sprawie,

ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie najdalej idące
złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie takiego
oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez konieczności
rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem
decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce w dniu, na który został
wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron i uczestników postępowania
ale przed jej otwarciem
, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu
uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł,
stosownie do
art. 557 i art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.


Przewodnicząca:

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie