eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 867/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-18
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 867/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Protokolantka: Aldona Karpińska

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie
odwołania
wn
iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023 r. przez
wykonawcę NETKOM P. R., ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w
postępowaniu prowadzonym przez Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin


orzeka:
1. oddala
odwołanie.
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę NETKOM P. R., ul. Waryńskiego 53a, 27-
400 Ostrowiec
Świętokrzyski
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego
kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną
przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 i
580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
d
nia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 867/23

Uzasadnienie

Zamawiający: Gmina Miejska Lubin, 59-300 Lubin prowadzi postępowanie udzielenie
zamówienia, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu komputerowego, czytników e-book
oraz elektronicznych translatorów w ramach projektu pn.: „Jesteśmy razem!”, nr ref:
BZP.271.1.4.2023, Część 2 – Zakup czytników e-book Nr ogłoszenia w BZP: 2023/BZP
00098727/01 z dnia 16 lutego 2023 roku

Odwołujący: P. R. wniósł dnia 27 marca 2023 roku odwołanie od:
1.
zaniechania Zamawiającego polegającego na braku odrzucenia oferty Wykonawcy
Alltech sp. j. Z. P., A. P.
z siedzibą w Płocku, (Wykonawca Alltech) w Części 2 zamówienia,
w sytuacji gdy wyjaśnienia Wykonawcy Alltech dot. kalkulacji cenowej złożone w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego nie uzasadniały podanej w ofercie ceny, w szczególności
pozostawały wewnętrznie sprzeczne, niespójne i ogólnikowe – Wykonawca Alltech nie
przedstawił żadnych dowodów potwierdzających możliwość realizacji przedmiotu
zamówienia za zaoferowaną cenę ofertową, ograniczając się wyłącznie do wskazania
możliwości uzyskania „specjalnych upustów” oraz „specjalnych cen”, a w konsekwencji nie
obalił domniemania rażąco niskiej ceny, co powinno powodować odrzucenie jego oferty,
2.
czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Alltech w Części 2
zamówienia, w sytuacji gdy wyjaśnienia Wykonawcy dot. kalkulacji cenowej nie uzasadniały
podane
j w ofercie ceny, w szczególności pozostawały wewnętrznie sprzeczne, niespójne i
ogólnikowe – Wykonawca nie przedstawił dowodów potwierdzających możliwość realizacji
przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę ofertową, ograniczając się wyłącznie do
wskazani
a możliwości uzyskania „specjalnych upustów” oraz „specjalnych cen”, a w
konsekwencji Wykonawca Alltech nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny, co powinno
powodować odrzucenie jego oferty.
Z
askarżonym czynnościom zarzuca naruszenie :
1.
art. 224 ust. 5 i ust. 6 w zw. z ust. 2 pkt. 1) w zw. z ust. 1 oraz art. 226 ust. 1 pkt. 8, w
zw. z art. 266 Pzp poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie odrzucenia
oferty Wykonawcy Alltech
w Części 2 zamówienia, w sytuacji gdy wyjaśnienia w
konsekw
encji nie obalały domniemania rażącej niskiej ceny, co powinno skutkować
odrzuceniem oferty,
2.
art. 204 ust. 2 pkt. 1 zw. z ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt. 8 i art. 224 ust. 5 i ust. 6 w
zw. z art. 266 Pzp poprzez ich wadliwe zastosowanie i w konsekwencji dokonanie wyboru

oferty Wykonawcy Alltech jako najkorzystniejszej, w sytuacji gdy oferta Wykonawcy Alltech
powinna zostać odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę.
Wn
iósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu:
1. u
nieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy Alltech w Części 2 zamówienia, jako
oferty najkorzystniejszej,

2. odrzucenie oferty Wykonawcy Alltech w Części 2 zamówienia, jako zawierającą rażąco
niską cenę,

3. powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu zaniechanie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy
Alltech jako zawierającej rażąco niską cenę. Zaniechując odrzucenia oferty Zamawiający
narus
zył przepisy Pzp, co miało istotny wpływ na wynik Postępowania. W konsekwencji
Zamawiający dokonał oceny oferty, przyznając jej najwyższą punktację i wybierając jako
najkorzystniejszą. Zarzut wyboru oferty Wykonawcy Alltech jako najkorzystniejszej z
narusz
eniem przepisów Pzp jest więc zarzutem wynikowym (wtórnym) w stosunku do
zarzutu zaniechania odrzucenia oferty.(zarzut pierwotny).
II. Rażąco niska cena ofertowa Wykonawcy Alltech

1. Postępowanie wyjaśniające – uwagi ogólne
W
szczęcie postępowania wyjaśniającego z art. 224 ust. 1 lub ust. 2 Pzp tworzy
domniemanie, że wycena ofertowa wykonawcy jest rażąco niska, tj. nierealna,
niewiarygodna i nie zapewni należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Ciężar obalenia
domniemania spoczywa na wykonawcy, w s
tosunku do którego zostało wszczęte
postępowanie wyjaśniające. Wykonawca winien zatem odpowiedzieć na wezwanie
Zamawiającego w sposób pełny i wyczerpujący, kompleksowo odnosząc się do
zaoferowanej ceny i szczegółowo wyjaśniając przyczyny, z których wynika poziom cenowy
przez niego zaoferowany. Wyjaśnienia winny zawierać opis składników cenotwórczych, wraz
z dowodami na ich potwierdzenie, aby można było na ich podstawie zweryfikować
prawidłowość poczynionych przez wykonawcę założeń cenowych . Wyjaśnienia składane
przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie mogą stanowić „kalkulacji
wstępnej”. Wyjaśnienia muszą być wiarygodne, rzetelne, a jednocześnie stanowcze i
przekonujące, że cena podana w ofercie jest skalkulowana na konkretnych, wymiernych,
przeanalizowanych i pewnych danych
W aktualnym
stanie prawnym, odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
Przepis
art. 224 ust. 6 Pzp znacząco odmiennie zatem reguluje kwestię odrzucenia oferty niż
obowiązujący w poprzednim stanie prawnym art. 90 ust. 3 Pzp2004, który nakazywał

odrzucenie oferty, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzała, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W poprzednim
stanie prawnym zamawiający był zatem zobowiązany do odrzucenia oferty wyłącznie w
przypadku poczynienia ścisłych ustaleń, że zaoferowana cena lub koszt jest rażąco niska.
Aktualnie zamawiający jest natomiast zobowiązany do odrzucenia oferty już w przypadku
stwierdzenia, że przedstawione przez wykonawcę wyjaśnienia i dowody nie uzasadniają
podanej ceny lub kosztu, tj. w p
rzypadku, gdy zamawiający na podstawie udzielonych
w
yjaśnień i dowodów nie jest w stanie uznać zaoferowanej przez wykonawcę ceny za
uzasadnioną. Nowelizacja wzmocniła znaczenie wyjaśnień konkretnych, odnoszących się do
elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych, podkreślając przy tym ciężar dowodowy
sp
oczywający na wykonawcy, którego cena jest poddana w wątpliwość .

2. Postępowanie wyjaśniające

A. Wezwanie Zamawiającego
W dniu 13 marca 2023 r.
Zamawiający wezwał Wykonawcę Alltech do złożenia wyjaśnień, w
tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny zaoferowanej w Części 2 zamówienia.
Zamawiający wskazał, że celem złożenia wyjaśnień jest ustalenie, czy cena nie jest ceną
rażąco niską oraz czy za zaoferowaną cenę Wykonawca Alltech jest w stanie wykonać
przedmiot zamówienia w Części 2 zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w SWZ.
Zamawiający wyjaśnił, że cena ofertowa zaoferowana przez Wykonawcę jest niższa o ponad
30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to
wartość ustalona przez Zamawiającego na podstawie analizy i rozeznania cenowego rynku.

B. Wyjaśnienia Wykonawcy Alltech z dnia 16 marca 2023 roku
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. kalkulacji ceny
zaoferowanej przez
Wykonawcę w Części 2 zamówienia, Alltech przesłał pismo, w którym:
a.
zapewnił, że zaoferowana cena ofertowa uwzględnia wszystkie elementy wymagane
przez Zamawiającego w SWZ, jest realna i umożliwia wykonanie zamówienia,
b.
oświadczył, że zaoferowana cena wynika m.in. z uzyskania „specjalnych
projekto
wych ofert cenowych”,
c.
oświadczył, że Alltech otrzymał „specjalną pod to postępowanie ofertę techniczno-
cenową na 100 szt. czytników e-book” od producenta czytników e-book – firmy InkBOOK, z
którym Wykonawca Alltech miał prowadzić długoletnią współpracę, przy czym oferta ta miała
obejmować upust na poziomie 20% w stosunku do ceny rynkowej czytników e-book
oferowanych przez producenta,
d.
oświadczył, że oszczędność w cenie oferowanej przez Wykonawcę Alltech wynika z
wykonywania kilku jednocześnie dostaw sprzętu komputerowego i multimedialnego, co miało
pozwolić na wynegocjowanie Wykonawcy Alltech rabatów,

e.
wykazał, że na rynku dostępne są produkty spełniające wymogi Zamawiającego w
cenie droższej niż oferowanej przez Wykonawcę Alltech – na poziomie 580,00 złotych brutto,
f.
przedstawił kalkulację cenową realizacji przedmiotu zamówienia, z której wynika, że
łączny koszt zakupu i dostawy jednego czytnika e-book, który musi ponieść Wykonawca
Alltech wy
nosi 519,68 złotych brutto (515,37 złotych brutto – koszt zakupu czytnika od
p
roducenta plus 4,31 złotych brutto – koszt dostawy),
g.
oświadczył, że ponad 31-letnie doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu
komputerowego na terenie całej Polski pozwoliło Wykonawcy Alltech wypracować procedury
dzięki którym Wykonawca ma możliwość sprawnej realizacji i dostawy sprzętu,
h.
oświadczył, że dysponuje zatrudnionymi na umowę o pracę wykwalifikowanymi
pracownikami na stanowiskach serwisowych i monterskich, dz
ięki czemu możliwe jest
ograniczenie zbędnych kosztów przy wykonywaniu zmówienia, co miało przełożyć się na
zaoferowaną cenę oferty.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że tak określone wyjaśnienia Wykonawcy Alltech
pozostają w wewnętrznej sprzeczności.
Podstawowym argumentem Alltech dla korzystniejszej w stosunku do rynkowej ceny
ofertowej, miała być długoletnia współpraca Wykonawcy z producentem czytników e-book –
firmą inkBOOK. Współpraca ta miała skutkować przyznaniem Wykonawcy Alltech
określonych rabatów ( na poziomie 20% ceny rynkowej). Cena sprzedaży czytników e-book
zaoferowana Wykonawcy Alltech przez inkBOOK miała przy tym zostać dobrana
indywidualnie dla dostaw realizowanych w Części 2 zamówienia. Co jednak istotne, Alltech
wskazał, że korzystniejsza w stosunku do rynkowej cena ofertowa Wykonawcy Alltech była
wyniki
em rabatów udzielonych Wykonawcy Alltech w związku ze skalą realizowanych przez
Wykonawcę Alltech dostaw sprzętu komputerowego i multimedialnego. Jakkolwiek
doświadczenie życiowe i znajomość zwyczajów rynkowych – co do zasady – potwierdzają
trafność argumentu, to twierdzenie, jakoby Alltech realizował dostawy na większą skalę
pozostaje całkowicie gołosłowne. Wykonawca nie tylko nie wykazał, że faktycznie realizuje
aktualnie dostaw
y sprzętu komputerowego i multimedialnego, ale nawet nie wymienił
przykładowych zamówień czy przykładowych zamawiających, tj. informacji mogących
chociaż uprawdopodobnić skalę dostaw realizowanych przez Wykonawcę Alltech.
Co więcej, argument obniżenia ceny ofertowej z uwagi na skalę zamówień nie pozostaje w
żadnym związku z argumentem dot. rabatów udzielonych na czytniki e-book przez ich
producenta. Te miały bowiem zostać udzielone nie z uwagi na ilość realizowanych dostaw, a
z uwagi na długoletnią współpracę kontrahentów. Na marginesie należy przy tym zauważyć,
że firma inkBOOK, od której Wykonawca Alltech miał pozyskać czytniki e-book zaoferowane
w Części 2 zamówienia jest producentem i dostawców wyłącznie e-booków i związanych z

nimi akcesoriów. Twierdzenie, że Alltech pozyskuje od firmy inkBOOK w ramach
realizowanych dostaw także sprzęt komputerowy lub multimedialny jest co najmniej
wątpliwe.

Kolejna nieścisłość w argumentacji Wykonawcy Alltech wynika z porównania ceny
oferowanej przez Alltech za dos
tawę czytników e-book w Części 2 zamówienia z ceną
rynkową tych czytników pomniejszoną o kwotę rabatu, który miał zostać przyznany
Wykonawcy Alltech. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej firmy
inkBOOK cena rynkowa czytnika e-book wynos
i 549 zł brutto. Cena po rabacie udzielonego
Wykonawcy Alltech przez producent
a, tj. po rabacie 20%, powinna tym samym wynieść
439,20 złotych brutto. Zgodnie z przedstawioną kalkulacją cenową koszt zakupu jednego
czytnika e-
book wynosi natomiast 515,37 złotych brutto. Co więcej, nawet gdyby przyjąć, że
ceną „wyjściową” do ustalenia rabatu na poziomie 20% była wskazana przez Wykonawcę
Alltech cena 580 zł brutto, to po udzielonym rabacie koszt zakupu jednego czytnika e-book
Wykonawca powinien skalkulować na poziomie 464 zł brutto. Stąd, twierdzenie jakoby
Wykonawca Alltech uzyskał rabat producenta na zakup czytników e-book na poziomie 20%
ceny rynkowej czytnika, który to rabat miał być „najwyższym rabatem cenowym w
postępowaniu”, jest gołosłowne (brak dowodów), i jawi się jako nieprawdziwe.

Równie ogólnikowe jest wskazanie pozostałych czynników mających spowodować
obniżenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy Alltech.
Wykonawca Alltech nie wyjaśnił, jak i w jakim wymiarze posiadane doświadczenie miało
przełożyć się na obniżenie kosztów zakupu i dostawy czytników e-book. Szczegółowe
wyjaśnienia w tym zakresie mają natomiast o tyle znaczenie, że znaczne doświadczenie w
realizacji dostaw sprzętu komputerowego ma większość, jeśli nie wszyscy Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w Części 2 zamówienia.
Rzecz ma się podobnie z deklaracją Wykonawcy Alltech o obniżeniu ceny ofertowej z uwagi
na zatrudnienie na umowę o pracę wykwalifikowanych serwisantów i monterów. Wykonawca
Alltech nie wskaza
ł jakie konkretnie koszty mogą zostać obniżone z uwagi na fakt posiadania
tak
określonej kadry pracowniczej. Mając natomiast na uwadze przedmiot zamówienia,
wydaje się, że posiadanie wykwalifikowanych monterów i serwisantów (bliżej nieokreślonych
sprzętów) pozostaje bez znaczenia dla kalkulacji kosztowej ceny ofertowej.
informacj
e zamieszczone na stronie internetowej firmy inkBOOK w zakładce „O nas”:
https://inkbook.pl/news/n/455/Historia
– na fakt profilu prowadzonej działalności i
asortymentu oferowanego przez inkBOOK informacje zamieszczone na stronie internetowej
firmy inkBOOK
w zakładce „Czytniki ebooków”: https://inkbook.pl/cart/ – na fakt ceny
rynkowej (bez upustów) czytnika e-book zgodnego z wymaganiami Zamawiającego

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że treść wyjaśnień zobowiązywała
Zamawiającego do odrzucenia oferty Wykonawcy Alltech – „Obowiązkiem wykonawcy jest,
aby w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez zamawiającego udzielił wyjaśnień
dotyczących okoliczności, które wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny w taki sposób, aby
na ich podstawie możliwe było jednoznaczne ustalenie, że cena oferty (odpowiednio koszt,
istotna część składowa) nie jest ceną rażąco niską. Efektem składanych wyjaśnień ma być
stworzenie podstaw do uznania p
rzez zamawiającego, że podejrzenie dotyczące rażąco
niskiej ceny oferty nie by
ło uzasadnione. Nie tylko nieudzielenie wyjaśnień w terminie
skutkować będzie koniecznością odrzucenia oferty, ale także złożenie wyjaśnień, które nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny” – tak w wyroku z dnia 16 marca 2021 roku, KIO 600/21.
Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę Alltech pozostają wewnętrznie sprzeczne, są
niekonsekwentne, ogólnikowe i jako takie nie wykazały, że przedstawiona cena ofertowa jest
uzasadniona. Do pism
a z dnia 16 marca 2023 roku nie zostały załączone żadne dowody
potwierdzające wystąpienie okoliczności pozwalających Wykonawcy Alltech na zaoferowanie
ceny za realizację przedmiotu zamówienia w Części 2 na poziomie 53.997,00 złotych brutto.
III. Interes
odwołującego we wniesieniu odwołania
W Postępowaniu w Części 2 zostało złożonych 7 ofert. Oferta Wykonawcy została oceniona
na 99,46 punktów, będąc drugą ofertą w rankingu, tj. kolejną po ofercie Wykonawcy Alltech.
Odrzucenie oferty Alltech spowoduje konieczność zbadania oferty odwołującego i w
konsekwencji wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

Zamawiający: Gmina Miejska Lubin, wniósł o oddalenie odwołania w całości .
W ocenie Odwołującego czynność wyboru oferty jest nieprawidłowa, ponieważ Zamawiający
zaniechał odrzucenia oferty z uwagi na brak wykazania przez wykonawcę dowodów, że
zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. Zamawiający nie zgadza się z
w/w zarzutami.
Wnoszony przez Odwołującego zarzut odrzucenia oferty Wykonawcy Alltech s.j. dotyczy
złożenia przez tego Wykonawcę wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, bez
przedstawienia dowodów na potwierdzenie zaoferowanej ceny.

Zamawiający zaznacza, iż celem postępowania wyjaśniającego sposób kalkulacji ceny, jest
ustalenie faktów świadczących o tym, że zaoferowana cena jest realna, wiarygodna i
z
apewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego wymaganiem. Np.
KIO 1481/21 „Wezwany do złożenia wyjaśnień wykonawca w ramach odpowiedzi na
wezwanie powinien przedłożyć wyjaśnienia i dowody, które w jego ocenie uzasadniają
przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia, zaś zamawiającemu pozwolą zweryfikować
wiarygodność i prawidłowość przedłożonych wyjaśnień sposobu wyliczenia ceny. (…)

Należy pamiętać, iż wymaganie wyjaśnień i dowodów wystąpienia rażąco niskiej ceny
należy badać i interpretować odrębnie, przy uwzględnieniu przedmiotu zamówienia,
sposobu jego realizacji, a przede wszystkim złożoności procesu realizacji oraz wartości
zamówienia. Znacznie odmienne wyjaśnienia i dowody będą oczekiwane przez
Zamawiającego w przypadku realizacji przez niego zamówienia na roboty budowlane o
dużym stopniu złożoności (cyt. KIO 1481/21), odmienne będą wyjaśnienia i dowody w
przypadku specjalistycznej dostawy sprzętu tworzącego park maszynowy, a jeszcze inne
przy zamówieniu na świadczenie usług sprzątania nieruchomości (KIO 1863/22 – załącznik
do wniosku).

Wyjaśnienia to ważny z punktu widzenia wykonawcy element związany z zagadnieniem
rażąco niskiej ceny. Ich celem jest przekonanie zamawiającego, że pomimo zaistniałych
wątpliwości, wskazane w ofercie ceny/koszty mają charakter rynkowo akceptowalny, a w
konsekwencji oferta nie może zostać odrzucona.

Wyjaśnienia muszą być konkretne i muszą wyczerpująco wskazywać czynniki mające wpływ
na cenę, tak by potwierdziły prawidłowość obliczenia zaoferowanej ceny i ujęcia wszystkich
niezbędnych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem oceny zamawiającego jest tu nie tylko sama cena/koszt na poziomie ogólnym,
ale także ich istotne części składowe. Jak zatem formułować wyjaśnienia? Rzeczowo,
konkretnie, szczegółowo i w nawiązaniu do liczb. Aby argumentacja okazała się
przekonująca, Wykonawca powinien pokazać Zamawiającemu, jak kształtują się koszty
realizacji danego zadania, g
dzie konkretnie dany wykonawca wygenerować może
oszczędności, pozwalające mu zaoferować warunki lepsze niż konkurencja. Twierdzenia
wykonawcy powinny zostać poparte dowodami. Nie zawsze będzie to łatwe w przypadku
każdego podniesionego argumentu ponieważ przepisy ustawy Pzp, nie określają
przykładowego katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć
zamawiającemu w celu uzasadnienia racjonalności i rynkowej wyceny swojej oferty. Możliwe
jest przedstawienie zatem każdego dowodu, jednakże musi być on adekwatny do konkretnej
sytuacji i stanowić potwierdzenie tego, co wykonawca dowodzi w swoich wyjaśnieniach (wyr.
KIO
619/19). Wykonawca musi więc, wszelkimi niezbędnymi środkami dostępnymi w danej
sprawie i uzasadnionymi w konkretnym stanie faktyczny
m, wykazać zamawiającemu, że jego
oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej, pomimo wypełnienia się określonych ustawowych
p
rzesłanek podejrzenia rażąco niskiej ceny w jego ofercie.
Przepis art. 90 ust. 3 Pzp (obecnie art. 224 ust. 6) wymaga od wykonawcy, aby dowody
załączone do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
potwierdzały, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i co nie powoduje jej odrzucenia.
Wyjaśnienia muszą przekonywać, że podana przez nich cena rzeczywiście nie jest rażąco

niska, a dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające
złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich, które przekonują, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny.
Wyjaśnienia muszą być konkretne i muszą wyczerpująco wskazywać wszelkie
czynniki mające wpływ na cenę, tak by potwierdziły prawidłowość obliczenia zaoferowanej
ceny i ujęcia wszystkich niezbędnych kosztów. (wyr. KIO 1834/19).
W zależności od przedmiotu zamówienia, wykonawca powinien wykazać przykładowo: ceny
poszczególnych materiałów, ceny rynkowe, przyjętą technologię i organizację robót, koszty
wynagrodzeń, koszty podwykonawców, koszty stałe (paliwa, energia), koszty zarządzania,
koszty zabezpieczenia n
ależytego wykonania umowy, koszty ubezpieczenia, koszty
transportu rezerwę, zysk.

Obowiązkiem wykonawcy jest zatem przedstawienie tych składników i wykazanie
indywidualnych czynników wpływających na to, że wykonawca mógł zaoferować tak niską
cenę, którymi mogą być przykładowo uzyskane upusty, umowy wstępne z podwykonawcami,
czy zawarte w samach wyliczeniach obliczenia wskazujące na prawidłowość kalkulacji
cenowej i zysk (wyr. KIO 1751/18).

Wykonawca AllTech s.j. o którego odrzucenie oferty wnosi Odwołujący, w dniu 16 marca
2023 r. tj. w wymaganym te
rminie dla wszystkich wezwanych wykonawców, złożył stosowne
wyjaśnienia wraz z dowodami.

Zamawiający nie zgadza się ze stanowiskiem Odwołującego dot. braku dowodów złożonych
po stronie Wykonawcy Alltech s
.j. w złożonych wyjaśnieniach, jak również złożeniem przez
Wykonawcę Alltech wyjaśnień, które są w wewnętrznej sprzeczności.
Zamawiający zauważa, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa czytników e-book, dostawa
urządzeń które jest powszechnie dostępne na rynku. Zakup ich przez Wykonawcę, a w
następstwie sprzedaż Zamawiającemu, nie wymaga uruchomienia całego łańcucha dostaw i
nie wymaga wielu pośredników przy jego sprzedaży. Wykonawca AllTech s.j. jako dowód –
podał wytłuszczonym drukiem link do strony internetowej przykładowego sprzedawcy, który
ofer
uje sprzedaż takiego samego urządzenia jak sprzęt zadeklarowany przez Wykonawcę
Alltech s.j. w ofercie (pełna specyfika sprzętu), jednak po cenie wyższej niż zadeklarowana w
ofercie przez Wykonawcę Alltech s.j. W ten sposób, Wykonawca Alltech s.j. poinformował
Zamawiającego, iż cena rynkowa tego sprzętu jest wyższa, jednak cena którą on gwarantuje
możliwa jest do zaoferowania po otrzymaniu przez niego rabatu. Tak więc jego cena nie
może zawierać znamion rażąco niskiej, skoro na rynku są towary o cenie porównywalnej.
Adres podany w linku do strony, Zamawiający potraktował jako dowód, który nie wymagał
dodatkowego wydrukowania i dołączenia do wyjaśnień, ponieważ zarówno Zamawiający,
jest w stanie samodzielnie za
poznać się z jego treścią.

Następnie Alltech s.j. poinformował Zamawiającego, iż dzięki rabatowi uzyskanemu od
producenta w wysokości „rzędu ok. 20 %” , czyli jest to wielkość konkretna podana liczbowo,
a nie zapis lakoniczny iż np. „cena obejmuje rabat producenta” deklaruje dostawę
wymaganego urządzenia za cenę 539,97 zł za sztukę. Zamawiający, traktuje to określenie
wielkości jako dowód potwierdzający, co Wykonawca dowodzi w wyjaśnieniu.

Przedstawienie przez Odwołującego próby kalkulacji obliczenia ceny ofertowej urządzenia
dla Wykonawcy Alltech,
poprzez m.in. zarzucenie mu przedstawienia w wyjaśnieniach
nieprawdziwych informacji dot. przyznanego rabatu przez producenta jest dla
Zamawiającego nie do przyjęcia. Wykonawca Alltech oświadczył cyt. „Dzięki specjalnej
ofercie otrzymanej od producenta n
asza firma otrzymała rabat rzędu ok. 20% jest w stanie
sprzedać takie urządzenia w zaoferowanej w postępowaniu cenie 539,97 zł brutto”.
Zamawiający nie ma podstaw, aby podważać treść takiego oświadczenia. Wielkość rabatu
jest wynikiem rozmów, współpracy i wszelkich innych ustaleń jakie zachodzą na rynku
pomiędzy sprzedającym a kupującym, a konkretne wielkości rabatu mogą być elementem
tajemnicy handlowej. Zamawiający w tym omawianym przypadku nie wie, jaka jest cena, od
której Wykonawca AllTech rozpoczynał negocjacje z producentem. Przywoływanie przez
Odwołującego „ceny podanej na stronie internetowej firmy inkBOOk jako ceny rynkowej”
tego urządzenia i dokonywanie od tej ceny wszelkich obliczeń, dla wyliczenia ceny oferty dla
Wykonawcy AllTech, są też przypuszczeniem Odwołującego, chyba że Odwołujący posiada
wiedzę, o wyniku rozmów producenta z jego kontrahentami.

Kolejnym, ważnym elementem wyjaśnień złożonym również przez Wykonawcę AllTech s.j.
jest zesta
wienie kosztów realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisem SWZ Rozdział XV pkt 2
cyt. „Cena oferty (w przypadku każdej części) musi obejmować cenę za cały przedmiot
zamówienia, należną wartość podatku VAT oraz zawierać wszelkie, dodatkowe koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty opakowania, dostawy,
ubezpieczenia i rozładunku.” Kalkulacja kosztów przedstawiona przez Wykonawcę AllTech
s.j. zawiera poza ceną oferowanego urządzenia, wyszczególnienie pozostałych kosztów
składających się na cenę wykonania zamówienia tj. koszty transportu (bez dodatkowych
kosztów wynajmu firmy przewozowej) i zysk, określone konkretną wielkością liczbową, a nie
luźnym zapisem, iż np.: „cena uwzględnia przewidywane koszty”. Wyjaśnienia pomimo, iż
są krótkie, wskazują na konkretne czynniki mające wpływ na zaoferowana cenę. W związku
z tym w cenie oferty skalkulowane zostały wymagane elementy przedmiotu zamówienia, a
więc treść oferty odpowiada treści SWZ.
Ponadto, złożenie przez AllTech s.j. „Zestawienia kosztów realizacji zamówienia” jako
elementu treści wyjaśnień w żaden sposób nie może dyskryminować tego wykonawcy, a
Zamawiający nie może przyjąć, że to zestawienie nie stanowi dowodu wyjaśnienia

zaoferowanej ceny. Nawet gdyby takie „Zestawienie kosztów realizacji zamówienia” zostało
sporządzone przez Wykonawcę Alltech, jako odrębny dokument, nic nie zmieniłoby to w
treści złożonych wyjaśnień. Informacje zawarte w treści „zestawienia kosztów” stanowią
dowód uzasadnienia rynkowej wyceny oferty Wykonawcy Alltech s.j

Zamawiający nie ma podstaw do uznania, iż wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę Alltech
s.j. nie zawierają dowodów. Dowodami mogą być same wyjaśnienia, które w sposób
jednoznaczny wyjaśniają wysokość zaoferowanej ceny i dają gwarancje zamawiającemu
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie pamiętać należy, że
obowiązkiem, Zamawiającego jest dokonanie wybory oferty najkorzystniejszej, zaś zgodnie z
przyjętym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej odrzucenie oferty ma być ostatecznym
środkiem stosowanym przez zamawiającego.
Wyk
onawca Alltech s.j., uwzględniając powyższe elementy, a składające się na prostą
dostawę sprzętu w postaci czytników e-book zawarł wszystkie najważniejsze czynniki
kształtujące jego cenę. Wykonawca Alltech s.j. nie ograniczył się jedynie do jednego
czynnik
a, jakim mógłby być rabat otrzymany od producenta, czy też cena jaką otrzymał od
producenta, wykazał inne czynniki cenotwórcze. Złożone wyjaśnienia, w tym dowody
pozwoliły zweryfikować wiarygodność i prawidłowość przedłożonych wyjaśnień sposobu
wyliczenia ceny. Dowody załączone do wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny potwierdziły, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Ponadto dowodem mogą być także same wyjaśnienia, które w sposób prawidłowy i rzetelny
wskazują osiągniecie pułapu cenowej zaoferowanego przez wykonawcę ubiegającego się o
zamówienie. Wykonawca w niniejszym postepowaniu wykazał, że cena zaoferowana przez
niego nie jest ceną rażąco niską.

Biorąc powyższe pod uwagę wniósł o oddalenie odwołania.

Strony postępowania odwoławczego złożyły oświadczenia na rozprawie.
Odwołujący zakwestionował stanowisko Zamawiającego zawarte w pisemnej odpowiedzi.
Ocenia, że Zamawiający nie przeanalizował postawionych zarzutów, a wcześniej czynników
ceny wskazanych przez wykonawcę niejako mających wpływ na wysokość ceny, tj.:
Współpraca, Efekt skali, Doświadczenie i dysponowanie wykwalifikowanymi pracownikami.
Wskaz
ał na niespójność wzajemną elementów, w tym efektu skali, a rabatem, który miałby
być udzielony w tym konkretnym postępowaniu.
Zauważył brak uzasadnienia poszczególnych czynników, w szczególności doświadczenia,
j
ak również braku wyjaśnienia w jaki sposób serwisanci i monterzy mogą mieć wpływ na
uzyskanie obniżenia ceny. Zauważył, że wykonawca wskazał rabat 20 % bez podania ceny
wyjściowej. Z ceny producenta dostępnej w Internecie po uwzględnieniu rabatu cena

produktu byłaby znacząco niższa niż zaoferowana. Zamawiający oparł się wyłącznie na
oświadczeniu o przyznanym rabacie bez dowodu. Przypomniał też brak dowodu w
wyjaśnieniach co do wszystkich elementów mających mieć znaczenie przy kalkulacji ceny i
uzasadniając jej niską wielkość. Podkreślił wymogi ustawy dot. badania ceny.
Stwierdz
ił, że wyjaśnienia wykonawcy słowne zawarte i w tabeli są niespójne, niezgodne z
wiedzą ogólną i wyliczeniami przedstawionymi, w tym wysokością zysku i deklarowanym
rabatem.

Zamawiający podtrzymał stanowisko przedstawione w odpowiedzi na odwołanie.
Zauważył, że ustawa nie obliguje do składania odrębnych dowodów, zwłaszcza jeśli same
wyjaśnienia mogą być za taki dowód uznane (sygn. akt: KIO 3465/22). Zauważył, że również
odwołujący wskazał na możliwość uzyskania ceny niższej od kwestionowanej w tym
postępowaniu. Wskazał na to przedmiot działania producenta, który wykracza poza
produkcj
ę e-book-ów.

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpatrzeniu sprawy na rozprawie z udziałem stron i
uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego przez zamawiającego, a także stanowiska stron przedstawione na piśmie
oraz do protokołu rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Niesporne jest w sprawie, że zamawiający
przeprowadził wymagane ustawą postępowanie wyjaśniające w zakresie zaoferowanej przez
wykonawcę ceny przedmiotu zaoferowanego z uwagi na ustawowy wymóg przeprowadzenia
tego postępowania. Jednocześnie wykonawca nie był obligowany do przedstawienia
określonych okoliczności mających uzasadniać realność zaoferowanej ceny, zatem po jego
stronie
leżał sposób obalenia tak zwanego domniemania ceny rażąco niskiej. W ocenie
odwołującego wykonawca nie obalił domniemania, a wskazane czynniki wpływające na
możliwość uzyskania korzystnej ceny w szczególności od producenta, wzajemnie nie są
skorelowane i
budzą wątpliwości. Brak także dowodów na przedstawione okoliczności w
wyjaśnieniach.
Skład orzekający zauważa, że istotnie wyjaśnienia nie są obszerne i można je określić jako
mogące budzić wątpliwości wobec braku dodatkowych dowodów. W rzeczywistości jednak
nie dopatrzono
się konkretnych sprzeczności w treści wyjaśnień.
Warto zauważyć, że sam odwołujący opierając się na powszechnie dostępnej wiedzy, w tym
ogłoszeń producenta, wskazał, że cena przedmiotu zamówienia może być nawet niższa niż
deklarowana prz
ez wybranego wykonawcę. Skoro takie ustalenie nie jest sporne, w

konsekwencji niejako niezależnie od postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez
zamawiającego w stosunku do wykonawcy, teza o cenie rażąco niskiej nie potwierdziła się.
Wobec powyższego stwierdza się, że zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie
naruszył przepisów ustawy wskazanych przez odwołującego w petitum odwołania. Z tego
względu orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze
zm.) oraz § 8 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu
od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie