eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2723/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-10-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2723/22

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Ryszard Tetzlaff


po rozpoznaniu na posiedzeniu be
z udziału stron w dniu 25 października 2022 r.
w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
17 października 2022 r. przez Odwołującego Impel S.A., ul. Słonimskiego 1, 50-304
Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa - 26
Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00
gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty
uiszczonego wpisu na rzecz I
mpel S.A., ul. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław.


Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:

………………………………Sygn. akt KIO 2723/22

UZASADNIENIE

Dnia 17
października 2022 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej
podpisane podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej -
ePUAP)
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie złożył wykonawca Impel S.A.,
ul. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław (dalej jako „Impel S.A.” albo „Odwołujący”). Odwołanie
zostało podpisane przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa
z 06 czerwca 2022 r. udzielonego przez C
. Z. osobę ujawnioną w załączonym do odwołania
wydruku KRS-
u i umocowaną do samodzielnej reprezentacji.
Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i utrzymanie
w czystości powierzchni wew. oraz zew. utwardzonych i nieutwardzonych, utrzymaniu pasów
ochronnych i pasów p.poż. na terenie kompleksów wojskowych będących na zaopatrzeniu
26WOG -
Nr sprawy ZP/137/2022”,
zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym
w Dzienniku Urz
ędowym Unii Europejskiej w dniu 07 października 2022 r. pod nr 2022/S
194-548941 przez
Skarb Państwa - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2,
05-131 Zegrze zwany dalej:
„Zamawiającym”. Ogłoszenie oraz postanowienia Specyfikacji
War
unków Zamówienia zwanej dalej: „SWZ” zostały opublikowane na stronie prowadzonego
postępowania, tj.
https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan
.
Do ww. postępowania
o udzielenie za
mówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwana dalej: „NPzp” albo
„PZP” albo „ustawy PZP” albo „p.z.p”.
Zarzucił naruszenie:
1) art. 16 NPzp poprzez naruszenie
zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania Wykonawców przy formułowaniu postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz
SWZ;
2) art. 433 pkt 4 NPzp poprzez wprowadzenie pr
zez Zamawiającego do projektu umowy
w sprawie zamówienia publicznego postanowień abuzywnych ze względu na dopuszczenie
do
dowolnego kształtowania przez Zamawiającego wielkości zamówienia i zaniechanie
ustalenia
w treści SWZ minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron;
3) art. 455 ust. 1 pkt 1 NPzp pop
rzez wprowadzenie przez Zamawiającego do projektu
umowy
w sprawie zamówienia publicznego postanowień dopuszczających nieograniczoną
wielkość zmiany oraz brak jednoznacznego opisu zakresu zmiany;

4) art. 439 w zw. z art. 16 i 17 NPzp poprzez ustalenie blank
ietowych postanowień
o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
należnego wykonawcy w zakresie węższym niż wymagany ustawą NPzp.
W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu
zmiany
kwestionowanych przez Odwołującego postanowień SWZ w zakresie i brzmieniu
zaproponowanym
przez Odwołującego w odwołaniu.
Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu,
w zakresie czynności z dnia 07 października 2022 r., tzn. postanowień SWZ.
Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię
odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:


Zamawiający w dniu 18 października 2022 r. wezwał (za pośrednictwem strony
prowadzonego postepowania tj.
https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan
) wraz
kopią odwołania, w trybie art. 524 NPzp, uczestników postępowania przetargowego do
wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Żadne zgłoszenie przystąpienia nie miało
miejsca.
W dniu 24
października 2022 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym)
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, gdzie stwierdził, że: „(…) uwzględnia w całości
zarzuty przedstawione w odwołaniu, które zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej dnia 17 października 2022 r. przez Odwołującego (…). Zamawiający, zgodnie
z postanowieniami art. 522 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, wykona, powtórzy lub unieważni czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. Zamawiający wnosi,
aby Krajowa Izba Odwoławcza rozważyła możliwość umorzenia postępowania
odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2723/22 na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego. Informacja o uwzględnieniu zarzutów
została przekazana odwołującemu (…)”
. Odpowiedź została podpisana przez Komendanta
26 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego.
Odwołujący, w dniu 24 października 2022 r. (e-mailem podpisanym podpisem
cyfrowym)
złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości. Odwołujący stwierdził, że:
„(…) Na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. D
z. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczamy, że wycofujemy
złożone odwołanie w przedmiotowej sprawie (…)”
. Oświadczenie o cofnięciu odwołania
zostało podpisane tak jak odwołanie.
Jednocześnie, Izba stwierdza, że: „(…) Odwołujący jako profesjonalista doskonale
zna skutki prawne składanych oświadczeń w postępowaniu odwoławczym. Skoro więc
oświadcza, że cofa odwołanie oznacza to, że chodzi o wycofanie całego odwołania.
Dod
atkowo, Izba podkreśla, że wycofanie całego odwołanie ma charakter formalny
i pierwszeństwo względem czynności uwzględnienia odwołania w całości lub części, który
ma charakter me
rytoryczny. W przedmiotowej sprawie zaistniała taka właśnie sytuacja,
z tych względów mimo uwzględnienia odwołania w całości przez Zamawiającego, Izba na
skutego późniejszego oświadczenia Odwołującego zmuszona jest umorzyć postępowanie,
na skutek jego
wycofania, a nie uwzględnienia. (…)”.
(za postanowieniem KIO
z 03.12.2019 r., sygn. akt: KIO 2358/19). Podobnie za postanowieniem KIO z 24.05.2021 r.,
sygn. akt: KIO 1409/21.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie N
Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie o sygn. akt: KIO 2723/22
, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać
należy za oświadczenie najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała
postępowanie odwoławcze. Złożenie takiego oświadczenia warunkuje zakończenie
postępowania odwoławczego bez konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego
stanowiska Izby. Odwołujący podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu
kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557
i art. 575 NPzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie