eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1657/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-07-07
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1657/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 r. przez wykonawcę X3D Sp. z o.o.
z siedzibą w Bytowie
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Brwinów


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Na
kazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – wykonawcy X3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie kwoty 7 500 zł 00
gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1657/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Gmina Brwinów [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy Pzp na
zakup sprzętu i wyposażenia edukacyjnego dla szkół podstawowych
w gminie Brwinów w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
(znak postępowania:
ZP.271.43.2022).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11 maja 2022 r. pod numerem nr 2022/BZP 00153139.

W dniu 20 czerwca 2022 r. wykonawca
X3D Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie [dalej
„Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia wybór oferty Metalzbyt-
Hurt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu
jako niezgodna z warunkami zamówienia w sposób opisany w uzasadnieniu odwołania,
w szczególności z uwagi na:
a) brak jednoznacznego określenia modelu oferowanej drukarki 3D,
b) brak podania modelu zewnętrznego panelu drukarki 3D,
c) brak posiadania przez oferowaną drukarkę 3D interfejsu Bluetooth (dot. zarówno drukarki
Banach 3D, jak i drukarki 3D Banach School),
d) brak wyświetlacza drukarki 3D o wymaganej minimalnej wielkości 4,3 cala (dot. zarówno
drukarki Banach 3D, jak i drukarki 3D Banach School),
e) niewystarczającą przestrzeń roboczą drukarki 3D (dot. drukarki Banach 3D).
2. art. 16 pkt 1 w związku z art. 224 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez brak rzetelnej
i zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji weryfikacji przez zamawiającego wyjaśnień
złożonych przez Metalzbyt-Hurt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co doprowadziło
do uznania treści tej oferty za zgodną z warunkami zamówienia.

Wobec ww. zarzu
tów Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania;
2.
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
z 15 czerwca 2022 r. oraz dokonania ponownego badania i oceny ofert;
3.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez oferty Metalzbyt-Hurt
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z postawionymi zarzutami.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 23 czerwca 2022
r. zgłosił przystąpienie wykonawca Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
Pismem z dnia 7 lipca 2022 r. ww. Wykonawca
oświadczył, że cofa przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W dniu 27 czerwca 2022 r.
Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania. Niniejsze pismo zostało
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu w
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w o
dwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
pos
iedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W t
akim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww.
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie