eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 771/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-03
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 771/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2023 r. w
Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 marca 2023 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Citonet-Kraków
Sp. z o.o., ul. Gromadzka 52, 30-
791 Kraków i Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
w postępowaniu
prowadzonym przez
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265,
30-
663 Kraków


przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wrotom
Sp. z o.o.
, ul. Ciepłownicza 23B, 31-574 Kraków i Tom-Marg ZPCH Sp. z o.o., ul. Płk
Dąbka 16, 30-732 Kraków
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
uje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Citonet-Kraków
Sp. z o.o., ul. Gromadzka 52, 30-
791 Kraków i Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 771/23

U z a s a d n i e n i e

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Usługi prania wraz
z transportem oraz najem
bielizny dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 28 grudnia 2022 r.
pod pozycją 2022/S 250-729597.
W postępowaniu tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Citonet-
Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A.
z siedzibą w Toruniu (dalej: „Odwołujący”) w dniu 20 marca 2023 r.
złożyli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec zaniechania wykluczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wrotom Sp. z o.o.
i Tom-Marg ZPCH Sp. z o.o.
z postępowania, zaniechania odrzucenia oferty ww.
wykonawców oraz wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
za
mówienia: Wrotom Sp. z o.o. i Tom-Marg ZPCH Sp. z o.o.
W dniu 23 marca 2023 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wrotom Sp. z o.o. i Tom-Marg ZPCH Sp. z o.o.
W dniu 29 marca 2023 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia odwołanie w części.
W dniu 30 ma
rca 2023 r. Odwołujący oświadczył, że z uwagi na częściowe
uw
zględnienie odwołania przez Zamawiającego, unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej i decyzję Zamawiającego o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
i wyboru oferty naj
korzystniejszej, cofa odwołanie.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie