eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 517/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 517/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: EMKA S.A., z siedzibą w
Żyrardowie oraz Saba Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,

w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej
Podlaskiej,


przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
ECO-ABC Sp. z o.o.
z siedzibą w Bełchatowie oraz ECO CLEAN ENERGY S.A. z
siedzibą w Bełchatowie
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
zamawiającego,


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej
, odrzucić ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Konsorcjum: ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz ECO
CLEAN ENERGY S.A. z siedzibą w Bełchatowie
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp oraz dokonać ponownego badania i ocen ofert złożonych w postępowaniu.

2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: EMKA S.A., z siedzibą w
Żyrardowie oraz Saba Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
tytułem wpisu od odwołania;

2.2.
zasądza od zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej
na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum: EMKA S.
A., z siedzibą w Żyrardowie oraz Saba Sp. z o.o. z siedzibą w
Płocku
kwotę 18.600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysiące sześćset złotych zero
groszy) tytułem zwrotu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący

………………..…………………..


Sygn. akt:
KIO 517/23

UZASADNIENIE


W dniu 27 lutego 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: EMKA S.A.
oraz Saba sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu (dalej „Zamawiający”)
naruszenie
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej
przez Konsorcjum ECO
– ABC i wybór oferty złożonej przez ww. Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, podczas gdy podlega ona odrzuceniu jako niezgodna z treścią
Specyfikac
ji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”).

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty Konsorcjum ECO - ABC jako
najkorzystniejszej,
odrzucenie oferty złożonej przez Konsorcjum ECO - ABC, dokonania
ponownej oceny ofert,
obciążenia Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że przedmiot zamówienia jest
świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych.
Sposób świadczenia tych usług reguluje m.in. ustawa o odpadach i akty wykonawcze do ww.
ustawy. Nie jest on swobodnie wybierany przez któregokolwiek uczestnika w procesie
wytwarzania, transportu czy też unieszkodliwiania odpadów medycznych. Ustawa o
odpadach reguluje m.in. w jakim miejscu
muszą zostać unieszkodliwione odpady medyczne
wytworzone przez wytwórcę jakim jest Zamawiający. Miejsce unieszkodliwienia odpadów
medycznych wytworzonych przez Zamawiającego zaoferowane w treści Formularza
ofertowego przez Konsorcjum ECO
– ABC jest niezgodne z treści SWZ i zasadą bliskości na
skutek czego Zamawiający powinien odrzucić ofertę złożoną przez ww. Konsorcjum.

Odwołujący wyjaśnił, że Zamawiający ma siedzibę na terenie województwa lubelskiego i na
tym też terenie będzie wytwarzał odpady medyczne. W tym miejscu należy od razu
zaznaczyć, że na terenie województwa lubelskiego nie ma instalacji do unieszkodliwiania
odpadów medycznych, co będzie niezwykle istotne w dalszym toku wywodu. Zamawiający
jako gospodarz Postępowania ustalający jego wiążące reguły – zarówno dla wykonawców,
jak i dla siebie
– w treści SWZ wskazał następujące warunki zamówienia.

Odwołujący wskazał, że w Rozdziale III ust. 3 pkt 2) SWZ Zamawiający zawarł
postanowie
nie, stosownie do którego: „Wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia

musi być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz.
1079 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 699 z późn. zm.), Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 209), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dn
ia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1742), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada
2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów
weterynaryjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2245), Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).”.

Kolejno w Rozdziale III ust. 4 SWZ Zamawiający postanowił, że: „W ocenie Zamawiającego
ze względów technologicznych i wykonawczych nie ma możliwości podzielenia niniejszego
zamówienia na części za sprawą tzw. „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Według niej zakaźne odpady medyczne (ok. 85 %
wytwarzanych przez szpital odpadów medycznych stanowią̨ odpady zakaźne) powinny być́
uniesz
kodliwiane na terenie województwa, na którym zostały wytworzone, lub w miejscu
najbliżej położonym. Dopuszcza się̨ unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na
obszarze województwa innego niż̇ to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej
in
stalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze
danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.”

Odwołujący podkreślił, że Zamawiający konstruując treść SWZ jednoznacznie wykazał, iż
znane jest mu brzmienie zasady bliskości wynikającej z art. 20 ustawy o odpadach. W
punkcie 1.3 Formularza ofertowego, Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do złożenia
oświadczenia w zakresie: „Odległość od instalacji (miejsca przeznaczonego do
unieszkodliwi
ania odpadów) do miejsca ich wytwarzania (Biała Podlaska). Należy podać
jedną odległość dla wszystkich kodów – do najbliżej położonej instalacji, od miejsca
wytwarzania odpadów”.

Przywołany powyżej wymóg w ocenie Odwołującego stanowi obligatoryjną treść SWZ,
warunek zamówienia, nie podlegającą uzupełnieniu. Dodatkowo, Zamawiający, jeżeli żąda
złożenia oświadczenia o określonej treści w ofercie, żąda jej w jakimś celu. Jak dobrze
wiadomo Zamawiający nie może stawiać wykonawcom nieproporcjonalnych do przedmiotu
zamówienia wymagań. Każde oświadczenie składane przez wykonawcę służy ocenie
Zamawiającemu: czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, czy nie zachodzą
wobec niego przesłanki wykluczenia, czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, czy oferta
wykonawcy jest zgodna z treścią SWZ. W ocenie Odwołującego, żądając złożenia
o
świadczenia o przytoczonej powyżej treści, Zamawiający chciał się dowiedzieć, gdzie
wykonawcy będą unieszkodliwiać wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne.
Zamawiający żądał podania odległości w km. Jedyny cel dla jakiego Zamawiający mógł
żądać powyższego oświadczenia i zamieścił je w treści Formularza ofertowego, w którym
zawarte są zawsze „najważniejsze, najistotniejsze” dla danego postępowania oświadczenia,
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, to weryfikacja czy dany wykonawca
będzie unieszkodliwiał odpady medyczne wytwarzane przez Zamawiającego zgodnie z
zasadą bliskości (art. 20 ustawy o odpadach). Innymi słowy, Zamawiający chciał ocenić czy
wyko
nawca będzie przestrzegał warunków zamówienia i czy w ogole je spełnia.
O
świadczenie zamieszczone w treści Formularza ofertowego to przedmiotowy środek
dowodowy, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, mający służyć potwierdzeniu, że
oferowane usługi unieszkodliwiania odpadów medycznych spełniają określone przez
zamawiającego wymagania (przestrzeganie zasady bliskości), cechy lub kryteria, jeżeli są
one niezbędne do przeprowadzenia postępowania (są gdyż unieszkodliwianie odpadów
medycznych niezgodnie
z ustawą o odpadach rodzi daleko idące konsekwencje łącznie z
odpowiedzialnością karną).

Odwołujący wskazał, że w trakcie prowadzonego Postępowania jeden z wykonawców zadał
pytanie dotyczące sytuacji jaka ziściła się w przedmiotowym stanie faktycznym, tj. m.in. jak
będzie oceniać ofertę, w której wykonawca zaoferuje unieszkodliwienie odpadów
medycznych w instalacji położonej w odległości większej od miejsca wytworzenia niż inne
oferty. Na tak zadane pytanie, w odpowiedziach z dnia 2 stycznia 2023 r. Zamawi
ający
udzielił odpowiedzi „Zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami”. Przedmiotowa
odpowiedź Zamawiającego nie pozostawia wątpliwości, że Zamawiający – na etapie
udzielania odpowiedzi do SWZ
– jednoznacznie wskazał, że będzie oceniał oferty zgodnie z
z
asadą bliskości. Dokonując wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum ECO – ABC, które
zaoferowało instalację niezgodną z zasadą bliskości, Zamawiający reguł ustalonych przez
siebie samego, jako gospodarz Postępowania, nie przestrzega.

W tym miejscu Odwołujący przywołał dowód w postaci treści pytanie nr 3 do SWZ i
udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi w piśmie „Wyjaśnienia SWZ/zmiana” z dnia 2
stycznia 2023 r.

Odwołujący wskazał, że w przedmiotowym Postępowaniu zostały złożone dwie oferty (termin
składania ofert 11 stycznia 2023 r.):
1)
Odwołujący, tj.: Konsorcjum firm w składzie: EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie oraz
Saba Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Konsorcjum to zaoferowało
unieszkodliwianie odpadów medycznych w Płocku (województwo mazowieckie),
w o
dległości 264 km od miejsca wytwarzania odpadów, czyli Białej Podlaskiej
(województwo lubelskie) – zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w pkt I.3.
Formularza ofertowego.

2)
Konsorcjum firm w składzie: ECO – ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz
ECO Clean Energy S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Konsorcjum to zaoferowało
unieszkodliwianie odpadów medycznych w Bełchatowie (województw łódzkie), w
odległości 312 km od miejsca wytwarzania odpadów, czyli Białej Podlaskiej
(województwo lubelskie) – zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w pkt I.3.
Formularza ofertowego.

W analizie prawnej
Odwołujący wskazał, że zasada bliskości znalazła swoje
odzwierciedlenie w normie prawnej zawartej w ustawie o odpadach. Kluczowy jest tutaj art.
20 ustawy o odpadach o
pisujący zasadę bliskości. Przepis ten opisuje, gdzie (w jakim
miejscu, na terenie jakiego województwa należy dokonywać unieszkodliwiania odpadów
medycznych i w jakiej kolejności).

Odwołujący wskazał, że Konsorcjum ECO – ABC będzie odpady medyczne odebrane od
Zamawiającego unieszkodliwiać w Bełchatowie, czyli na terenie województwa łódzkiego. W
związku z tym, że nie ma funkcjonującej na terenie województwa lubelskiego instalacji do
unieszkodliwiania odpadów medycznych, odpady medyczne wytworzone przez
Zamawiającego muszą zostać unieszkodliwione w instalacji do unieszkodliwiania odpadów
po
łożonej najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Innymi słowy, w przedmiotowym stanie
faktycznym, muszą być unieszkodliwione najbliżej od Białej Podlaskiej (miejsca wytwarzania
odpadów przez Zamawiającego). Odwołujący wskazał, że instalacje do unieszkodliwiania
odpadów medycznych jakie znajdują się wokół Zamawiającego są następujące:
a)
Hajnówka – 118 km, nie złożyła oferty, zapewne nie ma zabezpieczonych wolnych
mocy przerobowych, aby przyjąć odpady wytworzone przez Zamawiającego.

b)
Sandomierz
– 233 km, nie złożyła oferty, zapewne nie ma zabezpieczonych wolnych
mocy przerobowych, aby przyjąć odpady wytworzone przez Zamawiającego.
c)
Płock – 264 km, najbliżej położna od miejsca wytworzenia odpadów instalacja do
unieszkodliwiania odpadów posiadająca wolne moce przerobowe, które zabezpieczyła na
potrzeby
Zamawiającego.
d)
Rzeszów – 297 km, nie złożyła oferty, zapewne nie ma zabezpieczonych wolnych
mocy przerobowych, aby przyjąć odpady wytworzone przez Zamawiającego, poza tym
niespełniająca wymagań zasady bliskości opisanej w ustawie o odpadach.
e)
Bełchatów – 312 km, instalacja Konsorcjum ECO – ABC, nie jest położona najbliżej
od miejsca wytworzenia odpadów przez Zamawiającego, niezgodna z zasadą bliskości
opisaną w ustawie o odpadach, a wybrana przez Zamawiającego.
f)
Jedlicze
– 358 km, nie złożyła oferty, zapewne nie ma zabezpieczonych wolnych
mocy przerobowych, aby przyjąć odpady wytworzone przez Zamawiającego, poza tym
niespełniająca wymagań zasady bliskości opisanej w ustawie o odpadach.
g)
Dąbrowa Górnicza – 396 km, nie złożyła oferty, zapewne nie ma zabezpieczonych
wolnych mocy przerobowych, aby przyjąć odpady wytworzone przez Zamawiającego, poza
tym niespełniająca wymagań zasady bliskości opisanej w ustawie o odpadach.
h)
Chorzów – 421 km, nie złożyła oferty, zapewne nie ma zabezpieczonych wolnych
mo
cy przerobowych, aby przyjąć odpady wytworzone przez Zamawiającego, poza tym
niespełniająca wymagań zasady bliskości opisanej w ustawie o odpadach.

W ocenie Odwołującego powyższe zestawienie jednoznacznie pokazuje, że instalację
najbliżej położoną od miejsca wytworzenia odpadów przez Zamawiającego (Biała Podlaska)
o
feruje Odwołujący. W związku z tym, że nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów
medycznych na terenie województwa lubelskiego, gdzie siedzibę ma Zamawiający odpady –
zgodnie z wyjątkiem wynikającym z zasady bliskości opisanej w ustawie o odpadach –
muszą zostać przetworzone w instalacji najbliżej położonej od miejsca ich wytworzenia, czyli
w Płocku, w województwie mazowieckim.

Zdaniem Odwołującego, powyższe potwierdzają postanowienia SWZ zawarte w Rozdziale III
ust. 3 pkt 2, Rozdziale III ust. 4, pkt 1.3. Formularza ofertowego czy też odpowiedź na
pytanie nr 3 Zamawiającego w wyjaśnieniach SWZ z dnia 2 stycznia 2023 r. W
szczególności kluczowe w omawianym stanie faktycznym jest oświadczenie składane przez
wykonawców w Formularzu ofertowym, gdzie Zamawiający żądał wskazania miejsca
unieszkodliwiania odpadów oraz odległości w km od miejsca wytworzenia odpadów przez
Zamawiającego do miejsca unieszkodliwienia odpadów. Tak jak Odwołujący wskazał
powyżej, jedyny cel dla jakiego Zamawiający żądał wskazania przez wykonawcę miejsca

unieszkodliwiania odpadów to ocena czy wykonawca spełnia warunki zamówienia ustalane
przez Zamawiającego w zakresie oceny zasady bliskości.

Zamawiający w warunkach zamówienia opisanych w treści SWZ żądał więc, aby usługa była
realizowana zgodnie z zasadą bliskości wynikającą z ustawy o odpadach. Zamawiający
żądał wskazania w treści Formularza ofertowego miejsca unieszkodliwiania odpadów
medycznych odebranych od Zamawiającego – jest to przedmiotowy, nieuzupełniany środek
dowodowy mający potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków zamówienia. Innymi
słowy oświadczenie to składane przez każdego z wykonawców w Formularzu ofertowym
miało potwierdzać, że oferowane przez wykonawcę usługi spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia
postępowania (art. 106 ust. 1 ustawy Pzp). Miejsce unieszkodliwiania odpadów, a tym
samym realizacja umowy na świadczenie usług unieszkodliwiania odpadów medycznych
przez wykonawcę zgodnie z zasadą bliskości jest bowiem kluczowe dla Zamawiającego.
Zamawiający podkreślił ten aspekt, warunek zamówienia, w treści SWZ. Żaden z
wykonawców przedmiotowego postanowienia SWZ nie zaskarżył, wiedząc jak działa zasada
bliskości i jakie konsekwencje wiążą się z zaoferowaniem unieszkodliwiania odpadów w
spalarni niespełniających wymagań zasady bliskości. Gdyby przedmiotowa okoliczność –
miejsce unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego – nie
było istotne dla Zamawiającego nie żądałby jego wskazania w treści SWZ i wówczas nie
moglibyśmy mówić o warunku zamówienia, tak jak zostało to zauważone w wyroku KIO z
dnia 27 stycznia 2023 r., sygn. akt KIO 78/23.

W ocenie Odwołującego sposób realizacji usług będących przedmiotem niniejszego
zamówienia określa ustawa o odpadach. Nie jest on dowolny, lecz został szczegółowo
uregulowany we wskazanej ustawie o odpadach. W związku ze szczególnym charakterem
odpadów medycznych, których przechowywanie, transport, unieszkodliwianie niezgodne z
zasadami wynikającymi z przepisów prawa, w tym ustawy o odpadach, może prowadzić do
powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, ustawodawca w ustawie o
odpadach, w jej art. 20 przewidział zasadę bliskości. Zasada ta służy temu, aby odpady
medyczne
– z uwagi na swój charakter – nie były przewożone do unieszkodliwiania w
odległe miejsca, tylko były unieszkodliwianie najbliżej miejsca wytworzenia. Czas w procesie
unieszkodliwiania odpadów medycznych jest bardzo istotny (i regulowany stosownymi
aktami wykonawczymi). Części ciała, organy, narzędzia chirurgiczne, pozostałości po
zabiegach i operacjach, pojemniki na krew, odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny, leki itp. ze względu na swój charakter muszą zostać jak
najszybciej poddane unieszkodliwieniu, w szczególności w dobie panujących wirusów grypy,

takich jak wirus Sars-Cov-
2, gdy notowanych jest coraz więcej zachorowań a sezon zimowo
– wiosenny może przynieść wzrastającą liczbę ognisk i zachorowań na różne wirusy lub ich
mutacje nie znane w dniu dzisiejszym, a bardzo zjadliwe. Zamawiający zabezpieczy się
przed ryzykiem niewłaściwego unieszkodliwienia odpadów czy też ograniczy możliwość
powstania zagrożenia epidemicznego, jeżeli zleci unieszkodliwienie odpadów – zgodnie z
ustawą o odpadach - w spalarni, która jest położona najbliżej miejsca wytworzenia odpadów
(innymi słowy najbliżej szpitala). Odwołujący przywołał wyrok KIO z dnia 13 grudnia 2022 r.,
sygn. akt KIO 3161/22.

W ocenie
Odwołującego Konsorcjum ECO – ABC, mając jako profesjonalista działający na
rynku odpadów medycznych wiedzę, że spalarnią najbliżej położoną zdolną do realnego
wykonania zamówienia, posiadającą wolne moce przerobowe jest spalarnia w Płocku, to nie
wystąpiło do wskazanej instalacji, z pytaniem czy ta instalacja przyjmie do unieszkodliwienia
odpady odebrane od Zamawiającego przez Konsorcjum ECO – ABC. Działanie takie
świadczyłoby o tym, że Konsorcjum ECO – ABC chce przestrzegać zasady bliskości – czy to
na etapie warunków zamówienia czy to warunków realizacji umowy. Dowód: załącznik nr 6
do Odwołania. Oświadczenie Saba sp. z o.o.

Odwołujący podkreślił, że oferta wykonawcy oferującego w warunkach zamówienia realizację
umowy niezgodnie z za
sadą bliskości, która jest co do zasady zawsze wskazywana w treści
SWZ przez Zamawiających, podlega odrzuceniu. Jako jeden z wielu przykładów takiej
praktyki możemy wskazać informację o odrzuceniu oferty złożonej przez EMKA S.A. oraz
Promarol Plus Sp. z o.
o. na terenie województwa łódzkiego. W informacji o odrzuceniu oferty
w postępowaniu na świadczenie usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych
oraz związanych z nimi badań dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, sprawa nr ZP/107/22 Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wskazał:

Odwołujący wskazał, że EMKA S.A. wraz z Promaro – Plus Sp. z o.o. nie odwołały się od
niniejszej decyzji Zamawiającego do KIO, wiedząc, że zasada bliskości i sposób jej
rozumienia jest jednoznaczny i oczywisty. W przedmiotowym przetargu zostały złożone
oferty przez wykonawców oferujących unieszkodliwienie odpadów w instalacji położonej
bliżej od miejsca wytworzenia odpadów przez ww. Zamawiającego a zatem oferta złożona
przez przywołane konsorcjum firm podlegała odrzuceniu. Podobnie powinien uczynić
Zamawiający w niniejszej sprawie, odrzucając ofertę złożoną przez Konsorcjum ECO – ABC.

Odwołujący podkreślił, że działanie takie jak wyżej przytoczonego Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie jest przypadkowe. Nie sposób pominąć
faktu, że naruszenie zasady bliskości jest obwarowane także stosownymi sankcjami karnymi
wynikającymi z ustawy o odpadach. Otóż jak stanowi art. 172 ust. 1. ustawy o odpadach: Kto
wbrew przepisowi art. 20 ust. 3, poza obszarem województwa, na którym zostały
wytworzone: 1) stosuje
komunalne osady ściekowe albo 2) unieszkodliwia zakaźne odpady
medyczne albo zakaźne odpady weterynaryjne podlega karze aresztu albo grzywny. Tej
samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 4 przywozi na obszar województwa
odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone poza obszarem tego województwa, do celów,
o których mowa w ust. 1. (art. 172 ust. 2 ustawy o odpadach). Co więcej odpowiedzialność
karną za nieprawidłowe unieszkodliwianie odpadów medycznych przewiduje Kodeks karny.

Odwołujący wskazał, że dokonując analizy faktycznej i prawnej będącej przedmiotem
odwołania nie sposób także pominąć stanowisk wyrażanych przez ograny właściwe do
spraw środowiska i kontrolujące przestrzeganie zasady bliskości co do sposobu jej
rozumienia
– w zakresie zasady i wyjątków. Tu dla przykładu Odwołujący pragnie przywołać
stanowisko Ministrów właściwych do spraw ochrony środowiska. Stanowiska te nie zmienia
się na przestrzeni lat, pozostają identyczne. Zasada bliskości ma prymat i sposób jej
rozumienia jest jednoz
naczny, tj. zasada: odpady unieszkodliwia się na terenie
województwa, na którym zostały wytworzone, wyjątki (interpretowane ściśle): można
unieszkodliwić odpady w instalacji na terenie innego województwa niż województwo
wytworzenia w przypadku braku instal
acji na terenie danego województwa, w instalacji
najbliżej położonej lub gdy instalacja zlokalizowana na terenie danego województwa ma nie
ma wolnych mocy przerobowych.
Odwołujący powołał się na Interpelację poselską nr 30581
do ministra środowiska w sprawie utylizacji odpadów medycznych. Dodatkowo, Odwołujący
przywołał poniżej fragmenty orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, jak i wyniki kontroli
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które potwierdzają konieczność i obowiązek
przestrzegania zasady bliskości wynikającej z art. 20 ustawy o odpadach. Tytułem przykładu:
1)
wyrok KIO z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2184/18.
2)
Wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2641/19;
3)
Uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO/KD
29/14
4)
Uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO/KD
13/18

W ocenie Odwołującego oferta Konsorcjum ECO – ABC nieprzewidująca unieszkodliwiania
zakaźnych odpadów medycznych zgodnie z zasadą bliskości, tj. nie przewidująca

unieszkodliwienia odpadów wytworzonych przez Zamawiającego zgodnie z wyjątkiem od
zasady bliskości w najbliżej położonej od miejsca wytworzenia instalacji do unieszkodliwiania
odpadów medycznych nie spełnia warunków zamówienia opisanych w treści SWZ (Rozdział
III ust. 3 pkt 2), Rozdział III ust. 4 SWZ, odpowiedź na pytanie nr 3 do SWZ, oświadczenie
stanowiące treść oferty, przedmiotowy środek dowodowy zawarty w pkt 1.3. formularza
oferty) i jako taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Przywołany przepis jednoznacznie stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia. Odwołujący poprzez niniejsze odwołanie wykazał
warunki zamówienia oraz niezgodność z nimi oferty złożonej przez Konsorcjum ECO – ABC.

Izba ustaliła co następuje:

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych.

Izba ustaliła, że w Rozdziale III SWZ, pkt 4, Zamawiający wskazał:

3.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania
podziału zamówienia na części:

Brak podziału na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania
się o zamówienie mniejszym podmiotom. Podział na części mógłby spowodować
podwyższony koszt realizacji zamówienia zwłaszcza, że w niektórych lokalizacjach
(konkretnie w dwóch punktach odbioru) ilość odpadów medycznych przeznaczona do
przekazania jest niewielka, a częstotliwość ich odbioru nie może przekroczyć 72 godzin, co
determinuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Jeden odbiorca odpadów
może tym samym transportem odebrać odpady z różnych lokalizacji, ograniczając koszty. W
ocenie Zamawiającego ze względów technologicznych i wykonawczych nie ma możliwości
podzielenia niniejszego zamówienia na części za sprawą tzw. „zasady bliskości”, o której
mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Według niej zakaźne odpady
medyczne (ok. 85 % wytwarzanych przez szpital odpadów medycznych stanowią odpady
zakaźne) powinny być unieszkodliwiane na terenie województwa, na którym zostały
wytworzone, lub w miejscu najbliżej położonym.

Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze
województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w

przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego
województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

Izba ustaliła, że Zamawiający w Załączniku nr 1 – Formularz oferty w pkt 3 wymagał od
wykonawcy podania następujących informacji:

Odległość od instalacji (miejsca przeznaczonego do unieszkodliwiania odpadów) do miejsca
ich wytwarzania (Biała Podlaska). Należy podać jedną odległość dla wszystkich kodów – do
najbliżej położonej instalacji, od miejsca wytwarzania odpadów:

Kod odpadów

Odległość (w km)
Instalacja, w której będą
unieszkodliwiane odpady medyczne
(należy podać jedną instalację)


18 01 01; 18 01 02*;
18 01 03*; 18 01 04;
18 01 06*; 18 01 07;
18 01 08*; 18 01 09

…......................*
(ilość km)

…………….................................................
.........
(miejscowość)

…...............................................................
..........
(adres)
*

Do podania ilości kilometrów zaleca się wyliczenie odległości na podstawie mapki
internetowej www.mapa.targeo.pl, przy czym odległość nie może być liczona w linii prostej,
tylko jako odległość samochodowa (drogowa).

W zakresie warunków udziału w Postępowaniu, Zamawiający wymagał:

1)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: posiada odpowiednie zezwolenia/pozwolenia uprawniające do
prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów medycznych
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 1079 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) oraz odpowiedni wpis do rejestru o którym
mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy o odpadach.


Izba ustaliła, że Zamawiający ma siedzibę na terenie województwa lubelskiego i jak wynika
ze SWZ
na tym też terenie będzie wytwarzał odpady medyczne.

Okolicznością bezsporną w sprawie było to, że na terenie województwa lubelskiego nie ma
instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Izba ustaliła, że w Postępowaniu zostały złożone dwie oferty (termin składania ofert 11
stycznia 2023 r.) tj.

1) Oferta
Odwołującego – Izba ustaliła, że wykonawca w formularzu oferty wskazał
instalację do unieszkodliwiania odpadów medycznych w Płocku (województwo
mazowieckie), w odległości 264 km od miejsca wytwarzania odpadów, czyli Białej
Podlaskiej (województwo lubelskie) – pkt 1.3. Formularza ofertowego.

2) Oferta
Konsorcjum firm w składzie: ECO – ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
oraz ECO Clean Energy S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Izba ustaliła, że wykonawca
w formularzu oferty wskazał instalację do unieszkodliwiania odpadów medycznych w
Bełchatowie (województw łódzkie), w odległości 312 km od miejsca wytwarzania
odpadów, czyli Białej Podlaskiej (województwo lubelskie) – pkt 1.3. Formularza
ofertowego.

Izba ustaliła, że Zamawiający pismem z dnia 17 lutego 2023 r. poinformował wykonawców o
wynikach postępowania. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Konsorcjum firm w
składzie: ECO – ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz ECO Clean Energy S.A. z
siedzibą w Bełchatowie.

Izba zważyła co następuje:

W ocenie Izby zarzuty podniesione w odwołaniu są zasadne. Izba uwzględniła odwołania i
nakazała Zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucić
ofertę Konsorcjum firm w składzie: ECO – ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz
ECO Clean Energy S.A. z siedzibą w Bełchatowie oraz dokonać ponownego badania i
oceny ofert.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuca ofertę, która jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 29
ustawy Pzp, przez „warunki zamówienia” należy rozumieć warunki, które dotyczą
zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu
przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny

ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

Ponadto, Izba wskazuje, że zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach, odpady, z
uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności
poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Odpady, które nie mogą być
przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów
postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której
mowa w art. 143
tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być
przetworzone.
Ponadto, w ust. 3 przywołanej regulacji, ustawodawca wskazał, że zakazuje
się: 1) stosowania komunalnych osadów ściekowych; 2) unieszkodliwiania zakaźnych
odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - poza obszarem
województwa, na którym zostały wytworzone.

Ustawodawca wskazał ponadto, że zakazuje się przywozu na obszar województwa
odpadów, o których mowa w ust. 3, wytworzonych poza obszarem tego województwa, do
celów, o których mowa w ust. 3. W ust. 6 wskazano m.in., że dopuszcza się
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej
położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na
obszarze danego
województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy
przerobowych.
Przywołane regulacje statuują zasadę bliskości, zgodnie z którą odpady w
pierwszej kolejności powinny być poddane odzyskowi albo unieszkodliwieniu w miejscu ich
powstania.
Zakaźne odpady medyczne mogą być unieszkodliwiane co do zasady, na
obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone. Bowiem zakazane jest
unieszko
dliwianie tych odpadów poza obszarem województwa, na którym zostały
wytworzone, oraz zakazany jest ich przywóz na teren innego województwa, pod karą
aresztu albo grzywny (art. 172 ustawy
). W drodze wyjątku, ustawodawca wskazał, że
odpady te mogą być unieszkodliwione na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od
miejsca ich wytwarzania do mi
ejsca ich unieszkodliwienia jest mniejsza niż odległość do
miejsca unieszkodliwiania w tym samym województwie. Dopuszcza się też ich
unieszkodliwienie w najbliżej położonej instalacji w innym województwie w przypadku braku
instalacji do unieszkodliwiania t
ych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy
istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

W analizowanym stanie faktycznym okolicznością bezsporną jest to, że przedmiotem
zamówienia jest odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych. Tym samym
regulacje wskazane przez Izbę powyżej, a zawarte w ustawie o odpadach w zakresie
odpadów medycznych będą miały zastosowanie.

Ponadto, za bezsporne uznać należy to, że w SWZ Zamawiający wprost wskazał, że z
uwagi na przedmiot
zamówienia nie dokonuje jego podziału na części, powołując się w
uzasadnieniu właśnie na regulacje zawarte w ustawie o odpadach. Zamawiający wskazał:
W ocenie Zamawiającego ze względów technologicznych i wykonawczych nie ma
możliwości podzielenia niniejszego zamówienia na części za sprawą tzw. „zasady bliskości”,
o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Według niej zakaźne
odpady medyczne (ok. 85 % wytwarzanych przez szpital odpadów medycznych stanowią
odpady zakaźne) powinny być unieszkodliwiane na terenie województwa, na którym zostały
wytworzone, lub w miejscu najbliżej położonym
.”.

Dalej Izba
wskazuje, że dokonując analizy treść dokumentacji postępowania, w tym
postanowień formularza oferty, Izba uznała, że Zamawiający nałożył na wykonawców
obowiązek wskazania w treści oferty instalacji, do której wykonawca będzie przekazywał
odpady
medyczne, wymagając podania jej lokalizacji oraz odległości od miejsca
wytworzenia odpadów medycznych. Zatem, każdy wykonawca był zobowiązany do złożenia
oświadczenia w ofercie dotyczącego lokalizacji instalacji, w której będą unieszkodliwiane
odpady.
Za całkowicie chybione w tym zakresie Izba uznała stanowisko Zamawiającego i
Przystępującego, że wymóg wskazania instalacji nie był w żaden sposób powiązany z
pozostałą dokumentacją postępowania, w tym z umową, miał charakter wyłącznie
informacyjny, a zatem
nie stanowił elementu merytorycznego oferty. Po pierwsze, w żadnym
miejscu SWZ Zamawiający nie wskazał na informacyjny charakter oświadczenia wykonawcy
zawartego w ofercie w zakresie wyboru instalacji. Ani w formularzu oferty, ani w SWZ
Zamawiający nie zwarła jakiegokolwiek odniesienia do informacyjnego charakteru
oświadczenia wykonawcy. Ocena charakteru oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie
nie może odbywać się wyłącznie na podstawie subiektywnego stanowiska Zamawiającego.
Zamawiający jest związany postanowieniami SWZ. W analizowanym stanie faktycznym, z
tych właśnie postanowień SWZ nie wynika w żaden sposób informacyjny charakter
oświadczenia wykonawcy. Po drugie, zdaniem Izby, sam Zamawiający przypisywał
merytoryczne znaczenia spornemu oświadczeniu. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie
wskazał, że brak podania w ofercie przez wykonawcę informacji o instalacji, w której będą
unieszkodliwiane odpady skutkowałby odrzuceniem oferty wykonawcy. A więc potwierdził, iż
oświadczenie to ma charakter merytoryczny. Gdyby miało wyłącznie charakter informacyjny,

to nie mogłoby skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy. Po trzecie, zaaprobowanie, że
wykonawca może złożyć oświadczenie w ofercie, którego treść jest niezgodna z przepisami
ustawy o odpadach
stanowiłoby usankcjonowanie przez Izbę możliwości składania przez
wykonawców w ofertach oświadczeń niezgodnych z prawem, co jest niedopuszczalne. Na
etapie realizacji zamówienia wykonawca mógłby podnosić względem Zamawiającego
zarzut, że Zamawiający, dokonując wybory oferty Przystępującego, potwierdził możliwość
un
ieszkodliwiania odpadów medycznych w instalacji wskazanej w ofercie, pomimo, iż nie
jest to
instalacja zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach, a tym samym
argumentować, że został wprowadzony przez Zamawiającego z błąd co do sposobu
realizacj
i zamówienia.

Odnosząc się do argumentów dotyczących braku zawarcia we wzorze umowy zapisów
nakładających na wykonawcę negatywne konsekwencje w przypadku przekazywania
odpadów do innej instalacji niż wskazanej w ofercie, Izba wskazuje, że ewentualna,
późniejsza zmiana instalacji pozostaje irrelewantna z punktu widzenia oceny i badania przez
Zamawia
jącego zgodności oferty wykonawcy z treścią SWZ, z uwagi na fakt, że
Zamawiający ocenia ważność i zgodność oferty z wymaganiami wynikającymi z SWZ na
dzień składania ofert. Jak Izba wskazała powyżej, Zamawiający w żaden sposób nie
wskazywał w SWZ, że oświadczenie wykonawcy dotyczące instalacji ma charakter
informacyjny. Zamawiający jest autorem SWZ, ma możliwość określenia w sposób jasny i
precyzyjny zakresu
wymaganych oświadczeń wykonawcy w ofercie, jak również określić a
piori
ich charakter na etapie badania i oceny ofert.
Dowolność oceny Zamawiającego na
etapie badania i oceny ofert stanowi
istotne ryzyko naruszenia zasady równego traktowania
wykonawców.

Ponadto, w ocenie Izby,
określenie przez Przystępującego w ofercie sposobu realizacji
zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy o odpadach nie może być usankcjonowane
przez Izbę w niniejszym postępowaniu. Za niezasadne w tym zakresie Izba uznała
stanowisko
Zamawiającego, że skoro wykonawca również złożył oświadczenie, że wykona
zamówienie zgodnie z przepisami prawa, to na etapie realizacji zamówienia jest
zobowiązany do stosowania zasady bliskości. Niewątpliwie w formularzu ofert Zamawiający
wymagał określenia przez wykonawcę „instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady
medyczne”, a więc wymagał określenia przez wykonawcę jednego z elementów
składających się na sposób realizacji przedmiotu zamówienia. Element ten jest istotny z
punktu widzenia oceny oświadczeń wykonawcy z wymaganiami zawartymi w ustawie o
odpadach. Gdyby
zaś przyjąć stanowisko Zmawiającego za prawidłowe i zignorować sporne
oświadczenie Przystępującego i oprzeć się na ogólnym zobowiązaniu do realizacji

zamówienia zgodnie z przepisami prawa, to oferta wykonawcy mogłaby się ograniczać do
jednego zdania tj. wykonam zamówienia za X złotych, zgodnie z umową i przepisami prawa.
Jednakże w analizowanym stanie faktycznym Zamawiający wymagał złożenia w ofercie
również innych oświadczeń, które określają sposób realizacji zamówienia. Ten zaś sposób
określony przez Przystępującego jest niezgodny z przepisami ustawy o odpadach.
Przyjmowanie zaś obecnie przez Zamawiającego, że oświadczenia to ma wyłącznie
charakter informacyjny nie wynika z postanowień SWZ.

Zdaniem Izby bez znaczenia dla sprawy są argumenty Zamawiającego co do oferty
Odwołującego. Nie stanowi ona przedmiotu zarzutu w niniejszym postępowaniu
odwoławczym. Bez znaczenia dla sprawy jest również argumentacja Zamawiającego
dotycząca niezasadności badania zasady bliskości na etapie oceny oferty. Zamawiający
sam zdecydował, że wykonawca ma złożyć w ofercie oświadczenie dotyczące instalacji, a
więc oświadczenie, które będzie zgodne z art. 20 ustawy o odpadach. Nie nadał mu
charakteru informacyjnego. Utożsamianie etapu badania i oceny oferty wykonawcy z
etapem rzeczywistego wykonania umowy jest - zdaniem Izby - nieuprawnione.
Zamawiający
bada zgodność oferty z warunkami zamówienia. W tych warunkach zamówienia tj. SWZ
oraz formularze oferty
Zmawiający wskazał, że obowiązuje zasada bliskości, a jednocześnie
wymagał wskazania instalacji w formularzu oferty. Jest oczywistym dla Izby, że musiała być
to instalacja zgodna z zasadą bliskości. Wskazanie przez Przystępującego instalacji w
Bełchatowie, które nie jest instalacją najbliżej położną od miejsca wytworzenia odpadów (co
nie było okolicznością sporną pomiędzy stronami) stanowi o niezgodności oferty z
warunkami zamówienia i skutkowało nakazaniem Zamawiającemu dokonanie czynności
odrzucenia oferty tego wykonawcy. Izba ma pełną świadomość tego, że instalacja
pierwotnie określona przez wykonawców w formularzu oferty może ostatecznie ulec zmianie
na etapie realizacji zamówienia, z uwagi na brak mocy przerobowych. Okoliczność ta
dotyczy jednakże etapu faktycznej realizacji umowy i konkretnych uwarunkowań, w jakich
znajdzie się wykonawca z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Okoliczność ta nie
może stanowić zasadnego argumentu do sanowania oświadczeń wykonawcy niezgodnych z
przepisami prawa składanych w ofercie i ocenianych na etapie badania i oceny ofert.
Dopuszczenie takiej sytuacji byłoby niejako przyzwoleniem Zamawiającego na realizacji
zamówienia niezgodnie z prawem. To, że wykonawca ma obowiązek zrealizować
zamówienia zgodnie z przepisami prawa nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku
weryfikacji prawidłowości oświadczeń wykonawcy na etapie badania i oceny ofert i
akceptowaniem
nieprawidłowości w ofercie Przystępującego poprzez odwoływanie się do
etapu re
alizacji zamówienia. Oferta wykonawcy stanowi integralną część przyszłej umowy z
Zamawiającym, a zatem oświadczenia jakie wykonawca składa w ofercie są wiążące

zarówno dla wykonawcy jak i dla Zmawiającego na etapie umowy. Nie sposób zatem
przyzwolić na aprobowanie oświadczeń wykonawcy niezgodnych z prawem.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosownie do wyniku postępowania oraz
na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie