eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 358/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-20
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 358/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 20 lutego 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8
lutego 2023 r. przez
wykonawcę S. I. Usługi Remontowo-Budowlane, Bardy
w postępowaniu prowadzonym przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z
siedzibą w Warszawie

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje
zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz S. I. Usługi
Remontowo-Budowlane, Bardy
kwoty 9 000
zł 00 gr
(słownie: dziewięć tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni
od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

Sygn. akt KIO 358/23 Uzasadnienie

Zamawiający: nazwa: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest Wymiana dachu oraz wymiana okien na I
piętrze budynku H wraz z pracami towarzyszącymi w OS w Sianożęty - nr postępowania:
O/PIO.D-3.2421.2.2023.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 10.01.2023 r.; nr 2023/BZP 00020759.

S. I.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi-Remontowo-BudowIane S. I.,
wniósł odwołanie wobec:
1) dok
onania sposób niezgodny z przepisami ustawy czynności wyboru ofert złożonych
przez wykonawc
ę B. Budownictwo sp. z o.o. jako oferty najkorzystniejszej,
2) dokonania w sposób niezgodny z przepisami ustawy czynności odrzucenia Oferty
Odwołującego,
3) zaniechania w toku badania ofert wezwania Odwołującego do wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty, ewentualnie wyznaczenia Odwołującemu terminu na wyrażenie zgody na
poprawienie w ofer
cie potencjalnej omyłki,

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych
wyrażonych w art. 16 PZP oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 pkt 29 PZP wobec
bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego, 2) art. 223 ust. 1, 2 i 3 PZP wobec
bezpodstawnego zaniechania wezwania Odwołującego do złożenia przez niego wyjaśnień
dotyczących treści złożonej Oferty, ewentualnie zaś dokonania przez Zamawiającego
poprawy w Ofercie, w przypadku, jeśli jej treść budziła zastrzeżenia Zamawiającego, 3) art.
239 ust. 1 i 2 PZP przez dokonanie wyboru oferty,
która nie była najkorzystniejsza.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej,
powtórzenia czynności badania i oceny oferty i ewentualnego wezwania
Odwołującego do złożenia wyjaśnień złożonej Oferty, dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej.

W dniu 17 lutego 2023 r. o
dwołujący oświadczył na piśmie, że cofa odwołanie.
Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na podstawie art. 568 pkt 1 Ustawy z 11 września
2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wydała
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie