eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 684/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 684/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 marca 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13
marca 2023 r. przez Strabag sp. z o.o. z
siedzibą w Pruszkowie
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego – Gminę Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczówpostanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Strabag sp. z
o.o. z s
iedzibą w Pruszkowie
kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt KIO 684/23 Uzasadnienie

Gmina
Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn: „Przebudowa i
budowa infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów” w
r
amach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga,
z podziałem na dwie części: w zakresie Część nr 1 — Przebudowa i remont infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Lubaczów; Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
BZP nr 2023/BZP 00093327/01 z dnia 2023-02-13.
Wartość zamówienia w niniejszym
postępowaniu jest niższa od progów unijnych.

Odwołujący: Strabag sp. z o.o. z/s w Pruszkowie wniósł odwołanie od czynności
unieważnienia Postępowania, a w konsekwencji zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego
jako najkorzystniejszej oraz sprostowaniu informacji podanej przez otwarciem ofert o kwocie,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 1..
l. Zarzuty:
Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie :
- art. 255 pkt 3 w zw. z art. 259, a w konsekwencji art. 239 ustawy pzp przez bezpodstawne,
bezzasadne i niezgodne z ustawą Pzp unieważnienie postępowania w zakresie części 1 w
sytuacji gdy przesłanki do unieważnienia postępowania wskazane w art. 255 pkt 3 pzp nie
zaistniały;
-
art. 222 ust 4 ustawy pzp przez zmianę po otwarciu ofert informacji o kwocie, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez zmniejszenie tej
kwoty;
- art. 16 Pzp przez naruszenie zasady prowadzenia
postępowania zapewniając zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w sposób przejrzysty,
Zamawiający, mimo braku ku temu podstawy unieważnił Postępowanie oraz dokonał zmiany
informacji zapewnia
jących transparentność postępowania i zachowanie zasad uczciwej
konkurencji w sposób niezgodny z przepisami.
W związku z powyższymi zarzutami wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania oraz skorygowania
informacji z otwarcia ofert w zakresie zmiany kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia, powtórzenia stosownych czynności w zakresie prawidłowego
badania i oceny ofert,
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

Odwołujący dnia 22 marca 2023 r. złożył drogą elektroniczną, a dnia następnego tj. 23
marca 2023 r.
oświadczenie opatrzone datą 10 marca 2023 r., co jest oczywistą omyłką bez

znaczenia
, że cofa odwołanie, wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego i orzeczenie
o kosztach postępowania odwoławczego zgodnie z przepisami prawa tj. zwrot należnej
części wniesionego wpisu.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na podstawie art. 568 pkt 1 Ustawy z 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wydała
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie