eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 896/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-05
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 896/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajow
ej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2023 r. przez
wykonawcę Pixel Sp. z o.o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszczw
postępowaniu prowadzonym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna”
w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500
Chrzanów


postanawia:

1. umarza post
ępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Pixel Sp. z o.o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz kwoty
15 0
00 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony wpis o
d odwołania.

St
osownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 896/23

U z a s a d n i e n i e


Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej oraz
cyfryzacja usług publicznych w miejskim transporcie zbiorowym”. Postępowanie to
prowadzone jest na podstawie prz
episów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Og
łoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20 marca 2023 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2023/S 056-165250.

W dniu 30 marca 2023 r. wykonawca Pixel Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w zakresie Części II
zamówienia zarzucając Zamawiającemu:
a) naruszenie art. 16 p. 1-3 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w zw.
z naruszeniem art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, w zw. z naruszeniem art. 116 ust. 1
ustawy Pzp oraz w
zw. z naruszeniem § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (zwane dalej „Rozporządzeniem”), poprzez określenie
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
dla Części nr II zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
tj. sformułowanie warunku, który narusza zasadę uczciwej konkurencji, zasadę
równego traktowania, zasadę udzielania zamówienia zapewniającego najlepszą
jakość uzasadnioną charakterem zamówienia, a przede wszystkim jest niezgodny
z przepisami Rozporządzenia, przez co postępowanie straciło walor przejrzystości.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu zmiany
treści Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ w następujący sposób:
- wprowadzenie zmian w sekcji III.1.3)
Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 9.1.1) lit. b) SWZ
i nada
nie im następującego brzmienia:

„Dla Części II: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie
dostawy i
wdrożenia systemu poboru opłat za przejazdy komunikacją miejską wraz
z dostawą i montażem kasowników mobilnych do obsługi transakcji przy użyciu
zbliżeniowych płatności mobilnych za pomocą karty EMV i karty miejskiej, dostawy
i wdrożenia Systemu Karty Miejskiej z e-portmonetką o łącznej wartości nie mniejszej niż
900 000zł brutto oraz dostawy i wdrożenie systemu do kontroli biletów i windykacji wraz
z urządzeniami peryferyjnymi o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000zł brutto, oraz
załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały , bądź są wykonywane należycie.”.
Odpowiednio do tego, Odwołujący wniósł o zmodyfikowanie sekcji III.1.3) Ogłoszenia
o
zamówieniu oraz pkt 11.4.1) SWZ i nadanie im następującego brzmienia:
„wykaz dostaw (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 3.1 do SWZ dla Części I,
Załącznikiem nr 3.2 do SWZ dla Części II lub Załącznikiem nr 3.3 do SWZ dla Części I
i Części II łącznie), o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1) lit. a) , lit. b) i lit. c) SWZ, wykonanych
lub wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz
z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi dostawy
zosta
ły wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych,
referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

Na podstawie akt postępowania Izba stwierdziła, że nie zgłoszono przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

W dniu 5 kwietnia 2023 r. (pismem z dnia 4 kwietnia 2023 r.) Zamaw
iający złożył
oświadczenie, że uwzględnienia w całości odwołanie wniesione przez Odwołującego.

Wobec
powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.

O k
osztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 243
7), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodnicz
ący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie