eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 781/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 781/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
20 marca 2023 r.
przez wykonawcę A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Sieciowe Systemy Informatyczne, Plac Zamkowy 24A, 55-200 Oława
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa

przy udziale wykonawcy
POLINTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice
zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy A. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sieciowe
Systemy
Informatyczne,
Plac
Zamkowy
24A,
55-
200
Oława

kwoty
15 0
00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
, stanowiącej
wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 us
t. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………

Sygn. akt KIO 781/23
U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Warszawie,
zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zam
ówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, prowadzi postępowanie pn. „Asysta Techniczna i Konserwacja dla urządzeń LAN oraz
urządzeń serwerowych i oprogramowania wirtualizacyjnego przez okres 36 miesięcy”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 5 listopada 2022 r. pod numerem 2022/S 220-632629.
W dniu 20 marca 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca A. K.
prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Sieciowe Systemy Informatyczne z siedzibą w Oławie,
zwany dalej „Odwołującym”, wniósł odwołanie dotyczące czynności i zaniechań
Zamaw
iającego w ww. postępowaniu, tj.: dokonanie nieprawidłowej oceny i badania ofert, a
w konsekwencji niezasadne d
okonanie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
wykonawcę POLINTERGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zwanego dalej „wykonawcą
POLINTERGRA
”, w szczególności nieprawidłowe uznanie, że informacje zawarte w wykazie
osób złożonym wraz z pismem z dnia 20 lutego 2023 r. oraz część uzasadnienia
zastrzeżenia informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez
niezasadną odmowę ujawnienia informacji zawartych w wykazie osób złożonym w
postępowaniu oraz części uzasadnienia zastrzeżenia informacji pomimo, że wykonawca
POLINTEGRA nie wyk
azał skuteczności zastrzeżenia tych informacji.
Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
dokonanie ponownej oceny i badania ofert w tym ujawnienie pełnej treści informacji
zastrzeżonych tajemnicą przez wykonawcę POLINTEGRA. tj.: informacji zawartych w
wykazie osób złożonym wraz z pismem z dnia 20.02.2023 r. oraz część uzasadnienia
zastrzeżenia informacji nie ujawnionej Odwołującemu (od strony 3 uzasadnienia).
Zamawiający kopię odwołania przekazał wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2023 r.
W dniu 24 marca 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca POLINTEGRA Sp. z
o.o.
z siedzibą w Katowicach zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego, po
stronie Zamawiającego, przekazując kopie przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu.
W dniu 30 marca 2023 r. (pismem z dnia 29 marca 2023 r.)
Zamawiający złożył
pismo, w którym oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca POLINTEGRA
zgłosił sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego i wniósł o oddalenie
odwołania.
W dniu 12 kwietnia 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca POLINTEGRA
złożył pismo procesowe, w którym oświadczył, że cofa zgłoszony w dniu 3 kwietnia 2023
roku sprzeciw wobe
c uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego i wnosi o umorzenie
postępowania odwoławczego.
Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości a wykonawca
POLITEGRA
, który zgłosił przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamawiającego cofnął wniesiony sprzeciw, a tym samym brak jest sprzeciwu wobec
uwzględnienia odwołania w całości, gdyż tylko wykonawca zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego - zgodnie z art. 522 ust. 2 ustawy
Pzp -
może wnieść sprzeciw co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, Izba stwierdziła, że zaszły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego
zgodnie z art. 522 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie
art. 574 i art. 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710) oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

Przewodniczący:
………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie