eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 608/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 608/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 marca 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6
marca 2023 r. przez TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu
w postępowaniu prowadzonym
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
z siedzibą w
Warszawie


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy TORPOL
S.A.
z siedzibą w Poznaniu
poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579
ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………Sygn. akt: KIO 608/23
Uzasadnienie

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum
Realizacji
Inwestycji
w
Warszawie prowadzi postępowanie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na
linii kolejowej 104 na odcinku A2 Rabka Zaryte
– Mszana Dolna w ramach Projektu pn.:
„Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka - Rabka
Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa -
Klęczany -Nowy Sącz” . Ogłoszenie o zamówieniu:
2023/S 038-110331 z dnia 22.02.2023 roku

Odwołujący: TORPOL S.A. Poznań, wniósł dnia 6 marca 2023 r. odwołanie na czynność
zamawiającego, polegającą skonstruowaniu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
doświadczenia Kierowania budowy w sposób niezgodny z przepisami Pzp.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1)
art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 116 ust. 1 Pzp przez określenie warunku udziału w
postępowaniu pkt. 8.6.2. lp. 1 TOM I SWZ IDW w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia, nadmierny, wyśrubowując stawiane wymagania dla Kierownika budowy;
2) art. 16 pkt. 1-3 Pzp przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji,
przejrzystości i proporcjonalności przy formułowaniu postanowień warunku dotyczącego
doświadczenia Kierownika budowy.
W związku z tymi dwoma zarzutami wniósł o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści
warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 8.6.2. lp. 1 TOM I SWZ IDW.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z/s w Warszawie w piśmie z dnia 16 marca
2023 r. o
świadczył, że w związku z odwołaniem wniesionym przez Wykonawcę: TORPOL
S.A. uwzględnia w całości zarzuty postawione w Odwołaniu. Wskazał, iż wykonał czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w Odwołaniu, a
więc dokonał modyfikacji treści warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.6.2.
lp. 1 TOM I Specyfikacji Warunków Zamówienia Instrukcja dla Wykonawców.

Przystąpień do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłoszono.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu ustaliła, że postępowanie
odwoławcze należy umorzyć na podstawie przepisu art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art.
575 ustawy Pzp wskazanej powyżej oraz § 9 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu
wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z których wynika, że jeżeli zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed rozpoczęciem rozprawy,
koszty postępowania znosi się wzajemnie.


………………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie