eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1274/22, KIO 1334/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-27
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1274/22
KIO 1334/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez
udzi
ału stron i uczestników postępowania, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 11 maja 2022 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
uzyskanie zamówienia: Beta Security System Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i
Komandos Sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie
oraz odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2022 r. przez Wykonawców wspólnie
ubie
gających się o uzyskanie zamówienia: Beta Security System Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu i Komandos Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie
,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w
Opolu
,


postanawia:

1. umorzy
ć postępowanie odwoławcze oznaczone sygnaturą akt KIO 1274/22 oraz KIO
1334/22
;

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia: Beta Security
System Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i Komandos Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

kwoty 7 500
zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
równowartość wpisu uiszczonego w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO 1274/22 oraz
kwoty 7 500
zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
równowartość wpisu uiszczonego w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO 1334/22.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


P
rzewodniczący:

…………………………….Sygn. akt: KIO 1274/22

KIO 1334/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Opolu (dalej jako „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego za przedmiot „Świadczenie
usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów SP ZOZ MSWiA w Opolu i jego
terenu
” (dalej „Postępowanie”).
KIO 1274/22

W dniu 11 maja 2022 roku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia:
Beta Security System Sp. z o.o. z si
edzibą w Opolu i Komandos Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (dalej jako
„Odwołujący”) wnieśli odwołanie wobec:
1. niezgodnej z przepisami ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
czynności z dnia 10.05.2022 r. podjętej w postępowaniu przez Zamawiającego, polegającej
na informacji o
unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu
czynności badania i oceny ofert z powodu nie złożenia przez Konsorcjum Unitrez Ochrona
OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 i
Gwarant Age
ncja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole oświadczenia w trybie
art. 125 ust. 1 pomimo, że powyższe Konsorcjum nie złożyło oferty na wspólnie ubiegający
się wykonawca;
2. niezgodnej z przepisami ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
czynności z dnia 6.05.2022 r. podjętej w postępowaniu przez Zamawiającego, polegającej na
wyborze najkorzystniejszej ofer
ty pomimo, że wybrany Wykonawca Unitrez Ochrona OP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie spełniał warunków SWZ,
a dodatkowo w związku z uzasadnieniem oświadczenia Zamawiającego z dnia 10.05.2022 r.
przy przyjęciu, że ofertę złożyło konsorcjum parter konsorcjum Gwarant Agencja Ochrony
S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole nie złożył oświadczenia w trybie art. 125 ust. 1
ustawy w terminie składania ofert;
3. niezgodnego z przepisami ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
zaniechania w postępowaniu przez Zamawiającego, polegającego na nieodrzuceniu oferty

wybranego
Wykonawcy Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, którego oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia i która nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełniała warunków SWZ, a dodatkowo w
związku z uzasadnieniem oświadczenia Zamawiającego z dnia 10.05.2022 r. przy przyjęciu,
że ofertę złożyło konsorcjum parter konsorcjum Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa
Cygana 2, 45-
131 Opole zachodziła dodatkowa przesłanka odrzucenia w związku nie
złożeniem oświadczenia w trybie art. 125 ust. 1 ustawy w terminie składania ofert;
4.
zaniechania czynności wskazania, że zaoferowana cena lub koszt lub istotne
części składowe wybranemu Wykonawcy wydają się rażąco niskie i nie wezwania
wybranego Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i złożenia dowodów w zakresie wyliczenia
ceny lub kosztu lub istotnych
części składowych jak i możliwości wykonania przedmiotu
umowy

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegające na nieodrzuceniu oferty z powodu niespełniania przez wybranego Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu;
2. art. 226
ust. 1 pkt 2 lit. b) w związku z art. 95 ust. 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ustawy z
11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, polegające na nieodrzuceniu oferty z powodu
niespełniania przez wybranego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zatrud
nienia przez tego Wykonawcę wszystkich pracowników na podstawie przepisów art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
3. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
pole
gające na nieodrzuceniu oferty z powodu braku złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 przy przyjęciu, że złożona oferta Wybranego wykonawcy pochodziła od
konsorcjum Unitre
z Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytow
a, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2,
45-131 Opole;
4. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegające na nieodrzuceniu oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
5. art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
polegającego na nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu nieuczciwej
konkurencji;

6. art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
polegającego na nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny
lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7. art.
224 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegające na niezażądaniu wyjaśnień w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych w konsekwencji
nieodrz
uceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny i kosztu;
8.
art. 224 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) z ustawy z 11.09.2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, polegające na niezażądaniu od wybranego Wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, a w
konsekwencji wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych w konsekwencji
nieodrzuceniu oferty wybranego
Wykonawcy, który nie ma możliwości wykonania
zamówienia;
9.
art. 16 pkt. 1 w związku z art. 224 ust. 1 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegającego na nieprzeprowadzeniu postepowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, na niezażądaniu od wybranego Wykonawcy
wyjaśnień w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych
części składowych w konsekwencji nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu
rażąco niskiej ceny i kosztu;
10. art. 16 pkt. 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego na nieprzeprowadzeniu postępowania w sposób przejrzysty poprzez
nie
publikowanie na platformie zakupowej dokumentów składanych przez wybranego
Wykonawcę zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 29.04.2022 r. adresowanym do
wybranego Wykonawcy;
11.
art. 38 ust. 1 w związku z art. 59 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, polegającego na nieuwzględnieniu, że załączona umowa konsorcjum wskazuje,
że wybrany Wykonawca nie składający oferty w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia nie jest w stanie samodzielnie spełnić warunków udziału w
postępowaniu;
12.
art. 239 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 2 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty, która jest
niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia;
13. art. 16 pkt. 1 i 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego nieprzeprowadzaniu postepowaniu w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i nieprowadzenia
postępowania w sposób przejrzysty w związku z informacją o unieważnieniu czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty pod pretekstem wyboru
uznając za najkorzystniejszą
złożoną przez konsorcjum firm w sytuacji gdy Konsorcjum nie złożyło oferty i nie ma statusu
Wykonawcy, a przy przyjęciu w związku z uzasadnieniem oświadczenia Zamawiającego z
dnia 10.05.2022 r. przy przyjęciu, że ofertę złożyło konsorcjum parter konsorcjum Gwarant
Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole zachodziła dodatkowa przesłanka
odrzucenia w związku z niezłożeniem oświadczenia w trybie art. 125 ust. 1 ustawy w
terminie składania ofert;
14. art. 17 ust. 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego na uniemożliwieniu udzielenia zamówienia wykonawcy Wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy, pod warunkiem uznania, że jego oferta była zgodna warunkami SWZ,
poprzez dopuszczenie do postępowania konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 i Gwarant
Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole gdy ten wspólnie ubiegający się
wykonawca nie złożył oferty;
15. art. 125 ust. 1 i 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego na uznaniu za konieczne złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym
przez zamawiającego przez Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131
Opole jako członka konsorcjum w sytuacji gdy konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant
Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole nie złożyło oferty, a nadto nie
zostało złożone w terminie wraz z ofertą najpóźniej do terminu składania ofert;
16. art. 58 ust. 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego na braku ustanowienia w umowie konsorcjum pełnomocnika do
reprezentowania konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa
Cygana 2, 45-
131 Opole w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz:
1.
nakazanie Zamawiającemu uchylenia czynności z dnia 10.05.2022 r. informacji o
unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenia czynności
badania i oceny ofert;
2.
nakazanie Zamawiającemu uchylenia wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia
6.05.2022 r.;

3.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy Unitrez Ochrona OP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45- 403;
4.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy przy przyjęciu, że jest to
konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2,
45-131 Opole;
5.
nakazania Zamawiającemu wyboru jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty
złożonej przez Odwołującego.

KIO 1334/22
W dniu 18 maja 2022 roku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o uzyskanie
zamówienia: Beta Security System Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i Komandos Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie (dalej jako „Odwołujący”) wnieśli odwołanie wobec:
1. niezgodnej z przepisami ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
czynności, z dnia 13.05.2022 r. podjętej w postępowaniu przez Zamawiającego, polegającej
na wyborze najkorzystniejszej oferty
pomimo, że wybrany Wykonawca Unitrez Ochrona OP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie spełniał warunków SWZ,
a dodatkowo w związku z uzasadnieniem oświadczenia Zamawiającego z dnia 10.05.2022 r.
przy przyjęciu, że ofertę złożyło konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony
S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole nie złożył oświadczenia w trybie art. 125 ust. 1
ustawy w terminie składania ofert;
2. niezgodnego z przepisami ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
zaniechania w postępowaniu przez Zamawiającego, polegającego na naruszeniu
obligatoryjnego obowiązku i nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy Unitrez Ochrona
OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, którego oferta jest
niezgodna z warunkami zamówienia i która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
nie spełniała warunków SWZ, a dodatkowo w związku z uzasadnieniem oświadczenia
Zamawiającego z dnia 10.05.2022 r. przy przyjęciu, że ofertę złożyło konsorcjum Unitrez
Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-
403
& Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole zachodziła
dodatkowa przesłanka odrzucenia w związku nie złożeniem oświadczenia w trybie art. 125
ust. 1 ustawy w terminie składania ofert gdyż dokument został podpisany w dniu 11.05.2022
r. co potwierdza uchybienie terminu;

3.
zaniechania czynności wskazania, że zaoferowana cena lub koszt lub istotne części
składowe wybranemu Wykonawcy wydają się rażąco niskie i niewezwania wybranego
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu lub istotnych części składowych jak i możliwości wykonania przedmiotu umowy;
4.
zaniechania czynności udostępniania dokumentacji przetargowej protokołu i
załączników związanych z oferta wybranego Wykonawcy.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegające na nie odrzuceniu oferty z powodu niespełniania przez wybranego Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu;
2. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b)
w związku z art. 95 ust. 1 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ustawy z
11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, polegające na nieodrzuceniu oferty z powodu
niespełniania przez wybranego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zatrudnienia przez tego Wyko
nawcę wszystkich pracowników na podstawie przepisów art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
3. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegające na nieodrzuceniu oferty z powodu braku złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 przy przyjęciu, że złożona oferta Wybranego wykonawcy pochodziła od
konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
ko
mandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2,
45-131 Opole;
4. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegające na nieodrzuceniu oferty z powodu braku złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 4
przy przyjęciu, że złożona oferta Wybranego wykonawcy pochodziła od
konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2,
45-131 Opole;
5. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegające na nieodrzuceniu oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6. art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
polegającego na nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu nieuczciwej
konkurencji;
7. art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych
polegającego na nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny
lub kosztu w stosunku do
przedmiotu zamówienia;

8.
art. 224 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegające na niezażądaniu wyjaśnień w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu
lub ich istotnych części składowych w konsekwencji
nie
odrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny i kosztu;
9. art. 224 ust.
1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegające na niezażądaniu od wybranego Wykonawcy wyjaśnień w
tym złożenia dowodów w zakresie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiam
i określonymi w dokumentach zamówienia a w konsekwencji wyliczenia ceny
lub kosztu lub ich istotnych części składowych, w konsekwencji nieodrzuceniu oferty
wybranego Wykonawcy, który nie ma możliwości wykonania zamówienia;
10.
art. 16 pkt. 1 w związku z art. 224 ust. 1 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, polegającego na nieprzeprowadzeniu postepowania w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji, na nie
zażądaniu od wybranego Wykonawcy wyjaśnień w
tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części
składowych w konsekwencji nieodrzuceniu oferty wybranego Wykonawcy z powodu rażąco
niskiej ceny i kosztu;
11. art. 16 pkt. 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, polegającego
na nieprzepr
owadzeniu postępowania w sposób przejrzysty poprzez niepublikowanie na
platformie zakupowej dokumentów składanych przez wybranego Wykonawcę zgodnie z
pismem Zamawiającego z dnia 29.04.2022 r. adresowanym do wybranego Wykonawcy, oraz
w związku z nieudostępnieniem wszystkich dokumentów złożonych przez Wybranego
Wykonawcę;
12.
art. 16 pkt. 2 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegającego na nieprzeprowadzeniu postępowania w sposób
przejrzysty poprzez nieudost
ępnianie protokołu postępowania oraz załączników zgodnie z
pismami o ich udostępnienie;
13. art. 58 ust. 1
w związku z art. 59 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, polegającego na nieuwzględnieniu, że załączona umowa konsorcjum
podpisana
w dniu 29.04.2022 r. wskazuje, że wybrany Wykonawca nie składający oferty
sporządzonej z dnia 28.04.2022 r. w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie jest w stanie samodzielnie spełnić warunków udziału w
postępowaniu;
14. art. 58 ust. 1 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych w związku z
art. 58 § 1 § 2 kodeksu cywilnego, polegającego na nieuwzględnieniu nieważności umowy
konsorcjum w zakresie początkowej daty obowiązywania w dniu 27.04.2022 r. w sytuacji gdy
u
mowa została podpisana w dniu 29.04.2022 r. a oferta niepochodząca od konsorcjum
sporządzona w dniu 28.04.2022 r.;

15.
art. 239 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 2 z ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty, która jest
niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia;
16. art. 16 pkt. 1 i 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego na nieprzeprowadzaniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i nieprowadzenia
postępowania w sposób przejrzysty w związku z informacją o unieważnieniu czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty pod pretekstem wyboru uznając za najkorzystniejszą
złożoną przez konsorcjum firm w sytuacji, gdy Konsorcjum nie złożyło oferty i nie ma statusu
Wykonawcy, a przy przyjęciu w związku z uzasadnieniem oświadczenia Zamawiającego z
dnia 10.05.2022 r. przy przyjęciu, że ofertę złożyło konsorcjum parter konsorcjum Gwarant
Ag
encja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole zachodziła dodatkowa przesłanka
odrzucenia w związku z niezłożeniem oświadczenia w trybie art. 125 ust. 1 ustawy w
terminie składania ofert; jak i sprzeczności oświadczenia Zamawiającego z dnia 10.05.2022
r. o ofercie złożonej przez Konsorcjum gdy w zawiadomieniu o wyborze oferty z dnia
13.05.2022 r. wskazuje
, że wybrano nie ofertę konsorcjum;
17. art. 17 ust. 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, polegającego
na uniemożliwieniu udzielenia zamówienia wykonawcy Wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy, pod warunkiem uznania, że jego oferta była zgodna warunkami SWZ, poprzez
dopuszczenie do postępowania konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 i Gwarant Agencja Ochrony
S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole, gdy ten wspólnie ubiegający się wykonawca nie
złożył oferty, i wyboru Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa gdy ten podmiot nie zos
tał wybrany zgodnie z przepisami ustawy;
18. art. 125 ust. 1 i 2 i 4 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych,
polegającego na uznaniu za konieczne złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym
przez zamawiającego przez Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131
Opole jako członka konsorcjum w sytuacji gdy konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant
Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole nie złożyło oferty, a nadto nie
zostało złożone w terminie wraz z ofertą najpóźniej do terminu składania ofert;
19. art. 58 ust. 2 z ustawy z 11.09.2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, polegającego
na braku ustanowienia w umowie konsorcjum pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum
Un
itrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul.
Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2, 45-131 Opole w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie w całości odwołania oraz o:

1.
nakazanie Zamawiającemu uchylenia wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 13 maja
2022 r.;
2.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy Unitrez Ochrona OP spółka z
o
graniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Górna 5 45- 403;
3.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy przy przyjęciu, że jest to
konsorcjum Unitrez Ochrona OP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandy
towa, ul. Górna 5 45-403 & Gwarant Agencja Ochrony S.A. ul. Józefa Cygana 2,
45-131 Opole;
4.
nakazania Zamawiającemu wyboru jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty złożonej
przez Odwołującego.

Izba usta
liła, co następuje.

Izba
ustaliła, że do postępowania odwoławczego oznaczonego sygnaturą akt KIO
1274/22 oraz KIO 1334/22
nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.
Izba ustali
ła, że pismem z dnia 24 maja 2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na
odwołanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO 1274/22, w której wskazał, że uwzględnił
odwołanie w części – w postaci uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w
całości.
Następnie Izba ustaliła, że pismem z dnia 25 maja 2022 r. Zamawiający wniósł
odpowiedź na odwołanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO 1334/22, w której
wskaz
ał, że uwzględnił odwołanie w części – w postaci uwzględnienia zarzutów
przedstawionych w
odwołaniu w całości.

Zgodnie z przepisem art.
522 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w

terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
I
zba uznała, że z oświadczenia złożonego przez Zamawiającego w sprawie
oznaczonej sygnaturą akt KIO 1274/22 oraz KIO 1334/22 wynika, że Zamawiający
uwzględnił zarzuty odwołań w całości. Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że w
przedmiotowym zakresie zac
hodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania
odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze oznaczone sygnaturą
akt KIO 1274/22 oraz KIO 1334/22.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozpo
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Prze
wodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie