eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1596/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-13
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1596/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2022 roku przez
Wykonawc
ę HRP Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tczewie,

przy udziale
A. wykonawcy Comarch Healthcare S.A.
z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego przy-
stąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
B. wykonawcy Sidly Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego swoje przystą-
pienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:

1. Oddala
odwołanie
;
2. kosztami
postępowania obciąża Odwołującego – HRP Care Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500,00 zł

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego
– HRP Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 1596/22
Uzasadnienie


Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tczewie – prowadzi
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 roku poz. 1129 ze zm., dalej jako
„ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
mające za przedmiot Usługi społeczne dla seniorów w gminie miejskiej Tczew.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16 maja 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00159800/01.

W dniu 9 czerwca 2022 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
przedmiotowego p
ostępowania.
W dniu 14 czerwca 2022 r. Wykonawca HRP Care Sp. z o.o. (dalej jako
„Odwołujący”) wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie
następujących przepisów:

1. art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
poprzez odrzucenie oferty Odwołującego mimo
zgodności oferty z wymaganiami określonymi w postępowaniu;
2. art. 16 pkt 1 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny
z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez
odrzucenie oferty Odwołującego mimo jej zgodności z wymaganiami SWZ;
3. art. 223 ust. 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie poprawy om
yłki w ofercie złożonej
przez Wykonawc
ę Comarch Healthcare S.A. oraz zaniechanie dokonania poprawy
omyłki oferty Odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
4. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy Sidly Sp. z
o.o.
do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa w związku z faktem, że
pełnomocnictwo złożone wraz z ofertą było nieprawidłowe.

Podstawowe żądania Odwołującego to:
A.
uwzględnienie odwołania w całości;
B.
nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert
z uwzględnieniem oferty Odwołującego;
C.
nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje.

„Zgodnie z pkt XVII SWZ Wykonawca zobowiązany był do wypełnienia załącznika nr 2 do
SWZ ze wskazaniem ceny brutto. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
Jednocześnie we wzorze umowy (§ 5 ust. 3 wzoru umowy: Zamawiający dokona zapłaty
Wykonawcy za opaski bezpieczeństwa na podstawie faktury wystawionej po dostawie
kompletnych, skonfigurowanych urządzeń i po obustronnie podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego, natomiast za Usługi Teleopieki Zamawiający będzie opłacał Wykonawcy
miesięczne faktury. Zgodnie zaś z kolejnym ustępem: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy należność zgodnie z fakturami wystawionymi wg cen wynikających z przyjętej
oferty -
Zał. nr 1 do umowy za:
1) usługę teleopieki - miesięczna kwota do zapłaty jest iloczynem ceny miesięcznego
abonamentu i ilości aktywnych opasek z dnia miesiąca rozliczeniowego, w którym operator
obsługiwał ich największą liczbę w danym miesiącu.
2) za każdą partię dostarczonych i odebranych kompletnych, skonfigurowanych opasek i po
obustronnie podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego płatność za dostarczone opaski
będzie następowała zgodnie z wyceną w formularzu ofertowym. Dalej wskazuje się:
Wykonawca zapewni stałe ceny jednostkowe w całym okresie obowiązywania umowy.
Nadto, w formularzu załącznika 2 wymaga się podania następujących danych:
a)
Cena brutto 1 szt. opaski
b)
Cena brutto 200 szt. opasek
c)
Cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski
d)
Cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. Opasek”.

W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, że „(…) w treści SWZ, jak i w innych
dokumentach postępowania nie wskazano tak daty dostawy opasek, jak i początkowej daty
świadczenia usługi. Wskazano jedynie, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (...) - zgodnie
z punktem 20 u
st. 1 SWZ. Zgodnie zaś z punktem VI ust. 3 SWZ Zamawiający zastrzega
dostawę opasek do teleopieki (wraz z ładowarkami i kartami SIM) w terminie 14 dni
roboczych od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym nie można było na etapie
składania ofert określić dokładnego terminu rozpoczęcia świadczenia, a zatem i dokładnego
okresu trwania świadczenia. W SWZ wskazano wyłącznie końcową datę świadczenia - 31
grudnia 2022 r. (pkt VI ust. 3 SWZ).


Powyższe postanowienia w ocenie Odwołującego wskazują na fakt, że cena
ryczałtowa nie obejmuje dostawy wszystkich opasek oraz całości świadczenia usługi
teleopieki
– co najwyżej dostawę opasek, bowiem rozliczenie usługi ma następować na

podstawie ilości aktywnych w danym okresie rozliczeniowym opasek.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu wadliwość zapisów SWZ, która nie dała
możliwości jednoznacznej identyfikacji okresu trwania realizacji zamówienia, co skutkowało
przyjęciem przez Wykonawców różnych sposobów kalkulacji ceny.
W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, że „Mając na względzie tak określone
wymogi, tj. rozliczenie dostawy opasek na podstawie faktury po każdej dostawie obejmującej
konkretnej ilości sztuk (nie więcej jednak niż 200 zgodnie z przedmiotem postępowania),
zgodnie z ceną jednostkową wskazaną w ofercie oraz rozliczenie usługi teleopieki po
otrzymaniu przez Zamawiającego faktury miesięcznej obejmującej cenę brutto teleopieki dla
jednej sztuki opaski pomnożoną przez liczbę opasek aktywnych - największą w dniu objętym
danym okresem rozliczeniowym, Odwołujący wskazał w ofercie cenę brutto świadczenia
usługi dla 200 szt. opasek przypadającą na jeden miesiąc, co stanowi równowartość
najwyższej potencjalnej faktury za pełny miesiąc świadczenia usługi telecentrum. Takie
wskazanie daje obraz rzeczywistych jednostkowych oraz maksymalnych kosztów, jakie
Zamawiający może ponieść w związku z wykonaniem zamówienia. Na etapie badania ofert
Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o wyjaśnienia w związku z wątpliwościami w
zakresie okresu, jaki obejmuje wycena świadczenia teleopieki w formularzu ofertowym
Odwołującego. Odwołujący wskazał jednoznacznie, iż cena brutto usługi teleopieki dla 200
opasek wyliczona została z uwzględnieniem 1 miesiąca świadczenia usługi.”
Następnie Odwołujący wskazał, że „Zamawiający wezwał także Wykonawcę Sidly do
wskazania okresu przyjętego jako podstawę obliczeń, na co Wykonawca ten odpowiedział, iż
dok
onał obliczeń zgodnie z SWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonał poprawy oferty
Wykonawcy Comarch w zakresie ceny brutto świadczenia usługi teleopieki dla 200 sztuk
opasek przypisując tę wartość oferty okresowi równemu 6 miesięcy, a nie jak wskazał
wykonawca w ofercie -
7 miesięcy. Zamawiający przyjął w trakcie badania ofert, iż
prawidłowy termin to termin 6 miesięcy mimo, iż termin ten nie został wskazany w SWZ ani
innych dokumentach.
Zamawiający, po weryfikacji oferty złożonej przez Odwołującego,
dokonał odrzucenia tej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień
publicznych z następujących powodów:
Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w
całości.
Wykonawca
HRP Care Spółka z o.o., Ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź złożył
ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Wykonawca wycenił wartość zamówienia za jeden
miesiąc świadczenia usługi Teleopieki zamiast wyceny świadczenia usługi Teleopieki od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022
r. Zamawiający nie może samodzielnie ustalić
ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w złożonym
wyjaśnieniu, że wycena świadczenia usługi Teleopieki dotyczy jednego miesiąca świadczenia

usługi, a co nie wynika bezpośrednio z oferty, Zamawiający nie ma możliwości zdecydowania
jaka powinna być wartość oferty Wykonawcy za świadczenie usługi za czas wskazany w
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta HRP Care Spółka
z o.o., Ul. Tymienieckiego 19A, 90-
349 Łódź - zawiera błąd w obliczeniu ceny. W ocenie
Zamawiającego popełniony błąd w obliczeniu ceny przez Wykonawcę Zamawiający uznaje
za nieprawidłowości w wycenie oferty przez Wykonawcę polegające na niezastosowaniu lub
wadliwym zastosowaniu treści SWZ, a zatem błąd dotyczy założeń do przyjęcia właściwego
czasu realizacji przedmiotu zamówienia, a nie polega wyłącznie na błędzie w działaniach
matematycznych.


Następnie Odwołujący wskazał, że w jego opinii odrzucenie należy uznać za
bezzasadne, w szczególności w okolicznościach powołania się na brak możliwości poprawy
omyłki w ofercie Odwołującego, podczas gdy Zamawiający dokonał samoczynnie poprawy
omyłki, tj. przeliczenia wartości oferty Wykonawcy Comarch dostosowując ją do okresu
sześciomiesięcznego okresu trwania umowy.

W ocenie Odwołującego bezpodstawnym jest twierdzenie o błędzie w obliczeniu
czasu realizacji zamówienia, skoro Zamawiający dopiero na etapie badania ofert określił ten
okres
– przyjął, że początkowy termin realizacji usługi to dzień 1 lipca 2022 r.
Odwołujący dodał, że poprawienie omyłki w złożonej przez niego ofercie na
podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 poprzez po
mnożenie ceny świadczenia usługi przez
odpowiednią liczbę miesięcy doprowadziłoby do porównywalności złożonych ofert.
Odwołujący podkreślił, że podobny zabieg został dokonany w odniesieniu do oferty złożonej
przez Wykonawc
ę Comarch.
Następnie Odwołujący wskazał, że w toku przedmiotowego postępowania „(…)
Zamawia
jący dopuścił się (…) zaniechania polegającego na braku wezwania tego
Wykonawcy [Sidly
– przyp.] do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa w związku z faktem,
iż pełnomocnictwo przedłożone Zamawiającemu wystawione dla pana Mi. P. nie zostało
złożone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, tj. § 7 ust. 3 pkt 3 ww.
rozporządzenia. Zgodnie bowiem z ww. przepisem cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa
wystawionego w formie papierowej dokonuje mocodawca. W przypadku pełnomocnictwa z
dnia 27 kwietni
a 2022 r. mocodawcami była pani E. K. oraz pan M. P., zatem oboje winni
podpisać cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa wystawionego w formie papierowej. W
przypadku pełnomocnictwa wystawionego dla pana M. P. mocodawcą była także pani E. K.,

zaś poświadczenia dokumentu dokonał podpisem elektronicznym wyłącznie sam
umocowany, tj. pan M. P.
, brak zaś podpisu mocodawcy - pani E. K., co jest sprzeczne z Pkt
IX ppkt. 9 SWZ oraz pkt XI ppkt 6 -
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego (umocowanego - przyp. Odwołującego). Mając na
względzie, iż pełnomocnictwo przedłożone Zamawiającemu jest nieprawidłowe, zaś pan M.
P. nie jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Sidly Sp
ółka z o.o. (jak wynika z KRS
spółki do reprezentacji spółki uprawnieni są co najmniej 2 członkowie zarządu działający
łącznie), Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do złożenia prawidłowego
pełnomocnictwa. Zauważyć także należy, iż wyjaśnienia Wykonawcy Sidly z dnia 27 maja
2022 r. w zakresie sposobu obliczenia ceny usługi wskazanej w ofercie podpisane zostały
wyłącznie przez panią E. K., która, w związku ze sposobem reprezentacji opisanym w KRS,
nie posiada umocowania do samodzielnej reprezentacji sp
ółki Sidly. W dokumentach
przesłanych przez Zamawiającego na wniosek Odwołującego brak jest natomiast
pełnomocnictwa udzielonego pani E. K. do samodzielnego działania w imieniu spółki.
Powyższe rodzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowego umocowania osób
działających w imieniu Wykonawcy Sidly w przedmiotowym postępowaniu. Mimo jednak
wadliwości złożonych dokumentów oferta tego Wykonawcy została wybrana za
najkorzystniejszą. (…)”.

Pismem z dnia 22
czerwca 2022 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odpowiedź na
odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości i przedstawił argumentację.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron
oraz uczestnika postępowania odwoławczego
złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła,
co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), tj. istnienie po stronie O
dwołującego interesu w
uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestio-
nowaną czynność Zamawiającego.
Do niniejszego
postępowania odwoławczego skuteczne przystąpienie po stronie
Zamawiającego zgłosił Wykonawca Sidly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
Wykonawca
Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie.

Izba ustaliła następujące okoliczności stanu faktycznego jako istotne.

Zgodnie
z rozdziałem VI SWZ przedmiotem niniejszego zamówienia są: dostawa
„opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz
osób starszych – mieszkańców Gminy Tczew powyżej 65 r.ż. oraz świadczenie usługi obsługi
systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami
przez centrum monitoringu.
1.
Typ urządzenia: opaska na nadgarstek – 200 sztuk wyposażone w kartę SIM i
ładowarkę (…).

Zgodnie z treścią rozdziału XVII ust. 1 SWZ – Sposób obliczenia ceny – Wykonawca
poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i
usług VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku VAT). Zgodnie z ust. 2 cena oferty stanowi
wynagrodzenie ryczałtowe.

W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający
przewidział następujący sposób wskazania ceny:

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia na niżej wymienionych warunkach:
a)
cena brutto 1 szt. opaski wynosi: (słownie:……………………………)
w tym podatek Vat
wg stawki ……………….%
b) cena brutto 200 szt. opasek
wynosi: (słownie:……………………………)
w tym podatek VAT wg stawki
……………….%
c)
cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: (słownie:…………..)
w tym podatek VAT wg stawki…………………%
d)
cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: (słownie:………)
w tym podatek
VAT wg stawki………………...%

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia złożyli
formularze ofertowe wypełnione w następujący sposób (w zakresie kalkulacji ceny):
1. Wykonawca Sidly Sp. z o.o.:
a) cena brutto 1 szt. opaski wyn
osi: 594 zł brutto (…) w tym podatek Vat wg

stawki 8 %
b) cena brutto 200 szt. opasek wynosi:
118 800,00 zł w tym podatek VAT wg
stawki 8 %
c)
cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 120,00 zł (…) w
tym podatek VAT wg stawki: zwolniona
d) cena
brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 24.000,00 zł

w tym podatek VAT wg stawki: zwolniona.
2. Wykonawca Comarch Healthcare S.A.:
a) cena brutto 1 szt. opaski wynosi: 450
zł brutto (…) w tym podatek Vat wg
stawki 23 %
b) cena brutto 200 szt. opasek wynosi: 90.400,00
zł w tym podatek VAT wg
stawki 23 %
c)
cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 511,00 zł (…) (7
miesięcy świadczenia usługi) w tym podatek VAT wg stawki: -
d)
cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 102.200,00 zł (7

miesięcy świadczenia usługi, w tym podatek VAT wg stawki: -.
3. Wykonawca HRP Care Sp. z o.o.:
a) cena brutto 1 szt. opaski wynosi: 270
zł brutto (…) w tym podatek Vat wg
stawki 8 %
b) cena brutto 200 szt. opasek wynosi: 54.000
,00 zł w tym podatek VAT wg
stawki 8 %
c)
cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 19,50 zł (…) w
tym podatek VAT wg stawki: zwolnione
d)
cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 3.900,00 zł, w tym
podatek VAT wg stawki: - zwolnione.

Zamawiający pismem z dnia 26 maja 2022 r. wystąpił do Wykonawcy Sidly Sp. z o.o.
oraz do Wykonawcy HRP Care Sp. z o.o. z wezwaniem na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy
Pzp do
wyjaśnienia treści oferty.
Treść oferty, która podlega wyjaśnieniu w przypadku Wykonawcy Sidly Sp. z o.o.:
a)
Cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 120,00 zł,
b)
Cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 24 000,00 zł.

Treść oferty, która podlega wyjaśnieniu w przypadku Wykonawcy HRP Care Sp. z o.o.:
c)
Cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 19,50 zł,
d)
Cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 3.900,00 zł.

Zamawiający uzasadnił wątpliwości w następujący sposób:
Zamawiający wskazał termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2022 r.
Z
amawiający ma wątpliwości, czy wskazana cena obejmuje koszty świadczenia usługi na
czas wskazany w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca Sidly Sp. z o.o. pismem z dnia
27 maja 2022 r. wyjaśnił, co następuje.
„(…) w związku z wezwaniem z dnia 26 maja 2022 r do wyjaśnienia treści oferty w
zakresie ceny brutto świadczenia usługi odpowiednio dla jednej i 200 opasek, zgodnie z
treścią formularza ofertowego oraz postanowieniami SWZ, wykonawca Sidly informuje, iż
cena „ a) Cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 120,00 zł, b) Cena
brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 24 000,00 zł.,” wskazana w ofercie w
pozycji a) i b) obejmuje koszty świadczenia usługi na czas wskazany w niniejszym
postępowaniu, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.”
Ww. pismo zostało podpisane przez Panią E. K. ujawnioną w KRS jako prezes zarządu
nieuprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Wykonawca HRP Care Sp. z o.o. pismem z dnia 30 maja 2022 r. wskazał, co
następuje.

„W odpowiedzi na pismo z dn. 26.05.2022 r. Wykonawca składa następujące wyjaśnienia
treści oferty z dn. 25.05.2022r.:
a)
Cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 19,50 zł,
b) Cena
brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 3900,00 zł.,

Wykonawca oświadcza iż wskazane w ofercie ceny, stanowią wskazany w SIWZ (Załącznik
nr 3) abonament miesięcznych i dotyczą świadczenia usług przez 1 miesiąc, odpowiednio
dla 1 szt. oraz 20
0 szt. opasek bezpieczeństwa.
UZASADNIENIE Zamawiający w treści SIWZ w istocie wskazał termin realizacji zamówienia
do dn. 31 grudnia 2022
r., jednakże nie wskazał, na kiedy przewiduje rozpoczęcie realizacji
usługi monitoringu co pozwoliłoby na oszacowanie stawki ryczałtowej. Formularz ofertowy
również nie określał jednoznacznie sposobu dokonania wyceny. Na nieścisłości w tym
zakresie wskazują także pozostałe oferty złożone w postępowaniu tj. firma Comarch
Healthcare S.A.
wskazała, że wycena dotyczy 7 miesięcy świadczenia teleopieki, podczas
gdy w praktyce niemożliwe jest rozstrzygnięcie postępowania, podpisanie umowy i
rozpoczęcie świadczenia usługi od dn. 01.06.2022r. Z kolei wycena firmy Sidly Sp. z o.o., nie
wskazała natomiast bezpośrednio jakiego okresu dotyczy wycena, jednakże wskazane ceny
ze względu na stosowanie zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku wykluczają
możliwość wyceny usług na 7 miesięcy. Wobec powyższego, oferty nie mogą być
bezpośrednio ze sobą porównywane. Zamawiający wskazał jedynie w SIWZ w Rozdziale

XVII, iż cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Z kolei w Załączniku nr 3 do SIWZ
zamieszczono wzór umowy (który zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, stanowi
integralną część SIWZ) , w którym szczegółowo opisano sposób zapłaty wynagrodzenia za
świadczone usługi. W §5 pkt. 3 wskazano, że wynagrodzenie za Usługi Teleopieki wypłacane
będzie na podstawie miesięcznych faktur. W § 5 pkt. 4 podpkt. 1 wskazano, iż miesięczna
kwota do zapłaty jest iloczynem ceny miesięcznego abonamentu i ilości aktywnych opasek z
dnia miesiąca rozliczeniowego, w którym operator obsługiwał największą liczbę opasek.
Wskazano także, że Wykonawca ma zapewnić stałe ceny jednostkowe w całym okresie
obowiązywania umowy. Powyższe zapisy umowy w sposób jasny, zdaniem Wykonawcy
wskazują na konieczność podania miesięcznego abonamentu tj. ceny usługi w przeliczeniu
na 1 miesiąc. Brak wskazania planowanej daty rozpoczęcia świadczenia usługi uniemożliwia
wyliczenie realnej stawki łącznej co potwierdzają rozbieżności w przeliczeniu ceny u
pozostałych oferentów. W związku z powyższym niemożliwe jest określenie wynagrodzenia
ryczałtowego, a jedynie wynagrodzenia jednostkowego zgodnie z warunkami SIWZ, co
Wykonawca uczynił wypełniając kalkulację cenową i dając Zamawiającemu pełną
przejrzystość w zakresie ceny za oferowane usługi”.
Pismem z dnia 3 czerwca 2022 r. Zamawiający poinformował o dokonaniu
poprawienia oczywistej omyłki w ofercie złożonej przez Wykonawcę Comarch Healthcare
S.A.

„Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych
omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
W załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy:
1) Pozycja c) Cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi:
JEST:
Wartość sumaryczna brutto 511,00 zł ( 7 mc świadczenia usługi),
POPRAWIA SIĘ NA:
Wartość sumaryczna brutto 438,00 zł ( 6 mc świadczenia usługi),
2) Pozycja d
– Cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi:
JEST:
Wartość sumaryczna brutto: 102 200,00 zł ( 7 mc świadczenia usługi)
POPRAWIA SIĘ:
Wartość sumaryczna brutto: 87 600,00 zł ( 6 mc świadczenia usługi).
Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i
bezsporny, polega bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego,

w szczególności na podaniu błędnej ilości miesięcy świadczenia usługi przy prawidłowej
cenie jednostkowej brutto i ilości sztuk opasek, czego konsekwencją jest błędnie wyliczona
cena za realizację całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda niezwłocznego
potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia
.”

Pismem z dnia 9 czerwca 2022 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej
– oferty złożonej przez Wykonawcę Sidly Sp. z o.o. Jednocześnie
Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę HRP Care Sp. z
o.o. na podstawie art. 226 ust. 1pkt 10 ustawy Pzp z uwagi na
błąd w obliczeniu ceny.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na
uwzględnienie.

W odniesieniu do zarzutu oznaczonego numerem 1 petitum
odwołania, tj. zarzutu
naruszenia
art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Od-
wołującego Izba stwierdziła, że zarzut ten nie potwierdził się.
Jak wynika z dokumentacji postępowania, Zamawiający określił wynagrodzenie o
charakterze ryczałtowym. Jednocześnie formuła formularza ofertowego nakazywała wskazać
cenę w odniesieniu do świadczenia usługi w następujący sposób:
c)
cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: (słownie:…………..)
w ty
m podatek VAT wg stawki…………………%
d)
cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: (słownie:………)
w tym podatek VAT wg stawki………………...%
Przedmiotem zamówienia została objęta dostawa 200 sztuk opasek bezpieczeństwa
oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki
na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.
Termin wykonania zamówienia został przez Zamawiającego określony w rozdziale VI
ust. 3 SWZ
: do dnia 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł dostawę opa-
sek do teleopieki w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Odwołujący w złożonej ofercie zastosował następujący sposób kalkulacji ceny:
a)
cena brutto 1 szt. opaski wynosi: 270 zł brutto (…) w tym podatek Vat wg
stawki 8 %
b)
cena brutto 200 szt. opasek wynosi: 54.000,00 zł w tym podatek VAT wg
stawki 8 %
c)
cena brutto świadczenia usługi dla jednej szt. opaski wynosi: 19,50 zł (…) w
tym podatek VAT wg stawki: zwolnione
d)
cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opasek wynosi: 3.900,00 zł, w tym

podatek VAT wg stawki: - zwolnione.

Odwołujący wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny w trybie art. 223 ust. 1
ustawy Pzp
wyjaśnił, że ustalone w ofercie ceny stanowią wskazany w SIWZ (Załącznik nr 3)
abonament miesięczny i dotyczą świadczenia usług przez 1 miesiąc, odpowiednio dla 1 szt.
oraz 200 szt. opasek bezpieczeństwa.
W ocenie Izby
Zamawiający słusznie przyjął, że oferta złożona przez Odwołującego
zawiera błąd w obliczeniu ceny. Wyraża się on w tym, że Odwołujący przyjął błędne założe-
nie jako podstawę dokonania kalkulacji – wycenił świadczenie usługi w odniesieniu do 1 mie-
siąca, podczas gdy żądaniem Zamawiającego było skalkulowanie ceny uwzględniającej pe-
łen zakres zamówienia.
W tym miejscu należy wskazać, że istotnie nie był znany dokładny czas trwania usługi
– Zamawiający określił w treści SWZ jedynie jego datę końcową. W takiej sytuacji, przy zało-
żeniu ryczałtowego charakteru zamówienia oraz konieczności wskazania w Formularzu ce-
nowym
ceny brutto świadczenia usługi dla 200 sztuk opasek, ryzyko związane z kalkulacją
ceny dokonywaną w warunkach braku danych co do finalnego czasu trwania okresu świad-
czenia usługi spoczywa na wykonawcy. Charakter wynagrodzenia ryczałtowego wymaga, by
uwzględniało ono wszelkie koszty związane z realizacją zadania, któremu odpowiada. W
okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy, z uwagi na zapisy SWZ, które w żadnym
miejscu nie przewidywały możliwości skalkulowania ceny w odniesieniu do jednego miesiąca
świadczenia usługi, działaniem nieuprawnionym i niezgodnym z treścią SWZ było przyjęcie
do kalkulacji ceny brutto
świadczenia usługi dla 200 sztuk opasek okresu jednego miesiąca
świadczenia ww. usługi. Cena oferty Odwołującego została zatem skalkulowana w sposób
niezgodny z
ustaleniami SWZ, co w konsekwencji doprowadziło do błędu w wycenie oferty
wyrażającego się w tym, że Odwołujący, wyceniając złożoną ofertę, nie uwzględnił całego
okresu świadczenia usługi – ale jedynie jeden miesiąc, czemu dał wyraz w złożonych wyja-
śnieniach z dnia 30 maja 2022 r.
Argumentacja Odwołującego w przeważającej mierze oparta jest na postanowieniu §
5 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, zgodnie z którym Zamawiający
dokona zapłaty Wykonawcy za opaski bezpieczeństwa na podstawie faktury wystawionej po
dostawie kompletnych,
skonfigurowanych urządzeń i po obustronnym podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego
, natomiast za usługi teleopieki Zamawiający będzie opłacał Wykonaw-
cy miesięczne faktury.
Odwołujący ww. postanowienie umowne uznał za kluczowe dla wyznaczenia metody
kalkulacji ceny w formularzu ofertowym. Tymczasem kluczow
e zapisy wyznaczające sposób
obliczenia ceny znajdują się w rozdziale XVII SWZ – Sposób obliczenia ceny – i odsyłają do
formularza ofertowego. Z kolei
formularz ofertowy w punkcie 1 lit. c) nakazuje wpisać cenę

brutto świadczenia usługi dla jednej sztuki opaski, natomiast w punkcie 1 lit. d) należało wpi-
sać cenę świadczenia usługi dla 200 sztuk opasek.
Postano
wienie umowne, które przywołuje Odwołujący opisuje zasady płatności, nie
zaś sposób obliczenia ceny stosowany przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie
przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie należy dostrzec, że nawet w postanowieniach
umownych znalazł się zapis, zgodnie z którym wartość umowy ustala się na kwotę (…), która
stanowi sumę określoną w formularzu ofertowym (§ 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ).
Tym samym Izba uznała zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp poprzez
bezpodstawne odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego z uwagi na błąd w obliczeniu
ceny za niezasadny.
Mając na uwadze powyższe ustalenia, a także wobec braku odrębności zarzutu naru-
szenia art. 16 pkt 1 ustawy Pzp i oparciu go na tej samej podstawie faktycznej, co zarzut
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, Izba
uznała, że także zarzut naruszenia art. 16
pkt 1 ustawy Pzp wskazany w punkcie 2 petitum
odwołania podlega oddaleniu.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 3 petitum
odwołania, tj. zarzutu na-
ruszenia art. 223 ust. 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie
poprawy omyłki w ofercie Wykonaw-
cy Comarch Healthcare S.A.
oraz na zaniechaniu dokonania poprawy omyłki w ofercie zło-
żonej przez Odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Izba uznała, co
następuje.

Odnosząc się do ww. zarzutu w zakresie, w jakim jego podstawę faktyczną stanowi
dokonanie poprawy omyłki w ofercie Wykonawcy Comarch Healthcare S.A. Izba uznała, że
Zamawiający w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy nie był uprawniony do
dokonania poprawienia w ofercie
złożonej przez ww. Wykonawcę oczywistych omyłek ra-
chunkowych
, na których zaistnienie powołał się w piśmie z dnia 3 czerwca 2022 r. stanowią-
cym zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie Wykonawcy Comarch Healthcare S.A.
Zgodnie z przepisem art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
zamawiający poprawia w ofer-
cie
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-
nych poprawek.
Zgodnie z głosem doktryny, „oczywistą omyłką rachunkową jest omyłka wynikająca z
błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytua-
cji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł
rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu i błąd ten

można poprawić wyłącznie w jeden sposób, niebudzący żadnych wątpliwości” (Prawo za-
mówień publicznych. Komentarz, pod red. H. Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021, s. 703).

Tymczasem k
alkulacja ceny zastosowana przez Wykonawcę Comarch Healthcare
S.A. w ocenie Izby nie
kwalifikuje się do uznania, że doszło do oczywistej omyłki rachunko-
wej. Wykonawca Comarch Healthcare
skalkulował cenę przyjmując siedmiomiesięczny okres
świadczenia usługi, podczas gdy przebieg postępowania spowodował, że czas pozostały na
realizację usługi wynosił 6 miesięcy – zgodnie z analizą Zamawiającego przeprowadzoną po
otwarciu ofert.
W tym miejscu należy wskazać, że w okolicznościach faktycznych przedmio-
towej spraw
y Zamawiający nie określił terminu realizacji przedmiotu zamówienia – ograniczył
się jedynie do wskazania daty końcowej. Tym samym na Wykonawcach ciążył obowiązek
uwzględnienia w kalkulacji pełnego okresu świadczenia usług, przyjmując ryzyko możliwie
najdłuższego ich trwania.
Czynność, którą Zamawiający zakwalifikował jako „poprawienie omyłki rachunkowej”
w ofercie Wykonawcy Comarch Healthcare S.A. dokonana przez
Zamawiającego nie ma
źródła w błędnej operacji rachunkowej na liczbach, ale w sposobie obliczenia ceny przyjętym
przez ww. Wykonawcę wobec nieokreślenia przez Zamawiającego pełnego okresu świad-
czenia usługi objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający w procesie badania i oceny
ofert uznał, że okres realizacji usługi będzie trwał 6 miesięcy, a nie zadeklarowane przez ww.
Wykonawcę 7 miesięcy. Dostrzeżenia wymaga, że wynagrodzenie zgodnie z ustaleniami
Zamawiającego miało charakter ryczałtowy – to na Wykonawcach spoczywał obowiązek
skalkulowania ceny ryczałtowej odpowiadającej realizacji przedmiotu zamówienia (przy
uwzględnieniu całego zakresu przedmiotu zamówienia). Jednocześnie Zamawiający nie miał
podstaw do uznania, że ww. Wykonawca nie skalkulował pełnego okresu realizacji usługi.
Tym samym Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 223 ust. 2 ustawy Pzp [właściwie
art. 223 ust. 2 pkt
2 ustawy Pzp] potwierdził się – Zamawiający w sposób nieuprawniony do-
konał poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Co-
march Healthcare S.A.
W tym miejscu
należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów
ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców.
Mając na uwadze ustalony stan faktyczny Izba uznała, że z uwagi na fakt, iż oferta
Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na błąd w obliczeniu ceny, co nie zostało sku-
tecznie zakwestionowane
– Odwołujący utracił możliwość uzyskania zamówienia w postę-
powaniu.
Jednocześnie w toku przedmiotowego postępowania nie został skutecznie zakwe-
stionowany wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Sidly Sp. z o.o. jako oferty najkorzyst-

niejszej. Zatem ze w
zględu na brak wpływu na wynik postępowania Izba postanowiła oddalić
zarzut naruszenia art.
223 ust. 2 ustawy Pzp [właściwie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp] w
zakresie, w jakim jego podstaw
ą faktyczną jest dokonanie poprawienia oczywistej omyłki
rachunkowej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Comarch Healthcare S.A. Potwierdzenie
się tego zarzutu pozostaje bowiem bez wpływu na wynik przedmiotowego postępowania.
W odniesieniu do zarzutu
zaniechania dokonania poprawy omyłki w ofercie złożonej
przez Odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Izba uznała, że zarzut ten
jest niezasadny.
Zgodnie z przepisem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zamawiający poprawia w ofer-
cie Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodu-
jące istotnych zmian w treści oferty.
Z
godnie z poglądem doktryny, „(…) zauważona niezgodność musi mieć charakter
omyłki, a nie celowego działania wykonawcy polegającego na świadomym złożeniu oświad-
czenia woli o o
kreślonej treści. Obowiązek zamawiającego poprawienia omyłek nieoczywi-
stych wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powo-
du błahych pomyłek dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opusz-
czeń, drobnych różnic itp., lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu „omyłki”.
Zatem z założenia umyślne zastosowanie rozwiązania całkowicie odmiennego od wymagań
zamawiającego nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis
art. 223 ust 2 pkt 3
1
” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. H. Nowaka, M.
Winiarza, Warszawa 2021, s. 704).
W ocenie Izby Odwołujący niezasadnie powołuje się na możliwość poprawienia w
złożonej przez niego ofercie kalkulacji ceny przy zastosowaniu procedury określonej w art.
223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jak
Izba ustaliła, oferta złożona przez Odwołującego zawiera
błąd w obliczeniu ceny wyrażający się w tym, że Odwołujący przyjął błędne założenie jako
podstawę dokonania kalkulacji – wycenił świadczenie usługi w odniesieniu do 1 miesiąca,
podczas gdy żądaniem Zamawiającego było skalkulowanie ceny uwzględniającej pełen za-
kres zamówienia. Tym samym Odwołujący w złożonej ofercie skalkulował cenę w sposób
nieuwzględniający całego przedmiotu zamówienia. Odwołujący scedował tym samym obo-
wiązek obliczenia ceny ofertowej na Zamawiającego. Odwołujący sporządził zatem ofertę w
sposób niezgodny z dokumentami zamówienia, co skutkowało błędem w obliczeniu ceny. W
tym miejscu
należy dostrzec, że błąd w obliczeniu ceny zawarty w ofercie złożonej przez
Odwołującego nie podlega poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

1
Por. Wyrok SO w Krakowie z dnia 29 stycznia 2010 r., sygn. akt: XII GA 429/09.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że zarzut zaniechania dokonania poprawy
omyłki w ofercie złożonej przez Odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
jest niezasadny i podlega oddaleniu.

Izba uznała, że nie potwierdził się zarzut wskazany w punkcie 4 petitum odwołania,
tj. zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy
Sidly Sp. z o.o. do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa.

Zgodnie z
treścią rozdziału XI ust. 3 SWZ – Opis sposobu przygotowania oferty – do
oferty należało dołączyć:
a)
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b)
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c)
oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącz-
nik nr 2a do formularza ofertowego;
d)
oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2b do formularza ofertowego.

Izba ustaliła, że formularz ofertowy, oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z
postępowania – załącznik nr 2a do formularza ofertowego, oświadczenie dotyczące spełnia-
nia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do formularza ofertowego, jak rów-
nież dokumenty złożone przez Wykonawcę Sidly Sp. z o.o. w odpowiedzi na wezwanie do
złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały podpisane zarówno przez E. K. – wid-
niejącą w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Prezes Zarządu Sidly Sp. z o.o., jak również
przez M. P.
– ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Wiceprezes Zarządu Sidly
Sp. z o.o.
– którzy działając łącznie są uprawnieni do składania oświadczeń w imieniu spółki.
Tym samym należało uznać, że w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy
nie zaistniała potrzeba załączenia do oferty pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia
oferty.
Oferta bowiem nie została złożona przez pełnomocnika, lecz przez Prezesa i Wice-
prezesa Zarządu działających łącznie – uprawnionych do składania oświadczeń woli w imie-
niu spółki.

Tym samym zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie we-
zwania Wykonawcy Sidly Sp. z o.o. do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa Izba uznała
za niezasadny.

Odnosząc się do postawionego przez Odwołującego zarzutu dotyczącego dokonania
wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę Sidly Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej pomimo
złożenia wyjaśnień z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie sposobu obliczenia ceny, które zostały
podpisane wyłącznie przez E. K. nieuprawnioną do samodzielnej reprezentacji spółki, Izba
uznała, że zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie.
Izba uznała, że w treści wyjaśnień z dnia 27 maja 2022 r. Wykonawca Sidly Sp. z o.o.
potwierdził treść złożonej oferty wskazując, że „(…) cena a) Cena brutto świadczenia usługi
dla jednej szt. opaski wynosi: 120,00 zł, b) Cena brutto świadczenia usługi dla 200 szt. opa-
sek wynosi: 24 000,00 zł.
, wskazana w ofercie w pozycji a) i b) obejmuje koszty świadczenia
us
ługi na czas wskazany w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Mając na uwadze charakter złożonych wyjaśnień oraz ich treść Izba uznała, że nie
cechuje ich
wadliwość wynikająca z faktu, że podpis pod nimi złożyła wyłącznie Prezes Za-
rządu Sidly Sp. z o.o. nieuprawniona do samodzielnej reprezentacji spółki. Tym samym brak
było podstaw do kwestionowania ich skuteczności. Stanowią one bowiem jedynie potwier-
dzenie oświadczenia złożonego skutecznie w formularzu ofertowym.
Wobec powyższego Izba uznała ww. zarzut za niezasadny i podlegający oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, ze odwołanie podlega oddaleniu.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 zd. 2 w zw. z § 5 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w
tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Odwołującego.

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie