eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 547/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 547/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Krzysztof Sroczyński, Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia
łem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę Asseco Poland
spółkę akcyjną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 (35‐322 Rzeszów)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11 (00‐567 Warszawa)
przy udziale wykonawcy Comarch Polska
spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy Al.
Jana Pawła II 39a (31-864 Kraków), zgłaszającego przystąpienie do udziału w postępowaniu
odwoławczym po stronie odwołującego

postanawia:
1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Asseco Poland spółki akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewod
niczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….

Sygn. akt KIO 547/23
U z a s a d n i e n i e

Ministerstwo
Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, zwane dalej: „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów
ustawy z dnia
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.)
zwanej dalej: „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę dla
systemu EKW
, nr sprawy: BF
‐II.3710.18.2022, zwane dalej „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 15 lutego 2023 r., pod numerem 2023/S 033
‐097057.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

W dniu 27 lutego 2023 r. wykonawca Asseco Poland S.A
. z siedzibą w Rzeszowie
(zwany
dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie od niezgodnych z przepisami czynności
zamawiającego, polegających na sformułowaniu ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako: „SWZ”) z naruszeniem przepisów prawa.
Odwołujący łącznie podniósł 14 zarzutów, które dotyczyły treści: warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień wzoru umowy.
W ramach
postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie odwołującego
zgłosił wykonawca Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie. Izba stwierdziła
skuteczność zgłoszonego przystąpienia w związku z tym ww. wykonawca stał się
uczestnikiem
postępowania odwoławczego.
Zamawiający w dniu 12 marca 2023 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której zawarł
argumentację dla wniosku o oddalenie odwołania w całości. W treści odpowiedzi na
odwołanie przekazał informację, że zmodyfikuje niektóre kwestionowane w odwołaniu
postanowienia SWZ.
Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, zamawiający wyjaśnił, że w dniu 13
marca 2023 r. dokonał modyfikacji postanowień SWZ, w tym także w zakresie postanowień
objętych odwołaniem oraz przesunął termin składania ofert w postępowaniu do dnia 19
kwietnia 2023 r. Zamawiający wskazał, że modyfikacje dotyczyły zarzutów: 1, 2, 4, 5, 9, 10,
12 i 14 oraz podkreślił, że nie uwzględnia ww. zarzutów.
Odwołujący na posiedzeniu niejawnym wniósł o umorzenie postępowania ze względu
na jego
zbędność w zakresie merytorycznego rozpoznania zarzutów odnoszących się do
zmodyfikowanych przez zamawiającego postanowień SWZ, tj. zarzutów 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 i
14, ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę wniosku o umorzenie ww.
zarzutów na podstawie art. 568 pkt 2 Pzp oświadczył, że cofa powyższe zarzuty. Dodatkowo
odwołujący oświadczył, że cofa pozostałe zarzuty podniesione w odwołaniu.

S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Zgodnie z
art. 520 ust. 2 Pzp cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z
jego wniesieniem. Innymi słowy cofnięcie odwołania niweczy zainicjowane postępowanie
odwoławcze. Z związku z tym cofnięcie odwołania jest jednostronnym oświadczeniem woli,
które z mocy prawa rodzi skutek w postaci umorzenia postępowania.
Ponadto Izba nie znalazła powodów do umorzenia postępowania odwoławczego
w
części dotyczącej zarzutów nr: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 i 14 na podstawie art. 568 pkt 2 Pzp.
C
zęść modyfikacji postanowień SWZ dotyczących omawianych zarzutów została dokonana
niezgodnie z
żądaniami odwołującego i tym samym nie można było uznać, że ziściła się
przesłanka zbędności postępowania odwoławczego w tym zakresie, co jest konieczne dla
wypełnienia hipotezy art. 568 pkt 2 Pzp. Przesłanka zbędności, jako przyczyna umorzenia
postepowania
odwoławczego,
jest
powiązana
z
szeroko
pojętną
następczą
bezprzedmiotowością wydania rozstrzygnięcia merytorycznego, najczęściej dlatego, że cel
wniesienia odwołania został już zrealizowany. Zatem brak jednoznacznego spełniania żądań
odwołania nie spowoduje zbędności wydania orzeczenia – skoro czynności zamawiającego
nie są zgodne z żądaniami strony trudno uznać, że dalsze procedowanie stało się zbędne.
W ustalonym stanie rzeczy brak merytorycznego
rozstrzygnięcia sprawy przez
umorzenie postępowania mógł zostać spowodowany cofnięciem odwołania i takie
oświadczenie procesowe odwołujący złożył na posiedzeniu.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie