eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 602/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 602/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Elżbieta Dobrenko, Małgorzata Jodłowska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 21 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez wykonawcę BUDIMEX S.A.
z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Wojskową Akademię
Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


przy udziale:
A. wykonawcy
PORR S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,
B. wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,
C. wykonawcy
SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,
D. wykonawcy
Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego,
E. wykonawcy Korporac
ja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego

postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Sygn. akt: KIO 602/23

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie
[dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na
budowę Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa
Wydziału Cybernetyki
(znak postępowania: 12/DIB/2023).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 22 lutego 2023 r. pod numerem nr 2023/S 038-112213.


W dniu 6 marca 2023 r. wykonawca BUDIMEX S.A. z
siedzibą w Warszawie [dalej
„Odwołujący”]
wniósł
odwołanie
wobec
dokumentów
zamówienia
zarzucając
Z
amawiającemu naruszenie:
1. art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) KC w zw. z art. 647 KC w zw. z art. 577
§ 4 KC w zw. z art. 568 § 1 KC w zw. z art. 453 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16
ustawy Pzp poprzez wprowadzenie do projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ, dalej
jako „umowa”) niejasnych postanowień dotyczących zasad odbioru robót
budowlanych, uzależniających dokonanie odbioru robót i wypłatę należnego
wynagrodzenia, a także rozpoczęcie biegu okresu gwarancji i rękojmi oraz zwrot 70%
kwoty zabezpieczenia
od usunięcia wszelkich wad zidentyfikowanych w ramach
przedmiotu umowy, co godzi w istotę i naturę umowy o roboty budowlane, będąc
jednocześnie postanowieniem niekorzystnym dla wykonawców, naruszającym
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz równowagę stron umowy
i prowadzącym do narszenia praw podmiotowych wykonawców;
2. art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) KC w zw. z art. 647 KC poprzez
przyznanie Zamawiającemu w ramach § 9 ust. 6 pkt 3 umowy prawa do odstąpienia
od umowy w sytuacji zidentyfikowania wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem bez uwzględnienia możliwości ich usunięcia i działań
podejmowanych przez wykonawcę, a także finalnego wpływu na możliwość
wykonania inwestycji, co prowadzi do
niespójności postanowień umownych oraz
niestabilności stosunku zobowiązaniowego i w konsekwencji nakłada na wykonawcę
zbyt duże ryzyka kontraktowe, niemożliwe do oszacowania przy uwzględnieniu
uznaniowości wdrożenia przez Zamawiającego tego mechanizmu;
3. a
rt. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) KC w zw. z art. 473 § 1 KC w zw.
z art. 483 KC w zw. z art. 484 § 2 KC w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez
zastrzeżenie przez Zamawiającego w ramach umowy kar umownych i ich górnego

limitu o rażąco wygórowanej wysokości, co jest postanowieniem naruszającym
równowagę stron umowy, wymuszającym na wykonawcach konieczność kalkulacji
dodatkowych, niemożliwych do precyzyjnej kalkulacji, ryzyk w ramach ceny ofertowej;
4. art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353(1) KC w zw. z art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp
poprzez zastrzeżenie przez Zamawiającego nieadekwatnych terminów usuwania wad
zidentyfikowanych w okresie gwarancji
bez odniesienia się do czasu technologicznie
możliwego właściwego dla danej wady i bez jakiegokolwiek zdefiniowania pojęć
awarii i wad, z którymi skorelowane są poszczególne terminy, co nakłada na
wykonawcę zbyt duże ryzyka kontraktowane, niemożliwe do oszacowania przy
uwzględnieniu uznaniowości kwalifikacji każdego z przypadków.

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu zmiany dokumentów zamówienia w sposób określony w treści odwołania.

Izba
ustaliła, że wykonawcy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, STRABAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex
Infrastruktura Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie oraz Korporacja Budowlana DORACO
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku skutecznie przystąpili do postępowania odwoławczego po
stronie
Odwołującego.

W dniu 20 marca 2023
r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
pismo, w kt
órym oświadczył, że cofa odwołanie z dnia 6 marca 2023 r. i wnosi o umorzenie
postępowania odwoławczego. Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania
zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego.

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania
wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania odwoławczego, o której mowa w art. 520
ust. 1 i 2 oraz art. 568 pkt 1 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie
wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby
(art. 520 ust. 2 ustawy Pzp). Z kolei w myśl art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza
postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego
w
wysokości 20 000,00 zł.

Przewodniczący: ……………………………..

Członkowie:
……………………………..

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie