eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 624/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 624/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 marca 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6
marca 2023 r. przez Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie

przy udziale wykonawców PORR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TORPOL S.A. z
siedzibą w Poznaniu
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie odwołującegopostanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Budimex S.A.
z siedzibą w Warszawie
kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt KIO 624/23 Uzasadnienie

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie prowadzi postępowanie
sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie (w zakresie branży
SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku A2
Rabka Zaryte
– Mszana Dolna w ramach Projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 104
Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa
-
Klęczany -Nowy Sącz” . Ogłoszenie o zamówieniu: 2023/S 038-110331 z dnia 22.02.2023
roku

Odwołujący: Budimex S.A. Warszawa wniósł dnia 6 marca 2023 r. odwołanie od czynności
Zamawiającego polegającej na ustaleniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
dotyczącej Postępowania ( „SWZ”), w sposób naruszający przepisy ustawy Pzp i KC:
1)
art. 121 pkt 1 w zw. z art. 118 ust. 1 w zw. z art. 462 ust. 1 , art. 8 ust. 1 pzp w zw. z
art. 5 i art. 353.1 w zw. z art. 647 i art. 651 KC oraz art. 16 Pzp - przez nieuzasadnione i
nadmierne zastrzeżenie przez Zamawiającego w punkcie 24.1 IDW (Tom I SWZ) i w § 36
ust. 13 Warunków Umowy (Tom II SWZ) osobistego wykonania przez wykonawcę
następujących części Zamówienia:
a) w zakresie branży torowej na wszystkich szlakach i stacji Mszana Dolna:

roboty ziemne wykopowo-
nasypowe (RCO 01. Układ torowy – 1.1 Roboty torowe –
pozycje 1.2.1; 2.2.1);

zabudowę warstwy ochronnej z geowłókniną oraz matami antywibracyjnymi pod
torami i rozjazdami (RCO 01. Układ torowy – 1.1 Roboty torowe – pozycje 1.3.2; 2.3.2; 2.4.2;
2.5.2; 2.6.2; 2.7.2; 2.8.2; 2.9.2; 2.11.2; 2.12.2; 2.13.2; 2.14.2; 2.15.2; 2.16.2; 2.17.2);
c) w zakresie obiek
tów inżynieryjnych:
– rozbiórkę mostu kolejowego w km istn. 12,187 i budowę mostu kolejowego w km 12+174
(RCO 07. Obiekty inżynieryjne – pozycja 3.1 i 3.2);
– rozbiórkę wiaduktu kolejowego w km istn. 14,375 i budowę wiaduktu kolejowego w km
14+284 (
– RCO 07. Obiekty inżynieryjne – pozycje 5.1 i 5.2);
-
budowę przejścia pod torami w km 14+941 (RCO 07. Obiekty inżynieryjne – pozycja 6.1);
– rozbiórkę wiaduktu kolejowego w km istn. 15,374 i budowę wiaduktu kolejowego w km
15+353 (RCO 07. Obiekty inżynieryjne – pozycje 7.1 i 7.2);
-
rozbiórkę mostu kolejowego w km istn. 15,468 i budowę mostu kolejowego w km 15+444
(RCO 07. Obiekty inżynieryjne – pozycje 8.1 i 8.2).
d) w zakresie branży geotechnicznej na wszystkich szlakach i stacji Mszana Dolna:

-
wzmocnienie podłoża pod nasypem kolejowym (RCO 18. Geotechniczne Warunki
Posadowienia Obiektu Budowlanego
– pozycje 1.1.1; 2.1.1; 3.1.1).
Zastrzeżenie osobistego wykonania wskazanych powyżej robót utrudnia uczciwą
konkurencję, ogranicza dostęp podwykonawców do realizacji Zamówienia i bezzasadnie
zawęża krąg potencjalnych generalnych wykonawców, mogących złożyć oferty w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji SWZ w punkcie 24.1 IDW (Tom
I SWZ) i w § 36 ust. 13 Warunków Umowy (Tom II SWZ) przez wykreślenie z zastrzeżenia
osobistego wykonania wskazanych wyżej zakresów robót.
2)
art. 99 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 Pzp w zw. z § 18 i § 19 rozporządzenia
Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz w zw.
z art. 16 Pzp - przez opisanie w SWZ (Tomie III
– OPZ pkt 3.7 ppkt 5) i pkt 3.7.3) przedmiotu
zamówienia - w zakresie zaprojektowania oraz wykonania translokacji i budowy budynku
dawnej stacji w Rabie Niżnej km 8+500 (km proj. 8+490) dz. ew. nr 1719 w nowej lokalizacji
w formie analogicznej do istniejącego budynku - w sposób niejednoznaczny i
niewyczerpujący, z pominięciem dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, a tym
samym zaniechanie sporządzenia dla tego zakresu PFU i OPZ w sposób umożliwiający
je
dnoznaczne określenie zakresu prac i ustalenie kosztów robót na etapie sporządzenia
oferty oraz złożenie porównywalnych ofert.
Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu ograniczenia zakresu robót dotyczących
obiektu dawnej stacji w Rabie Niżnej do rozbiórki i przemieszczenia materiałów z rozbiórki w
miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz wyłączenia z zakresu Zamówienia i z OPZ
pozostałych robót dotyczących tego obiektu, polegających na: opracowaniu projektu
przemieszczenia i posadowienia obiektu w nowej lokalizacji, opracowania w odniesieniu do
tego obiektu dokumentów wynikających z zalecenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dotyczących translokacji i budowy
obiektu w nowej lokalizacji, wykonaniu translokacji i budowy obiektu w nowej lokalizacji.
3)
art. 433 pkt 3 w zw. z art. 16 , art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 103 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art.
647 w zw. z art. 3531 KC -
przez wprowadzenie w § 15 ust. 7 Warunków Umowy (Tom II
SWZ) obowiązku podjęcia przez Wykonawcę niezbędnych działań w celu uzyskania na rzecz
Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz
zapewnienia Zamawiającemu tytułu prawnego do nieruchomości bez określenia zakresu
tego obowiązku, a więc po pierwsze, w sposób abuzywny, rażąco naruszający równowagę
kontraktową oraz sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności art.
647 k.c. i art. , zgodnie z którym Inwestor zobowiązany jest do przekazania terenu budowy, a

po drugie, w sposób uniemożliwiający wykonawcom określenie zakresu ww. działań w celu
uzyskania na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane oraz zapewnienia Zamawiającemu tytułu prawnego do nieruchomości oraz
uniemożliwiający wykonawcom oszacowanie na etapie sporządzenia oferty kosztów
realizacji tych obowiązków i złożenie w tym zakresie porównywalnych ofert, co narusza
zasadę uczciwej konkurencji;

W związku z tym zarzutem Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu wykreślenia §
15 ust. 7 SWZ Tom II Waru
nki Umowy lub jednoznacznego określenia, jakich nieruchomości
dotyczy zobowiązanie wykonawcy z §15 ust. 7 SWZ Tom II Warunki Umowy.

Odwołujący dnia 20 marca 2023 r. złożył pisemne oświadczenie, że cofa odwołanie, wnosi o
umorzenie
postępowania i zwrot należnej części wniesionego wpisu.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na podstawie art. 568 pkt 1 Ustawy z 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wydała
postanowienie o umorzeniu post
ępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie