eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 467/23, KIO 476/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-06
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 467/23
KIO 476/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Anna Kuszel - Kowalczyk, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron w dniu 6 marca 2023 r.,
w Warszawie,
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 lutego
2023 r. przez:
1)
TPF sp. z o.o., ul. Postępu 14B; 02-627 Warszawa (KIO 467/23),
2)
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów (KIO
476/23),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Warmińsko-
Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b; 10-602
Olsztyn,

przy udziale:
a) B-Act sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24; 85-075 Bydgoszcz -
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego (KIO
467/23 i KIO 476/23
),
b)
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów -
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
zamawiającego (KIO 467/23)
c)
TPF sp. z o.o., ul. Postępu 14B; 02-627 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego – po stronie odwołującego (KIO 476/23),


postanawia:

1. Uma
rza postępowania odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz TPF sp.
z o.o., ul. Postępu 14B; 02-627 Warszawa (KIO 467/23)
, kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

3.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz MGGP
S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów (KIO 476/23)
, kwoty
15 000
zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu
od odwołania

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust
. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

…………………………

Członkowie:

………………………….

………………………….


sygn. akt: KIO 467/23, KIO 476/23

Uzasadnienie

W trakcie przeprowadzonego posiedzenia, Izba
ustaliła, co następuje:
- 10 lutego 2023 roku,
zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej,
- 20 lutego 2023 roku,
odwołujący wnieśli odwołania,
- 3 marca 2023 roku,
zamawiający złożył pisma procesowe w których m.in. oświadczył,
i
ż unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, oraz dokona ponownej czynność
badania i oceny ofert.
Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, iż z uwagi na bezprzedmiotowość merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania, postępowania niniejsze podlegają umorzeniu na podstawie
art. 568 pkt 2 ustawy Pzp,
gdyż przedmiot zaskarżenia, jego substrat ustał, albowiem
zamawiający dokonał już czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
zapowiedział powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Zdaniem Izby, w takim stanie
sprawy, brak jest czy
nności zamawiającego podlegającej skarżeniu (odwołaniu), gdyż
została ona unieważniona (upadła), co konsumuje przesłankę z przepisu art. 568 pkt 2
ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, iż czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej ma
kluczowe i decydujące znaczenie niejako w dwóch obszarach.
Pierwszy z nich stanowi podsumowanie działań zamawiającego związanych z całym
procesem badania i oceny ofert, w wyniku którego zamawiający informuje, oferta którego
wykonawcy z
ostała uznana za najkorzystniejszą oraz które z ofert podlegały odrzuceniu i na
jakiej podstawie. Drugi z obszarów stanowiący przeciwieństwo pierwszego to informacja
zamawiającego o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Czynność ta,
w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym faktycznie już dokonana (2 marca 2023 roku)
ma doniosłe znaczenie, gdyż de facto „kasuje” (unieważnia) wszystkie wcześniejsze
czynności i decyzje zamawiającego. Oznacza to, że ponowny wybór oferty najkorzystniejszej
będzie stanowił nową podstawę do wnoszenia środków ochrony prawnej.
Izba wskazuje, że co prawda zamawiający w pismach procesowych wyjawił swoje
stanowisko w sprawie zarzutów, jakie zostały postawione przez odwołujących, lecz
stanowisko to pozostaje bez znaczenia
, gdyż decydująca w sprawie jest czynność
uniewa
żnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, która konsumuje wszystkie inne czynności
w postępowaniu.
Zdaniem Izby,
przedmiotowe rozstrzygnięcie nie dezawuuje możliwości wniesienia
odwołania przez wykonawców na nowe czynności zamawiającego, które zostaną
przekazane wraz z nowym wyborem oferty najkorzystniejszej.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Pzp,
umorzyła postępowanie
odwoławcze stwierdzając, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy Pzp
w zw. z
§9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
rodza
jów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
nakazuj
ąc dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych kw
oty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Zgodnie z
wyżej powołanym przepisem rozporządzenia, w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości ze względu na stwierdzenie, że dalsze
postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, zgodnie z art. 568 pkt
2 ustawy, koszty znosi się wzajemnie.

Prz
ewodniczący:

…………………………

Członkowie:
………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie