eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 874/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-06
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 874/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawny, bez udziału stron, w dniu 6 kwietnia 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23
marca 2023
r. przez wykonawcę TDZ Technika dla Zdrowa Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie,


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Wojewódzki Szpital Obserwacyjno
– Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz,postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
TDZ Technika dla Zdrowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie kwoty 7 500
zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu wpisu od
odwołania.

Stosownie do art.
579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….…


Sygn. akt: KIO 87423

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza,
Bydgoszcz -
dalej jako „Zamawiający” - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na
Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia i środków ochrony osobistej
dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy,
dalej „Postępowanie”.
W dniu 23 marca 2023
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy TDZ Technika dla Zdrowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 99 ust. 1,2, 4,5 i 6 Ustawy oraz 16
pkt 1), 2) i 3) Ustawy poprzez sformułowanie wymagań przedmiotowych dla przedmiotu
zamówienia w sposób:

1/ naruszający uczciwą konkurencję w postaci ograniczenia zaoferowanych systemów
scalania dany
ch do systemu ASCOM, a w konsekwencji do wykonawców oferujących
system ASCOM Digistat Care, uniemożliwiając w ten sposób udział w postępowaniu
wykonawców oferujących systemy innych producentów (naruszenie art. 16 pkt 1) w zw. z art.
99 ust. 4-6 Ustawy);

2/ naruszający zasadę przejrzystości i proporcjonalności w postaci dokonania opisu
przedmiotu zamówienia pozostawiającego wątpliwości co do wymagań przedmiotowych dla
przedmiotu zamówienia (naruszenie art. 16 pkt 1) i 2) w zw. art. 99 ust. 1 i 2 Ustawy).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania
następujących zmian w Załączniku nr 3 do SWZ w obszarze Zadania nr 3:

a)
dokonania zmiany tytułu w Załączniku nr 3 z aktualnego w treści „Zadanie nr 3 -
system scalania d
anych ASCOM” na „Zadanie nr 3 - system informacji klinicznej”;
b)
dokonania w Załączniku nr 3 w Zadaniu 3 zmiany aktualnego wymagania w treści
„System musi być produktem medycznym w klasie IIb zgodnie z dyrektywą UE
745/2017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.” na
„System musi być produktem medycznym w klasie I zgodnie z dyrektywą UE
745/2
017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.”
c)
dokonania w Załączniku nr 3 w Zadaniu 3 zmiany aktualnego wymagania w treści:
„Praca w trybie DIS/DAS/CDAS w zależności od możliwości urządzenia medycznego”

na „System ma umożliwiać rejestrację alarmów z urządzeń, posiadających techniczną
możliwość wysyłania alarmów”.
d)
uzupełnienia Załącznika nr 3 w Zadaniu 3 o listę urządzeń (wg producenta, nazwy
modelu oraz numeru katalogowego) względem którym Zamawiający formułuje dwa
poniższe wymagania w treści:

„Możliwość integracji z aparaturą medyczną (w tym monitorami, respiratorami,
pompami infuzyjnymi, aparatami do terapii nerkozastępczej, ECMO, analizatorami
parametrów krytycznych, inkubatorami, itp.) za pomocą interfejsów Ethernet, RS232,
USB.”

„Możliwość integracji z co najmniej 200 urządzeniami medycznymi co najmniej 20
producentów.”

e)
uzupełnienia Załącznika nr 3 w Zadaniu 3 w obszarze wymagania „Dla każdego łóżka
rozwiązanie musi zapewnić możliwość podłączenia kamery CCTV (wymagane
kamery z wsparciem RSTP) or
az podgląd w trybie „na żywo” o następujące
informacje: wymagania/ braku wymagania dostarczenia kamer w ramach zamówienia
f)
zdefiniowania wymagań technicznych dla kamer jeżeli Zamawiający wymaga ich
dostarczenia;
g) zdefiniowania sposobu wykorzystania przez s
ystem obrazu pochodzącego z kamer.
h)
uzupełnienia Załącznika nr 3 w Zadaniu 3 o wskazanie nazwy i wersji systemu HIS
eksploatowanego przez Zamawiającego.

Izba ustaliła, że do postępowanie odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił
żaden wykonawca.
Izba ustaliła, iż w dniu 5 kwietnia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
pismo
Zamawiającego zawierające oświadczeniu o uwzględnieniu odwołania w całości wraz
z wnioskiem o umorzenie postępowania.
Wobec oświadczenia Zamawiającego o uwzględnieniu odwołania Izba stwierdziła, że
zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z
przepisem art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 575 ustawy Pzp
w
zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), nakazując
zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie