eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1096/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-05-02
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1096/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu z
udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 2 maja 2023 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o
udzielenie zamówienia publicznego E. G. i R. N. działających w formie spółki pod nazwą
VIVARI E. G., R. N. S.C. w Warszawie w po
stępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przy udziale wykonawcy Animalab Sp. z o. o. w
Poznaniu
przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzy
ć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego E. G. i R. N. działających w
formie spółki pod nazwą VIVARI E. G., R. N. S.C. w Warszawie kwoty 13 500,00 zł
(
trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
za
mówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jeg
o doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1096/23


Zamawiaj
ący – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-
637 Poznań, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup
i
dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli
zwierząt oraz ochrony klimatu” – liczba części 14, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym
opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2023 r.
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr
2023/S 070-205394 dalej zwane
„postępowaniem”.
Postępowanie na dostawę, o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019. Prawo zamówień
publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) d
alej zwanej „p.z.p.”), jest prowadzone
przez zamawia
jącego w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 17 kwietnia 2023 r.
odwołanie wobec treści dokumentacji postępowania
wni
eśli wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego E. G. i
R. N.
działające w formie spółki pod nazwą VIVARI E. G., R. N. S.C. ul. Okólnik 11A/80, 00-
368 Warszawa (dalej zwane
„odwołującym”). Następnie, w dniu 30 kwietnia 2023 r.
odwo
łujący wycofał wniesione odwołanie.
Ponadto, wobec sp
ełnienia przesłanek art. 525 ust. 1 - 3 p.z.p. dopuszczono do
udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Animalab Sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego
343, 60-419 Pozna
ń, który zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego.
W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdz
iła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 568 pkt 1 p
.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
zgodnie z k
tórym Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty
uiszczonej z
tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie