eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 609/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 609/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2023
r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę: ITEL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krotoszynie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Twardogóra

przy udziale wykonawcy J. ELECTR
IC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1. o
ddala odwołanie;
2. k
osztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę ITEL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krotoszynie, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ITEL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krotoszynie, tytułem
wpis
u od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok
- w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………………………….

Sygn. akt: KIO 609/23

U z a s a d n i e n i e

Gmina
Twardogóra
(dalej: „zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo
zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Twardogóra”, znak
sprawy ZP.271.29.2022.AK
(dalej „postepowanie” lub „zamówienie”), o wartości
szacunkowej po
wyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich z dnia 25 listopada 2022 r. pod nr 2022/S 228-654244.
Wykonawca
ITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą
w Krotoszynie
(dalej
„odwołujący”) w dniu 6 marca 2023 r. wniósł odwołanie od
niezgodnych
z przepisami ustawy Pzp czynności i zaniechań zamawiającego, zarzucając mu
naruszenie
niżej wymienionych przepisów ustawy Pzp:
1. art. 239 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz art. 128
ustawy Pzp
poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty, która polegała odrzuceniu
ze w
zględu na niezgodność z warunkami zamówienia oraz z uwagi na brak dołączenia
wymaganego wykazu oraz b
rak potwierdzenia środkami dowodowymi spełnienia
warunków udziału, w wyniku niestarannego zbadania oferty wykonawcy J. Electric Sp. z
o. o. z siedzib
ą w Warszawie (dalej „J. Electric” lub „przystępujący”) oraz zaniechanie
żądania ewentualnego uzupełnienia braków tej oferty (przyjęcie oferty podlegającej
odrzuceniu);
2. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez przeprowadzenie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty niezgodnie z kryteriami ustalonymi w SWZ (
błędna punktacja);
3. art. 239 ust. 1 w zw. z art. 240 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez ustalenie kryteriów oceny
(punktacji) w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały, posługiwanie się przy ustaleniu
punktacji
danymi z ofert podlegających odrzuceniu, a w innym wypadku - tylko ofert
zakwalifikowanych do konkursu, co wpływa na zaburzenie wyników oraz poprzez
stosowanie przy obliczeniu i przyznaniu punktacji wz
oru odmiennego niż wskazany
w
specyfikacji warunków zamówienia - dalej „SWZ” (niejednoznaczny opis kryterium
oceny i niezgodne z wzorem obliczenia punktów).

Z
arzucając powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności zamawiającego z dnia 22 lutego 2023 r. - wyboru
najkorzystniejszej oferty.;
2.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz: odrzucenia oferty J. Electric
ze względu na niespełnienie warunków opisanych w SWZ;
3. oparcie oblicz
eń dotyczących kryterium ceny (P1) na prawidłowych danych tj. bez
wprowadzenia do wzoru wartości oferty z najniższą ceną spośród wszystkich ofert,
a jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz wprowadzenie do wzoru
dodatkowego miernika (przemno
żenie przez 100) celem zachowania prawidłowości
matematyczne
j obliczeń w odniesieniu do założeń wyliczenia wagi opisanych w SWZ
(tj. zachowania skali 50 pkt, zamiast 0,50 pkt);
4.
wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej na podstawie przyjętych
w
postępowaniu kryteriów oceny ofert;
ewentualnie
5.
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Odwołujący, uzasadniając podnoszone w odwołaniu zarzuty, w pierwszej kolejności
wskazywał, że zamawiający w ust. 7 SWZ opisał warunki udziału w postępowaniu dotyczące
m. in. zdolności technicznej lub zawodowej (7.1.4), w tym w zakresie doświadczenia.
Warunek ten z
amawiający uznać miał za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, wykonawca zrealizował co najmniej
jedno szczegółowo określone zadanie, potwierdzając jego wykonanie np. referencjami bądź
innymi dokumentami wystawionymi przez
podmiot, na rzecz którego zadanie było
wykonywane.
Wykonawca J. Electric,
dla potwierdzenia swojego doświadczenia (w zał. nr 5 do
SWZ) powołał się na zadanie pn. Wykonanie nowych linii kablowych wraz z ustawieniem
słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED, w ramach którego miał dokonać
dostawy i montażu 517 sztuk opraw LED wraz z systemem sterowania na stacji kolejowej
Lublin Tatary. Dla udokumen
towania należytego przeprowadzenia prac wykonawca ten
przedłożył protokół nr 1 (zał. nr 6 a do umowy na roboty budowlane nr 21/210/0004/21/Z/I),
który miałby potwierdzić odbiór końcowy zadania wykonanego przez J. Electric.
W ocenie odwołującego dokument ten jest wadliwy, gdyż z żadnego jego fragmentu nie
wynika potwierdzenie wykonania przez wskazanego wykonawcę dostawy i montażu 517
sztuk opraw LED, ani też to, czy osoby wchodzące w skład komisji odbioru były podmiotami
uprawnionymi do reprezentowani
a zamawiającego w tamtym postępowaniu.

Oferta ta nie spełnia zatem warunków opisanych w SWZ, ponieważ wykonawca nie
wykazał swojego doświadczenia warunkującego jego udział w postępowaniu (ust. 7 SWZ)
i z tego względu podlegała odrzuceniu. Odwołujący argumentował, że oferta wykonawcy,
który nie potwierdził spełnienia warunków przedmiotowych, badanych na podstawie
wymaganych
w postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych, jest niezgodna z
warunkami zamówienia, co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp (
tak też w wyroku KIO z 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt KIO 858/22).
Ponadto zauważył, że zgodnie z ust. 5 SWZ zamawiający nie zastrzegł obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących dostaw i prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wymianą opraw i instalacją
elektryczną (5.1). W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
z
amawiający żądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonan
ie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani (5.3). Jednocześnie, stosownie do postanowień ust. 8.4
SWZ, stanowi
ącego o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego
wykonawców należących do poszczególnych kategorii, w tym także wykluczeniu osób
fizycznych lub
prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem
takiego wykonaw
cy podlegającego wykluczeniu - zamawiający przewidział obowiązek
dołączenia do oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia odrębnego w
stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ, a wraz z nim wykazu
podwykonawców i dostawców oraz podmiotów na zasoby których się powołuje.
Wykonawca J.
Electric w złożonej ofercie: (i) nie wskazał danych osoby
do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby (ust. 4 pkt 2 formularza oferty
wykonawcy) mimo, że był on znany w czasie składania oferty (w formularzu pozostało puste,
wykropkowane miejsce, co oznacza, że formularz nie został wypełniony); (ii) nie uzupełnił
części D formularza „JEDZ” o znanego wówczas podwykonawcę; (iii) nie złożył wykazu
podwykonawców i dostawców oraz podmiotów, na zasoby których się powołuje mimo, że byli
oni znani w czasie składania oferty (co oznacza, że brakuje obowiązkowego załącznika do
oferty).
W przypadku prawidłowo dokonanej czynności zbadania oferty zamawiający
powinien był dostrzec braki w podmiotowych środkach dowodowych oraz niezgodność oferty
z założeniami SWZ. Pole określone w ust. 4 pkt 2 formularza oferty powinno być przez
wykonawcę uzupełnione o dane podmiotu udostępniającego zasoby (odwołujący wskazał,
że domyśla się skądinąd, że to LUG Light Factory Sp. z o.o.), wraz z podaniem

poszczególnych danych umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji podmiotu, a także
ze wskazaniem osoby uprawnionej do jego reprezentacji. Pomimo powołania się przez
wykonawcę na podmiot udostępniający mu swoje zasoby przy planowanym wykonywaniu
zamówienia publicznego (co wynika z oświadczenia stanowiącego załącznik nr 12a - zał. 7
do oferty), wymagane dane w formularzu oferty nie zostały wypełnione.
Podobnie wykonawca J. Electric
nie złożył wykazu, o którym mowa w ust. 8.4 SWZ,
ani nie uzupełnił części D formularza JEDZ, pomimo tego, że podczas składania oferty
podwykonawca b
ył już znany, co wynika z ust. 5.5 formularza oferty, a także z załączniku
JEDZ (zał. nr 2 do oferty) złożonego celem spełnienia warunku wynikającego z ust. 9.1.7
SWZ. Jednocześnie zamawiający nie wezwał wykonawcy do stosownego uzupełnienia
oferty.
Zdaniem
odwołującego zaniechanie przez zamawiającego wnikliwego zbadania
oferty J.
Electric doprowadziło do udziału w przetargu wykonawcy, który nie spełniał
warunków określonych w SWZ, a nadto nie dopełnił wszystkich formalności przez SWZ
przewidzianych. P
ożądane działanie zamawiającego powinno ewentualnie polegać
na żądaniu uzupełnienia oferty o wymagany wykaz, bądź jej odrzucenia i niedopuszczenia
wykonawcy do konkursu, gdyż oferta nie odpowiada warunkom SWZ (i w tym zakresie nie
podlega już uzupełnieniu). Niewypełnienie formularza ofertowego, który jest załącznikiem
SWZ powinno być kwalifikowane jako niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia
(art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), co powoduje odrzucenie oferty (tak wyrok ZA przy KIO z 8
marca 2007 r., UZP/ZO/0-205/07).
Z kolei
niedołączenie wykazu wymaganego przez SWZ wypełnia także dyspozycję
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b i c ustawy Pzp
. Wykonawca, który nie przedłożył
wymaganych załączników do oferty, czy też przedmiotowych środków dowodowych nie
powinien przejść kwalifikacji podmiotowej (według przepisów uprzednio obowiązujących -
podlegałby wykluczeniu). W takim wypadku możliwa jest też kumulatywna kwalifikacja na
podstawie przepisów art. 226 ust. 1 pkt 2 oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (por. wyrok
KIO z 7
września 2021 r., sygn. akt KIO 1973/21). Niezłożenie wymaganych dokumentów
skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, co nie stoi na
przeszkodzie uznaniu, że oferta taka jest również niezgodna z warunkami zamówienia, co
wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołujący zaznaczył, że bez względu na wyżej opisane zarzuty, zamawiający
d
opuścił się także wadliwego zawyżenia punktacji przyznanej wykonawcy J. Electric, w
wyn
iku niedostatecznie skrupulatnej oceny kryterium trwałości strumienia światła oprawy
ulicznej,
zaproponowanej przez tego wykonawcę w odniesieniu do założeń SWZ. W ust.

16.2.3 SWZ zapisano, że trwałość strumienia światła oprawy ulicznej, mierzona parametrem
L80B10, zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, podana powinna być w (h),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty miały został przyznane
proporcjonalnie w taki sposób, że wykonawca oferujący trwałość strumienia światła oprawy
uli
cznej (źródło światła LED), mierzoną parametrem L80B10, w zakresie: 1) od 100 000 h do
110 000 h otrzyma 2 punkty; 2) od 110 001 h do 120 000 h otrzyma 4 punkty; 3) od 120 001
h do 130 000
h otrzyma 6 punktów; 4) od 130 001 h do 140 000 h otrzyma 8 punktów; w
końcu 5) od 140 001 h i więcej otrzyma 10 punktów.
Wykonawca J.
Electric w swojej ofercie zaproponował trwałość strumienia światła na
poziomie:
ponad 140 000 h. Zapis taki, przy odniesieniu do założeń SWZ, zgodnie z którymi
wa
rtość ta miała zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oznacza, że
wykonawca ten zaproponował trwałość na poziomie powyżej 140 000,00 h. Mogła być to
zatem trwałość strumienia światła o parametrze 140 000,01 h; 140 000,12 h, czy nawet 140
000,99 h -
jednak wartość ta nie przekraczałaby wskaźnika 140 001,00 h. Tylko
zaoferowanie z
amawiającemu trwałości strumienia o parametrze równym, bądź wyższym,
niż 140 001,00 h mogło skutkować przyznaniem wykonawcy 10 punktów. Prawidłowa ocena
oferty przez z
amawiającego powinna doprowadzić do przyznania J. Electric jedynie
8 pun
któw (zamiast 10), gdyż wykonawca ten nie zaoferował zamawiającemu trwałości
strumienia na poziomie równym bądź wyższym niż 140 000,00 h. Błędne przyznanie
zawy
żonej liczby punktów, niezgodnie z kryteriami ustalonymi w SWZ, stanowi naruszenie
przepisu art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.
Dodatkowo jeszcze
odwołujący zarzucił, że wzór przewidziany przez zamawiającego,
w celu obliczenia punktów należnych wykonawcom w ramach kryterium ceny, obarczony jest
błędem logicznym poprzez uwzględnienie w nim danych dotyczących wszystkich ofert,
zamiast tylko tych niepodlegających odrzuceniu, a także algorytm ten jest błędnie stosowany
poprzez wyprowadzanie z tego wzoru wartości na poziomie 50,00 punktów; zamiast jak to
wynika z algorytmu - na poziomie 0,50 pun
któw. Zaznaczył, że w jego ocenie wzór
przewidziany dla oceny kryterium ceny powinien odnosić się do danych, tak jak w przypadku
oceny kryterium mocy zainstalowania, tj. przy wykl
uczeniu wartości wynikających z ofert
podlegających odrzuceniu. Wskazują na to zasady logiki. Gdyby bowiem przyjąć, że każda
oferta podlegająca odrzuceniu, nawet taka której cena określona została na 1 zł. brutto, to
niemożliwe byłoby przeprowadzenie obliczeń przy zastosowaniu przygotowanego przez
z
amawiającego wzoru. Przykładowo, wskaźnik P1 dla firmy odwołującego się (przy
uwzględnieniu faktycznych obliczeń dokonywanych przez zamawiającego, a nie opartych
o wzór wskazany w SWZ) wyniósłby: 8,49 % czyli 8,49 pkt., podczas gdy zamawiający

przygotował skalę do 50 pkt. Z kolei dla oferty wygrywającej otrzymano by wynik równy
9,06% czyli 9,06 pkt.

Uwzględnienie we wzorze ofert podlegających odrzuceniu widocznie wpływa na
wynik obliczeń oraz wagę kryterium ceny, przy odniesieniu do założeń przyjętych przez
z
amawiającego. Wobec tego wzór do obliczeń powinien jako wskaźnik przyjmować w
liczniku cenę oferty z najniższą ceną, z tych niepodlegających odrzuceniu oraz w
mianowniku -
cenę oferty badanej.
Dodatkowo odw
ołujący zauważył, że przyjęty przez zamawiającego wynik obliczeń
różni się od wzoru wskazanego w SWZ. Na przykładzie punktacji przyznanej odwołującemu,
przy zastosowaniu wzoru wskazanego w ust. 16.2.1 SWZ - o
dwołujący otrzymałby punktację
w ramach kryterium ceny na poziomie 0,4108 pkt, zamiast uzyskanych 41,08 pkt. Wynika to
z błędu matematycznego, który pojawił się w równaniu przestawionym w przywołanej części
SWZ, a polegającego na braku przemnożenia równania przez 100, w celu uzyskania wyniku
odpowiadaj
ącemu wartości %, która zgodnie z założeniem ma być przeliczana na punkty
(w skali do 50).
Dlatego
też, jego zdaniem, kryteria oceny ofert nie zostały opisane w sposób
jednoznaczny i zrozumiały, skoro w rzeczywistości zamawiający posługuje się kryteriami
odmiennymi. Nieprecyzyjne sformułowanie kryteriów ocen stanowi uchybienie przepisom
art. 240 ust. 1 w zw. z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Dwa ostatnio op
isane zarzuty przemawiają
nie tylko za koniecznością ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, ale
nawet unieważnienia całego postępowania przetargowego, z uwagi na tak nieprecyzyjny
opis kryteriów oceny, iż nie da bezsprzecznie ustalić sposobu wyłonienia oferty
najkorzystniejszej. Tego rodzaju wada postępowania jest nieusuwalna, tj. nie może być
skorygowana na etapie badania ofert nieodrzuconych. Jedy
ną metodą skorygowania błędu
byłoby ponowne rozpisanie przetargu.
Zamawiający poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp,
o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do złożenia przystąpienia.
W terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp, do postępowania odwoławczego
po
stronie
zamawiającego przystąpił wykonawca J. ELECTRIC Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
.
Zamawiający, działając w oparciu o art. 521 ust. 1 ustawy Pzp, złożył do akt sprawy
odpowiedź na odwołanie (pismo z 15 marca 2023 r.), wnosząc o jego oddalenie w całości
jako niezasadnego.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie,
na
podstawie
zebranego
materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazaną
przez zamawiającego do akt sprawy w formie elektronicznej, po zapoznaniu się
z treścią odwołania, odpowiedzią zamawiającego na nie, a także po wysłuchaniu
oświadczeń, jak też stanowisk stron i uczestnika postępowania, złożonych ustnie
do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje

Izba
ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 528 ustawy
Pzp, s
kutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba dokonała również badania spełnienia przez odwołującego przesłanek
określonych w art. 505 ustawy Pzp, to jest kwestii posiadania przez niego legitymacji do
wniesienia odwołania uznając, że jego interes we wniesieniu odwołania przejawia się w
następujący sposób. Odwołujący złożył swoją ofertę w postępowaniu i ubiega się o
udzielenie zamówienia. W wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów, wskazanych
w treści odwołania, odwołujący został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia, gdyż
zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy, którego oferta podlegała odrzuceniu. W
przypadku uwzględnienia odwołania przez Izbę, oferta odwołującego, która uplasowała się
na drugim miejscu w rankingu,
zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza, a w konsekwencji
odwołujący mógłby zrealizować zamówienie i osiągnąć zysk z tego tytułu.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o dokumentację postępowania
o udzielenie zamówienia przekazaną przez zamawiającego.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentów innych, niż stanowiące element
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, wnioskowanych przez strony
i uczestnika postępowania, na okoliczności przez nich wskazane.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje

Bior
ąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, stanowiska stron
oraz zakres zarzutów podnoszonych w odwołaniu Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało
na uwzględnienie, gdyż odwołujący nie wykazał, że doszło do naruszenia przepisów
wskazywanych w
treści wniesionego odwołania.
W pierwszej kolejności, odnosząc się do zarzutów naruszenia przez zamawiającego
art. 239 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 jak i art. 128
ustawy Pzp poprzez wybranie jako najkorzystniejszej ofe
rty, która polegała odrzuceniu
ze względu na niezgodność z warunkami zamówienia oraz z uwagi na brak dołączenia

wymaganego wykazu oraz brak potwierdzenia środkami dowodowymi spełnienia warunków
udziału, w wyniku niestarannego zbadania oferty wykonawcy Janaszek Electric oraz
zaniechania żądania ewentualnego uzupełnienia braków tej oferty (przyjęcie oferty
podlegającej odrzuceniu) Izba uznała, że zarzuty odwołującego nie potwierdziły się.
Odwołujący w pierwszej kolejności zarzucał zamawiającemu, że ten dokonał wadliwej
oceny oferty złożonej przez J. Electric z tego powodu, że wykonawca ten nie potwierdził
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w ust. 7 SWZ. Swój zarzut opierał
na tym, że przystępujący w treści złożonego Wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ)
powołał się na zadanie pn. Wykonanie nowych linii kablowych wraz z ustawieniem słupów
oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED, w ramach którego miał zrealizować
dostawę i montaż 517 sztuk opraw LED wraz z systemem sterowania na stacji kolejowej
Lublin Tatary. Dla udokumentowania należytej realizacji tych prac, wykonawca przedłożył
protokół
nr 1 (zał. nr 6 a do umowy na roboty budowlane nr 21/210/0004/21/Z/I), który miał
potwierdz
ać odbiór końcowy tego zadania. Odwołujący wywodził jednak, że z żadnego
fragmentu treści tego dokumentu nie wynika potwierdzenie wykonania przez J. Electric
dostawy
i montażu 517 sztuk opraw LED, ani też to, czy osoby wchodzące w skład komisji
odbioru były podmiotami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego w tamtym
postępowaniu.
W jego ocenie,
powyższe braki w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie prac
objętych zamówieniem, powinny skutkować odrzuceniem oferty złożonej przez J. Electric.
Z powyższym nie sposób się zgodzić z dwóch powodów. W pierwszej kolejności
należy przytoczyć treść warunku udziału w postępowaniu, opisanego w pkt 7.1.4 A SWZ.
Zamawiający wymagał, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał się
realizacją jednego zadania, polegającego na dostawie i wykonaniu instalacji i/ lub
modernizacji oświetlenia zewnętrznego (np. drogi, parki i place), obejmującego minimum 1
000 punktów oświetleniowych wraz z systemem sterowania, lub dwóch zadań polegających
na dostawie i wykonaniu instalacji i/
lub modernizacji oświetlenia zewnętrznego (np. drogi,
parki i place),
obejmujących minimum 500 punktów oświetleniowych (każde zadanie) wraz z
systemem sterowania.
Wykonawca J.
Electric w złożonym w postępowaniu Wykazie dostaw (Załącznik nr 5
do SWZ) wskazał dwa zamówienia, z których pierwsze polegało na realizacji zadania pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”, w ramach którego dostarczono i
zamontowano 1 788 szt. opraw LED, wraz z systemem sterowania
w mieście Grajewo. Na
potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane należycie przedłożony został
„Protokół odbioru końcowego”. Co kluczowe dla oceny zarzutów odwołującego, zadanie to

potwierdza
spełnienie
przez
wykonawcę
warunku
udziału
w postępowaniu, w postaci wykazania się przez wykonawcę realizacją jednego zadania,
polegającego na dostawie i wykonaniu modernizacji oświetlenia zewnętrznego, które to
swoim zakresem obejmowało wymagany próg minimum 1 000 punktów oświetleniowych,
wraz z systemem sterowania
. Odwołujący powyższego nie kwestionował, jak też nie
podnosił żadnych zarzutów w zakresie treści dokumentu, który miał potwierdzać należyte
jego wykonanie.
Twierdził jednakże, że niezależnie od tego, że zadanie to potwierdza spełnienie
warunku
w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, to jednak okoliczność, że
wykonawca J.
Electric w złożonym Wykazie dostaw zdecydował się wymienić dwa zadania,
obliguje zamawiającego do ich należytego zbadania. Już z tym twierdzeniem nie sposób się
zgo
dzić. Zamawiający, badając treść złożonego Wykazu dostaw, poddaje analizie treść
złożonego w postępowaniu dokumentu w takim zakresie, w jakim ten służy ocenie w
zakresie
postawionych w postępowaniu warunków. Jeśli zatem stwierdził, że już pierwsza
z wymie
nionych w treści dokumentu dostaw jest wystarczająca, aby stwierdzić, że warunek
ten został spełniony - na tej podstawie zasadnie uznał, że J. Electric warunki te spełnia.
Z kolei drugie z zadań, wymienionych w treści Wykazu dostaw, jakkolwiek
samodz
ielnie nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu i co kluczowe nie
ma wpływu na ocenę czy wykonawca spełnia warunek w zakresie wymaganego
doświadczenia, to należy stwierdzić, iż także to zostało przez zamawiającego w sposób
poprawny zbadane.
Przystępujący w wykazie dostaw wprost bowiem wskazał, że zakres
zamówienia obejmował: Wykonanie nowych linii kablowych wraz z ustawieniem słupów
oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED, w ramach którego dokonano dostawy i
montażu 517 szt. opraw LED wraz z systemem sterowania na stacji kolejowej Lublin Tatary.
Dodatkowo,
z treści przedłożonego dokumentu protokołu odbioru wprost wynika należyte
wykonanie wymienionej w Wykazie dostawy.
Nie sposób podzielić zarzutów odwołującego, że skoro z treści dokumentu
poświadczającego należyte wykonanie nie wynika zakres danego zadania - to taki dokument
jest niewystarczający. Wielokrotnie bowiem w orzecznictwie zwracano uwagę, że rolą
referencji jest potwierdzenie należytego wykonania umowy, co wynika wprost z § 9 ust. 1 pkt
2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 roku poz. 2415). Izba pogląd ten podziela,
zwracając uwagę, że treść referencji nie musi w całości potwierdzać spełniania warunku
udziału w postępowaniu, albowiem nie taka jest rola tego dokumentu. Należy podkreślić,
że referencje mają za zadanie potwierdzać należyte wykonanie konkretnego zamówienia,

a wykonawcy nie mają wpływu na ich treść, gdyż te wystawiane są przez podmiot od nich
niezależny. Wiedzę na temat wykonanych usług może posiadać jedynie sam wykonawca
oraz podmiot zlecający prace. Istotny jest zatem zakres wykonanych prac, a nie sposób w
jaki zostały one opisane, czy też nazwane w referencjach (tak też Izba w wyroku z 10
czerwca 2022 r., sygn. akt KIO 1322/22, po
dobnie uznała Krajowa Izba Odwoławcza w
wyroku z dnia 16 lipca 2021 r. o sygn. akt KIO 1727/21, wyroku KIO z dnia 19 lipca 2021 r. o
sygn. akt KIO 1656/21).
Odwołujący kwestionował również przedmiotowy dokument wskazując, iż nie
wiadomo czy osoby
podpisujące protokół odbioru były podmiotami uprawnionymi do
reprezentowania zamawiającego w tamtym postępowaniu.
W tym zakresie Izba
również przywołuje prezentowany w orzecznictwie pogląd,
że referencje stanowią oświadczenie wiedzy, nie zaś oświadczenie woli, a więc mogą
być wystawione przez przedstawiciela zamawiającego, niekoniecznie będącego
uprawniony
m np. zgodnie z KRS do podpisywania dokumentów w imieniu podmiotu, który
taką referencję wystawił. Przykładowo, w wyroku o sygn. akt KIO 695/14 Izba wskazała,
że: Podpisanie dokumentu referencji przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji
AEROEKSPRESS Rosja -
co nie zostało przy tym udowodnione przez odwołującego -
nie mogło w istocie spowodować odmowy uznania tego pisma, za dowód
potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. W tym zakresie należy bowiem
odróżnić oświadczenia woli, dla których skuteczności konieczne jest zachowanie zasad
reprezenta
cji, od oświadczeń wiedzy. Referencje natomiast to oświadczenie wiedzy
podmiotu posiadającego w dyspozycji informacje z zakresu objętego ich przedmiotem, może
je zate
m wystawić każdy, kto ma wystarczający zasób wiedzy pozwalający uznać o należytej
jakości wykonanych robót czy dostaw (por. wyrok KIO z dnia 11 kwietnia 2013 r.,
sygn. akt KIO ).
Odwołujący przy tym kwestionował przedłożony przez przystępującego dokument,
nie
podając przy tym żadnych argumentów z jakich powodów osoby go podpisujące nie
mogły złożyć podpisu pod oświadczeniem określonej w nim treści tj. potwierdzić należyte
wykonanie prac objętych zamówieniem. Izba nie miała wobec powyższego podstaw do
uznania, by osob
y składające swoje podpisy nie dysponowały dostateczną wiedzą dla
potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Odwołujący nie przedstawił
bowiem żadnych dowodów na wykazanie przedmiotowej okoliczności.
Dodatkowo, j
ako rozstrzygające w sprawie, należało uznać dowody przedłożone
przez przystępującego na rozprawie w postaci: wyciągu z dokumentacji powykonawczej,
złożonej przez J. Electric PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie

(dowód nr 1); wyciągu z umowy zrealizowanej przez Janaszek Electric na rzecz PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie (dowód nr 2); wyciągu z dostawy
materiałów zrealizowanej przez Janaszek Electric dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie (dowód nr 3). Ich analiza potwierdza dodatkowo, że
zakres
zamówienia wykonanego na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych
w Lublinie, jest zbieżny z tym co wskazał przystępujący w treści Wykazu dostaw.
Niezależnie zatem, że wykonawca ten na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
przedłożył prawidłowo wypełniony wykaz, oraz poparł go dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie dostaw wymienionych w wykazie, w związku z wątpliwościami
odwołującego - udokumentował dodatkowo zakres zrealizowanej dostawy, przedkładając
powyższe dokumenty. W konsekwencji powyższy zarzut należało uznać za chybiony.
Odwołujący domagał się również odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę J.
Elec
tric z tego powodu, że ten: (1) nie wskazał danych osoby do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasoby (ust. 4 pkt 2 Formularza oferty) pomimo, że był on znany w czasie
składania oferty (w formularzu pozostało puste, wykropkowane miejsce, co oznacza, że
formularz nie został wypełniony); (2) nie uzupełnił części D formularza JEDZ o znanego
wówczas podwykonawcę; (3) nie złożył wykazu podwykonawców i dostawców oraz
podmiotów, na zasoby których się powołuje, mimo że byli oni znani w czasie składania oferty
(co oznacza, że brakuje obowiązkowego załącznika do oferty).
Zarzuty powyższe należało oddalić, gdyż nie sposób dopatrzeć się w stwierdzonych
brakach przyczyn dla uznania, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp z powod
u niewypełnienia niektórych punktów Formularza oferty czy też, że
niedołączenie wykazu podwykonawców i dostawców oraz podmiotów, na zasoby których się
powołuje, mimo że byli oni znani w czasie składania oferty jest brakiem, który powinien
skutkować odrzuceniem oferty przystępującego w oparciu o przepisy art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.
b i c ustawy Pzp.
W pierwszej kolejności dostrzeżenia wymaga, że treść SWZ stanowią
merytoryczne
wymagania zamawiającego, które odnoszą się do ilości, jakości, terminu lub innych
w
arunków, które mają znaczenie dla wykonania przedmiotu zamówienia. Tym samym
o
drzucenie oferty niezgodnej z SWZ może nastąpić wyłącznie w przypadku niedopełnienia
tych wymogów. Z kolei inne wymagania, które również zawarte są w dokumentach
zamówienia, a które to odnoszą się czy to do sposobu zaprezentowania danych w ofercie,
mają charakter porządkowy czy ułatwiają dokonanie oceny ofert, ale nie wpływają na ich
ocenę - stanowią wymagania co do formy a nie jej treść. Każdorazowo zatem zamawiający
musi poddać ocenie, w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych w ofercie braków, czy te mają
wpływ na ocenę ofert, lub czy możliwa jest takowa bez względu na dostrzeżone braki, czy

też może dopuszczalne jest w danych okolicznościach dokonanie poprawy stwierdzonych
błędów.
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy braki w wypełnieniu Formularza oferty i
brak zamieszczenia informacji odnoszących się do osoby upoważnionej do reprezentowania
podmiotu udostępniającego zasoby, jak też dołączenia odpisu z KRS dla tego podmiotu - nie
stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SWZ. Jak trafnie zauważył zamawiający w
swoim piśmie procesowym - odpowiedzi na odwołanie, w
ust. 4 pkt 2 Formularza oferty
zawarto
pouczenie, że podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa powyżej (pkt 2) jeżeli zostaną wskazane dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych. Ponieważ
podmiot udost
ępniający zasoby, którego dane z łatwością można ustalić na podstawie
i
nformacji zawartych w ofercie i załączonych dokumentach, jest spółką prawa handlowego
jego dane znajdują się pod adresem internetowym, który zamawiający wskazał w ust. 4 pkt.
1 Formularza oferty. Z kolei w
Załączniku nr 8 do SWZ zostały wskazane osoby
upow
ażnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby do wykonania
zamówienia. Jest to wystarczające do tego, aby możliwe było ustalenie zarówno danych
podmiotu
udostępniającego zasoby, jak też osób reprezentujących ten podmiot.
Niezrozumiałe są z kolei zarzuty odwołującego dotyczące wypełnienia formularza
JEDZ
przez przystępującego. Wykonawca ten, wbrew twierdzeniom zawartym w odwołaniu,
wypełnił sekcję D JEDZ oraz wskazał, że zamierza korzystać z podwykonawcy. Na
powyższą okoliczność przedłożył również odrębny dokument JEDZ dla podwykonawcy, z
potencjału którego korzysta przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
(LUG Light Factory Sp. z o.o.)
. Przystępujący przedłożył także Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, w którym to podmiot udostępniający w punkcie 3 oświadcza, że
będzie podwykonawcą przy realizacji zamówienia. W konsekwencji nie sposób stwierdzić, że
z
amawiający nie posiadał informacji na temat podwykonawcy, na potencjale którego
p
rzystępujący będzie polegał.
Chybiony j
est też zarzut odwołania w zakresie, w jakim odwołujący wskazał,
że wykonawca J. Electric nie złożył wykazu podwykonawców i dostawców oraz podmiotów,
na zasoby których się powołuje mimo, że byli oni znani w czasie składania oferty (co
oznacza,
że brakuje obowiązkowego załącznika do oferty). Oświadczenie takie zostało
złożone w pkt 5 ppkt 5 Formularza oferty, w którym przystępujący wskazał, że zamierza
powierzyć podwykonawcy część zamówienia. Wprawdzie nie wpisał jaka to będzie część
i
popełnił błąd w nazwie wpisując w miejsce: LUG Light Factory Sp. z o.o. - LUG Light
Factroy Sp. z o.o., ale
powyższe uchybienia nie wpływają na ocenę oferty, gdyż dane te
wynikają z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą. W szczególności z łatwością można

dost
rzec, że popełniono w tym miejscu oczywistą omyłkę w nazwie podmiotu, gdyż z innych
dokumentów wynika, że chodzi o Lug Light Factory Sp. z o.o., zaś jak trafnie zauważył
przystępujący po wpisaniu nazwy błędnej w wyszukiwarce podmiotów w KRS - nie uzyskamy
żadnego wyniku.
Nie potwierdziły się także, w ocenie składu orzekającego, zarzuty naruszenia art. 239
ust. 1 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
niezgodnie z kryteriami ustalonymi w SWZ (błędna punktacja). Odwołujący formułując
powyższy zarzut argumentował, że zamawiający dokonując oceny ofert w postępowaniu
dopuścił się zawyżenia punktacji przyznanej wykonawcy J. Electric w kryterium trwałości
strumienia światła oprawy ulicznej, w odniesieniu do założeń SWZ.
Izba nie podziela tych zastrzeżeń z tej przyczyny, że wprawdzie z treści Formularza
ofertowego wynika, że przystępujący deklaruje trwałość strumienia światła na poziomie
ponad 140 000 h, co
samo w sobie nie mogło zdecydować o przyznaniu temu wykonawcy
więcej niż 8 pkt w ramach kryteriów oceny ofert, to jednak nie można pomijać treści
złożonych wraz z ofertą innych dokumentów przedmiotowych, których złożenia zamawiający
żądał, a przystępujący je przedłożył. Ich treść nie budzi żadnych wątpliwości co do dokładnej
wartości ocenianego parametru. Wynika z nich wprost, że dokładna wartość źródła trwałości
światła wynosi 141.000. Jest to z jednej strony zgodne z treścią oświadczenia, zawartego
w Formularzu oferty, z kolei inne dokumenty, które także stanowią treść oferty, potwierdzają
dokładną wartość ocenianego parametru na określonym poziomie.
Zasadnie zatem zamawiający, biorąc pod uwagę treść złożonych wraz z ofertą
dokumentów przedmiotowych, w szczególności dokumentu pn. Prognoza trwałości
strumienia światła oprawy ulicznej, pod nazwą TM 21, która podawała, że wartość parametru
L80B 10 wynosi 141 000,00 h, czyli ponad 140 000 h jak
to podał wykonawca w ofercie. Jak
trafnie zauważył także zamawiający (co wynika także z dowodów nr 4 i nr 5 złożonych przez
przy
stępującego) odwołujący zaproponował identyczne oprawy uliczne i złożył tożsame
przedmiotowe środki dowodowe dotyczące trwałości strumienia światła opraw ulicznych TM
21 i otrzymał w tym kryterium 10 pkt. Tym samym niezrozumiały jest zarzut, że oprawy
wykonawcy J.
Electric pomimo, że mają poświadczone przedmiotowymi środkami
dowodowymi identyczne parametry techniczno-
użytkowe powinny otrzymać 8 pkt, podczas
gdy odwołujący w tym kryterium uzyskał 10 pkt. To zaniżenie liczby punktów wykonawcy J.
Electric
, który zaoferował identyczne oprawy jak uczynił to odwołujący, stanowiłoby
naruszenie
wskazywanych przepisów ustawy Pzp.
W zakresie zarzut
ów naruszenia art. 239 ust. 1 w zw. z art. 240 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez ustalenie kryteriów oceny (punktacji) w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały,

posługiwanie się przy ustaleniu punktacji danymi z ofert podlegających odrzuceniu, a w
innym wypadku -
tylko ofert zakwalifikowanych do konkursu, co wpływa na zaburzenie
wyników oraz poprzez stosowanie przy obliczeniu i przyznaniu punktacji wzoru odmiennego
niż wskazany w SWZ (niejednoznaczny opis kryterium oceny i niezgodne z wzorem
obliczenia punktów) - Izba doszła do przekonania, że zarzuty te w części potwierdziły się,
jednakże odwołanie w tej części nie zasługuje na uwzględnienie.
Jak wynika bowiem z opisu zamieszczoneg
o w pkt 16 ppkt 16.1. SWZ, zamawiający
zdecydował, że oceniając złożone oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 50%
cena, 40% moc zainstalowana, 10% trwałość strumienia światła oprawy ulicznej. Wskazał
przy tym (pkt 16.1)
, że: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane metodą punktową
w skali 100-punktowej
. Dalej, opisując sposób oceny ofert w kryterium ceny stwierdził: Oferta
z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (50 pkt.), a pozostałe oferty
otrzymaj
ą punkty obliczone według wzoru: P1 = oferta z najniższą ceną/ cena oferty badanej
x 50% (1% = 1 pkt).
Wszystkie powyższe zapisy SWZ w zakresie, w jakim zamawiający opisał w jaki
sposób dokona oceny ofert w kryterium cena, w szczególności podanie informacji, że ocena
będzie dokonywana w skali 100- punktowej, za cenę można uzyskać 50 pkt, w końcu też
zapis we wzorze
, że 1% równy jest 1 pkt prowadzi do jednoznacznych wniosków, że
uzyskany wynik ze wzoru należało przemnożyć przez 50 pkt. Tylko bowiem taki sposób
oceny ofert w tym kryterium pozwoliłby uzyskać wykonawcy, który zaproponował we
wszystkich kryteriach
najkorzystniejsze z punktu zamawiającego parametry, maksymalnie
100 pkt
. Gdyby z kolei przyjąć sposób oceny ofert, który sugeruje odwołujący - żaden
wykonawca nie miałby możliwości uzyskania maksymalnej liczby 100 pkt, jak to zostało
zdefiniowane w pkt. 16.1 SWZ.
Co więcej prezentowany sposób oceny w kryterium cena
prowadziłby do całkowitego zaburzenia proporcji przyznawanych punktów, gdyż co sam
odwołujący przyznał za cenę wykonawcy uzyskiwaliby ułamkowe części punktów, podczas
gdy ta w ocenie ofert miała ważyć w 50%.
Należy też zauważyć, że z dokumentacji postępowania wynika, że na etapie
postępowania żaden z wykonawców nie zgłosił zastrzeżeń czy też wątpliwości, zadając
pytania
i prosząc o wyjaśnienie treści SWZ. Należy zatem rozumieć, że zaprezentowany
wzór, w kontekście pozostałych zapisów zamieszczonych w dokumentach zamówienia, był
na tyle precyzyjny i ja
sny, że każdy z wykonawców wiedział w jaki sposób oferty te będą
oceniane.
Przyjęte przez zamawiającego rozwiązanie, w ocenie Izby, nie budzi wątpliwości
co do tego
w jaki sposób należało przyznać punkty poszczególnym ofertom w tym kryterium.

Jedyny błąd, którego Izba dopatrzyła się w tym postępowania polega na tym,
że zamawiający wbrew zapisom SWZ, do oceny ofert w kryterium cena wziął pod uwagę
także ofertę, która podlegała odrzuceniu. W istocie uzyskane wyniki w tym przypadku
odbiegały od tych, które zamawiający by otrzymał eliminując cenę oferty podlegającej
odrzuceniu
, jednakże pozostaje to bez wpływu na ostateczny wynik postępowania. W
dalszym ciągu, jako najkorzystniejsza tj. uzyskująca najwyższy wynik w kryteriach oceny
ofert, pozostaje oferta złożona przez J. Electric.
W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
odwołanie podlega uwzględnieniu wówczas, gdy naruszenie zamawiającego ma charakter
naruszenia kwalifikowanego (takiego, które wpływa na wynik postępowania). W świetle
przywołanego ww. przepisu warunkiem uwzględnienia odwołania, obok potwierdzenia
zasadności samych zarzutów wobec czynności lub zaniechań zamawiającego, jest
stwierdzenie, że naruszenie to ma lub miało istotny wpływ na wynik postępowania. Z kolei
w
ynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć przez pryzmat
pojęcia tego postępowania zdefiniowanego tj. jako akt wyboru oferty tego wykonawcy, z
którym zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego. Mając na uwadze,
że w przedmiotowym postępowaniu, błąd zamawiającego nie spowoduje zmiany w rankingu
ofert -
odwołanie należało oddalić.
W konsekwen
cji powyższej argumentacji, nie sposób również stwierdzić, że opisanie
kryteriów oceny ofert w sposób, jak to uczynił zamawiający w SWZ, winno prowadzić
do
unieważnienia całego postępowania. Izba nie podzieliła bowiem oceny odwołującego,
że kryteria oceny ofert zostały zaprezentowane w sposób nieprecyzyjny, niejasny i, że
na
podstawie tego opisu nie sposób jest wyłonić wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę.
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku
postępowania - na podstawie art. 557 i art. 575 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 8
ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Pr
zewodniczący:
……………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie