eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 339/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 339/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 21 lutego 2023 r. w W
arszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez odwołującego Erbud International Sp. z o. o.
w
Jasionce w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital
Specjali
styczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie przy udziale wykonawcy G. P.
prowadzącego działalność
gospod
arczą pod firmą Max-Bud G. P. w Szerokich przystępującego do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
u
morzyć postępowanie odwoławcze,

2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz odwołującego Erbud International
Sp. z o. o. w Jasionce kwoty 20 000,00
zł (dwadzieścia tysięcy złotych) uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jeg
o doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 339/23


Zama
wiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Kraśnicka 100, 20-718
Lublin, p
rowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie
e
fektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego
w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ
w
Lublinie poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego
wymianę”, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 15 listopada 2022 r. pod numerem 2022/S 220-632125, zwane dalej
„postępowaniem”.
Postępowanie na roboty budowlane, o wartości powyżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwanej „p.z.p.”, jest
prowadzone przez zamaw
iającego w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 6 lutego 2023 r. odw
ołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego
w
postępowaniu wniósł wykonawca Erbud International Sp. z o. o. Jasionka 942, 36-002
Jasionka, dalej zwany
„odwołującym”. We wniesionym środku zaskarżenia odwołujący
postawił zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna):
1.
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP
poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty
Wykonawcy Max-Bud G. P. i dokonanie wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej,
mimo że wskazany Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,
2.
naruszenie art. 128 ust. 1 PZP
poprzez zaniechanie czynności wezwania Wykonawcy
Max-Bud G. P.
do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów (w tym
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń) w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1.4. lit. b)
SWZ w odniesien
iu do obowiązku skierowania do realizacji zamówienia: osoby
posiadającej kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlane
j, która „posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie
zawodow
e w wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w rozumieniu
przepisów (…) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej (…)”;
3.
art. 128 ust. 4 PZP
poprzez zaniechanie czynności wezwania Wykonawcy Max-Bud
G. P. do udziele
nia wyjaśnień co do spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale
IX ust. 1 pkt 1.4. lit. b) SWZ
w odniesieniu do obowiązku skierowania do realizacji
zamówienia: osoby posiadającej kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która „posiada co najmniej 60-miesięczne
doświadczenie zawodowe w wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik
budo
wy lub inspektor nadzoru, po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
rozumieniu przepisów (…) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej
”;
4.
naruszenie art. 239 ust 1 PZP, art. 16 pkt 1 PZP, art. 16 pkt 2 PZP i art. 17 ust. 2 PZP
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Max-Bud G. P. mimo
naruszeń wskazanych powyżej w pkt a) - c), co w konsekwencji doprowadziło do
prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w sposób niezapewniający
zachowania uc
zciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także
poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami
PZP.
Wobec powyższego odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
z
amawiającemu: unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórnego
badania i oceny ofert, odrzucenia oferty wykonawcy G. P.
prowadzącego działalność
gospod
arczą pod firmą Max-Bud G. P. w Szerokich – ewentualnie wezwanie tego
wykonawcy do
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów (w tym podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń) lub udzielenia wyjaśnień w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej i odrzucenia oferty wykonawcy, w przypa
dku wystąpienia ku temu
przesłanek po tym wezwaniu, a także nakazanie wyboru oferty odwołującego, jako oferty
najkorzystniejszej
w postępowaniu.
Izba st
wierdziła spełnienia przesłanek art. 525 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuściła do udziału
w
postępowaniu odwoławczym wykonawcę G. P. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Max-Bud G. P. Szerokich 119, 20-050 Lublin (dalej zwanego jako „przystępujący”),
którzy zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego.
W dniu 16 lutego 2023 r. do Izby
wpłynęła odpowiedź zamawiającego na odwołanie
zawierająca stanowisko procesowe o uwzględnieniu odwołania (w tym co do żądania
ewentualnego
dotyczącego wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie
d
okumentów dotyczących wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu).
Skład orzekający, działając w trybie § 13 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Minis
trów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu
odwołań (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453), wezwał przystępującego do wniesienia
sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia
postępowania odwoławczego (wezwanie z 16.02.2023 r. w aktach sprawy). Przystępujący
nie wniósł sprzeciwu, w zawitym terminie na jego wniesienie, który skutecznie upłynął dnia
20 lutego 2023 r.
W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym
Izba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 522 ust. 2
p.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437),
zgod
nie z którym koszty stron postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, a także
Izba nakazuje
dokonanie zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodni
czący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie