eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 494/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-03-07
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 494/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik - Zawalska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2023 r. przez wykonawcę:
BIOMASTER A. M. (ul. Ochla-Morelowa 3, 66- 006
Zielona Góra)

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
GMINA STRZAŁKOWO (Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo)

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnić czynność
unieważnienia postępowania, dokonać czynność badania i oceny ofert;
2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego i:
2.1.
zalicza w ich poczet poniesione
przez odwołującego kwoty: 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem wpisu oraz
600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika;
2.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 11 100 zł 00 gr
(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów
postępowania odwoławczego.

Stosownie do art. 579 i art.
580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..

KIO 494/23


UZASADNIENIE

GMINA STRZAŁKOWO (Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo) (dalej
również: „Zamawiający”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej również: „Ustawa”
lub „PZP”) postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na: pełnienie nadzoru
inwestorskiego dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m.
Strzałkowo etap I” (dalej również: „Postępowanie”). Przedmiot zamówienia opisuje
specyfikacja warunków zamówienia (dalej również : „SWZ”).
W dniu 22 lutego 2023 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie
wpłynęło odwołanie BIOMASTER A. M. (ul. Ochla-Morelowa 3, 66-006 Zielona Góra) (dalej
również: „Wykonawca” lub „Odwołujący”) ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach Postępowania.
Od
wołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z Ustawą czynność Zamawiającego
polegającej na: unieważnieniu Postępowania w sposób naruszający art. 255 pkt 6 PZP, tj. w
sytuacji, gdy dalsze prowadzenie postępowania jest uzasadnione i nie ma podstaw do jego
unieważnienia. Odwołujący zarzucił naruszenie przez Zamawiającego następujących
przepisów prawa:
1.
art. 255 pkt 6 PZP poprzez bezpodstawne unieważnienie Postępowania, które nie jest
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
2. art. 16 pkt 1 PZP poprzez przeprowadzenie P
ostępowania w sposób nie zapewniający
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, ze względu
unieważnieniu postępowania pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności
unieważnienia Postępowania, dokonania czynności badania i oceny ofert w Postępowaniu.
Odwołujący przywoływał treść SWZ pkt. 24.3 i formularza ofertowego w części
opisującej wymóg stanowiący kryterium oceny ofert odnoszący się do doświadczenia
zawodowego
koordynatora zespołu inspektora nadzoru w pierwotnym i zmienionym przez
Zamawiającego brzmieniu – odpowiednio: „posiada doświadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu realizacjami spełniającymi wymogi określone w pkt. 24.3 SWZ” oraz „posiada
doświadczenie w nadzorowaniu realizacjami spełniającymi wymogi określone w pkt. 24.3
SWZ”.
Odwołujący wskazywał między innymi, że w uzasadnieniu decyzji unieważnienia
P
ostępowania: 1) Zamawiający nie wskazał jaki przepis PZP naruszył swoim działaniem a
KIO 494/23

jest to warunek ob
ligatoryjny w świetle art. 255 pkt.6, na który powołuje się Zamawiający, 2)
Zamawiający nie wykazał związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy naruszeniem
przepisów ustawy PZP a art. 457 PZP, 3) „Zmiana w zakresie spełnienia kryterium oceny
ofert” stanowi zapis zupełnie niezrozumiały, bo wykonawcy mają spełniać co najwyżej
warunki udziału w postępowaniu a nie spełniać kryteria. W kryteriach mogą otrzymać co
najwyżej punkty; 4) „bez zagwarantowania właściwego czasu na sporządzenie ofert
wykonawcom spełniającym zmienione warunki ” zapis zupełnie niezrozumiały, bo
wykonawcy po zmianie kryterium nie mają do spełnienia dodatkowych warunków; 5) W
wyniku wadliwego działania część wykonawców została pozbawiona możliwości złożenia
ofert adekwatnych do kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego. To
stwierdzenie jest zupełnie nieprawdziwe, gdyż po zmianie kryterium mniejsza grupa
wykonawców mogła otrzymać punkty.
Według Odwołującego opis kryterium chodź rozbieżny pomiędzy formularzem
ofertowym a SWZ był tylko pozorny. Wskazywał na bezpośrednie odwołanie w zmienionym
punkcie formularza ofertowego do pkt. 24.3. SWZ
określającego kryteria oceny ofert. Według
Odwołującego wykonawcy mający odesłanie do szczegółowego opisu kryterium w pkt 24.3
nie mieli wątpliwości, jakim doświadczeniem ma się wykazać wskazana osoba, aby
w
ykonawca mógł otrzymać punkty w powyższym kryterium - tj. doświadczeniem w
nadzorowaniu a nie kierowaniu i nadzorowaniu robót w branży sanitarnej. Według
Odwołującego czynność Zamawiającego zmiany treści formularza ofertowego była jedynie
jego uściśleniem i tym samym wykonawcy nie potrzebowali dodatkowego czasu na
sporządzenie oferty. Co najwyżej wykonawca, który wykazałby taką osobę posiadająca
doświadczenie tylko w kierowaniu robotami nie otrzymałbym w tym kryterium punktów. Przy
uściśleniu kryterium żaden z wykonawców nie został pozbawiony możliwości złożenia ofert
adekwatnych do kryteriów oceny ofert. Według Wykonawcy kryterium zostało uściślone w
treści formularza ofertowego a nie zostało wprowadzone nowe kryterium. Po tym uściśleniu
nie był konieczny żaden dodatkowy czas na to, aby skutecznie złożyć ofertę w
przedmiotowym postępowaniu. Zamiana jakiej dokonał Zamawiający faktycznie nic nie
zmieni
ła w zakresie kryterium, bo wiążącym w tej kwestii były zapisy SWZ a te nie uległy
zmianie.
Podkreślał, że kryteria oceny ofert zostały opisane w SWZ i one są wiążące.
Formularz nie stanowił opisu kryterium oceny ofert. Kryteria zostały opisane szczegółowo w
Rozdziale 24 SWZ. Należy zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie z 31.01.2023r. które stało
się powodem zmiany w zakresie kryterium oceny ofert znajduje się zapis „Termin składania
ofert pozostaje bez zmian.” A więc Zamawiający w pełni świadomie nie zmienił terminu na
składanie ofert w związku z udzieloną odpowiedzią. A więc to nie jest tak, że zapomniał tego
zrobić, ale działał w pełni świadomie. Po prostu uznał, że nie jest to zmiana a jedynie
KIO 494/23

uściślenie językowe - jedynie ujednolicenie zapisów SWZ i złącznika nr 1 do SWZ. Według
Odwołującego Zamawiający naruszył przepisy artykułu 255 pkt 6 PZP ponieważ nie zostały
wypełnione przesłanki pozwalające na jego zastosowanie i Postępowanie nie jest obarczone
niemożliwą do usunięcia wadą. W zakresie naruszenia normy art. 16 PZP Odwołujący
wskazał, że fakt nierównego traktowania wykonawców objawia się tym, że Zamawiający
bezpodstawnie unieważnił Postępowanie czym faworyzuje wykonawców którzy złożyli mniej
korzystne oferty od O
dwołującego.
Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania, podkreślając prawidłowość
kwestionowanej czynności i jej uzasadnienia. Zamawiający między innymi podnosił, że nie
zgadza się z twierdzeniem Odwołującego, jakoby rozbieżność opisu kryterium pomiędzy
SWZ (pkt 24.3) a formularzem ofertowym była pozorna. Odesłanie w sformułowaniu
zawartym w pkt 4 formularza ofertowego (przed zmianą) - „...posiada doświadczenie w
kierowaniu lub nadzorowaniu realizacjami spełniającymi wymogi określone w pkt 24.3 SWZ.”
dotyczyło wymogów realizowanych inwestycji oraz, że nie może zgodzić się z twierdzeniem
Odwołującego, że unieważnienie postępowania było bezpodstawne. Podkreślał, że w
informacji o unieważnieniu postępowania w sposób jednoznaczny wskazał, iż nie
przedłużając terminu składania ofert w związku ze zmianą formularza ofertowego naruszył
przepis art.286 ust.3 PZP, czym pozbawił wykonawców możliwości złożenia
konkurencyjnych ofert.
Zaznaczał, że zmiana w zakresie spełnienia kryterium oceny ofert,
bez zagwarantowania odpowiedniego czasu na sporządzenie ofert wykonawcom stanowi
działanie , które mogłoby utrudnić uczciwą konkurencję oraz równość szans na rynku ofert.
Fakt zaś, że wada ta jest nieusuwalna ze względu na upływ terminu składania ofert jest
oczywisty i nie budzi wątpliwości.

Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała również, że Odwołujący wykazał interes w
uzyskaniu zamówienia i możliwość poniesienia szkody jako przesłanki materialnoprawnej
dopuszczalności odwołania z art. 505 ust. 1 Ustawy.

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron Izba
uwzględniła odwołanie. Ustalając stan faktyczny Izba dopuściła dowody wnioskowane przez
strony,
oparła się na dokumentacji Postępowania i uwzględniła stanowiska i oświadczenia
stron zaprezentowane w pismach procesowych i na rozprawie.
KIO 494/23

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie stan faktyczny Postępowania nie był sporny.
Spór dotyczył oceny stwierdzenia nieważności Postępowania w oparciu o art. 255 pkt 6 PZP
jako obarczonego
wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego wobec dokonania przez Zamawiającego zmiany SWZ bez
zmiany terminu składania ofert.
Izba ustaliła, że Zamawiający w SWZ w pkt. 24 wprowadził kryterium oceny ofert w
postaci
„Doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru”, przyznając
w tym kryterium wagę 40%. W pkt 24.3 SWZ dokonał opisu oceny w tym kryterium,
równocześnie wskazując, że punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia
złożonego w pkt 4 formularza ofertowego - tabela (załącznik nr 1 do SWZ). W ogłoszeniu o
zamówieniu w pkt. 4. 3 wskazał, że: stosuje kryteria oceny ofert według wagi punktowej;
przewidział kryterium ceny o wadze 60 punktów i kryterium jakościowe o wadze 40 punktów
po
d nazwą „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru” ; nie
stosuje aspekt
ów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, nie żąda etykiet, nie
stosuje rachunku
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert.
W dniu 31
stycznia 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SWZ
jednego w wykonawców, wskazujące na istnienie rozbieżności pomiędzy wymogami w
zakresie doświadczenia zawodowego inspektora nadzoru określonymi w pkt 24.3 SWZ,
gdzie wymagano doświadczenia w nadzorowaniu budowy oczyszczalni ścieków o wartości
co najmniej 5 milionów złotych, a wymogami określonymi w pkt 4 formularza ofertowego,
gdzie wymagano doświadczenia w nadzorowaniu lub w kierowaniu robotami przy budowie
oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 5 milionów złotych.
Mimo, iż pytanie to wpłynęło po terminie Zamawiający udzielił w dniu 31 stycznia
2023 r.
około godziny 11 odpowiedzi, informując wykonawców, że omyłkowo w formularzu
ofertowym został ujęty zapis dotyczący doświadczenia w kierowaniu robotami przy
oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 5 milionów złotych. Równocześnie Zamawiający
dokonał zmiany w tym zakresie formularza i wskazał, że zmiany te są wiążące wszystkich
uczestników postępowania. Ponadto Zamawiający traktując swe działanie jako usunięcie
drobnego błędu w SWZ oświadczył, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian, czyli
upływał w dniu 1 lutego 2023 r. (godzina 10.00).
Przed zmianą formularza ofertowego punkt 4 brzmiał:

Oświadczamy, że osobą pełniącą funkcję Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie
Pan/Pani ………………………………….............……, który posiada doświadczenie w kierowaniu lub

KIO 494/23

nadzorowaniu realizacjami spełniającymi wymogi określone w pkt. 24.3 SWZ

– zgodnie z
poniższym
zestawieniem:

Nazwa realizacji, lokalizacja, wartość ze wskazaniem zadania
polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni
ścieków o wartości robót minimum 5 mln zł netto
Pełniona funkcja oraz okres
pełnienia funkcji kierownika
robót lub inspektora nadzoru
Nazwa, adres, dane kontaktowe
inwestora

1
3
4
1
1. Nazwa zadania ....................................................
2. Lokalizacja ............................................................
3. Wartość ..............................................................
1. Funkcja ................................
2. Okres pełnienia funkcji
..........................................
1. Nazwa inwestora ............
2. Adres ............
3. Telefon.......................
2
1. Nazwa zadania ....................................................
2. Lokalizacja ............................................................
3. Wartość ..............................................................
1. Funkcja ................................
2. Okres pełnienia funkcji
..........................................

1. Nazwa inwestora ............
2. Adres ............
3. Telefon.......................
3
1. Nazwa zadania ....................................................
2. Lokalizacja ............................................................
3. Wartość ........................................................
1. Funkcja ................................
2. Okres pełnienia funkcji
..........................................
1. Nazwa inwestora ............
2. Adres ............
3. Telefon.......................


Po zmianie punkt 4 formularza ofertowego brzmiał:
Oświadczamy, że osobą pełniącą funkcję Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie
Pan/Pani ………………………………….............……, który posiada doświadczenie w nadzorowaniu
realizacjami spełniającymi wymogi określone w pkt. 24.3 SWZ

– zgodnie z
poniższym zestawieniem:

Nazwa realizacji, lokalizacja, wartość ze wskazaniem zadania
polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni
ścieków o wartości robót minimum 5 mln zł netto
Okres pełnienia funkcji
inspektora nadzoru
Nazwa, adres, dane kontaktowe
inwestora

1
3
4
1
4. Nazwa zadania ....................................................
5. Lokalizacja ............................................................
6. Wartość ..............................................................
..........................................
4. Nazwa inwestora ............
5. Adres ............
6. Telefon.......................
2
4. Nazwa zadania ....................................................
5. Lokalizacja ............................................................
6. Wartość ..............................................................
......................................

4. Nazwa inwestora ............
5. Adres ............
6. Telefon.......................
3
4. Nazwa zadania ....................................................
5. Lokalizacja ............................................................
6. Wartość ........................................................
..........................................
4. Nazwa inwestora ............
5. Adres ............
6. Telefon.......................Punkt 24.3 SWZ
„Zasady oceny kryterium DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
KOORDYNATORA ZESPOŁU INSPEKTORA NADZORU „D”:” stanowi, że:
„Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych polegające na pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru
nieprzerwanie przez cały okres trwania inwestycji tj. od dnia jej rozpoczęcia wpisem
w dzienniku budowy do dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót przy:

KIO 494/23

− 1 zakończonym kontrakcie dotyczącym budowy/przebudowy/rozbudowy
oczyszczalni ścieków o wartości robót minimum 5 mln zł netto – zamawiający przydzieli 0
pkt.

2
zakończonych,
realizowanych
kontraktów
dotyczących
budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót minimum 5 mln zł
netto każdy – zamawiający przydzieli 20 pkt.
-
3
zakończonych,
realizowanych
kontraktów
dotyczących
budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót minimum 5 mln zł
netto każdy – zamawiający przydzieli 40 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 40 pkt. Punkty zostaną
przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 formularza ofertowego – tabela
(załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę pkt 4 formularza
ofertowego oferta zostanie odrzucona.”

W dniu 6 lutego 2023 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek jednego z uczestników
postępowania tj. firmy ENVI Konsulting G. M., S. L. s.c. o unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający unieważnił Postępowanie. W uzasadnieniu czynności podniósł, że
z
miana formularza ofertowego polegała na zawężeniu wymogów w kryterium
„Doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru” do posiadania
doświadczenia w nadzorowaniu, a nie jak pierwotnie wskazano posiadania doświadczenia w
kierowaniu lub nadzorowaniu.
Poprzez dokonanie zmiany treści SWZ w postaci zmienionego
formularza ofertowego w zakresie informacji dotyczących kryterium oceny ofert, na kilka
godzin przed upływem terminu składania ofert, przy jednoczesnym braku przedłużenia
terminu składania ofert Zamawiający ograniczył wykonawcom możliwość wprowadzenia
zmian do treści ich ofert w zakresie informacji wpływających na przyznanie punktów w
kryterium „doświadczenie Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru”, co znajduje
potwierdzenie w złożonych ofertach, gdzie spośród 5 ofert tylko jedna oferta uzyskała
maksymalną ilość punktów w tym kryterium.
Zamawiający podkreślił, że zgodnie art.286 ust.1 i 3 PZP Zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ , ale w przypadku gdy zmiana treści
SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu
na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert - Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do ich przygotowania. Zamawiający nie przedłużając
terminu składania ofert przy równoczesnej zmianie SWZ tak istotnej jak zmiana formularza
ofertowego poprzez zawężenie wymogów w kryterium oceny ofert, naruszył przepis art. 286
ust.3 ustawy PZP. Wada ta ze względu na upływ terminu składania ofert jest niemożliwa do
KIO 494/23

usunięcia . Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał za uzasadnione unieważnić
postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 PZP, tj. ze względu na to , iż postępowanie jest
obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Termin składania ofert upływał 1 lutego 2023 r o godzinie 10.00.
W Postępowaniu złożono pięć ofert:
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy
KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto
Doświadczenie zawodowe koordynatora
zespołu inspektora nadzoru
(ilość kontraktów)
1
ENVI KONSULTING s.c. M. G.,
Lucyna Stecuła ul. J. Brzechwy 3 49-
305 Brzeg
193 110,00zł


2
Zmieniony formularz
Wskazane tylko czynności nadzoru


2
Specjalistyczne Biuro Inwestycyj no -
Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020
Chmielnik
271 707,00zł


3
Pierwotny formularz
Wskazane tylko czynności nadzoru


3
IZBRUK M. R. Zakład
Ogólnobudowlany Dziedzice 59 62-
404 Ciążeń
250 000,00zł


1
Zmieniony formularz
Wskazane tylko czynności nadzoru


4
BIOMASTER A. M. ul. Ochla-
Morelowa 3 66-006 Zielona Góra
249 075,00zł


4
Pierwotny formularz
Wskazane tylko czynności nadzoru


5
BBF Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań
551 040,00zł


0
Pierwotny formularz
Brak danych dotyczących koordynatora


Zgodnie z art. 16 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 239 ust. 1 Ustawy :
Zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
przejrzysty; proporcjonalny.
Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Zgodnie z art. 240 ust. 1 Ustawy z
amawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób
jednoznaczny i zrozumiały.
Zgodnie z art. 255 pkt. 6 w zw. z art. 266 Ustawy u
nieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego następuje gdy obarczone jest ono niemożliwą do
KIO 494/23

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 286 ust.1 i 3 Ustawy z
amawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ, ale w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla
sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze
zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert - Zamawiający przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny do ich przygotowania.
Zgodnie z Art. 457 ust. 1 pkt. 1) Ustawy u
mowa podlega unieważnieniu, jeżeli
zamawiający: 1) z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia, zawarł umowę ramową lub
ustanowił dynamiczny system zakupów bez uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia
wszczynającego postępowanie lub bez wymaganego ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie
wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

Izba ustaliła, że jakościowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia
zawodowego
na stanowisku inspektora nadzoru polegającym na pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru na inwestycji referencyjnej
Zamawiający opisał w SWZ pkt. 24.3. , który
oświadczenie z punktu 4. formularza ofertowego wskazywał jako źródło danych dla
przyznania wykonawcy punktów w ramach kryterium. Opis kryterium jest jednoznaczny i
zrozumiały i dotyczy wyłącznie doświadczenia nabytego na stanowisku inspektora nadzoru.
Formularz ofertowy zawierał wyłącznie wskazanie, co do możliwości zawarcia w nim
informacji o
doświadczeniu zawodowym zaangażowanej przez wykonawcę osoby na
stanowisku koordynatora nadzoru inspektora nadzoru jako realizacji inwestycji
referencyjnych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru a po zmianie w
charakterze inspektora nadzoru.
Zmiana formularza ofertowego miała charakter
doprecyzowujący zakres oczekiwanych od wykonawców informacji, nie stanowiła zmiany
przewidzianego w pkt. 24r SWZ kryterium oceny ofert.
Skoro fo
rmularz ofertowy w Postępowaniu nie kreował zasad oceny ofert, to zmiana
jego treści w punkcie 4 nie pociągała za sobą zmiany kryterium ich oceny i w konsekwencji
nie mogła rodzić obowiązku Zamawiającego do zmiany terminu składania ofert,
powstającego wyłącznie gdy zmiana SWZ jest istotna dla sporządzenia ofert lub wymaga
czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowania ofert. Skoro zmiana treści SWZ –
formularza ofertowego pkt. 4 - nie
ma charakteru, z którym ustawodawca, w myśl art. 286
Ustawy, wiąże obowiązek przedłużenia terminu do złożenia ofert i w konsekwencji tegoż
obowiązek ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające postępowanie, to czynność
KIO 494/23

unieważnienia postępowania przez Zamawiającego uznać należy za nieuzasadnioną w
świetle Ustawy – art. 255 pkt. 6 w zw. art. 457 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 266 Ustawy.
Unieważnienie Postępowania jako nieznajdujące oparcia w uzasadnieniu tej
czynności przez Zamawiającego ani okolicznościach faktycznych podlegać winno
unieważnieniu i Zamawiający winien dokonać badania i oceny ofert.

Mając na uwadze powyższe, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na
podstawie art. 552 ust. 1, art. 553, art. 554 ust. 1 pkt. 1) i ust. 3 Ustawy.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 575 i
art. 574 Ustawy oraz w oparciu o przepisy
§ 7 ust. 1 pkt. 1 zw. z § 5 Rozporządzenia w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

Przewodniczący

...…………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie